886/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 juli 2004 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 11 § 5 mom., 14 § 3 mom., 31 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. och 35 § samt

ändras 2 § 1 mom. 13 och 14 punkten, 3 § 3 mom. 1 punkten, 4 § 5 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6 § 2 mom. 3 punkten och 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10 §, 11 § 1, 2 och 6 mom., 12 och 13 §, 14 § 4 mom., det inledande stycket i 15 § 2 mom., 16 § 3 mom., 17 § 2 mom., 19 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 7 mom., 23 och 24 §, 25 § 1 och 3 mom., 26 och 29 §, rubriken för och det inledande stycket i 31 § samt 32 §, av dem 3 § 3 mom. 1 punkten och 21 § 7 mom. sådana de lyder i lag 132/2007 och 24 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


13) tillsynsmyndigheter Finansinspektionen och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

14) centrala tillsynsmyndigheter

a) utländska tillsynsmyndigheter som är samordnande tillsynsmyndigheter för ett finans- och försäkringskonglomerat,

b) andra utländska tillsynsmyndigheter som svarar för den gruppbaserade tillsynen över utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat eller för extra tillsyn över utländska försäkringsbolag som hör till konglomeratet,

c) utländska tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över sådana till ett finans- och försäkringskonglomerat hörande reglerade utländska företag som den gruppbaserade eller extra tillsyn som avses i b-punkten inte tillämpas på,

d) andra tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över reglerade utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat än sådana som avses i a―c-punkten, om de tillsynsmyndigheter som avses i a―c-punkten enhälligt så beslutar.


3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av

1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 37 § i kreditinstitutslagen, 27 § i lagen om värdepappersföretag eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt av dylika företags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är ett företag i finansbranschen och minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och förutsatt att den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §,


4 §
Tröskelvärden som skall tillämpas på konglomerat

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om tillämpning av denna paragraf och 5 §.

5 §
Undantag som gäller tillämpningen av tröskelvärden

Om den sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen står för i ett konglomerat sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 1 mom., tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 35 procent på konglomeratet under de tre följande åren. Om den andel som företagen i finansbranschen eller i försäkringsbranschen står för i konglomeratet sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 1 eller 3 punkten, tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 8 procent på konglomeratet under de tre följande åren. Om det sammanräknade beloppet av balansomslutningarna för de företag i finansbranschen eller i försäkringsbranschen som hör till konglomeratet sjunker under det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten, tillämpas med avvikelse från nämnda moment ett tröskelvärde om 5 miljarder euro på konglomeratet under de tre följande åren. Finansinspektionen kan sedan de andra centrala tillsynsmyndigheterna för konglomeratet gett sitt samtycke till det besluta att tillämpningen av bestämmelserna i detta moment på konglomeratet upphör innan ovan avsedda tid om tre år har löpt ut.

Finansinspektionen kan besluta att

1) lagen inte tillämpas på konglomeratet eller att den tillämpas endast delvis, om den mindre branschens andel i konglomeratet överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 2 mom. 2 punkten men underskrider det tröskelvärde som anges i 1 och 3 punkten i nämnda moment,

2) ett företag som med hänsyn till syftet med tillsynen har ringa betydelse i konglomeratet kan lämnas obeaktat vid beräkningen av de tröskelvärden som avses i 4 § och i denna paragraf,

3) denna lag inte ska tillämpas på konglomeratet, om endast villkoret i 4 § 2 mom. 3 punkten uppfylls av de villkor som ställs i 4 § 2 mom. eller om orsaken till att villkoren i 4 § 1 eller 2 mom. uppfylls endast är att åtaganden utanför balansräkningen beaktas i enlighet med 4 § 4 mom.,

4) lagen inte tillämpas på ett konglomerat innan det fortlöpande har uppfyllt tröskelvärdena enligt 4 § 1 och 2 mom. i minst tre år.


6 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas dessutom på sådana andra än i 1 mom. avsedda konglomerat som uppfyller samtliga följande villkor:


3) Finansinspektionen har på det sätt som avses i 8 § 2 mom. kommit överens med de centrala tillsynsmyndigheterna om att Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet och att finsk lag ska tillämpas på tillsynen över konglomeratet.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas lagen inte om Finansinspektionen på det sätt som avses i 8 § 1 mom. med andra centrala tillsynsmyndigheter har kommit överens om att en behörig myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tar på sig ansvaret för tillsynen över konglomeratet.


Finansinspektionen kan besluta om avvikelse från tillämpningen av lagen i sådana fall som avses i 3 § 3 mom. Ett beslut om avvikelse kan fattas om det inte finns sådana särskilda skäl för tillämpning av lagen på sådana konglomerat som beror på en nära förbindelse mellan företagsledningen i reglerade företag som avses i momentet eller på någon annan därmed jämförbar omständighet.

7 §
Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen övervakar att denna lag efterlevs.

8 §
Överföring av tillsynsuppgifter på utländska tillsynsmyndigheter

Med avvikelse från 7 § kan Finansinspektionen med en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avtala att en tillsynsmyndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samordnande tillsynsmyndighet eller att en sådan annan tillsynsmyndighet delvis åtar sig att sköta Finansinspektionens uppgifter enligt denna lag. Avtal om att en utländsk tillsynsmyndighet är samordnande tillsynsmyndighet kan ingås om företaget i toppen av konglomeratet inte är ett finländskt reglerat företag och det kan säkerställas att den utländska myndigheten har tillräcklig behörighet att övervaka hela finansiella företagsgruppen på ett sätt som motsvarar denna lag.

Finansinspektionen kan under de förutsättningar som anges i 6 § 2 mom. med en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avtala att Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet för ett konglomerat enligt 6 § 2 mom.


9 §
Identifiering av ett konglomerat och dess holdingsammanslutning

Ett reglerat företag som hör till ett konglomerat enligt 6 § 1 mom. och som har hemort i Finland ska omedelbart sedan det fått veta att det hör till ett konglomerat underrätta Finansinspektionen om detta.

Om Finansinspektionen anser att ett konglomerat hör eller inte längre hör till tillämpningsområdet för denna lag, ska den efter att ha hört de andra centrala tillsynsmyndigheterna fatta beslut om detta och underrätta företaget i toppen av konglomeratet, de reglerade företag som hör till konglomeratet och har hemort i Finland, de andra centrala tillsynsmyndigheterna samt Europeiska gemenskapernas kommission.


10 §
Regelbunden anmälningsskyldighet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska företaget i toppen av ett konglomerat årligen ge Finansinspektionen följande upplysningar:

1) namn, adress, bransch, balansomslutning, de viktigaste ägarna och deras andel av alla aktier eller andelar i företaget och de röster dessa medför samt styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och revisorernas namn, hemort och medborgarskap i fråga om de företag som hör till konglomeratet, samt ändringar som inträffat i dessa uppgifter,

2) koncernbokslutet för konglomeratets moderföretag.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur upplysningarna enligt 1 mom. ska ges.

11 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar i ett konglomerats holdingsammanslutning

Om någon har för avsikt att i ett konglomerats holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 10 procent av dess aktie-, garanti- eller andelskapital eller som medför minst 10 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna medför, ska Finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie-, garanti- eller andelskapitalet eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller så att konglomeratets holdingsammanslutning blir ett dotterföretag, ska Finansinspektionen också underrättas om detta förvärv.


Konglomeratets holdingsammanslutning ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom.

12 §
Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 11 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller konglomeratets affärsverksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Om förvärvet av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots Finansinspektionens förbud, kan Finansinspektionen förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om Finansinspektionen efter att andelen har förvärvats observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar konglomeratets eller dess holdingsammanslutnings verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper, kan Finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken eller aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ska ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut enligt 1 och 2 mom. ska den begära utlåtande av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Samtycke till förvärvet får inte ges, om minst en av de andra centrala tillsynsmyndigheterna motsätter sig förvärvet.

13 §
Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Företag som hör till ett konglomerat får inte förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag som har sin hemort i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget på förhand har anmält förvärvet till Finansinspektionen eller om Finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda förvärv som avses i 1 mom., om det företag som är föremål för förvärvet hör till ett konglomerat och om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som ska tillämpas på företaget väsentligt skulle försvåra en effektiv tillsyn över konglomeratet.

Innan Finansinspektionen fattar beslut enligt 2 mom. ska den begära utlåtande av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Samtycke till ett förvärv får inte ges om minst en annan central tillsynsmyndighet motsätter sig detta.

14 §
Ledningen av ett konglomerats holdingsammanslutning

Konglomeratets holdingsammanslutning ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

15 §
Revision i ett konglomerats holdingsammanslutning

Revisorn för ett konglomerats holdingsammanslutning ska omedelbart till Finansinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller konglomeratets holdingsammanslutning och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses


16 §
Allmän bestämmelse om riskhantering

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.

17 §
Tillämpningsområdet för tillsynen över den ekonomiska ställningen

Ett företag som hör till ett konglomerat kan, enligt vad Finansinspektionen beslutar, vid tillämpningen av bestämmelserna i 18―23 § lämnas obeaktat om tillämpningen av bestämmelserna inte är nödvändig för uppnående av syftet med tillsynen över konglomeratet. Innan Finansinspektionen fattar beslutet ska den begära ett utlåtande om saken av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Ett företag som hör till ett sådant kreditinstituts eller värdepappersföretags finansiella företagsgrupp som hör till ett konglomerat och ett företag som omfattas av den extra tillsynen över försäkringsbolag som hör till ett konglomerat kan dessutom, även utan beslut av Finansinspektionen, lämnas obeaktat om det på grund av dess ringa betydelse har lämnats obeaktat i samband med den gruppbaserade tillsynen eller den extra tillsynen.

19 §
Kapitaltäckningskrav för konglomerat

Företaget i toppen av konglomeratet ska en gång i kvartalet göra en beräkning av kapitaltäckningen och sända den till Finansinspektionen. Av beräkningen ska framgå den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i 1 mom. samt skillnaden mellan dem. Finansinspektionen kan medge företaget i toppen av konglomeratet undantag från tillämpningen av detta moment om företaget i toppen av konglomeratet hör till ett annat konglomerat på vilket denna paragraf eller motsvarande lagstiftning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas, och alla företag som hör till det förstnämnda konglomeratet ingår i det sistnämnda konglomeratet.


20 §
Allmänna principer som tillämpas vid beräkningen av ett konglomerats kapitaltäckningskrav

Om minimibeloppet av kapitalbasen i ett dotterföretag som hör till konglomeratet är större än dess kapitalbas, ska skillnaden beaktas till fullt belopp vid beräkningen av konglomeratets kapitaltäckning, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall tillåter att skillnaden får beaktas i motsvarande förhållande som moderföretagets ägarandel i ett dylikt företag.


21 §
Kundrisker och rapportering av dem

Konglomeratets moderföretag ska rapportera sina stora kundrisker till Finansinspektionen minst fyra gånger om året.

23 §
Tillsyn över andra riskkoncentrationer

Konglomeratets moderföretag ska årligen meddela Finansinspektionen konglomeratets fastighets- och aktieinnehav samt konglomeratets strategi beträffande aktie- och fastighetsinnehavet och konglomeratets interna gränser för det totala innehavet.

Konglomeratets moderföretag ska dessutom följa de länderrisker, valutakursrisker, ränterisker och branschrisker som ingår i konglomeratets affärstransaktioner samt ange interna gränser för dem. Konglomeratets moderföretag ska ge Finansinspektionen de upplysningar som behövs för att övervaka de koncentrationer som dessa risker ger upphov till.

24 §
Tillsyn över interna affärstransaktioner

Ett reglerat företag som hör till konglomeratet ska till Finansinspektionen anmäla transaktioner där den andra parten är ett annat företag som hör till konglomeratet.

Anmälan enligt 1 mom. ska åtminstone en gång per kvartal göras om transaktioner vars värde, eller om flera transaktioner av samma typ har gjorts under den tidsperiod som avses i detta moment, vars sammanlagda värde överstiger en miljon euro eller fem procent av kapitalbasen i ett kreditinstitut som är part i transaktionen, om inte Finansinspektionen godkänner en högre gräns.

Transaktioner enligt denna paragraf får inte göras på villkor som avviker från dem som allmänt gäller i liknande transaktioner mellan parter som är oberoende av varandra. Detta moment tillämpas inte på administrativa tjänster som ett koncernföretag skaffar hos företag inom koncernen och inte heller på sådana kapital- och debenturlån som ett moderföretag beviljar ett dotterföretag och som behövs för att förstärka dotterföretagets kapitalstruktur samt inte heller på annan finansiering av ett dotterföretag om dotterföretaget är ett kreditinstitut, utländskt kreditinstitut, finansiellt institut eller ett tjänsteföretag som hör till samma finansiella företagsgrupp eller om dotterföretaget är ett företag inom finans- eller försäkringsbranschen som hör till samma försäkringskonglomerat eller finans- och försäkringskonglomerat och moderföretaget allmänt sköter den finansiella företagsgruppens eller konglomeratets finansförvaltning.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om anmälan av transaktioner som avses i denna paragraf om sådana behövs för tillsynen.

Finansinspektionen ska begära uppgifter om de utländska företag som hör till konglomeratet av de myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska reglerade företag som hör till konglomeratet.

25 §
Sanering av ett konglomerats verksamhet

Om det på basis av den beräkning som avses i 19 § konstateras att konglomeratets kapitaltäckning är negativ eller att kapitaltäckningen äventyras, ska företaget i toppen av konglomeratet inom en av Finansinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa denna en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning.


Om planen för att återställa kapitaltäckningen inte har kunnat genomföras inom den i 2 mom. utsatta tiden eller om de åtgärder som ingår i planen uppenbarligen inte räcker till för att trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna, ska Finansinspektionen anmäla detta till de behöriga myndigheter som svarar för tillsynen över de reglerade företag som hör till konglomeratet.

26 §
Närmare föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel som behövs för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG samt för tillsynen nödvändiga närmare föreskrifter om uppfyllandet av den anmälningsskyldighet som anges i 19 § 2 mom., 21 § 3 mom. och 23 §.

29 §
Närmare bestämmelser och tillstånd

Närmare bestämmelser om scheman för balansräkningen och resultaträkningen, finansieringsanalysen, upplysningarna i noterna till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och i verksamhetsberättelsen, scheman för koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningarna i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna utfärdas genom förordning av statsrådet. Finansinspektionen kan dessutom på ansökan av en koncerns moderföretag av särskilda skäl bevilja tillstånd att för viss tid avvika från bestämmelserna i detta kapitel, om undantaget behövs för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Innan tillstånd som avses i 1 mom. beviljas ska Finansinspektionen inhämta utlåtande av bokföringsnämnden, om saken är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen (1339/1997) eller aktiebolagslagen (624/2006) eller lagen om andelslag (1488/2001).

31 §
Finansinspektionens uppgifter

Finansinspektionen har till uppgift att


32 §
Upplysningar till utländska myndigheter

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om upplysningar till utländska myndigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.