879/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Avgiftsskyldig

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer enligt 4 § 5 mom. och pensionsfonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008),

2) aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen (121/2007),

3) emittenter av värdepapper som på ansökan tagits upp till offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

4) finländska bolag vars emitterade värdepapper på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland,

5) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen,

6) kontoförande institut enligt 2 b § i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),

7) emittenter av värdepapper som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen,

8) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997),

9) Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

10) Trafikförsäkringscentralen enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och trafikskadenämnden enligt lagen om trafikskadenämnden (441/2002),

11) Patientförsäkringscentralen och patientskadenämnden enligt patientskadelagen (585/1986),

12) Pensionsskyddscentralen enligt lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

13) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998),

14) Utbildningsfonden enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002),

15) försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling (570/2005),

16) sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, om de har filial i Finland,

17) sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och lagen om försäkringskassor (1164/1992) som har filial i Finland,

18) utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer.

Finansinspektionen svarar för debiteringen av tillsynsavgiften. Avgiften ska betalas till Finlands Bank.

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om åtgärdsavgifter till Finansinspektionen.

2 §
Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften bestäms för varje kalenderår som en grundavgift, proportionell avgift eller kombinerad grundavgift och proportionell avgift i enlighet med denna lag.

Grundavgiften är en fast avgift i euro.

Den proportionella avgiften beräknas i enlighet med denna lag på basis av balansomslutningen, de förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar, omsättningen eller medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgiftsskyldiges senast fastställda bokslut. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas de sammanlagda intäkterna enligt resultaträkningen, inklusive nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ antecknas den som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag och om de av dem förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar ska på motsvarande sätt tillämpas på fastighetsfonder och deras tillgångar.

Om avgiftsskyldighet uppkommer på fler än en av de grunder som nämns i denna lag ska avgiften tas ut endast en gång och enligt den grund som ger den högsta avgiften, om inte något annat föreskrivs nedan.

3 §
Företagsomstruktureringars inverkan på den proportionella avgiften

Om ett annat företag har fusionerats med det avgiftsskyldiga företaget efter den senast avslutade räkenskapsperioden, ska det överlåtande företagets balansomslutning, omsättning eller medlemsavgiftsintäkter beaktas när den proportionella avgiften fastställs för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av fusionen och kalenderårets utgång.

Om den avgiftsskyldige efter den senast avslutade räkenskapsperioden har övertagit ett annat företags eller en annan filials försäkringsbestånd, pensionsansvar eller övriga affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning eller omsättning beaktas när den övertagande avgiftsskyldiges proportionella avgift fastställs för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan mottagandet av affärsverksamheten och kalenderårets slut. Om den avgiftsskyldige har övertagit endast en del av ett annat företags eller en annan filials affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning eller omsättning beaktas vid fastställandet av den proportionella avgiften endast enligt hur stor andel som den överlåtna delen av affärsverksamheten utgör av det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens hela affärsverksamhet. På motsvarande sätt ska den överlåtna affärsverksamheten eller en del av den inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det företag eller den filial som har överlåtit hela eller en del av affärsverksamheten.

Om en placeringsfond som förvaltas av ett annat fondbolag har fusionerats med en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 16 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan tidpunkten för meddelandet om verkställd fusion enligt 110 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder och kalenderårets utgång. På motsvarande sätt ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det fondbolag som har förvaltat den placeringsfond som fusionerats.

Om förvaltningen av en placeringsfond som förvaltats av ett annat fondbolag (överlåten placeringsfond) har överlåtits till ett fondbolag efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 15 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtna placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan verkställighetstidpunkten för överlåtelsen av förvaltningen och kalenderårets utgång. På motsvarande sätt ska den överlåtna placeringsfondens tillgångar inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det fondbolag vars placeringsfond har överlåtits.

Om ett företag efter den senast avslutade räkenskapsperioden har delats i två eller flera företag så att minst ett av de övertagande företagen är avgiftsskyldigt, ska den proportionella andel av det ursprungliga företagets balansomslutning eller omsättning som motsvarar förhållandet mellan de nettotillgångar som erhållits från det ursprungliga företaget och det ursprungliga företagets nettotillgångar före delningen beaktas när den proportionella avgiften för respektive övertagande avgiftsskyldigt företag bestäms för de månader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång. Om det ursprungliga företaget är avgiftsskyldigt och om det inte upplöses i samband med delningen, ska den proportionella andelen av det ursprungliga företagets balansomslutning eller omsättning som motsvarar förhållandet mellan de vid delningen överlåtna nettotillgångarna och företagets nettotillgångar före delningen inte beaktas när den proportionella avgiften för det ursprungliga företaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om företag gäller också andra juridiska personer.

4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
kreditföretag eller betalningsförmedlingsföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,00284
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,00284
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,00284
pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,00284
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,00284
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,00284
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,00284
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,00284
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,00284
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,00284
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,00284
filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör tilt EES balansomslutning 0,00284
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,34
fondbörser och andra clearingsorganisationer än värdepapperscentraler enligt värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) omsättning 1,30 %; avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007) än sådana som avses i lagens 45 § 3-5 mom. omsättning 0,34
värdepappersföretag enligt 45 § 3-5 mom. i lagen om värdepappersföretag omsättning 0,11
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,66
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
utländska fondbolags filialer vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
utländska fondbolags filialer vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
utländska försäkringsbolags filialer vars hemstat inte hör till EES premieintäkter 0,03

Proportionell tillsynsavgift tas ut av tillsynsobjekt till utgången av det kalenderår då tillsynsobjektets verksamhetstillstånd har återkallats eller tillsynsobjektets rätt att bedriva verksamhet annars har upphört. Av försäkringsanstalter och pensionsanstalter tas det emellertid ut proportionell tillsynsavgift till utgången av den kalendermånad då anstaltens hela försäkringsbestånd eller pensionsansvar har överlåtits till en annan försäkringsanstalt eller pensionsanstalt eller då de åtaganden som sammanhänger med anstaltens försäkringsverksamhet annars bevisligen har retts ut.

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 6 000
annat kreditinstitut 2 000
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 000
försäkringsbolag 6 000
försäkringsföreningar 1 000
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200
andra försäkringskassor än pensionskassor 800
arbetslöshetskassor 6 000
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 6 000
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 200
statens pensionsfond, Kommunernas pensionsförsäkring och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond 15 000
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES 3 000
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES 2 000
fondbolag 4 000
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 45 § 3-5 mom. i lagen om värdepappersföretag 6 000
värdepappersföretag enligt 45 § 3-5 mom. i lagen om värdepappersföretag 1 000
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat hör till EES 2 000
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat inte hör till EES 3 000
utländska fondbolags filialer vars hemstat hör till EES 2 000
utländska fondbolags filialer vars hemstat inte hör till EES 3 000
utländska försäkringsbolags filialer vars hemstat inte hör till EES 3 000

Grundavgift tas inte ut av fondbörser, clearingorganisationer eller optionsföretag.

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet 260 000
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000
aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen 1 000
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag 3 000
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000
centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 6 000
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 000
holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värdepapperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation 10 000
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad mäklare som är anställd i ett försäkringsmäklarföretag eller av en enskild näringsidkare.
kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet 6 000 Om ett kontoförande institut har ett eller flera underinstitut enligt 7 a § i lagen om värdeandelssystemet höjs det kontoförande institutets grundavgift med 3 000 euro för varje underinstitut.
finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlemmar som har fast verksamhetsställe i Finland 12 000
registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen 2 000
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 4 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 12 500
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hemort i Finland 10 500
emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig handel än aktier 3 000
finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 000
emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 4 000
emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista 1 000
Pensionsskyddscentralen 10 000
trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden 1 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag 1 000
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 000
utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer 1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i något annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 300

Om ett holdingföretag samtidigt är en annan koncerns dotterföretag tas det inte ut någon avgift av moderföretaget på samma grund. Om ett holdingföretag samtidigt är emittent av värdepapper tas avgift ut på båda grunderna.

Avgift enligt denna paragraf gäller också de avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en emittent av aktier har emitterat också andra värdepapper som avses i denna paragraf ska avgift tas ut av den avgiftsskyldige på vardera grunden.

7 §
Sänkning av tillsynsavgiften

Om de belopp som tas ut i form av tillsynsavgifter tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter sannolikt skulle överstiga 95 procent av kostnaderna enligt Finansinspektionens godkända budget (överskott), ska Finansinspektionen vid behov fastställa tillsynsavgiften enligt 8 § så nedsatt att det sannolikt inte uppkommer något överskott på över fem procent av de nämnda kostnaderna.

Vid tillämpningen av 1 mom. ska som ökning av intäkterna beaktas under tidigare år uppkomna överskott och som minskning av intäkterna det belopp varmed det som tillsynsavgifter uttagna beloppet tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter har understigit 95 procent av kostnaderna enligt Finansinspektionens godkända budget.

Finansinspektionen ska sänka alla avgiftsskyldigas tillsynsavgift med ett lika stort proportionellt belopp.

8 §
Bestämmande av tillsynsavgift

Tillsynsavgiften påförs av Finansinspektionen. Tillsynsavgiften förfaller till betalning vid en tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock tidigast den sista juni under kalenderåret. Finansinspektionen ska sända avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen.

För den som blir avgiftsskyldig under kalenderåret bestäms den första tillsynsavgiften genom att en tolftedel av avgiften för hela kalenderåret multipliceras med det antal kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan avgiftsskyldighetens uppkomst och det första kalenderårets utgång. Den första tillsynsavgiften enligt detta moment förfaller till betalning den sista dagen i den kalendermånad som följer efter avgiftsskyldighetens uppkomst, dock inte före den tidpunkt som nämns i 1 mom.

Om avgiftsskyldigheten upphör under kalenderåret ska till den avgiftsskyldige på ansökan återbetalas så många tolftedelar av den uttagna tillsynsavgiften som det ingår fulla kalendermånader i tiden mellan det att avgiftsskyldigheten upphör och kalenderårets slut.

Uppgifter om tillsynsavgifternas belopp är offentliga.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarandet, om betalning av avgiften i flera än en post och om hur de uppgifter som behövs för bestämmande av tillsynsavgiften ska lämnas.

9 §
Ändringssökande

Finansinspektionens beslut om att påföra tillsynsavgift enligt denna lag överklagas med ett skriftligt rättelseyrkande till Finansinspektionen inom 14 dagar efter det att Finansinspektionens beslut har delgivits parten. Finansinspektionens beslut att påföra tillsynsavgift får inte överklagas genom besvär.

Finansinspektionens beslut med anledning av rättelseyrkande överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

10 §
Dröjsmålsränta på tillsynsavgiften och indrivning av avgiften i utsökningsväg

Om betalningen av en tillsynsavgift försenas tas dröjsmålsränta ut enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Tillsynsavgifter som har bestämts med stöd av denna lag får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

11 §
Finansinspektionens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Finansinspektionen rätt att av den som är avgiftsskyldig enligt 1 § få de uppgifter som behövs för att bestämma tillsynsavgift. På myndighetens rätt att granska uppgifternas riktighet tillämpas 24 § i lagen om Finansinspektionen.

12 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 december 2004 om tillsynsavgift till Finansinspektionen (1294/2004) och lagen av den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) jämte ändringar.

På tillsynsavgifter vars grund har uppkommit före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Beslutet kan emellertid överklagas i enlighet med denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.