860/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 16 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 16 b §, sådan den lyder ändrad i lagarna 1145/2000 och 1069/2005, som följer:

16 b §
Bestämmande av vissa koefficienter och beaktande av antalet arbetslösa vid ändring i kommunindelningen

I samband med ändring i kommunindelningen enligt 22 a § i lagen om statsandelar till kommunerna tillämpas de koefficienter som avses i 13―15, 15 a, 15 b och 16 § i denna lag och som fås genom att grunderna för respektive koefficient för de berörda kommunerna räknas samman. I samband med ändring i kommunindelningen enligt 22 b § i lagen om statsandelar till kommunerna tillämpas vid beräkningen av statsandelarna för den utvidgade kommunen, i fråga om det område med vilket kommunen utvidgas, koefficienterna enligt denna lag för den kommun som blir mindre. I samband med ändring i kommunindelningen enligt 22 c § i lagen om statsandelar till kommunerna tillämpas vid beräkningen av statsandelarna för det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft de koefficienter som avses i 13―15, 15 a, 15 b och 16 § i denna lag och som baserar sig på kommunindelningen året innan. När statsandelarna för senare år beräknas används uppgifterna för de nya eller utvidgade kommunerna vid beräkningen av koefficienterna.

De i 12 § 2 mom. avsedda kostnader som beräknas på basis av antalet arbetslösa i kommunen fördelas vid beräkningen av statsandelen för året efter det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft mellan de nya eller utvidgade kommunerna i en proportion som motsvarar ändringarna per invånare under det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 110/2008
FvUB 19/2008
RSv 162/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.