894/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 6 § 3 mom. och 6 a §, sådana de lyder i lag 524/2008, samt

fogas till lagen nya 6 b och 6 c § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3―5 §, 13 § 1 mom., 14―19 §, 2 kap. 3 § 1―5 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 och 3 mom., 7 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 16, 17, 19 och 20 §, 3 kap., 4 kap. 2―12 §, 5 kap 3 §, 7 § 2 mom. och 21 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 6 kap. 1―3 §, 4 § 1―4 och 6 mom., 5, 7 och 8 §, 10 § 2 punkten och 11 §, 7 kap. 6 § 2 mom., 8 kap. 19 §, 9 kap. 1―5 och 7―12 § och 13 § 2 punkten, 10 kap. 1, 2 och 4―25 §, 11 kap. 1 §, 2 § 8 och 9 punkten, 5 § 1 mom. 4, 6 och 9 punkten, 7―22 och 25―27 §, 12 och 13 kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 och 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom., 8―10 och 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 och 2 mom., 20 kap. 10 § 1 och 2 mom., 21 kap. 6 och 7 §, 12 § 1 och 2 mom. och 17―21 §, 23 kap. 9 § 2 och 3 mom. och 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 16 § 1 mom. och 31 kap. 1 § 4 mom., 2 och 10―12 § i försäkringsbolagslagen (521/2008).


2 kap.

Bildande av arbetspensionsförsäkringsbolag

6 §
Koncession

Vad som i 2 kap. 6 § 1 och 4 mom., 23 kap. 4 § 3 mom., 5 § och 6 § 1 och 2 mom. i försäkringsbolagslagen föreskrivs om Finansinspektionen gäller också statsrådet, om det är fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag. Social- och hälsovårdsministeriet ska begära Finansinspektionens utlåtande om ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan om koncession eller om utvidgning av koncessionen.


6 a §
Återkallelse av koncession

Statsrådet kan återkalla ett arbetspensionsförsäkringsbolags koncession om de försäkrade förmånerna inte i tillräcklig utsträckning kan tryggas genom begränsning av bolagets verksamhet i enlighet med 6 b § och om

1) de föreskrivna väsentliga förutsättningarna för beviljande av koncession eller för inledande av verksamheten inte längre finns,

2) bolaget inte inom utsatt tid har klarat av att vidta de åtgärder som anges i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 26 kap. 12 eller 13 § i försäkringsbolagslagen eller i 20 § i denna lag eller om genomförandet av en sådan plan har försummats, eller

3) bolaget grovt har underlåtit att iaktta förbud enligt 33 eller 48 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Statsrådet kan återkalla ett bolags koncession också om

1) det i bolagets verksamhet har skett väsentliga överträdelser av bestämmelser som gäller finansmarknaden eller föreskrifter som en myndighet har meddelat eller fastställt med stöd av dem, koncessionsvillkor eller stadgar för bolagets verksamhet,

2) bolaget har inställt sin verksamhet för mer än sex månader eller försatts i likvidation,

3) bolagets verksamhet inte har inletts inom tolv månader efter det att koncessionen beviljades, eller

4) väsentligt oriktiga eller bristfälliga upplysningar om omständigheter som är relevanta för regleringen och tillsynen lämnades när koncessionen söktes.

Bolaget ska innan beslut fattas enligt 1 mom. 1 och 3 punkten och 2 mom. 1 punkten ges en skälig tid för att avhjälpa bristen, om det inte med tanke på tryggandet av de försäkrade förmånerna är nödvändigt att återkalla koncessionen omedelbart.

Statsrådet ska återkalla en koncession som det beviljat bolaget om detta har försatts i konkurs, försatts i likvidation genom registermyndighetens eller en domstols beslut eller om likvidatorerna har gett slutredovisning om likvidationen.

Om återkallelsen av koncessionen inte baseras på Finansinspektionens framställning, ska Finansinspektionens utlåtande inhämtas.

6 b §
Begränsning av koncessionsenlig verksamhet

Statsrådet kan för viss tid begränsa ett bolags koncessionsenliga verksamhet om

1) de i 6 a § 1 mom. 1―3 punkten angivna förutsättningarna för återkallelse av koncessionen inte är uppfyllda, eller

2) det annars i bolagets verksamhet har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet och det är uppenbart att fortsatt verksamhet skulle äventyra de försäkrade förmånerna.

Om saken inte har kunnat rättas till inom utsatt tid, kan statsrådet ändra koncessionsvillkoren så att verksamheten varaktigt begränsas.

På beslut enligt denna paragraf tillämpas 6 a § 3―5 mom.

3 kap.

Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolag

6 c §
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna och de försäkrade samt, om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar.

Genom ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolags bolagsordning kan försäkringstagares delägarskap begränsas endast så att delägarskap uppkommer först då försäkringen varit i kraft en viss tid som inte får överstiga tre år och så att återförsäkring inte medför delägarskap.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.