Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

830/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av 64 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 64 § 2 mom., sådant det lyder i lag 233/2007, som följer:

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Anmälan om avställning kan inte göras i fråga om fordon i kategori L. Anmälan kan emellertid göras om fordonet har skadats, tillgripits, förts ut ur landet eller övergått i kommunens ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon (828/2008) eller om det av någon annan särskild anledning som inte är försäkringsrelaterad inte går att använda fordonet i trafik eller någon annanstans.Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

RP 78/2008
KoUB 12/2008
RSv 105/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.