877/2008

Given i Helsingfors den 17 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 december 2007 om lantmäteriverkets avgifter (1227/2007) 4 § 2 mom. och

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

4 a §
Övriga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

När fixpunktsmaterial, flygbildmaterial, terrängkartmaterial, material som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter och nyttjanderätter som gäller dessa upplåts till en statlig myndighet för skötsel av myndighetsuppgifter tas det ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för framtagning och utlämning av materialet. Om material som avses i detta moment också används för annat ändamål än för skötsel av myndighetsuppgifter, tas avgift ut på företagsekonomiska grunder enligt 4 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Helsingfors den 17 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.