864/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 15 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 628/2003, och

fogas till 15 a § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

15 a §
Kommunikationsmarknadsavgift

Kommunikationsmarknadsavgiften beräknas enligt antalet avgiftsenheter i de olika avgiftsklasserna. En avgiftsenhet uppgår till 350 euro. Företagen delas in i avgiftsklasser för beaktande av Kommunikationsverkets genomsnittliga kostnader för skötseln av de uppgifter som gäller företagen i respektive avgiftsklass. Avgiftsklassen för ett teleföretag bestäms på basis av omsättningen för den televerksamhet som teleföretaget bedrivit i Finland under den period som föregår bestämmandet av avgiften. I 15 b § bestäms närmare om den omsättning som ligger till grund för bestämmande av avgiftsklass. Kommunikationsmarknadsavgiften bestäms enligt följande:

Avgiftsklass Omsättning (milj.€) Antal enheter
1 under 1 2
2 1-2 4
3 2-4 7
4 4-8 14
5 8-16 26
6 16-32 50
7 32-64 94
8 64-128 179
9 128-192 340
10 192-256 493
11 256-341 645
12 341-427 839
13 427-512 1032
14 512-640 1226
15 640-768 1502
16 768-896 1778
17 896-1024 2054
18 1024-1229 2330
19 1229-1434 2749
20 1434-1638 3169
21 1638-1843 3588
22 1843 eller högre 4007

Vid gränserna mellan avgiftsklasserna bestäms avgiften enligt den högre klassen.

Åren 2009 och 2010 bestäms kommunikationsmarknadsavgiften dock som följer:

Avgiftsklass Omsättning (milj.€) Antal enheter 2009 Antal enheter 2010
1 under 1 2 2
2 1-2 4 4
3 2-4 7 7
4 4-8 14 14
5 8-16 26 26
6 16-32 50 50
7 32-64 94 94
8 64-128 179 179
9 128-192 340 340
10 192-256 390 441
11 256-341 645 645
12 341-427 709 773
13 427-512 773 900
14 512-640 1226 1226
15 640-768 1317 1408
16 768-896 1408 1590
17 896-1024 1499 1772
18 1024-1229 2330 2330
19 1229-1434 2468 2607
20 1434-1638 2607 2884
21 1638-1843 2745 3160
22 1843 eller högre 2883 3437


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2008
KoUB 15/2008
RSv 152/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.