878/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Mål

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls.

2 §
Administrativ ställning och tillämplig lagstiftning

Finansinspektionen verkar i anslutning till Finlands Bank. Ärenden som gäller Finansinspektionen ska i statsrådet behandlas av finansministeriet.

På Finansinspektionens förvaltning ska utöver denna lag tillämpas lagen om Finlands Bank (214/1998), lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och andra bestämmelser om Finlands Bank, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Bestämmelser om täckning av kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet finns i denna lag och i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

3 §
Uppgifter

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över finansmarknadsaktörernas verksamhet enligt vad som föreskrivs i denna lag och i någon annan lag. Dessutom främjar Finansinspektionen goda förfaranden på finansmarknaden och allmänhetens kunskaper om finansmarknaden.

Finansinspektionen fullgör sina lagstadgade uppgifter genom att

1) bevilja finansmarknadsaktörer verksamhetstillstånd, registrera finansmarknadsaktörer och fastställa stadgarna för deras verksamhet,

2) övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar de på dem tillämpliga bestämmelserna om finansmarknaden och med stöd av dem utfärdade föreskrifter, villkoren i sina verksamhetstillstånd och stadgarna som gäller deras verksamhet,

3) övervaka emissionen av och handeln med finansiella instrument samt iakttagandet av bestämmelserna och föreskrifterna om clearing- och förvaringsverksamhet,

4) övervaka iakttagandet av de internationella redovisningsstandarderna enligt vad som föreskrivs nedan,

5) övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar på dem tillämpliga bestämmelser och föreskrifter om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism,

6) meddela behövliga föreskrifter om tillämpningen av denna lag enligt vad som särskilt föreskrivs i lagen,

7) leda och övervaka sparbanksinspektionens verksamhet,

8) utföra sina övriga i lag angivna uppgifter.

Dessutom ska Finansinspektionen

1) följa och analysera utvecklingen på finansmarknaden och av finansmarknadsaktörernas verksamhetsmiljö och allmänna verksamhetsförutsättningar i övrigt,

2) ta initiativ till utveckling av lagstiftningen om finansmarknaden och till andra behövliga åtgärder och delta i beredningen av lagstiftning,

3) följa och analysera tillgången på och prissättningen av bankernas bastjänster,

4) främja tillförlitligheten i de finansmarknadsaktörers styr- och övervakningssystem vars ekonomiska ställning Finansinspektionen övervakar,

5) samla och regelbundet på ett jämförbart sätt publicera uppgifter om finansmarknadsaktörernas ekonomiska ställning samt över huvud taget främja tillgången på informationsmaterial om finansiella tjänster och finansmarknadens funktionssätt,

6) delta i det nationella samarbetet mellan myndigheter,

7) delta i Europeiska banktillsynskommitténs, Europeiska värdepapperstillsynskommitténs och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommitténs arbete i syfte att utveckla tillsynssystemet och främja stabiliteten i finansmarknadsaktörernas verksamhet inom Europeiska unionen samt delta i annat internationellt myndighetssamarbete,

8) delta i arbetet med att förebygga lagstridigt utnyttjande av det finansiella systemet,

9) i samarbete med högskoleväsendet främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen inom den finansiella sektorn.

4 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar och inrättningar enligt 2―4 mom.

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (121/2007),

2) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008),

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997),

4) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999),

5) värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007),

6) fondbörser enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989),

7) optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

8) clearingorganisationer enligt värdepappersmarknadslagen, inklusive clearingfonder som dessa bildat,

9) den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991), inklusive den registreringsfond som den bildat,

10) i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) avsedda filialer till utländska kreditinstitut som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

11) i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) avsedda filialer till utländska försäkringsbolag som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

12) i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) avsedda filialer till utländska fondbolag som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

13) i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) avsedda filialer till utländska värdepappersföretag som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars holdingföretag, konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001), enligt vad som föreskrivs i det nämnda kapitlet.

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

2) centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform,

3) företag som i enlighet med 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller en värdepapperscentral,

4) säkerhetsfonden och insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen och ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag,

5) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar,

6) pensionskassor, sjukkassor och andra försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor,

7) pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser,

8) arbetslöshetskassor och stödkassor för arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984),

9) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

10) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 och 6 kap. tillsyn över utländska EES-tillsynsobjekts i Finland etablerade filialers verksamhet, över utländska EES-tilläggspensionsanstalters verksamhet i Finland och över utländska tillsynsobjekt när de utan att etablera filial tillhandahåller tjänster i Finland.

Finansinspektionen utövar i enlighet med lagen om statens pensionsfond (1297/2006) tillsyn över statens pensionsfonds placeringsverksamhet, i enlighet med lagen om kommunala pensioner (549/2003) över Kommunernas pensionsförsäkring benämnda kommunala pensionsanstalts placeringsverksamhet och i enlighet med kyrkolagen (1054/1993) över pensionsfonden inom Kyrkans centralfond.

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel enligt 3 kap. i värdepappersmarknadslagen och för multilateral handel enligt 3 a kap. i nämnda lag, emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel och andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen eller som erbjuder värdepapper enligt 2 § i nämnda kapitel,

2) bokföringsskyldiga vars värdepapper är eller har ansökts bli föremål för sådan handel i en annan EES-stat som motsvarar handel enligt 1 punkten,

3) andra börsaktörer enligt 3 kap. 25 § i värdepappersmarknadslagen och andra handelsparter i multilateral handel enligt 3 a kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen samt utländska optionsföretag enligt 1 kap. 4 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och andra som är verksamma i ett optionsföretag enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i den lagen,

4) clearingmedlemmar enligt värdepappersmarknadslagen,

5) kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet och utländska, såsom kontoförande institut auktoriserade företags verksamhetsställen i Finland,

6) anmälningsskyldiga enligt 5 kap. 4 och 5 a § i värdepappersmarknadslagen och 99 § i lagen om placeringsfonder,

7) personer som ger uppköpserbjudanden enligt 3 a kap. 14 § och köpeanbud enligt 6 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen samt de som enligt 6 kap. 10 § i samma lag är skyldiga att ge anbud och andra personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i den sistnämnda paragrafen,

8) sådana målbolag för offentliga köpeanbud enligt 6 kap. i värdepappersmarknadslagen som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vars värdepapper är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i en stat utanför EES,

9) personer som på grundval av 2 kap. 9 och 10 § i värdepappersmarknadslagen är skyldiga att offentliggöra förvärv och avyttringar av aktier eller andelar,

10) personer som enligt 3 kap. 6 § eller 4 a kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen, 2 kap. 3 a § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, 16 § i lagen om placeringsfonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 8 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen är skyldiga att till Finansinspektionen göra anmälan om förvärv och avyttringar av aktier och andelar,

11) Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

12) Trafikförsäkringscentralen enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och trafikskadenämnden enligt lagen om trafikskadenämnden (441/2002),

13) Patientförsäkringscentralen och patientskadenämnden enligt patientskadelagen (585/1986),

14) Pensionsskyddscentralen enligt lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

15) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998),

16) Utbildningsfonden enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002),

17) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling (570/2005), inklusive utländska försäkringsförmedlare enligt 2 § 3 mom. i den nämnda lagen,

18) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997).

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) hemstat den EES-stat som har auktoriserat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; vad som i denna lag föreskrivs om hemstat ska i tillämpliga delar också gälla för EES-stater som har auktoriserat ett företag som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringstjänster i Finland utan att etablera någon filial,

3) värdstat en EES-stat där ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag har etablerat en filial; vad som i denna lag föreskrivs om värdstat ska i tillämpliga delar också gälla för EES-stater där ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster utan att etablera någon filial,

4) utländsk EES-tillsynsmyndighet en mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndighet i hem- och värdstaten,

5) utländskt tillsynsobjekt ett företag som motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, ett värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag, ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder eller ett försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen och som har en filial i Finland eller som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster i Finland utan att etablera någon filial,

6) utländskt EES-tillsynsobjekt ett utländskt tillsynsobjekt som lyder under en annan EES-stats lagstiftning,

7) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över kreditinstitut och värdepappersföretag, extra tillsyn över försäkringsföretag och tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

8) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 16 § i kreditinstitutslagen och 10 § i lagen om värdepappersföretag, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 1 § 10 punkten i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om finans- och försäkringskonglomerat,

9) utländsk EES-grupp en utländsk företagsgrupp som motsvarar en grupp enligt 8 punkten, för vars grupptillsyn en utländsk EES-tillsynsmyndighet svarar och till vilken det hör minst ett finländskt företag,

10) filial ett kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags eller försäkringsbolags filial samt en finländsk filial till ett utländskt kreditinstitut enligt lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland, en finländsk filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en finländsk filial till ett utländskt värdepappersföretag enligt lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland och en finländsk filial till ett utländskt fondbolag enligt lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland,

11) utländsk filial ett utländskt tillsynsobjekts filial i Finland,

12) utländsk EES-filial ett utländskt EES-tillsynsobjekts filial i Finland,

13) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar och föreningsstadgar samt stadgar för kreditinstitut i andelslagsform, sparbanker, hypoteksföreningar, pensionsstiftelser, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, insättningsgarantifonden, ersättningsfonden för investerare, fondbörser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och placeringsfonder och likaså andra stadgar som Finansinspektionen eller någon annan myndighet i enlighet med bestämmelserna om finansmarknaden fastställer för finansmarknadsaktörer eller som finansmarknadsaktörer annars i enlighet med bestämmelserna om finansmarknaden är skyldiga att iaktta i sin verksamhet.

Vad som i denna lag föreskrivs om filialer till kreditinstitut som är auktoriserade i Finland eller i någon annan EES-stat ska på motsvarande sätt tillämpas på finansiella institut som uppfyller de villkor som nämns i 4 § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland.

2 kap.

Förvaltning

7 §
Förvaltningsorgan

Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion.

Bankfullmäktige som avses i 10 § i lagen om Finlands Bank har uppgifter som gäller Finansinspektionens förvaltning och tillsynen över dess verksamhet enligt vad som föreskrivs i denna lag.

8 §
Bankfullmäktige

Bankfullmäktige ska

1) övervaka den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet,

2) utnämna direktionsmedlemmar och ersättare för dem samt förordna en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande,

3) besluta om att för viss tid avstänga direktionsmedlemmar och deras ersättare från uppdraget,

4) på framställning av direktionen utnämna och avsätta direktören och tillförordna denne en ställföreträdare,

5) besluta om grunderna för direktörens lön, tjänstledigheter och semestrar samt om andra villkor i tjänsteförhållandet,

6) besluta om att tilldela direktören varning och om att för viss tid avstänga direktören från tjänsteutövning,

7) på framställning av direktionen fastställa Finansinspektionens arbetsordning,

8) övervaka att direktionsmedlemmarna fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 16 §,

9) besluta om direktionsmedlemmarnas arvoden.

9 §
Direktion

Finansinspektionens direktion har fem medlemmar.

En av medlemmarna utnämns på förslag av finansministeriet, en på förslag av social- och hälsovårdsministeriet och en på förslag av Finlands Bank. För dessa tre medlemmar ska i samma ordning väljas varsin ersättare. Dessutom väljs ytterligare två direktionsmedlemmar. Direktionsmedlemmarna och ersättarna ska vara väl förtrogna med finansmarknadens funktionssätt.

Direktionsmedlemmar och ersättare får inte höra till ett tillsynsobjekts, ett utländskt tillsynsobjekts eller en i 4 § 6 mom. avsedd pensionsanstalts styrelse, representantskap, principaler eller revisorer eller vara anställda hos ett tillsynsobjekt, ett utländskt tillsynsobjekt eller en sådan pensionsanstalt. I fråga om jäv för direktionsmedlemmar och ersättare tillämpas förvaltningslagen (434/2003).

Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen är beslutför när tre medlemmar eller ersättare är närvarande. Av de närvarande ska en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst eller, när ett ärende som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten avgörs, den lindrigare åsikten.

Om en direktionsmedlem eller ersättare står åtalad för brott eller är föremål för utredning av brott, kan han eller hon medan åtalet är anhängigt eller utredningen pågår avstängas från uppdraget och gå miste om sina arvodesförmåner.

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen ska i fråga om tillsynen över finansmarknaden

1) uppställa de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna,

2) godkänna de föreskrifter som ska utfärdas enligt lag och de anvisningar som den inte har delegerat till direktören för godkännande,

3) besluta om principerna för Finansinspektionens internationella samarbete,

4) dra försorg om utvecklingen av samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden,

5) döma ut vite som Finansinspektionen har förelagt och besluta om andra administrativa påföljder enligt 4 kap.

Direktionen ska i fråga om Finansinspektionens förvaltning

1) besluta om tillsynsavgifterna och åtgärdsavgifterna till Finansinspektionen samt behandla den plan som avses i 70 §,

2) godkänna tillsynsavtal enligt 67 § och ersättningar som ska tas ut hos eller betalas till utländska EES-tillsynsmyndigheter för uppgifter som tillsynsavtalen förutsätter, till den del som Finansinspektionen genom dessa avtal åtar sig eller avstår från uppgifter som inte är baserade på samarbetsförpliktelser enligt Europeiska unionens lagstiftning,

3) behandla Finansinspektionens årliga budget och underställa den Finlands Banks direktion för fastställelse,

4) göra framställning till bankfullmäktige om fastställelse av Finansinspektionens arbetsordning,

5) godkänna principerna för konkurrensutsättning av tjänster som Finansinspektionen behöver,

6) göra framställning till bankfullmäktige om utnämning och avsättande av direktören, förordnande av direktörens ställföreträdare och avstängning av direktören från tjänsteutövning,

7) utnämna och säga upp Finansinspektionens högsta tjänstemän, med undantag för direktören,

8) i fråga om tjänstemän som den utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning,

9) enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen avgöra Finansinspektionens interna förvaltningsärenden,

10) till bankfullmäktige lämna en årlig berättelse över Finansinspektionens verksamhet,

11) vid behov, dock minst en gång om året, lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelse, inklusive en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver,

12) årligen höra representanter för finansmarknadsaktörerna om målen för verksamheten och hur de förverkligats och likaså om den budget som avses i 3 punkten och bedömningen enligt 11 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. avgör direktionen de vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som direktören hänskjuter till direktionen. I 13 § föreskrivs om direktionens rätt att överta avgörandet av ärenden som hör till direktören.

Beslutanderätt som enligt 1 mom. 2 punkten hör till direktionen kan i arbetsordningen delegeras till direktören i mindre viktiga ärenden.

11 §
Direktör

Chef för Finansinspektionen är en direktör. Direktörens mandatperiod är fem år.

Behörighetsvillkor för direktörstjänsten är lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med finansmarknaden och i praktiken visad ledarförmåga.

Ställföreträdare för direktören då denne har förhinder är en av bankfullmäktige tillförordnad tjänsteman vid Finansinspektionen.

Om direktören står åtalad för brott eller är föremål för utredning av brott, kan han eller hon medan åtalet är anhängigt eller utredningen pågår avstängas från tjänsteutövning och gå miste om sina arvodesförmåner.

12 §
Direktörens uppgifter

Direktören ska

1) leda Finansinspektionens verksamhet och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen,

2) svara för att Finansinspektionens uppgifter sköts effektivt och ändamålsenligt samt i enlighet med direktionens instruktioner,

3) svara för att de ärenden som ska behandlas i direktionen blir beredda på behörigt sätt,

4) hålla direktionen informerad om sådana genom Finansinspektionens verksamhet uppdagade omständigheter som påverkar utvecklingen på finansmarknaden och svara för övriga redogörelser till direktionen,

5) utnämna och säga upp andra än de högsta tjänstemännen vid Finansinspektionen,

6) i fråga om tjänstemän som direktören utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning.

13 §
Direktionens behandling av ärenden som hör till direktören

Direktionen ska informeras om beslut som direktören har för avsikt att fatta, om de gäller

1) beviljande av verksamhetstillstånd till tillsynsobjekt, återkallelse av verksamhetstillstånd, begränsning av tillståndsenlig verksamhet, indragning en utländsk EES-filial eller begränsning av dess verksamhet eller upplösning av sammanslutningen av andelsbanker eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, förslag till återkallelse av verksamhetstillstånd eller till begränsning av verksamheten,

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, när ärendet är vittsyftande eller principiellt viktigt,

3) åläggande av tillsynsobjekt att vidta åtgärder för återkallelse av verkställigheten av beslut eller för återkallelse av åtgärder eller förfaranden eller att vidta rättelseåtgärder,

4) begränsning av utdelning av tillsynsobjekts tillgångar,

5) fastställande av ett högre kapitaltäckningskrav för ett tillsynsobjekt,

6) begränsning av ett tillsynsobjekts lednings verksamhet för viss tid, eller

7) offentliggörande av viktiga ställningstaganden om den allmänna utvecklingen på finansmarknaden.

Direktionen kan på yrkande av en medlem behandla ärenden som nämns i 1 mom. Direktionen kan överta avgörandet av ett ärende om det i avsevärd grad kan påverka finansmarknadens stabilitet eller utveckling i övrigt eller allvarligt störa det finansiella systemets funktion. Om ett beslut ska fattas skyndsamt kan direktören avgöra ärendet trots det som föreskrivs ovan i detta moment. I så fall ska direktionen i efterhand informeras om direktörens beslut.

I arbetsordningen kan tas in närmare föreskrifter om direktörens uppgifter. I arbetsordningen kan också föreskrivas att beslutanderätt som enligt 12 § hör till direktören kan delegeras till någon annan tjänsteman vid Finansinspektionen.

14 §
Bestämmelser som tillämpas på tjänstemän

I fråga om Finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller i tillämpliga delar lagen om Finlands Banks tjänstemän.

15 §
Oberoende ställning

Finansinspektionens tjänstemän ska i sitt uppdrag inta en oberoende ställning i förhållande till tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och de får inte heller höra till tillsynsobjekts, utländska tillsynsobjekts eller andra finansmarknadsaktörers förvaltningsråd, styrelse, representantskap, principaler eller revisorer eller vara anställda hos tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer. Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekt ska också tillämpas på pensionsanstalter som avses i 4 § 6 mom.

I fråga om jäv för de i 1 mom. avsedda personerna tillämpas förvaltningslagen.

16 §
Anmälningsskyldighet

Direktionsmedlemmarna, ersättarna och direktören samt de tjänstemän som utnämns genom direktionens beslut ska före utnämningen lämna en redogörelse för

1) sin näringsverksamhet,

2) sina innehav i företag och betydande annan förmögenhet,

3) sina skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser,

4) sina bisysslor enligt 14 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän,

5) sina övriga bindningar som kan vara av betydelse för bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på den som utnämns till en tjänst och som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter om finansmarknaden eller enskilda företags eller personers ekonomiska ställning eller affärshemligheter. Bankfullmäktige bestämmer på framställning av direktionen vilka dessa tjänster är.

Redogörelseskyldigheten enligt 1 mom. gäller också den som utnämns till ett tjänsteförhållande för uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 eller 2 mom.

En tjänsteman ska utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i uppgifterna och vid behov komplettera sin redogörelse. Tjänstemannen ska vid behov på begäran av Finansinspektionen även annars lämna uppgifter om omständigheter som avses i 1 mom. Bankfullmäktige meddelar föreskrifter om hur redogörelsen ska ges.

Finansinspektionens direktionsmedlemmar, deras ersättare och Finansinspektionens tjänstemän ska till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion göra anmälan om krediter som de har fått av tillsynsobjekt eller utländska tillsynsobjekt och om borgen och andra ansvarsförbindelser som tillsynsobjekt eller utländska tillsynsobjekt har ställt för dem.

Om Finansinspektionens direktionsmedlemmar, deras ersättare eller tjänstemän har aktier som är föremål för offentlig handel, värdepapper som berättigar till sådana aktier, andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper eller värdepapper vars värde bestäms på basis av ovan nämnda värdepappers värde, ska de i enlighet med 5 kap. 5 a § i värdepappersmarknadslagen göra anmälan om dem till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion.

Redogörelsens uppgifter om omständigheter som nämns i 1 mom. 1―3 punkten är sekretessbelagda. Var och en har dock rätt att få uppgifter ur den förteckning som avses i 6 mom.

17 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden, beslutsfattandet och tjänstemännens uppgifter vid Finansinspektionen och om myndighetens övriga interna förvaltning meddelas i arbetsordningen.

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

Rätt att få uppgifter samt granskningsrätt
18 §
Rätt att få uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer

Tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer ska utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen lämna de för utförandet av dess lagstadgade uppdrag relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om. Motsvarande skyldighet har den som i ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och den som tillsynsobjektet eller någon annan finansmarknadsaktör har bestämmande inflytande i.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts ekonomiska ställning, ägare, interna kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, tjänstemän och verksamhetsställen samt vilken för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3―5 punkten relevant information som regelbundet ska lämnas till Finansinspektionen.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få uppgifter i syfte att bestämma tillsynsavgift finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift.

19 §
Rätt att få uppgifter av andra

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av följande personer få alla sådana uppgifter som de har om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och som Finansinspektionen behöver för att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag:

1) tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers revisorer,

2) revisorer för dem som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen utövar bestämmande inflytande i tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer,

3) revisorer för dem som tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer har bestämmande inflytande i.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer tillämpas också på andra som enligt lag är skyldiga att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospekt som avses i 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen eller som har gett sitt samtycke till att sådana yttranden eller andra handlingar fogas till prospektet.

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för en viss tillsynsåtgärd få relevanta uppgifter av andra än dem som avses ovan i denna paragraf, om de av grundad anledning kan antas vara i besittning av information som är nödvändig för tillsynen.

20 §
Rätt att få uppgifter ur bötes- och straffregistret

Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om ett tillsynsobjekts ägare, styrelsemedlemmar, verkställande direktör eller anställda har den tillförlitlighet som lagen förutsätter.

I straffregisterlagen (770/1993) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få uppgifter ur straffregistret.

21 §
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och av deras styrelsemedlemmar, verkställande direktör och anställda få de uppgifter som behövs för tillsynen över iakttagandet av vad som i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av den föreskrivs om marknadsmissbruk, om offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel eller om offentlig eller multilateral handel i övrigt, om uppgifterna har samband med

1) värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel,

2) värdepapper för vilka det har lämnats in ansökan om upptagande till offentlig eller multilateral handel,

3) värdepapper vars värde bestäms på basis av värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel,

4) emittenten av värdepapper som avses i 1―3 punkten,

5) transaktioner eller order med värdepapper som avses i 1―3 punkten.

Finansinspektionen har dessutom rätt att enligt 1 mom. få sådana uppgifter om en specificerad transaktion som behövs för tillsynen enligt 1 mom. av den som

1) handlar på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers vägnar eller för deras räkning,

2) är delaktig i en transaktion eller order som gäller värdepapper enligt 1 mom.,

3) annars av grundad anledning kan antas ha information som avses i 1 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepapper gäller också standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, derivatavtal som kan jämställas med standardiserade optioner och terminer samt andra derivatavtal som värdepappersmarknadslagen tillämpas på.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om offentlig handel och multilateral handel gäller också motsvarande handelsförfarande i andra EES-stater.

22 §
Kallelse att höras

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla in och höra representanter för eller anställda hos juridiska personer som avses i 18, 19 och 21 § eller fysiska personer som avses i de nämnda paragraferna. Då tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om muntlig behandling. Den som inte hörsammar en kallelse kan inte föreläggas vite enligt 4 kap. eller påföras någon annan administrativ påföljd enligt det kapitlet.

23 §
Rätt att få uppgifter i företag som inte är tillsynsobjekt

Vad som ovan i detta kapitel föreskrivs om tillsynsobjekt tillämpas också på andra finländska företag som tillsammans med ett tillsynsobjekt hör till samma grupp för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar, som är tillsynsobjektets intresseföretag eller, om tillsynsobjektet är en pensionsstiftelse eller pensionskassa, som är den arbetsgivare som har bildat pensionsstiftelsen eller pensionskassan. Finansinspektionen har dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av ett tillsynsobjekt få motsvarande uppgifter om utländska företag som hör till samma grupp som tillsynsobjektet och om tillsynsobjektets utländska intresseföretag, i den utsträckning som behövs för Finansinspektionens lagstadgade tillsynsuppgift.

I 60 § föreskrivs om rätten att få information om utländska EES-filialer, i 63 § om rätten att få information om finländska företag som hör till utländska grupper och i 64 § om rätten att få information om utländska företag som hör till sådana grupper för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar.

24 §
Granskningsrätt

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers verksamhetsställen granska handlingar, upptagningar och datasystem som gäller dessas verksamhet och förvaltning, i den utsträckning som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag. Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjekt avgiftsfritt få behövliga kopior av handlingar och upptagningar som avses i denna paragraf.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud enligt 32 § i lagen om värdepappersföretag eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anknytning till dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll.

Finansinspektionen har dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av personer och företag som avses i 19, 21 och 23 § för granskning få handlingar och upptagningar som innehåller information av det slag som avses i nämnda paragraf.

I 60 § föreskrivs om rätt att inspektera utländska EESfilialer, i 63 § om rätt att inspektera finländska företag som hör till utländska EES-grupper och i 64 § om rätt att inspektera till en sådan grupp hörande utländska företag för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar.

25 §
Undantag från rätten att få uppgifter och granska när det gäller rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel har Finansinspektionen inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. har Finansinspektionen rätt att av en advokat eller dennes biträde få i 21 § nämnda uppgifter, handlingar och upptagningar om en klient samt att granska dem i enlighet med 24 § 3 mom.

Befogenheter som gäller auktoriserade tillsynsobjekt och därmed jämförbara tillsynsobjekt
26 §
Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

Finansinspektionen kan återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller, om någon annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet, framställa att denna ska återkalla tillståndet, om förverkligandet av de för tillsynen över finansmarknaden i 1 § uppställda målen inte tillräckligt väl kan tryggas genom begränsning av tillsynsobjektets verksamhet i enlighet med 27 § eller andra åtgärder enligt denna lag och om

1) det inte längre finns väsentliga förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd eller inledande av verksamhet,

2) tillsynsobjektet inte inom utsatt tid har kunnat genomföra de åtgärder som anges i en åtgärdsplan enligt 11 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001), en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning enligt 25 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 11 kap. 25 eller 26 §, 26 kap. 12 eller 13 § i försäkringsbolagslagen, 20 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 46 § i lagen om utländska försäkringsbolag eller 12 kap. 6 b § eller 12 a kap. 7 eller 8 § i lagen om försäkringsföreningar eller om genomförandet av en sådan plan har försummats, eller

3) tillsynsobjektet grovt har underlåtit att iaktta förbud enligt 33 eller 48 §.

Finansinspektionen kan återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller framställa att det återkallas också om

1) det i tillsynsobjektets verksamhet har skett väsentliga överträdelser av bestämmelser som gäller finansmarknaden eller av föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av dem, av tillståndsvillkor eller av stadgar för tillsynsobjektets verksamhet,

2) tillsynsobjektet har inställt sin verksamhet för mer än sex månader eller försatts i likvidation,

3) tillsynsobjektets verksamhet inte har inletts inom tolv månader efter det att verksamhetstillståndet beviljades,

4) väsentligt oriktiga eller bristfälliga upplysningar om omständigheter som är relevanta för regleringen eller tillsynen lämnades när verksamhetstillståndet söktes.

Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 1 mom. och 2 mom. 1 punkten bereda tillsynsobjektet en skälig tid för att avhjälpa bristen, om det inte med tanke på de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 § är nödvändigt att återkalla verksamhetstillståndet omedelbart.

Finansinspektionen ska på ansökan återkalla ett verksamhetstillstånd som den har beviljat ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, en hypoteksförening, ett försäkringsbolag, ett utländskt försäkringsbolags filial i Finland, ett värdepappersföretag, ett utländskt värdepappersföretags filial i Finland, ett fondbolag, ett utländskt fondbolags filial i Finland eller ett förvaringsinstitut, om tillsynsobjektet inte längre bedriver tillståndspliktig verksamhet och på den grunden har ansökt om återkallelse av verksamhetstillståndet. Bestämmelser om återkallelse av koncession för ett kreditinstitut i aktiebolagsform på ansökan av kreditinstitutet finns i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse av en sparbanks koncession på ansökan av sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) och om återkallelse av koncession för ett kreditinstitut i andelslagsform på ansökan av kreditinstitutet i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.

Finansinspektionen ska återkalla ett verksamhetstillstånd som den beviljat ett tillsynsobjekt om detta har försatts i konkurs, försatts i likvidation genom registermyndighetens eller en domstols lagakraftvunna beslut eller om likvidatorerna har gett slutredovisning om likvidationen.

När Finansinspektionen återkallar verksamhetstillståndet för ett tillsynsobjekt som har verksamhet också i någon annan EES-stat ska den underrätta tillsynsmyndigheten i värdstaten om sitt beslut.

I 61 § föreskrivs om förbud mot utländska EES-filialers verksamhet och i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland om återkallelse av verksamhetsrättigheterna för representationer för kreditinstitut från en annan stat än en EES-stat.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd tillämpas också på förordnanden om att försäkringsföreningar ska upphöra med sin verksamhet. Vad som i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd tillämpas också på förordnanden om att pensionsstiftelser och försäkringskassor ska upphöra med sin verksamhet.

27 §
Begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa ett tillsynsobjekts tillståndsenliga verksamhet eller, om en annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet, göra en framställning till denna om begränsning av den tillståndsenliga verksamheten, om

1) de villkor för återkallande av verksamhetstillståndet som nämns i 26 § 1 mom. 1―3 punkten är uppfyllda, eller

2) det annars i tillsynsobjektets verksamhet har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt skulle äventyra förverkligandet av de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §.

Om saken inte har kunnat rättas till inom utsatt tid kan Finansinspektionen ändra tillståndsvillkoren så att verksamheten varaktigt begränsas.

Ett tillsynsobjekts utländska filials verksamhet kan dessutom begränsas eller filialen förbjudas att fortsätta med sin verksamhet om tillsynsobjektet har underlåtit att fullgöra sina föreskrivna skyldigheter i värdstaten.

På beslut enligt denna paragraf tillämpas 26 § 3 och 6 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten tillämpas också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet. I lagen om försäkringsförmedling föreskrivs om förbud mot försäkringsförmedling.

Bestämmelser om begränsning av utländska EES-filialers verksamhet finns i 61 § i denna lag.

Särskilda bestämmelser gäller för förbud mot avyttring och pantsättning av försäkringsbolags, utländska försäkringsbolags, försäkringsföreningars, pensionsstiftelsers och försäkringskassors egendom och för förbud att betala försäkringars återköpsvärde till försäkringstagare.

28 §
Begränsning av ledningens verksamhet för viss tid

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett auktoriserat tillsynsobjekt eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §, eller

2) personen i fråga inte uppfyller de krav på yrkesskicklighet och tillförlitlighet som anges särskilt i lag.

Vad som i föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor samt kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags, försäkringsföreningars och finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag samt centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker och de företag som avses i 3 kap. 16 § 5 mom. i värdepappersmarknadslagen. Vad som i 1 mom. föreskrivs om verkställande direktör och dennes ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en pensionsstiftelses ombudsman och dennes ställföreträdare.

29 §
Tillsättning av ombud

Finansinspektionen kan tillsätta ombud för att övervaka auktoriserade tillsynsobjekts verksamhet, om det vid skötseln av dess ärenden har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det. Finansinspektionen kan tillsätta ett ombud också för att övervaka realiseringen av ett auktoriserat tillsynsobjekts egendom, om tillsynsobjektet har försatts i likvidation eller konkurs.

Finansinspektionen fastställer ett arvode som ska betalas till ombudet av tillsynsobjektets medel. Arvodet bör motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet ska det betalas av Finansinspektionen.

Ombudet har i sitt uppdrag de rättigheter som nämns i 18, 19, 24 och 32 §. Ombudet handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av sina lagstadgade offentligrättsliga förvaltningsuppgifter. På skada som ombudet har orsakat vid utförandet av uppgifterna tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

Ombudet ska ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finansiell verksamhet och rättsliga frågor. I fråga om ombudets oberoende ställning tillämpas 15 § i denna lag.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, försäkringskassor och arbetslöshetskassor samt i 11 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut.

30 §
Begränsning av utdelning

Om Finansinspektionen anser att ett auktoriserat tillsynsobjekt inte har upptagit sina tillgångar till rätt värde i sitt bokslut eller att bokföringen annars inte ger en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning, kan Finansinspektionen begränsa användningen av tillsynsobjektets utdelningsbara tillgångar för andra ändamål än för att öka kapitaltäckningen och begränsa annan utdelning av tillgångar till aktie- eller andelsägare, om utdelningen kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §.

31 §
Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt strida mot tillsynsobjektets tillståndsvillkor eller mot bestämmelserna om verksamheten eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem,

2) äventyra tillsynsobjektets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen (459/2007) avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 15 § 4 mom. i revisionslagen.

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska till Finansinspektionen också anmäla sådana i 1 mom. nämnda omständigheter eller beslut som de får kännedom om i sitt uppdrag i ett företag som hör till samma grupp eller koncern som tillsynsobjektet.

En revisor som har handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som eventuellt orsakas av åtgärder som avses i denna paragraf.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas dessutom på försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, försäkringskassor och arbetslöshetskassor och på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan.

32 §
Sammankallnings- och närvarorätt

En representant för Finansinspektionen har rätt att närvara när ett auktoriserat tillsynsobjekt håller sina besluts- och förvaltningsorgans möten och rätt att vid behov sammankalla möten. Representanten har rätt att yttra sig på mötena och att få de anmärkningar som den anser vara befogade förda till protokollet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, försäkringskassor och arbetslöshetskassor.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på fondandelsägarstämma och representantskap enligt lagen om placeringsfonder.

Allmänna befogenheter
33 §
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers beslut och av åtgärder som tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer har planerat eller ålägga tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer att upphöra med ett förfarande, om beslutet, åtgärden eller förfarandet strider mot de bestämmelser om finansmarknaden som tillämpas på tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem, mot tillståndsvillkor eller mot stadgar som gäller tillsynsobjektets eller finansmarknadsaktörens verksamhet. I samband med förbud mot fortsatt förfarande ska Finansinspektionen ge tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören tillfälle att inom en skälig tid rätta sitt förfarande, om detta inte allvarligt äventyrar de i 1 § nämnda målen för tillsynen över finansmarknaden.

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan finansmarknadsaktör har verkställt ett beslut enligt 1 mom. eller genomfört andra sådana åtgärder som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att inom skälig tid vidta åtgärder för att återkalla verkställigheten eller åtgärden eller att inom skälig tid vidta rättelseåtgärder. Om Finansinspektionens beslut enligt detta moment har en avsevärd inverkan på ett tillsynsobjekts eller en annan finansmarknadsaktörs avtalsparts eller någon annan utomstående persons ställning, är en förutsättning för tillämpning av detta moment att verkställigheten av beslutet eller genomförandet av åtgärden allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekts beslut ska på motsvarande sätt tillämpas på beslut av fondandelsägarstämma och representantskap enligt lagen om placeringsfonder.

I stället för denna paragraf tillämpas

1) 48 och 49 § på förbud som gäller marknadsföring, användning av avtalsvillkor eller annat förfarande i kundförhållanden enligt 45 §,

2) 7 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen på förbud som gäller marknadsföring eller förvärv av värdepapper eller förbud att fortsätta offentlig eller multilateral handel med värdepapper,

3) 61 § på utländska EES-filialer om inte annat följer av 1 punkten.

34 §
Anlitande av utomstående sakkunniga

Finansinspektionen kan för en utredning som behövs för tillsynen över ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör och som kräver särskild sakkunskap anlita en revisor eller en annan utomstående sakkunnig. Denne handlar under straffrättsligt tjänsteansvar och har de rättigheter som nämns i 18, 19, 23 och 24 § vid utförandet av sina offentligrättsliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag. På skada som orsakats vid utförandet av sakkunniguppdrag tillämpas skadeståndslagen.

Den sakkunnige ska ha med hänsyn till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finansiell verksamhet, bokföring och rättsliga frågor. I fråga om den sakkunniges oberoende ställning tillämpas 15 §.

Finansinspektionen kan bestämma att den sakkunniges arvode ska betalas av ett tillsynsobjekts eller en annan finansmarknadsaktör som är en sammanslutning eller stiftelses medel, om det finns någon särskild med tillsynsobjektets eller med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet sammanhängande orsak till att anlita en sakkunnig. Arvodet bör motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet, sammanslutningen eller stiftelsen ska det betalas av Finansinspektionen.

35 §
Föreskrifter om registrering av transaktioner

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt och för finansiella institut och företag i försäkringsbranschen som hör till samma koncern som ett tillsynsobjekt utfärda för tillsynen nödvändiga tekniska föreskrifter om löpande bokföring av transaktioner samt om bokföring av åtaganden utanför balansräkningen, med avvikelse från 2 kap. 4―10 § i bokföringslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

Särskilda befogenheter i anslutning till tillsynen över värdepappersmarknaden
36 §
Yppandeförbud

Finansinspektionen kan förbjuda en person som är närvarande vid en inspektion som Finansinspektionen utför eller som Finansinspektionen har bett om uppgifter eller redogörelser i ett ärende som kan leda till undersökning av ett brott eller en förseelse, att lämna information om inspektionen och om de begärda uppgifterna och redogörelserna till den som undersökningen avser eller till någon annan. Förbudet ska ges skriftligen. På förutsättningarna för och giltigheten av ett sådant förbud tillämpas 48 § i förundersökningslagen (449/1987).

Den som bryter mot förbud som avses i 1 mom. döms till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag.

37 §
Tillsyn över att internationella redovisningsstandarder iakttas

Finansinspektionen övervakar att bokföringsskyldiga som enligt bokföringslagen eller någon annan lag är skyldiga att i sitt bokslut tillämpa de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (IFRS-bokföringsskyldig) iakttar de nämnda standarderna. Vad som i denna paragraf föreskrivs om bokslut ska på motsvarande sätt tillämpas på verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer, delårsrapporter och årsrapporter.

Om en IFRS-bokföringsskyldig enligt Finansinspektionens uppfattning har upprättat sitt bokslut felaktigt kan Finansinspektionen uppmana den IFRS-bokföringsskyldige att rätta felet. Av rättelseuppmaningen ska det framgå att den IFRS-bokföringsskyldige så som föreskrivs i 3 mom. kan be bokföringsnämnden om ett utlåtande.

Om den IFRS-bokföringsskyldige anser att den i det ärende som rättelseuppmaningen gäller inte har handlat i strid med de bestämmelser som ska tillämpas i ärendet, kan den IFRS-bokföringsskyldige inom en månad efter att ha fått del av rättelseuppmaningen begära ett utlåtande i ärendet av bokföringsnämnden.

Finansinspektionen kan ålägga den IFRS-bokföringsskyldige att iaktta rättelseuppmaningen vid vite enligt 38 §. Finansinspektionen får inte fatta ett sådant beslut innan det utlåtande som avses i 3 mom. har getts eller, om den bokföringsskyldige inte begär ett utlåtande, innan den tidsfrist som avses i 3 mom. har gått ut. Finansinspektionen kan emellertid fatta beslutet utan hinder av vad som föreskrivs ovan, om utlåtandet inte har getts inom fyra månader efter det att rättelseuppmaningen delgavs den IFRS-bokföringsskyldige.

Finansinspektionen kan meddela den IFRS-bokföringsskyldige föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna paragraf och som gäller regelbundet inlämnande av bokslut och tillhörande handlingar till Finansinspektionen.

Vad som i 18, 19 och 24 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och granska andra finansmarknadsaktörer tillämpas också på den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag. Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om företag med uppdrag från andra finansmarknadsaktörer tillämpas också på företag som på uppdrag av den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag sköter uppgifter som gäller dess bokföring.

4 kap.

Administrativa påföljder

38 §
Vite

Om ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem, ett verkställighetsförbud som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 33 § eller något annat förordnande eller förbud som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av lag eller villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas dessutom på andra företag som hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som försummar att iaktta sina skyldigheter enligt den nämnda lagen eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Finansinspektionen kan vid vite ålägga en person som avses i 18, 19 och 21―24 § att fullgöra sin skyldighet enligt den nämnda paragrafen, om försummelsen inte är obetydlig.

En fysisk persons informationsskyldighet enligt denna lag får inte förenas med vite då det finns anledning att misstänka personen för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till och inte heller för fullgörande av en skyldighet enligt 22 §.

Vitet döms ut av Finansinspektionen om inte annat föreskrivs särskilt någon annanstans i lag. På föreläggande och utdömande av vite tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

I stället för denna paragraf tillämpas 48 och 49 § på vite som gäller marknadsföring, användning av avtalsvillkor eller andra förfaranden i kundförhållanden enligt 45 §.

39 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen kan ålägga den att betala ordningsavgift som

1) försummar sin rapporteringsskyldighet enligt 4 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen,

2) försummar eller bryter mot sin anmälningsskyldighet eller registreringsskyldighet enligt 5 kap. 4, 5 a eller 6―11 § i värdepappersmarknadslagen eller 99 eller 100 § i lagen om placeringsfonder eller en motsvarande skyldighet som gäller standardiserade optioner eller terminer,

3) bryter mot placeringsbegränsningarna enligt 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller enligt en placeringsfonds stadgar, eller

4) försummar att offentliggöra en årlig sammanställning enligt 2 kap. 10 c § i värdepappersmarknadslagen.

Hos en juridisk person kan tas ut minst 500 och högst 10 000 euro i ordningsavgift. Hos en fysisk person kan tas ut minst 50 och högst 1 000 euro i ordningsavgift. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

40 §
Offentlig anmärkning

Finansinspektionen kan tilldela tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer offentlig anmärkning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem. Tillsynsobjekt kan tilldelas offentlig anmärkning också i det fall att det uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, om ärendet som helhet betraktat inte föranleder strängare åtgärder.

Offentlig anmärkning kan även tilldelas andra än i 1 mom. avsedda personer som på något annat sätt än enligt 51 kap. i strafflagen underlåter att iaktta eller bryter mot vad som i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av den föreskrivs om

1) marknadsmissbruk,

2) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för motsvarande handel i en annan EES-stat eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,

3) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista,

4) informationsskyldighet som gäller erbjudande av värdepapper eller upptagande av värdepapper till handel enligt 2 punkten, eller

5) offentliga uppköpserbjudanden och köpeanbud eller skyldighet att ge anbud.

Offentlig anmärkning kan tilldelas en person som avses i 2 mom. också om denne underlåter att iaktta eller bryter mot förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, nedan direktiv 2003/71/EG.

En fysisk person kan tilldelas offentlig anmärkning om denne förfar i strid med bestämmelser eller föreskrifter som är personligen förpliktande.

Offentlig anmärkning kan inte tilldelas om tillsynsobjektet, finansmarknadsaktören eller en annan person som avses i 2 mom. omedelbart efter att ha upptäckt felet eller försummelsen självmant har vidtagit tillräckliga rättelseåtgärder och om det inte är fråga om allvarliga eller upprepade fel eller försummelser.

En offentlig anmärkning offentliggörs på det sätt som Finansinspektionen beslutar. När det är fråga om smärre fel eller försummelser kan Finansinspektionen besluta att anmärkningen inte ska offentliggöras.

Av informationen om en offentlig anmärkning ska framgå om beslutet om anmärkningen har vunnit laga kraft. Om besvärsinstansen upphäver beslutet ska Finansinspektionen informera om besvärsinstansens beslut på motsvarande sätt som den har informerat om den offentliga anmärkningen.

När en offentlig anmärkning tilldelas i ett ärende som gäller marknadsföring, användning av avtalsvillkor eller annat förfarande i ett kundförhållande enligt 45 § ska 48 och 49 § iakttas.

Vad som föreskrivs i denna paragraf påverkar inte Finansinspektionens skyldighet att producera och distribuera information om sin verksamhet i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om saken.

41 §
Offentlig varning

Finansinspektionen kan tilldela dem som avses i 40 § offentlig varning om förfarandena eller försummelserna enligt den paragrafen är fortgående eller upprepade eller annars så klandervärda att en offentlig anmärkning inte kan anses vara en tillräcklig påföljd. På offentlig varning ska i övrigt tillämpas vad som i 40 § föreskrivs om offentlig anmärkning.

42 §
Påföljdsavgift

Finansinspektionen kan utöver att tilldela offentlig varning ålägga tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer, som är juridiska personer, att betala påföljdsavgift, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) på något annat sätt än enligt 51 kap. i strafflagen eller 8 kap. i värdepappersmarknadslagen underlåter att iaktta eller bryter mot bestämmelserna i 1 kap. 2 b § eller 2 eller 6 kap. i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärda föreskrifter om marknadsföring, emission och erbjudande av värdepapper samt om informationsskyldighet, offentliga köpeanbud eller skyldighet att ge anbud,

2) på något annat sätt än enligt 51 kap. i strafflagen underlåter att iaktta eller bryter mot bestämmelserna i 5 kap. 2 eller 12 § i värdepappersmarknadslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 15 § i det nämnda kapitlet, eller

3) på något annat sätt än enligt 51 kap. i strafflagen underlåter att iaktta eller bryter mot de förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit om genomförande av direktiv 2003/71/EG.

Påföljdsavgift kan påföras också andra än i 1 mom. avsedda personer som på något annat sätt än enligt 51 kap. i strafflagen underlåter att iaktta eller bryter mot värdepappersmarknadslagens i 1 mom. nämnda bestämmelser eller med stöd av dem utfärdade föreskrifter om

1) utnyttjande av insiderinformation eller om kursmanipulation,

2) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för motsvarande handel i en annan EES-stat eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,

3) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista,

4) informationsskyldighet som gäller erbjudande av värdepapper eller upptagande av värdepapper till sådan handel som avses i 2 punkten, eller

5) offentliga uppköpserbjudanden och köpeanbud eller skyldighet att ge anbud.

Påföljdsavgift kan påföras andra personer än sådana som avses i 1 mom. också om de underlåter att iaktta eller bryter mot de förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit för genomförande av direktiv 2003/71/EG.

En förutsättning för att påföljdsavgift ska kunna påföras är dessutom att förfarandena eller försummelserna är fortgående, upprepade eller planmässiga eller annars så klandervärda att enbart en varning inte kan anses vara en tillräcklig påföljd, och att gärningarna eller försummelserna som helhet betraktade inte föranleder strängare åtgärder.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om värdepapper gäller på motsvarande sätt standardiserade optioner och terminer.

43 §
Övriga förutsättningar för påföljdsavgift

Påföljdsavgift kan inte påföras om ett ärende som gäller samma förseelse är föremål för förundersökning eller åtalsprövning eller vid en domstol behandlas som brottmål.

Påföljdsavgiften ska påföras med beaktande av förfarandets art, omfattning och planmässighet samt den vinning som eftersträvats genom förfarandet och den skada som det åsamkat. En juridisk person kan påföras minst 500 och högst 200 000 euro i påföljdsavgift, dock högst 10 procent av den juridiska personens omsättning för den räkenskapsperiod som föregick påförandet av avgiften. En fysisk person kan påföras minst 100 och högst 10 000 euro i påföljdsavgift.

Påföljdsavgift ska betalas till staten.

44 §
Verkställighet och återbetalning av ordningsavgifter och påföljdsavgifter

Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Närmare bestämmelser om verkställigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

Rättsregistercentralen återbetalar på ansökan en redan betald påföljdsavgift, om det med stöd av 51 kap. 1―5 § i strafflagen döms ut straff för samma gärning på grundval av vilken påföljdsavgiften påförts.

5 kap.

Tillsyn över kundskyddet

45 §
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om tillsyn över kundskyddet

Finansinspektionen övervakar i enlighet med detta kapitel att kreditinstitut, försäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsmäklare, värdepappersföretag, fondbolag och fondbörser iakttar de på dem tillämpliga bestämmelserna om marknadsföring och användning av avtalsvillkor samt om annat sådant förfarande i kundförhållanden som från kundens synpunkt är olämpligt eller strider mot god sed. I värdepappersmarknadslagen föreskrivs om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring av värdepapper och derivatinstrument.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dessutom på utländska filialer, andra utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial och utländska försäkringsmäklare till den del som Finansinspektionen är behörig myndighet att övervaka efterlevnaden av de på dem tillämpliga bestämmelser som avses i 1 mom.

46 §
Myndighetssamarbete

Lagligheten av marknadsföringen, av tillämpningen av avtalsvillkor och av andra förfaranden som avses i 45 § från konsumentskyddets synpunkt övervakas också av konsumentombudsmannen.

Finansinspektionen och konsumentombudsmannen ska samarbeta på lämpligt sätt.

47 §
Konsumentombudsmannens utlåtande

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder enligt detta kapitel ska den be konsumentombudsmannen ge ett utlåtande, om den observerar att en finansmarknadsaktör som avses i 45 § handlar i strid med konsumentskyddslagen (38/1978) vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i den nämnda paragrafen.

48 §
Verksamhetsförbud och andra påföljder

Finansinspektionen kan om det med hänsyn till kundskyddet eller investerarskyddet är nödvändigt tilldela en offentlig anmärkning enligt 40 § eller en offentlig varning enligt 41 § eller förbjuda att ett förfarande som strider mot bestämmelser enligt 45 § eller med stöd av dem utfärdade föreskrifter eller mot stadgarna om i 45 § avsedda tjänsteleverantörers verksamhet fortsätter eller att ett därmed jämförbart förfarande upprepas.

Finansinspektionen kan utfärda förbud som avses i 1 mom. också interimistiskt, varvid förbudet gäller tills saken har avgjorts slutligt.

Finansinspektionen kan förena sitt förbud med vite. Vitet döms ut av marknadsdomstolen.

Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt 1―3 mom. får inte överklagas genom besvär.

49 §
Att föra ärenden till marknadsdomstolen

Tjänsteleverantörer enligt 45 § kan föra Finansinspektionens beslut enligt 48 § 1 eller 3 mom. till marknadsdomstolen för behandling inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet. Annars blir beslutet bestående.

6 kap.

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt och deras filialer i Finland samt samarbete med utländska tillsynsmyndigheter

Allmänna principer
50 §
Allmän samarbetsförpliktelse och verksamheten som kontaktpunkt för tillsynen över värdepappersmarknaden

Finansinspektionen ska samarbeta med utländska EES-tillsynsmyndigheter.

Finansinspektionen är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 56.1 tredje stycket i Europarlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

51 §
Särskilt samarbete för att förhindra marknadsmissbruk

Finansinspektionen ska, när den får kännedom om eller misstänker marknadsmissbruk, underrätta tillsynsmyndigheten i den EES-stat där verksamheten bedrivs eller där de finansiella instrument som påverkas av verksamheten är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller har ansökts bli föremål för sådan handel.

Finansinspektionen ska på begäran av utländska EES-tillsynsmyndigheter undersöka marknadsmissbruk. Anställda hos den myndighet som framställt begäran har rätt att delta i undersökningen.

52 §
Utbyte av information

Finansinspektionen ska förse utländska EES-tillsynsmyndigheter med all den för tillsynen väsentliga information som den har i sin besittning och som kan underlätta dessa myndigheters tillsynsarbete. Informationen ska ges minst i den omfattning som förutsätts i de direktiv som gäller tillsynsobjektet i fråga. Information som är väsentlig för försäkringsbolags tillståndsvillkor ska ges i motsvarande omfattning. I 65 § finns dessutom särskilda bestämmelser om informationsutbyte i samband med grupptillsyn.

53 §
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om

1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning,

2) begäran om samarbete gäller en part i en rättegång om det ärende som begäran avser och rättegången redan har inletts i Finland, eller

3) det i Finland har getts ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som samarbetsbegäran avser.

Finansinspektionen ska underrätta den myndighet som har framställt samarbetsbegäran om vägran att samarbeta och om dess grunder.

54 §
Tillsyn över utländska tillsynsobjekt från stater utanför EES och samarbete med andra än EES-staters tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med de tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra än EES-stater i följande fall:

1) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har etablerat eller planerar att etablera filial eller representation i Finland,

2) ett tillsynsobjekt har etablerat eller planerrar att etablera filial i en sådan stat,

3) värdepapper som har emitterats av finländska företag är föremål för handel som motsvarar offentlig eller multilateral handel i en sådan stat, eller

4) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel i Finland.

På Finansinspektionens rätt att få uppgifter av utländska kreditinstituts, utländska värdepappersföretags och utländska fondbolags filialer och representationer i Finland och att granska dessa tillämpas 18 och 24 §.

I försäkringsbolagslagen och lagen om utländska försäkringsbolag föreskrivs om samarbete med den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz.

Samarbete med värdstatens tillsynsmyndighet
55 §
Anmälningsskyldighet vid filialetablering och vid annat tillhandahållande av tjänster till andra EES-stater

I kreditinstitutslagen, lagen om värdepappersföretag, lagen om placeringsfonder och försäkringsbolagslagen föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att informera värdstatens tillsynsmyndighet om att ett tillsynsobjekt har etablerat en filial i värdstaten och om att tjänster tillhandahålls i värdstaten utan filialetablering. I lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor föreskrivs om tillhandahållande av tilläggspensioner i en annan EES-stat och i lagen om försäkringsförmedling finns bestämmelser om försäkringsförmedling i en annan EES-stat. I värdepappersmarknadslagen föreskrivs om Finansinspektionens skylighet att underrätta tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat om en fondbörs verksamhet i den andra EES-staten.

56 §
Inspektion av finländska tillsynsobjekts filialer i andra EES-stater

I fråga om Finansinspektionens rätt att inspektera kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags och försäkringsbolags filialer i andra EES-stater tillämpas 24 §. Innan Finansinspektionen inspekterar en filial ska den underrätta värdstatens tillsynsmyndighet om saken.

57 §
Tillsyn över att andra EES-staters lagstiftning efterlevs

Om en annan EES-stats tillsynsmyndighet meddelar att ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör inte iakttar den andra statens lagstiftning när det tillhandahåller tjänster där, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder enligt 3 och 4 kap. för att se till att den verksamhet som strider mot bestämmelserna avslutas. Finansinspektionen ska underrätta den andra statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

58 §
Samarbete vid återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten, överlåtelse av försäkringsbestånd, försättande i konkurs eller likvidation och utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta värdstatens tillsynsmyndighet om beslut att inleda konkurs- eller likvidationsförfarande mot kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och försäkringsbolag som är etablerade i en annan EES-stat eller tillhandahåller tjänster där och om konkursens eller likvidationens verkningar samt om beslut att återkalla verksamhetstillstånd eller begränsa verksamheten för ett sådant företag och likaså om utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud för ett sådant företag.

Finansinspektionen ska i tillräcklig utsträckning samarbeta med värdstatens tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter samt med förvaltarna i värdstaten.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheterna i de andra EES-stater där utländska kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag från stater utanför EES har etablerat filialer eller tillhandahåller tjänster om beslut att inleda konkursförfarande mot ett sådant företag och om konkursens verkningar samt om beslut att återkalla verksamhetstillstånd för sådana företags filialer i Finland.

En i denna paragraf avsedd underrättelse om ett försäkringsbolag ska riktas till de för försäkringsinspektionen ansvariga myndigheterna i samtliga EES-stater.

I försäkringsbolagslagen föreskrivs om samarbete med värdstatens myndigheter vid överlåtelse av försäkringsbestånd och utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud för ett försäkringsbolag.

Tillsyn över utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt samarbete med hemstatens tillsynsmyndighet
59 §
Anmälan till hemstatens tillsynsmyndighet om villkoren för utländska EES-filialers och andra utländska EES-tillsynsobjekts verksamhet

Finansinspektionen ska inom två månader efter det att den av en utländsk EES-filial eller utländsk EES-tillsynsmyndighet informerats om att filialen inlett verksamhet i Finland eller att det skett betydande förändringar i denna verksamhet, informera den utländska EES-filialen eller, om det är fråga om ett utländskt EES-försäkringsbolag, den myndighet som svarar för tillsynen över det försäkringsbolaget, om de krav som gäller filialens verksamhet och tillsynskraven samt om de i allmänt intresse uppställda villkor som det utländska EES-tillsynsobjektet ska iaktta i sin verksamhet i Finland. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas på utländska värdepappersföretags filialetableringar i Finland. I lagen om utländska försäkringsbolag föreskrivs om inledande av tilläggspensionsverksamhet i Finland.

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska också tillämpas då ett fondbolag som är auktoriserat i en annan EES-stat tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

60 §
Inspektion av utländska EES-filialer samt erhållande av information från utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt

Hemstatens tillsynsmyndighet kan inom ramen för sin behörighet själv eller genom en representant inspektera utländska EES-filialers verksamhet i den omfattning som behövs för tillsynen över utländska EES-tillsynsobjekt, om den före inspektionen har informerat Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen har rätt att delta i inspektionen.

Finansinspektionen kan på begäran av hemstatens tillsynsmyndighet inspektera en utländsk EES-filials verksamhet. På Finansinspektionens rätt att få information och inspektera tillämpas då vad som i 3 kap. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information om och inspektera tillsynsobjekt samt vad som i 34 § föreskrivs om rätten att anlita utomstående sakkunniga och i 38 § om att förena rätten att få information och inspektera med vite.

Finansinspektionen har dessutom rätt att få den information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt annan lag av utländska EES-filialer och att inspektera dem i enlighet med 3 kap., anlita utomstående sakkunniga för inspektionen i enlighet med 34 § och förena rätten att få information och inspektera med vite i enlighet med 38 §. Vad som ovan i detta moment föreskrivs om EES-filialer gäller på motsvarande sätt utländska EES-tilläggspensionsanstalters fasta verksamhetsställen i Finland.

Finansinspektionen har rätt att få för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag och annan lag behövlig information av utländska EES-tilläggspensionsanstalter och av utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Finansinspektionen kan för utländska EES-filialer och för de utländska EES-tilläggspensionsanstalter som avses i 3 mom. utfärda föreskrifter om regelbunden inrapportering till Finansinspektionen av information som den behöver för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3 och 5 punkten. Dessutom kan Finansinspektionen utfärda föreskrifter om regelbunden inrapportering av annan information som avses i 18 § 2 mom., om detta är nödvändigt för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt avtal som avses i 67 §.

61 §
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska EES-tillsynsobjekt eller reglerade marknader som står under en annan EES-stats tillsyn samt begränsning av och förbud mot sådana filialers och sådana tillsynsobjekts verksamhet

Om en utländsk EES-filial underlåter att iaktta villkor som enligt 59 § uppställts i allmänt intresse eller sina skyldigheter enligt finsk lag om finansmarknaden eller enligt föreskrifter och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller enligt stadgar om sin verksamhet, kan Finansinspektionen uppmana filialen att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

Om en uppmaning enligt 1 mom. inte iakttas ska Finansinspektionen informera tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken.

Om det visar sig att hemstatens tillsynsmyndighets åtgärder är otillräckliga och filialen fortsätter att handla i strid med de bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken ge filialen en offentlig anmärkning enligt 40 § eller en offentlig varning enligt 41 § eller vid vite enligt 38 eller 48 § förbjuda filialen att fortsätta handla i strid med bestämmelserna och föreskrifterna eller helt eller delvis förbjuda filialens verksamhet. Dessutom kan Finansinspektionen vid vite förbjuda en filial som bedriver försäkringsverksamhet att avyttra eller pantsätta tillsynsobjektets egendom i Finland och förbjuda filialen att betala försäkringars återköpsvärde till försäkringstagarna, till dess att saken har rättats till.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 mom. kan Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som nämns i det momentet omedelbart, om

1) en filial försummar att iaktta sådana bestämmelser om finansmarknaden som gäller den eller med stöd av bestämmelserna meddelade föreskrifter eller stadgarna för filialens verksamhet och om det med hänsyn till allmänt intresse är nödvändigt att vidta åtgärder, eller

2) filialen försummar att iaktta bestämmelser som gäller den eller med stöd av bestämmelserna meddelade föreskrifter eller stadgarna för filialens verksamhet, när Finansinspektionen övervakar deras efterlevnad med stöd av någon annan lag.

Finansinspektionen ska informera utländska EES-tillsynsmyndigheter och vid behov Europeiska gemenskapernas kommission om de åtgärder som den har vidtagit för att avsluta verksamhet som strider mot bestämmelser, föreskrifter, stadgar eller villkor enligt 1 mom.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska i tillämpliga delar också gälla för utländska EES-tilläggspensionsanstalter och utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om utländska tillsynsobjekt ska tillämpas också på sådana marknadsplatsoperatörer under en annan EES-stats tillsyn som i Finland ordnar offentlig handel som motsvarar fondbörs i enlighet med värdepappersmarknadslagen.

Samarbete vid grupptillsyn
62 §
Anmälningsskyldighet som gäller tillsynsobjekts verksamhetstillstånd och ägare

I kreditinstitutslagen, lagen om värdepappersföretag, lagen om placeringsfonder och försäkringsbolagslagen föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att informera de utländska EES-tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över ett tillsynsobjekts moderföretag och dess dotterföretag om att tillsynsobjektet har ansökt om och beviljats verksamhetstillstånd samt om samarbete med utländska EES-tillsynsmyndigheter vid tillsyn över tillsynsobjektsägare.

63 §
Rätt att få information om och inspektera finländska företag i utländska EES-grupper

Finansinspektionen kan på begäran av en utländsk EES-tillsynsmyndighet inspektera ett finländskt företag som hör till en utländsk EES-grupp. På Finansinspektionens rätt att få information och inspektera tillämpas 18 och 24 §. Finansinspektionen kan ge den tillsynsmyndighet som har bett om inspektionen tillstånd att delta i denna.

64 §
Rätt att få information om och inspektera utländska företag inom en grupp

Om Finansinspektionen har för avsikt att inspektera ett i en annan EES-stat etablerat företag inom en grupp för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar, ska den be tillsynsmyndigheten i den andra staten utföra inspektionen. Finansinspektionen har rätt att själv utföra inspektionen eller delta i den, om den myndighet som mottagit begäran tillåter detta.

65 §
Informationsutbyte om tillsyn över grupper

Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över en utländsk EES-grupp till denna överlämna all den för grupptillsynen relevanta information som den har i sin besittning.

Dessutom ska Finansinspektionen, om inte något annat har avtalats mellan de myndigheter som svarar för tillsynen över företagen inom den berörda gruppen, på eget initiativ till den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. lämna den för grupptillsynen väsentliga information som den har i sin besittning eller, om det är Finansinspektionen som svarar för grupptillsynen, lämna denna information till de utländska EES-tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över företagen inom den berörda gruppen.

Finansinspektionen ska utöver vad som föreskrivs om dess informationsskyldighet i annan lag utan dröjsmål underrätta de tillsynsmyndigheter som avses i 1 och 2 mom. samt de övriga myndigheter som svarar för finansmarknadens funktion i deras hemstat om sådant som kan äventyra stabiliteten på finansmarknaden i dessa stater eller orsaka betydande störningar i verksamheten på dessa staters finansmarknader.

Om Finansinspektionen för sitt uppdrag behöver information om ett utländskt företag som motsvarar Finansinspektionens tillsynsobjekt och hör till en grupp som står under Finansinspektionens tillsyn, ska Finansinspektionen i första hand be den myndighet som svarar för tillsynen över ett sådant företag om informationen. Om Finansinspektionen behöver sådan information om ett företag inom en grupp som står under en annan tillsynsmyndighets tillsyn, ska Finansinspektionen i första hand be den myndighet om informationen som svarar för grupptillsynen över gruppen.

Tillsynsavtal
66 §
Tillsynsprotokoll

Finansinspektionen ska för sin del medverka till att principerna och förfarandena för tillsynssamarbetet enligt detta kapitel vid behov fastställs i ett skriftligt tillsynsprotokoll som undertecknas av samtliga tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen eller grupptillsynen.

67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan med hemstatens tillsynsmyndighet avtala att Finansinspektionen utför sådana uppdrag i anslutning till inspektion av utländska EES-tillsynsobjekt som hör till hemstatens tillsynsmyndighets ansvar. Finansinspektionen kan också avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra inspektionsrelaterade uppdrag som avser ett tillsynsobjekt som ligger på Finansinspektionens ansvar.

Finansinspektionen kan med den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för grupptillsynen över en utländsk grupp avtala att Finansinspektionen ska utföra sådana grupptillsynsrelaterade uppdrag som den andra EES-tillsynsmyndigheten ansvarar för eller att den utländska EES-tillsynsmyndigheten ska utföra grupptillsynsrelaterade inspektionsuppdrag som Finansinspektionen ansvarar för.

För mottagandet av uppdrag enligt denna paragraf kan ersättning tas ut. Ersättning ska tas ut för mottagande av uppdrag som inte är baserade på samarbetsförpliktelser som följer av Europeiska unionens lagstiftning, om inte Finansinspektionens direktion av särskilda skäl beslutar något annat. När uppdrag överlåts på en utländsk EES-tillsynsmyndighet enligt denna paragraf kan ersättning betalas om uppdragen inte omfattas av den myndighetens ovan avsedda samarbetsförpliktelser.

När Finansinspektionen utför inspektionsuppdrag på basis av tillsynsavtal enligt denna paragraf eller efter att hemstatens tillsynsmyndighet annars bevisligen har gett sitt samtycke ska på den tillämpas vad som i 18, 19 och 23―25 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och att granska, i 34 § om rätten att anlita utomstående sakkunniga och i 38 § om att förena rätten att få information och att granska med vite.

Finansinspektionen kan delegera beslutanderätt i fråga om tillsynsobjekt till en utländsk EES-tillsynsmyndighet i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i kreditinstitutslagen, lagen om värdepappersföretag och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

7 kap.

Täckande av kostnaderna för Finansinspektionen

68 §
Åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter

För att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet tas det ut åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter. I 67 § 3 mom. föreskrivs om Finansinspektionen rätt att ta ut ersättning för de tillsynsuppdrag som avses i den paragrafen.

I fråga om åtgärdsavgifter för Finansinspektionens tillstånd och övriga prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om avgiftsbelagda prestationer och om avgifternas storlek.

Finansinspektionen kan av utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 60 och 63 § ta ut åtgärdsavgifter i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten, om Finansinspektionen på begäran av en sådan myndighet genomför tillsyns- eller inspektionsåtgärder som gäller filialer eller företag enligt de nämnda paragraferna. Finansinspektionen kan ta ut åtgärdsavgifter som avses ovan också direkt av filialer, om det inte är möjligt att ta ut dem av den utländska tillsynsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser gäller om Finansinspektionens tillsynsavgift.

69 §
Skadeståndsansvar

Finlands Bank svarar i enlighet med skadeståndslagen för ersättning av skador som orsakas av Finansinspektionens fel och försummelser.

Finlands Bank ska utan dröjsmål få kompensation av staten för ersättning som den betalat med stöd av 1 mom., till den del som ersättningen överstiger det belopp som Finlands Bank i enlighet med 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank kan reservera för statens behov.

70 §
Plan för täckande av finansiellt underskott

Om de belopp som tas ut i form av tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter något år understiger 95 procent (underskott) av Finansinspektionens kostnader, ska Finansinspektionen samtidigt som den upprättar sin budget för följande år upprätta en plan för de åtgärder som underskottet föranleder.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till

1) social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Statens säkerhetsfond och andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion, för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter,

2) Finlands och andra EES-staters åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

3) myndigheter som övervakar finansmarknaden i andra EES-stater och andra myndigheter som svarar för finansmarknadens funktion i andra EES-stater,

4) bokföringsnämnden i samband med utlåtanden som avses i 8 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen, i den utsträckning som tillsynsuppdrag enligt 37 § i denna lag kräver,

5) Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv, som nämns i 6 kap. 17 § i värdepappersmarknadslagen,

6) de myndigheter i Finland eller andra EES-stater som har till uppgift att delta i likvidations- eller konkursförfarande eller motsvarande förfaranden för auktoriserade tillsynsobjekt eller för motsvarande utländska tillsynsobjekt,

7) de myndigheter i Finland eller andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över organ som deltar i likvidations- eller konkursförfarande eller motsvarande förfaranden för auktoriserade tillsynsobjekt eller för motsvarande utländska tillsynsobjekt,

8) de myndigheter i Finland eller andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över personer som utför lagstadgad revision hos tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer,

9) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som övervakar lagligheten i försäkringsbolagens verksamhet och till organ som svarar för tillsynen över försäkringsmatematikerna,

10) de myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten efterlevs och för att överträdelser undersöks,

11) Finlands och andra EES-staters centralbanker och andra organ med motsvarande uppgifter som penningpolitisk myndighet och till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen,

12) de myndigheter eller organ som avses i detta moment i andra än EES-stater.

Finansinspektionen har rätt att lämna ut endast den information som var och en av de myndigheter som nämns i 1 mom. behöver för att kunna utföra sina uppgifter, och om information lämnas ut till utländska myndigheter, under förutsättning att informationen i den andra staten omfattas av motsvarande tystnadsplikt som Finansinspektionen har.

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information om ett tillsynsobjekt, ett utländskt tillsynsobjekt och någon annan finansmarknadsaktör till den som utför revision hos tillsynsobjektet, det utländska tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören i fråga.

Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande åtaganden eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt och utländska EES-filialer eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten och filialerna skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut information om tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt till marknadsplatsoperatörer som ordnar offentlig handel och till clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen, till optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och till värdepapperscentralen som nämns i lagen om värdeandelssystemet samt information om andra finansmarknadsaktörer och andra personer till marknadsplatsoperatörer som ordnar offentlig handel, om informationen är nödvändig för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.

Finansinspektionen får inte vidarebefordra sekretessbelagd information som den fått av tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter i andra stater eller vid inspektion i en annan stat, om inte den myndighet som har lämnat informationen eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där inspektionen gjorts har gett sitt uttryckliga samtycke. Denna information får användas endast för att utföra uppgifter enligt denna lag eller för ändamål som samtycket gäller.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål informera finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Bank om den fått veta något som enligt Finansinspektionens bedömning kan ha betydande inverkan på finansmarknadens stabilitet eller i övrigt på finansmarknadens utveckling eller orsaka betydande störningar i det finansiella systemet.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om myndigheter i andra stater tillämpas på motsvarande sätt också på sammanslutningar och inrättningar som i sitt hemland enligt lag sköter uppgifter som motsvarar dem som enligt denna lag eller annan lag hör till Finansinspektionen.

72 §
Offentlighet när det gäller statistiska uppgifter om försäkrings- och pensionsanstalter och om försäkringsmäklare

Utan hinder av vad som föreskrivs om handlingars sekretess får Finansinspektionen offentliggöra statistik och därmed jämförbar information som på enhetliga grunder har upprättats över alla försäkrings- och pensionsanstalters och försäkringsmäklares verksamhet, ställning och utveckling.

73 §
Sökande av ändring

Finansinspektionens beslut överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Särskilda bestämmelser gäller för Finansinspektionens beslut som kan föras till marknadsdomstolen.

Finansinspektionen har rätt att genom besvär överklaga förvaltningsdomstolens beslut om ändring eller upphävande av Finansinspektionens beslut.

Finansinspektionens beslut kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsinstansen beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Det föreskrivs särskilt om överklagande av beslut som gäller Finansinspektionens direktionsmedlemmar eller tjänstemäns tjänsteförhållande.

74 §
Verkställighet av avgifter

Med stöd av denna lag utdömt vite och i enlighet med denna lag påförd ordningsavgift, påföljdsavgift och åtgärdsavgift får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Ordningsavgifter och påföljdsavgifter får emellertid verkställas endast med stöd av beslut som vunnit laga kraft.

9 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

75 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och genom den upphävs lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) och lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) jämte ändringar.

76 §
Övergångsbestämmelser

Finansinspektionen fortsätter den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens verksamhet. När denna lag träder i kraft övergår Försäkringsinspektionens tillgångar, skulder och åtaganden utan vederlag till Finlands Bank. Finlands Bank svarar för skulderna med högst ett belopp som motsvarar de övertagna tillgångarna. Till övriga delar svarar finska staten för skulderna.

De tjänstemän som är anställda hos den tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen när denna lag träder i kraft övergår i den nya Finansinspektionens tjänst. Försäkringsinspektionens tjänster dras in när denna lag träder i kraft. På den personal som överförs tillämpas Finlands Banks anställningsvillkor samt tjänsterelaterade rättigheter och skyldigheter sådana de gäller vid övergångstidpunkten. På de tjänstemän som med stöd av denna lag övergår till anställning hos Finlands Bank tillämpas fortfarande 3 § 2 och 3 mom. i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) för den tid som de haft en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner (1295/2006). En förutsättning är att tjänstgöringen hos Finlands Bank utan avbrott fortsätter till pensionsfallet. Om en tjänsteman år 2009 eller 2010 flyttar från Finlands Bank till en anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner (549/2003) eller tillbaka till en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner, ska detta moment fortfarande tillämpas om anställningen i fråga utan avbrott fortsätter till pensionsfallet.

Mandatperioden för den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens direktioner som utnämnts med stöd av de lagar som upphävs, upphör då denna lag träder i kraft. Den nya Finansinspektionens direktion ska efter att lagen trätt i kraft behandla de ärenden som hörde till de tidigare direktionerna och som hänför sig till räkenskapsperioden närmast före lagens ikraftträdande, till den del som behandlingen av ärendena i den tidigare Finansinspektionens eller Försäkringsinspektionens direktion inte hade slutförts innan lagen trädde i kraft.

Innan lagen träder i kraft kan behövliga åtgärder vidtas för utnämning av medlemmar och ersättare i den direktion som avses i 9 § och den direktör som avses i 11 §, för förordnande av direktörens ställföreträdare, för tillsättning av Finansinspektionens övriga tjänster, för fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 16 § och för fastställelse av den arbetsordning som avses i 17 § samt beslut om dessa saker fattas i direktionen och bankfullmäktige.

På ärenden som behandlas hos någon annan myndighet när denna lag träder i kraft ska tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Hänvisningar i andra lagar och med stöd av dem utfärdade författningar till den tidigare lagen om Finansinspektionen och lagen om Försäkringsinspektionen, som upphävs genom denna lag, anses hänvisa till denna lag. Andra lagars eller med stöd av dem utfärdade författningars hänvisningar till den tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen anses hänvisa till Finansinspektionen enligt denna lag. Beslut och föreskrifter som den tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen har meddelat innan denna lag trätt i kraft gäller efter det att denna lag trätt i kraft som om de hade meddelats av den nya Finansinspektionen.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.