823/2008

Given i Helsingfors den 11 december 2008

Statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. och 16 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av det stöd för icke-produktiva investeringar som avses i artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om påföljderna för försummelse att iaktta stödvillkoren inom tillämpningsområdet för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet.

2 §
Kontrollsystem

Bestämmelser om anordnandet av övervakningen finns i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, nedan kontrollförordningen.

3 §
Tillsynsmyndigheter

Arbetskrafts- och näringscentralerna utför kontrollerna.

Den som deltagit i beviljandet eller betalningen av stödet får inte utföra kontroll på plats eller efterkontroll. Den som utfört kontrollen på plats får inte utföra efterkontrollen av samma icke-produktiva investering.

Den som utför kontrollen ska inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbetskrafts- och näringscentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som söker stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

Landsbygdsverket svarar för de stickprov som görs när det gäller kontroller på plats och efterkontroller.

4 §
Administrativa kontroller

Bestämmelser om administrativa kontroller finns i artikel 26 i kontrollförordningen.

Ett kontrollbesök i anslutning till den administrativa kontrollen behöver inte göras om detta inte behövs med hänsyn till de erfarenheter som gjorts om sökandens tidigare verksamhet eller med hänsyn till att de totala kostnaderna är låga, risken för att investeringen inte har gjorts är liten, handlingarna är tillförlitliga, planen är utförlig eller antalet utgiftsverifikat är litet, eller något annat motsvarande skäl.

5 §
Kontroller på plats

Bestämmelser om kontroller på plats finns i artikel 27 och 28 i kontrollförordningen.

6 §
Efterkontroller

Bestämmelser om efterkontroller finns i artikel 30 i kontrollförordningen.

7 §
Kontrollrapport

Över kontrollerna ska upprättas en kontrollrapport. Kontrollrapporten upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket.

Den som ansökt om stöd ska ges möjlighet att underteckna kontrollrapporten och bekräfta sin närvaro vid kontrollen och anteckna sina synpunkter i kontrollrapporten.

Den tjänsteman vid arbetskrafts- och näringscentralen som har utfört kontrollen ska underteckna kontrollrapporten och lämna en kopia av den till den som ansökt om stöd.

8 §
Utförande av kontroll

Kontrollen ska utföras före den slutliga utbetalningen av det stöd som beviljats sökanden.

På arealmätningar tillämpas vad som i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007) föreskrivs om kartor, mätutrustning och måttavvikelser som ska användas vid övervakningen.

9 §
Påföljder vid försummelse

Om stödvillkoren inte iakttas ska stödet minskas eller dras in. Om det är fråga om en mindre försummelse ska den som ansökt om stöd ges en anmärkning om försummelsen.

Ansökan om utbetalning ska avslås om villkoren för beviljande av stöd inte uppfylls.

Om det i samband med kontrollen upptäcks att en viss kostnad som sökanden lägger fram inte motsvarar villkoren för utbetalning av stödet, kan stöd för kostnaden inte betalas.

Om det i samband med kontrollen inte upptäcks någon prestation som motsvarar en viss kostnad, kan stöd inte betalas på basis av kostnaden.

10 §
Förhindrande av kontroller

En ansökan om utbetalning ska avslås om den som ansökt om stöd eller dennes representant förhindrar en kontroll som avses i denna förordning.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.