900/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 58, 58 a och 59 §, sådana de lyder, 58 § delvis ändrad i lag 913/2000, 58 a § i lag 1291/2001 och 59 § i nämnda lag 913/2000, som följer:

58 §
Tillsyn

Finansinspektionen svarar för tillsynen över arbetslöshetskassorna. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

58 a §
Finansinspektionens rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av information, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, rätt att av skattestyrelsen och Pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få den information som behövs för utredning av missbruk och för beredning och uppföljning av lagstiftning.

Trots sekretessbestämmelserna och andra informationsbegränsningar har Finansinspektionen rätt att för upprätthållande av det register över förmånstagare som avses i 13 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avgiftsfritt av arbetslöshetskassorna och av dem som upprätthåller de betalningssystem som arbetslöshetskassorna använder få följande nödvändiga uppgifter:

1) personbeteckning på den som har fått en förmån och sådana bakgrundsuppgifter om honom eller henne som har samband med utbetalningen,

2) vilka förmåner som betalats till en person,

3) vilka tidsperioder de utbetalda förmånerna hänför sig till och vilka omständigheter som har varit relevanta för fastställandet av förmånerna,

4) arbetslöshetskassornas beslut och handläggningen av förmånsansökningar.

59 §
Finansinspektionens befogenheter

Om en arbetslöshetskassa försummar sina skyldigheter enligt denna lag, lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller annan lagstiftning om utkomstskydd för arbetslösa eller enligt vad som föreskrivs i kassans stadgar kan Finansinspektionen sätta ut en skälig tid inom vilken kassan ska avhjälpa försummelsen.

Om arbetslöshetskassan inte inom utsatt tid rättar sig efter en uppmaning som avses i 1 mom. och om försummelsen är väsentlig kan Finansinspektionen i sådana fall som nämns i 1 mom. tills vidare förvägra arbetslöshetskassan statsandel. Om Finansinspektionen har förvägrat kassan statsandel gäller beslutet också stödavgiften från arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Finansinspektionen kan förordna om upplösning av en arbetslöshetskassa om det blir uppenbart att kassan inte kan fullgöra sina åtaganden. Bestämmelser om upplösning finns i 11 kap.

Bestämmelser om Finansinspektionens befogenheter finns dessutom i lagen om Finansinspektionen (878/2008).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.