809/2008

Given i Helsingfors den 9 december 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 16 d § i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådan den lyder i lag 1172/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på uppfyllande av balansansvaret samt på informationsutbytet i samband med balansavräkning mellan parterna på elmarknaden.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vardag veckodagar från måndag till fredag med undantag för självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton samt andra helgdagar som infaller på en vardag,

2) leveransmånad kalendermånad under vilken elleveransen sker,

3) byte av elförsäljare byte av öppen leverantör vid ett eldriftsställe,

4) nuvarande försäljare elförsäljare som levererar elenergi till eldriftsstället före bytet av elförsäljare,

5) ny försäljare elförsäljare som före försäljarbytet gjort en anmälan om att av ny elleverans till eldriftsstället påbörjas.

2 kap.

Meddelanden om att en leverans börjar och att en leverans upphör

3 §
Meddelande om att en öppen kraftleverans börjar eller att en öppen kraftleverans upphör

En öppen leverantör, som till sin kund levererar all den el som denna behöver, är skyldig att högst tre månader och minst 14 dagar innan en öppen kraftleverans ska börja eller upphöra meddela detta till den som sköter balansavräkningen för den som är andra part i leveransen samt till distributionsnätsinnehavaren, om denna inte sköter partens balansavräkning. Om den öppna leverantören inte tidigare har levererat el till distributionsnätet i fråga, ska en anmälan göras också till den som sköter leverantörens egen balansavräkning inom den utsatta tiden. Anmälan ska innehålla eldriftsställets beteckning, den öppna leverantörens avtalsnummer samt uppgift om den dag då leveransen börjar eller upphör.

En öppen leverantör är skyldig att göra anmälningarna enligt 1 mom. minst 30 dagar innan en öppen kraftleverans inleds, om mätningsapparaturen på eldriftsstället måste bytas ut innan kraftleverans kan inledas.

Avvikelse kan göras i fråga om de tider för anmälan som föreskrivits i denna paragraf i syfte att påskynda elleveransen, om elanvändarens eldriftsställe byts på grund av flyttning.

4 §
Meddelande om att en öppen balansåterställande kraftleverans börjar eller att en öppen balansåterställande kraftleverans upphör

En öppen leverantör som återställer jämvikten mellan en kunds produktion och anskaffning samt användning och leverans av el genom att leverera den mängd el som fattas eller att ta emot överskottet inom varje timme, ska högst tre månader och minst 14 dagar innan en öppen kraftleverans börjar eller upphör underrätta den som sköter balansavräkningen för den som är andra part i leveransen samt balanskraftenheten om leveransen.

5 §
Förhandsanmälan om en fast kraftleverans

En part i en fast kraftleverans är skyldig att vid inledningen av ett nytt leveransförhållande till sin balansansvarige meddela de uppgifter om leveransförhållandet som krävs, senast 14 dagar innan den fasta kraftleveransen inleds.

En part i en fast kraftleverans är skyldig att senast 45 minuter innan en fast kraftleverans börjar meddela

1) sin balansansvarige en partsvis specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat,

2) sin öppna leverantör en summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat.

En balansansvarige är skyldig att senast 20 minuter innan en fast kraftleverans börjar till balanskraftsenheten anmäla en per part specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som ingår i dennes elbalans och som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga.

6 §
Näringsidkarens anmälningsskyldighet i fråga om en fast kraftleverans till konsumenten

Ifall part i en fast kraftleverans är en konsument som avses i konsumentskyddslagen (38/1978), är den näringsidkare som är andra part i leveransen skyldig att sörja för att också den anmälningsskyldighet som ankommer på konsumenten uppfylls.

7 §
Meddelande om en kraftleverans som stöder kraftsystemet

Anmälningar om sådan elhandel som behövs för att det riksomfattande balansansvaret ska kunna skötas samt om kraftleveranser som behövs för att effektens jämvikt ska kunna återställas i samband med störningar i elsystemet kan göras till dem som sköter balansavräkningen inom varje timme.

8 §
Nätinnehavarens meddelanden till den nuvarande leverantören vid byte av elleverantör

Distributionsnätsinnehavaren ska förmedla det meddelande som avses i 3 § om att en ny elleverans ska börja till den nuvarande försäljaren inom två vardagar från det att meddelandet mottagits.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela den nuvarande försäljaren mätvärdet vid tidpunkten för leveransens upphörande inom 10 vardagar från det att leveransen upphört.

9 §
Elförsäljarens meddelande om fortsatt leverans

Den nuvarande försäljaren ska meddela distributionsnätsinnehavaren inom två vardagar från det att den anmälan som avses i 8 § 1 mom. mottagits, ifall en ny leverans inte kan påbörjas. Anmälan får göras endast i det fall att den nuvarande elförsäljarens gällande visstidsavtal om elförsäljning upphör senare än den dag då ny leverans enlig uppgift ska börja.

Distributionsnätsinnehavaren ska senast den följande vardagen efter det att det meddelande som avses i 1 mom. mottagits meddela den nya försäljaren att leverans inte kan påbörjas.

10 §
Nätinnehavarens meddelanden till den nya försäljaren vid byte av elförsäljare

Distributionsnätsinnehavaren ska till den nya försäljaren bekräfta uppgiften om att en elleverans börjar samt samtidigt sända en gällande uppskattning av den årliga konsumtionen vid eldriftsstället i fråga inom fem vardagar från det att meddelandet om att leveransen ska börja har mottagits. Distributionsnätsinnehavaren är skyldig att tillställa den nya försäljaren nämnda uppgifter också i det fall att den nuvarande försäljaren försummar sin anmälningsskyldighet enligt 9 §.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela den nya försäljaren mätvärdet vid den tidpunkt då leveransen börjar samt balansenergiprognos som baserar sig på mätvärdet och en uppskattning av den årliga förbrukningen inom 10 vardagar från det att den nya leveransen inletts. Om mätapparaturen vid ett eldriftsställe byts ut i samband med byte av elförsäljare, ska distributionsnätinnehavaren dessutom underrätta den nya försäljaren om bytet av mätapparatur.

3 kap.

Meddelanden i anslutning till balansavräkningen

11 §
Nätinnehavarens anmälningsskyldighet vid balansavräkning

För balansavräkningen ska distributionsnätsinnehavaren den följande vardagen efter en elleverans till balanskraftenheten preliminärt meddela summauppgifter om elmarknadsparternas leveranser som matats in i eller tagits ut ur nätet. De slutliga anmälningarna om summauppgifterna för leveranserna ska göras inom 14 dagar från leveransdagen. Balanskraftsenhetens uppgift är att förmedla summauppgifterna vidare till parternas balansansvariga.

För realiserandet av balansansvaret och för faktureringen ska distributionsnätsinnehavaren den följande vardagen efter en elleverans eller under en tid som har överenskommits med elleverantören till elleverantörerna preliminärt anmäla de leveranser som gäller elmarknadsparterna och som har räknats ut i samband med balansavräkningen. De slutliga anmälningarna om elleveranser ska göras inom 14 dagar från leveransdagen.

Nätinnehavaren och någon annan som utför mätning ska den följande vardagen efter en elleverans till den som utför balansavräkningen preliminärt meddela de mätuppgifter per driftsställe eller per mätning som behövs vid balansavräkningen och faktureringen. De slutliga anmälningarna om elleveranser ska göras inom 14 dagar från leveransdagen.

12 §
Den balansansvariges anmälningsskyldighet vid balansavräkning

För balansavräkningen ska en balansansvarig inom två vardagar från en elleverans till balanskraftsenheten preliminärt anmäla de elanskaffningar som ska räknas in i dennes balans och de öppna kraftleveranser som denne har levererat. De slutliga anmälningarna om elanskaffning och öppna kraftleveranser för en leveransmånad ska göras inom 14 dagar från det att den slutliga anmälningstiden för den distributionsnätsinnehavare som nämns i 11 § 1 mom. löpt ut.

För realiserandet av balansansvaret och för faktureringen ska en balansansvarig inom två vardagar från elleveransen eller inom en tid som denne har kommit överens om med elleverantören och elmottagaren till elleverantörerna och elmottagarna preliminärt anmäla de leveranser som har räknats ut i samband med balansavräkningen. De slutliga anmälningarna om elleveranser för en leveransmånad ska göras inom 14 dagar från det att den slutliga anmälningstiden för den distributionsnätsinnehavare som nämns i 11 § 1 mom. löpt ut.

13 §
Balanskraftsenhetens anmälningsskyldighet vid balansavräkning

Balanskraftenheten ska förmedla de summauppgifter som meddelats av de distributionsnätsinnehavare som avses i 11 § 1 mom. om elmarknadsparternas elanskaffningar och öppna leveranser utan dröjsmål till parternas balansansvariga. De slutliga meddelandena om summauppgifterna för leveranserna ska förmedlas inom 15 dagar från leveransdagen.

Balanskraftsenheten ska inom tre vardagar från elleveransen till den balansansvarige preliminärt anmäla leveranserna mellan balanskraftsenheten och den balansansvarige. De slutliga anmälningarna om elanskaffningar och öppna leveranser för en leveransmånad ska göras inom en månad från det att den slutliga anmälningstiden för den distributionsnätsinnehavare som nämns i 11 § 1 mom. löpt ut.

Balanskraftsenheten ska inom tre vardagar från elleveransen till en utländsk part preliminärt anmäla leveranser som överskrider landets gränser. Den slutliga anmälan om leveranserna för en leveransmånad ska göras inom en månad från det att den slutliga anmälningstiden för den distributionsnätsinnehavare som nämns i 11 § 1 mom. löpt ut.

4 kap.

Förfaringssätt i fråga om informationsbytet

14 §
Säkerställande av kompatibiliteten hos meddelandena

Parterna på elmarknaden är skyldiga att innan informationsutbyte inleds säkerställa att de meddelanden som avses i 3 och 8―10 § och som de ska sända är förenliga med standarderna för meddelanden enligt denna förordning och att deras informationssystem är kapabla att ta emot meddelanden som är förenliga med standarderna.

15 §
Formen för meddelandena

Anmälningarna enligt denna förordning ska göras med iakttagande av praxisen i standarden EDIFACT ISO 9735.

Vid anmälan ska följande förfaranden iakttas:

1) anmälningar enligt 3 och 8―10 § ska göras i enlighet med meddelandet PRODAT.F97A som godkänts av Ediel Nordic Forum och den aktuella tillämpningsanvisning som gäller för det samt med en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel som godkänts av Finsk Energindustri rf,

2) anmälningar enligt 4 § ska göras på ett sätt som godkänts av stamnätsinnehavaren med systemansvar,

3) anmälningar enligt 5 § 2 och 3 mom. ska göras i enlighet med meddelandet Extended DELFOR.D96A som godkänts av Ediel Nordic Forum och den aktuella tillämpningsanvisning som gäller för det samt med en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel som godkänts av Finsk Energindustri rf,

4) anmälningar enligt 11 §, 12 § och 13 § 1 mom. ska göras i enlighet med meddelandet MSCONS.D96A som godkänts av Ediel Nordic Forum och den aktuella tillämpningsanvisning som gäller för det samt med en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel som godkänts av Finsk Energindustri rf.

16 §
De uppgifter om standarder som lämnas av myndigheter

Energimarknadsverket ger uppgifter på finska och svenska om de standarder och tillämpningsanvisningar som avses i 15 §.

5 kap.

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2008.

Tidsfristerna enligt 3 kap. träder i kraft den 1 januari 2011. Till dess tillämpas i fråga om informationsutbytet de tidsfrister som gäller när denna förordning träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 4 augusti 1998 om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el (602/1998) jämte ändringar samt handels- och industriministeriets beslut av den 21 juli 1999 om formerna för meddelanden i anslutning till utredningen av handeln med el (825/1999) jämte ändringar.

Helsingfors den 9 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.