814/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3, 7 och 13 §,

sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna 1242/1988, 1550/1995, 1282/2003, 856/2005, 1042/2006 och 225/2007, 7 § i lag 1226/2006 samt 13 § i nämnda lag 856/2005 och i lag 1143/2007, som följer:

3 §

Om inte annat föreskrivs någon annanstans, ska källskatt betalas på dividend, ränta och royalty samt lön och fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar samt på annan betalning för vilken förskottsinnehållning ska verkställas enligt lagen om förskottsuppbörd. Källskatt ska betalas även på ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av artist eller sportutövare, oberoende av om ersättningen ska anses som lön eller ej samt oberoende av om ersättningen betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan. Källskatt ska alltid betalas på dividendens totala belopp, utan hinder av vad som på annat ställe i skattelagstiftningen föreskrivs om skatteplikt på dividend.

Angående ränta på andelskapital, vinstandel av placeringsfond, i 31 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd dividendersättning samt i 29 § i lagen om beskattningsförfarande avsedd förtäckt dividend och enligt 31 § bestämd förmån till delägare i form av förhöjd inkomst gäller på motsvarande sätt vad som i denna lag bestäms om dividend.

Med royalty avses ersättning för nyttjande av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, rättighet som grundar sig på fotografi eller patent, varumärke, mönster, modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysningar om industriella, kommersiella eller vetenskapliga erfarenhetsrön.

Med pension avses även livränta.

Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett i Finland begränsat skattskyldigt samfund som motsvarar ett samfund enligt 33 d § 4 mom. i inkomstskattelagen eller 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och dividenden är skattefri enligt dessa bestämmelser om den betalas till ett inhemskt samfund. Samfundet ska inte heller betala källskatt på sådan ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som ett andelslag betalar, på vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som en inhemsk sparbank betalar samt på ränta på garantikapital som ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening betalar. En förutsättning för skattefrihet är att samfundet har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att rådets direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område eller ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dividendtagarens hemviststat. Dessutom förutsätts att källskatt enligt dividendtagarens utredning i praktiken inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtagarens hemviststat på grundval av ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning mellan Finland och dividendtagarens hemviststat.

Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, nedan moder- och dotterbolagsdirektivet, om bolaget direkt innehar minst tio procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden.

Om ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av artist eller sportutövare betalas till ett utländskt samfund eller en person som inte är bosatt i Finland, anses vid uppbörden av källskatt endast detta samfund eller denna person som skattskyldig.

Källskatt ska inte betalas på ränta som hör till tillämpningsområdet för rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar och som betalas till en sådan faktisk betalningsmottagare med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen som avses i artikel 2 i direktivet.

7 §

Källskatten redovisas i sin helhet till staten. Källskatten utgör

1) 35 procent på lön, personalfonders fondandelar och överskott samt på sådan ersättning för arbete som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd och på förtäckt dividend till fysisk person liksom även på annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som förvärvsinkomst,

2) 28 procent på dividend, ränta och royalty samt betalning som grundar sig på försäkring eller annan betalning som enligt inkomstskattelagen beskattas som kapitalinkomst,

3) 19,5 procent på dividend, om dividendtagaren är ett sådant begränsat skattskyldigt samfund som avses i 3 § 5 mom. och

a) aktierna i det utdelande samfundet ingår i dividendtagarens investeringstillgångar och dividendtagaren inte är ett sådant bolag som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar minst tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden, eller

b) det utdelande samfundet är ett sådant offentligt noterat bolag som avses i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen och dividendtagaren är ett annat än ett offentligt noterat samfund som direkt innehar mindre än tio procent av aktiekapitalet i det utdelande samfundet vid utbetalningen av dividenden,

4) 19 procent på inkomst av virkesförsäljning,

5) 15 procent på sådan ersättning som grundar sig på verksamhet av artist eller sportutövare som avses i 3 § 1 mom.,

6) 13 procent på annan än i 5 punkten avsedd ersättning för arbete som betalts till samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar.

13 §

Följande inkomster beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande:

1) andra än i 3 § nämnda inkomster som omfattas av källskatt,

2) pension,

3) på yrkande av en begränsat skattskyldig fysisk person som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dividend, om

a) rådets direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område eller ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dividendtagarens hemviststat, och

b) källskatten på dividenden i praktiken inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtagarens hemviststat på grundval av ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning mellan Finland och dividendtagarens hemviststat,

4) på yrkande av en begränsat skattskyldig som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även annan förvärvsinkomst, om den nettoförvärvsinkomst som den skattskyldige erhållit i Finland under skatteåret utgör minst 75 procent av den nettoförvärvsinkomst som personen under skatteåret sammanlagt erhållit i Finland och någon annanstans,

5) på yrkande av innehavaren av ett uppehållstillstånd som avses i rådets direktiv 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte, om innehavaren är begränsat skattskyldig i Finland, även annan förvärvsinkomst, om den nettoförvärvsinkomst som den skattskyldige erhållit i Finland under skatteåret utgör minst 75 procent av den nettoförvärvsinkomst som personen under skatteåret sammanlagt erhållit i Finland och någon annanstans,

6) ersättning för användning av eller rätten att använda biograffilm.

Vid tillämpningen av 1 mom. 4 och 5 punkten

1) anses också i 13 § i inkomstskattelagen avsedd löneinkomst som inkomst förvärvad i Finland,

2) beaktas som inkomst förvärvad i Finland inte den inkomst som till följd av ett internationellt avtal inte kan beskattas i Finland,

3) beaktas dividend inte som inkomst,

4) anses som annanstans erhållen nettoförvärvsinkomst även lön och pension samt betalningar som grundar sig på socialskyddet och vilka med avdrag av utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande är skattepliktig inkomst i den skattskyldiges hemviststat.

Vid uträkning av de i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedda andelarna beaktas samtliga de förvärvsinkomster under skatteåret som en sådan skattskyldig har som endast en del av skatteåret har varit begränsat skattskyldig.

Vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten beaktas endast dividender från inhemska samfund vid uträkning av skattefria eurobelopp för dividender enligt vad som föreskrivs någon annanstans i skattelagstiftningen.

Har en begränsat skattskyldig drivit rörelse eller utövat yrke från ett fast driftställe i Finland, bestäms skatt även på inkomst som avses i 3 § enligt 1 mom. i denna paragraf, om inkomsten kan hänföras till det fasta driftstället.

Den skattskyldige ska för skatteverket visa upp ett intyg utfärdat av skattemyndigheterna i hemviststaten om att sådan källskatt som avses i 1 mom. 3 punkten inte gottgörs i hemviststaten. Den skattskyldige ska för skatteverket visa upp ett motsvarande intyg över de inkomster och avdrag som avses i 2 mom. 4 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2009 eller därefter.

RP 113/2008
FiUB 16/2008
RSv 129/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.