896/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 9 kap. 5 §, 12 kap. 6, 6 d och 7 §, 12 a kap. 9 och 10 § och 16 kap. 10 § 3 mom., sådana de lyder, 9 kap. 5 § i lagarna 340/2000 och 1320/2004, 12 kap. 6 § i lag 81/1999 och i nämnda lag 340/2000, 12 kap. 6 d § i lagarna 952/2000 och 333/2004, 12 kap. 7 § i nämnda lag 333/2004, 12 a kap. 9 och 10 § i nämnda lag 952/2000 och 16 kap. 10 § 3 mom. i lag 638/2000, samt

ändras 2 kap. 5 a § 2 mom., 8 kap. 2 § 4 mom., 12 kap. 1, 2, 4 och 6 a § och 6 c § 4 mom., 14 kap. 11 § 4 mom., 14 a kap. 9 § 4 mom. samt 16 kap. 7 § 2 punkten och 10 § 2 mom., sådana de lyder, 2 kap. 5 a § 2 mom. i nämnda lag 340/2000, 8 kap. 2 § 4 mom. i lag 719/2005, 12 kap. 1 § i nämnda lag 81/1999, 12 kap. 2 § i lag 365/2001, 12 kap. 4 § i nämnda lag 340/2000 och i lag 709/2004, 12 kap. 6 a § i nämnda lagar 340/2000 och 952/2000, 12 kap. 6 c § 4 mom., 16 kap. 7 § 2 punkten och 10 § 2 mom. i nämnda lag 333/2004 samt 14 kap. 11 § 4 mom. och 14 a kap. 9 § 4 mom. i nämnda lag 719/2005, som följer:

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

5 a §

Om beslut inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. kan sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess att beslut om ansökan har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om att beslut meddelats. Övriga bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i lagen om Finansinspektionen (878 /2008).

8 kap

Ändring av sammanslutningsform

2 §

Föreningen och den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande ordning.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

1 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över försäkringsföreningarnas verksamhet. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avses Finansinspektionen.

2 §

På en försäkringsförenings marknadsföring och tillsynen över marknadsföringen och avtalsvillkor tillämpas försäkringsbolagslagen (521/2008) och lagen om Finansinspektionen.

4 §

Finansinspektionen övervakar att försäkringsföreningarna iakttar lagstiftningen om försäkringsverksamhet samt god försäkringssed.

Finansinspektionen ska i synnerhet övervaka att försäkringsföreningarnas solvens och för denna relevanta omständigheter är ordnade på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna och att föreningarna har tillräckliga och tillförlitliga förvaltnings- och styrsystem. Dessutom övervakar Finansinspektionen försäkringsföreningarnas marknadsföring och användning av avtalsvillkor.

6 a §

Om Finansinspektionen har bestämt att en försäkringsförenings verksamhet ska avslutas, är föreningen försatt i likvidation och ska upplösas.

6 c §

Finansinspektionen ska vid försäkringsföreningen tillsätta ett ombud enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen. Ombudet ska övervaka att föreningen iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Utöver de befogenheter som föreskrivs i den nämnda paragrafen har ombudet rätt att besluta om samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen.


14 kap.

Fusion

11 §

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande ordning.


14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

9 §

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får överklaga beslutet enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas i brådskande ordning.

16 kap.

Särskilda stadganden

7 §

Den som uppsåtligen


2) meddelar nya försäkringar i strid med 13 kap. 28 § eller i strid med en begränsning som förordnats enligt 27 § i lagen om Finansinspektionen,

ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringssekretessen till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen och andra finska myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden,

3) andra EES-staters myndigheter som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamhet eller över finansmarknaden,

4) revisorer för försäkringsföreningar,

5) finska myndigheter och andra EES-staters myndigheter som har till uppgift att delta i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) finska myndigheter och andra EES-staters myndigheter som svarar för tillsynen över organ som deltar i försäkringsföretags likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) finska myndigheter och andra EES-staters myndigheter som svarar för tillsynen över personer som utför lagstadgad revision i försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) EES-staters myndigheter och organ som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,

10) Finlands eller någon annan EES-stats centralbank och andra organ med liknande uppdrag i egenskap av penningpolitisk myndighet och till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen,

11) myndigheter och organ enligt 3―8 punkten i andra stater än EES-stater för utförande av tillsynsuppdrag, om den information som ska lämnas i staten i fråga omfattas av sekretess på det sätt som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.