889/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 5 e § 3 mom., 9 d § 3 mom. samt 149 och 150 §, av dem 5 e § 3 mom. och 9 d § 3 mom. sådana de lyder i lag 928/2007 och 150 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 224/2004 och

ändras den finska språkdräkten i 4 § 1 mom. samt 86 a, 117, 122 och 125 § samt 126 § 1 mom., av dem 86 a § sådan den lyder i lag 294/2008, 117 och 125 § sådana de lyder i nämnda lag 224/2004 och i lag 351/2007, 122 § sådan den lyder i lag 599/2003 och 126 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 351/2007, som följer:

86 a §

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare bestämmelser om de krav som gäller i 2 § 13 punkten avsedda penningmarknadsinstrument, i 69 § 1 mom. och 71 § 2 mom. avsedda värdepapper, i 71 § 1 mom. avsedda penningmarknadsinstrument, i 73 a § 1 mom. avsett aktieindex eller index för masskuldebrev, i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument och finansiella index som används som underliggande tillgångar, i 80 a § 2 mom. avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument och i 81 § avsedda metoder för effektiv förmögenhetsförvaltning, som behövs för genomförandet av kommissionens direktiv 2007/16/EG om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner.

117 §

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att begränsa fondbolags verksamhet och återkalla fondbolags verksamhetstillstånd.

122 §

Finansinspektionen ska tillsätta ett sådant ombud som avses i 29 § i lagen om Finansinspektionen för att sköta upplösningen av en placeringsfond enligt 119 §, om

1) fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att upplösa eller bereda fusion av placeringsfonder inom en månad efter det att villkoret enligt 121 § har uppfyllts, eller

2) förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att överlåta förvaltningen av placeringsfonden.

Finansinspektionen ska omedelbart bestämma att emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden ska avbrytas.

125 §

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionens rätt att begränsa förvaringsinstituts verksamhet och återkalla förvaringsinstituts verksamhetstillstånd.

126 §

Om ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd återkallas, om institutet träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om institutet annars upphör med sin verksamhet och fondbolaget inte omedelbart vidtar åtgärder för att välja ett nytt förvaringsinstitut, ska förvaringsinstitutet förordnas ett sådant ombud som avses i 29 § i lagen om Finansinspektionen att sköta förvaringsinstitutets uppgifter tills det ordinarie institutet tar emot uppdraget.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.