867/2008

Given i Helsingfors den 12 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt 30 § 2 mom. i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) samt med stöd av 12 och 12 c § i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dem 2 och 5 § i förstnämnda lag sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998 samt 12 och 12 c § i sistnämnda lag sådana de lyder i lag 303/2006:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av vissa djursjukdomar till Finland vid import av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredjeländer).

I denna förordning föreskrivs om de villkor enligt vilka fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa får importeras till Finland antingen direkt från tredjeland eller från tredjeland via en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Denna förordning tillämpas också på fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som transiteras via Finland till ett tredjeland eller en medlemsstat inom Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Vad som i denna förordning föreskrivs om Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska gemenskapens territorium tillämpas också på Norge. Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelser i de internationella avtal om import och transitering av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som Europeiska gemenskapen ingått med tredjeländer iakttas.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana fjäderfän eller andra fåglar eller kläckägg av dessa som importeras från Norge och som omfattas av bestämmelserna om djursjukdomskrav på Europeiska gemenskapens inre marknad i jord- och skogsbruksministeriets förordningar.

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om de djurskyddskrav som ska iakttas vid transporter av fjäderfä och andra fåglar finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om veterinär gränskontroll av fjäderfä och andra fåglar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om veterinär gränskontroll av kläckägg av fjäderfä och andra fåglar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter finns förutom i denna förordning dessutom i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Bestämmelser om import eller utsättande i frihet av fjäderviltbestånd av främmande ursprung finns förutom i denna förordning dessutom i 42 § i jaktlagen (615/1993).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och ratiter (Ratitae) i enlighet med definitionen i punkt 1 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg,

2) kläckägg ägg av fjäderfä i enlighet med definitionen i punkt 2 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 samt ägg för ruvning som lagts av andra fåglar än fjäderfä,

3) dagsgamla kycklingar fjäderfän som inte är äldre än 72 timmar i enlighet med definitionen i punkt 3 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008,

4) inrättning en enhet eller en del av en enhet i enlighet med definitionen i punkt 12 i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008,

5) hobbyfåglar andra fåglar än de som avses i artiklarna 2 a―2 f i kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import,

6) sällskapsfåglar fåglar som hålls som sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, nedan förordningen om sällskapsdjur, vilka importeras till gemenskapens område till ett antal av högst fem individer per gång,

7) animalieproduktionsdjur animalieproduktionsdjur enligt definitionen i 4 § 7 punkten i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

8) importparti fjäderfä eller andra fåglar samt kläckägg av dessa som härrör från samma tredjeland eller en region i det och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg,

9) förordnad veterinär en veterinär åt vilken Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag att vid en viss inrättning utföra de inspektioner och åtgärder som fastställs i denna förordning,

10) import leverans av ett importparti till Europeiska gemenskapens område eller marknad,

11) transitering transport av ett importparti genom gemenskapens område vidare till ett tredjeland,

12) ursprungsland det tredjeland där fjäderfän och andra fåglar samt kläckägg av dessa har producerats,

13) exportland ett tredjeland där en tjänsteveterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet,

14) gemenskapen Europeiska gemenskapen,

15) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

16) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission, samt

17) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till gemenskapens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

5 §
Allmänna krav på import, transitering och leverans till en annan medlemsstat

Allmänna krav på import, transitering och leverans till en annan medlemsstat av fjäderfä och kläckägg av fjäderfä ställs i 6-9 § i denna förordning. Allmänna krav på import, transitering och leverans till en annan medlemsstat av andra fåglar och kläckägg än fjäderfän och kläckägg av fjäderfä ställs i 10-14 § i denna förordning.

Fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa avsedda att transiteras eller levereras till en annan medlemsstat ska uppfylla samma krav som importpartier avsedda att importeras till Finland, om inte något annat bestäms i denna förordning. Dessutom ska fjäderfän och andra fåglar som är avsedda att transiteras eller levereras till andra medlemsstater uppfylla kraven i den stat som är bestämmelseland i enlighet med 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur, samt kläckägg avsedda att transiteras eller levereras till andra medlemsstater uppfylla kraven i den stat som är bestämmelseland i enlighet med 11 och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i denna förordning krävs inget importtillstånd för importpartier som transiteras eller levereras till en annan medlemsstat. Sådana fjäderfän och andra fåglar som transiteras och för vilka det enligt denna förordning vid import krävs importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket, ska i stället för importtillståndet ha ett tillstånd för transit av Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med 3 § 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur.

Fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som är avsedda för Finland eller ett annat medlemsland eller för transitering får inte medföra risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa.

2 kap.

Krav som gäller import och transitering av fjäderfä och kläckägg av fjäderfä

6 §
Allmänna krav som gäller import och transitering av fjäderfä och kläckägg av fjäderfä

Om krav för import och transitering av fjäderfä och kläckägg av fjäderfä bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008.

7 §
Ytterligare krav på fjäderfä och kläckägg av fjäderfä

Fjäderfä och kläckägg av fjäderfä ska dessutom uppfylla följande ytterligare krav:

1) krav som gäller Newcastlesjuka enligt kommissionens beslut 1994/963/EG om fastställande av Finlands status som ett land där vaccinering mot Newcastlesjuka inte förekommer, och

2) krav som gäller salmonella enligt rådets beslut 95/410/EG som fastställer regler för mikrobiologisk provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och Sverige, kommissionens beslut 2003/644/EG om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av avelsfjäderfä och daggamla kycklingar till Finland och Sverige som är avsedda att ingå i flockar av avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion, kommissionens beslut 2004/235/EG om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av värphöns till Finland och Sverige.

Fjäderfä eller kläckägg av fjäderfä som transiteras via Finland till en annan medlemsstat eller till ett tredjeland ska dock uppfylla endast de ytterligare krav som gäller import av slaktdjur i de beslut som avses i 1 mom.

I det veterinärintyg eller den bilaga till det som åtföljer fjäderfä och kläckägg av fjäderfä ska finnas en anteckning om att de ytterligare krav som avses i 1 och 2 mom. uppfylls.

8 §
Importvillkor för fjäderfän avsedda för utställningar och tävlingar

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning får fjäderfän avsedda för utställningar och tävlingar också importeras med importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket och med iakttagande av villkoren i tillståndet.

Beviljandet av importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

9 §
Krav på den veterinärkontroll som görs efter importen

En officiell eller förordnad veterinär gör en klinisk undersökning och provtagning av importerade fjäderfän och fjäderfän som kläckts ur importerade kläckägg i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008.

3 kap.

Krav som gäller import och transitering av andra fåglar och kläckägg än fjäderfän och kläckägg av fjäderfä

10 §
Krav som gäller import och transitering av hobbyfåglar

Bestämmelser om villkor för import av hobbyfåglar finns i kommissionens förordning (EG) nr 318/2007. De godkända enskilda karantäner och godkända karantänstationer som avses i artikeln 6.1 i kommissionens förordning godkänns i Finland av Livsmedelssäkerhetsverket.

Med avvikelse från 1 mom. är transitering av hobbyfåglar genom finskt territorium tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket och med iakttagande av villkoren i transiteringtillståndet. Beviljandet av tillstånd förutsätter att transiteringen inte medför risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

11 §
Krav på det land som exporterar sällskapsfåglar samt djurhälsovillkor

Ett importparti sällskapsfåglar får bestå av högst fem sällskapsfåglar. På större importpartier tillämpas bestämmelserna i 10 §.

Det land som exporterar sällskapsfåglar ska vara medlem i Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) och tillhöra en av de regionkommittéer som förtecknas i

1) del A i bilaga I till kommissionens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen, eller

2) del B i bilaga I till kommissionens beslut 2007/25/EG, under förutsättning att något av villkoren i artikel 1.1 b i ― iv i kommissionens beslut 2007/25/EG uppfylls.

Bestämmelser om importvillkor för sällskapsfåglar finns dessutom i förordningen om sällskapsdjur.

12 §
Krav som gäller importhandlingar för sällskapsfåglar

Sällskapsfåglar ska åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i bilaga II till kommissionens beslut 2007/25/EG. För att villkoret i punkt 4.4 i intygsförlagan ska uppfyllas, ska sällskapsfåglarnas ägare eller dennes ombud ge en försäkran i enlighet med förlagan i bilaga III till 2007/25/EG som ska fogas till det intyg som åtföljer importpartiet.

13 §
Krav som gäller förflyttandet av sällskapsfåglar till gemenskapens territorium

Sällskapsfåglar får förflyttas till gemenskapens territorium endast via sådana gränsövergångsställen som man har utsett till kontrollplats enligt artikel 2.2 i kommissionens beslut 2007/25/EG.

De kontrollplatser som avses i 1 mom. ska anmälas till övriga medlemsstater och till kommissionen. De kontrollplatser som Finland enligt 1 mom. utsett för import av sällskapsfåglar nämns i bilaga I.

Den enskilda karantän i Finland som används efter import och som avses i artikel 1.1 b ii i kommissionens beslut 2007/25/EG godkänns av Livsmedelssäkerhetsverket.

14 §
Krav som gäller import av andra fåglar än fjäderfän, hobbyfåglar eller sällskapsfåglar samt av andra kläckägg än kläckägg av fjäderfä

Andra fåglar än fjäderfän, hobbyfåglar och sällskapsfåglar samt andra kläckägg än kläckägg av fjäderfä får importeras endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket och med iakttagande av villkoren i tillståndet.

Beviljandet av tillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Importbegränsningar gällande vissa hormonella och tyreostatiska ämnen samt beta-agonister

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning får animalieproduktionsdjur som tillförts tyreostatika, stilben, stilbenderivat, deras salter och estrar, 17-beta-estradiol och dess esterliknande derivat, beta-agonister eller ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan inte importeras från tredjeländer. Från tredjeländer får dock importeras sådana ovan avsedda djur som har behandlats i enlighet med 2 och 3 a § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur (743/1997).

16 §
Krav som gäller förande av förteckning

De som importerar i denna förordning avsedda fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg ska föra förteckning över alla importpartier som de tar emot. Följande uppgifter ska framgå av förteckningen:

1) försändelsens ankomstdatum,

2) försändelsens innehåll (djurart, antalet djur och eventuella identifieringsmärken eller uppgifter och mängder i fråga om kläckägg),

3) exportland,

4) anläggning eller inrättning från vilken fjäderfäna och de andra fåglarna eller kläckäggen härrör, samt

5) följande mottagare, om importören har överlåtit vidare fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg som hör till importpartier han har mottagit.

En förteckning enligt 1 mom. ska förvaras i minst fem år efter importen. Förteckningen ska på begäran visas för kommunal- eller länsveterinären.

17 §
Intyg och andra handlingar

Alla veterinärintyg och andra officiella handlingar som ska åtfölja de importpartier som avses i denna förordning ska i fråga om fjäderfä och andra fåglar vara upprättade i enlighet med punkt 1 i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur samt i fråga om kläckägg i enlighet med punkt A i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor. När ett importparti är avsett för Finland, får intygen avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören ska förvara alla intyg och övriga handlingar som avses i denna förordning eller kopior av dem minst fem år efter importen.

18 §
Förändring i djursjukdomssituationen

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning ska de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas vid import av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Importtillstånd som beviljats fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg av dessa innan denna förordning trätt i kraft gäller fortfarande den tid som anges i tillståndet.

Rådets direktiv 90/539/EEG (31990L0539); EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6,
Rådets direktiv 91/496/EEG (31991L0496); EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56,
Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54,
Kommissionens beslut 94/963/EG (31994D0963); EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 29,
Kommissionens beslut 95/410/EG (31995D0410); EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 25,
Rådets direktiv 96/22/EG; EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3,
Gemensamma EES-kommitténs beslut 69/98; EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1,
Kommissionens beslut 2003/644/EG (32003D0644); EGT nr L 228, 12.9.2003, s. 29,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (32003R0998); EGT nr L 146, 13.6.2003, s. 1,
Kommissionens beslut 2004/235/EG (32004D0235); EGT nr L 72, 11.3.2004, s. 86,
Kommissionens beslut 2007/25/EG (32007D0025); EGT nr L 8, 13.1.2007, s. 29,
Kommissionens beslut 2007/240/EG (32007D0240); EGT nr L 104, 21.4.2007, s. 37,
Kommissionens beslut (EG) nr 318/2007 (32007R0318); EGT nr L 84, 24.3.2007, s. 7,
Kommissionens beslut (EG) nr 798/2008 (32008R0798); EGT nr L 226, 23.8.2008, s. 1

Helsingfors den 12 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

GODKÄNDA KONTROLLPLATSER I FINLAND UTSEDDA FÖR IMPORT AV SÄLLSKAPSFÅGLAR

Finland har i enlighet med artikel 2.2 i kommissionens beslut 2007/25/EG utsett följande gränsövergångsställen i Finland till kontrollplatser för import av sällskapsfåglar som åtföljs av sin ägare till gemenskapens territorium:

• Helsingfors-Vanda/flygplatsen

• Vaalimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.