806/2008

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 27 och 28 §, av dem 27 § sådan den lyder i lag 452/2004, samt

fogas till 47 §, sådan den lyder i lag 747/2007, ett nytt 3 mom. som följer:

27 §
Avfallsinnehavarens kostnadsansvar och avgiften för behandlingen av avfallet

Avfallsinnehavaren eller föregående innehavare svarar för de kostnader som föranleds av avfallet, om inte något annat följer av 3 a kap. i fråga om producentansvar.

Kostnaderna för behandlingen av avfallet och den avgift som tas ut för behandlingen ska omfatta de kostnader som föranleds av inrättandet, användningen, urbruktagandet och eftervården av behandlingsplatsen, inklusive kostnaderna för säkerhet eller motsvarande arrangemang för avstjälpningsplatsen enligt 42 § 3 mom. i miljöskyddslagen samt de beräknade kostnaderna för urbruktagandet och eftervården av avstjälpningsplatsen under en tid av minst 30 år.

28 §
Kommunal avfallsavgift

Kommunen har rätt att ta ut en avfallsavgift för täckande av de kostnader som kommunen har för den kommunalt anordnade avfallshanteringen samt uppgifterna i anslutning till den. Avfallsavgiften kan bestå av en eller flera avgifter.

För behandlingen av avfall ska det dock tas ut en avfallsavgift som täcker åtminstone de kostnader som avses i 27 § 2 mom.

47 §
Transport av avfall till Finland för behandling

Annat avfall än problemavfall får likväl transporteras till en sådan avfallsbehandlingsplats som avses i 2 mom. 1 eller 2 punkten, om transporten grundar sig på samarbete inom avfallshanteringen mellan en finsk och en svensk eller en finsk och en norsk kommun.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 142/2008
MiUB 7/2008
RSv 128/2008
Rådets direktiv 1993/31 EG (31999L0031); EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (32006R1013); EGT nr L 190, 12.7.2006, s. 1

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.