804/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 7 kap. 2 § 2 mom., 11 kap. 7 § och 18 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten,

av dem 18 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1342/2006, som följer:

7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande av dagpenningsförmåner

2 §
Rätt till dagpenningsförmån på grundval av en föregående förmån

Den försäkrade har rätt till föräldradagpenning och specialvårdspenning på grundval av en föregående förmån under förutsättning att den föregående förmånen berättigar till en förmån som är minst lika stor som det dagpenningsminimibelopp som anges i 3 §.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

7 §
Sjuk- och föräldradagpenningens samt spe- cialvårdspenningens minimibelopp

Minimibeloppet av sjuk- och föräldradagpenningen samt specialvårdspenningen är 22,04 euro per vardag.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings- premier och försäkringsavgifter

13 §
Statens finansieringsandel och företagares tilläggsfinansieringsandel

Av statens medel finansieras

1) de utgifter som orsakas av betalningen av sådan dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som uppgår högst till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om sådan rehabiliteringspenning som avses i 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, högst till det minimibelopp som avses i den sistnämnda paragrafen; av statens medel finansieras dock inte sådan sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som uppgår högst till minimibeloppet på grund av samordning enligt 12 kap. eller enligt 36 § 1 mom. eller 37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller sådan dagpenning vars belopp har bestämts på grundval av 11 kap. 6 § i denna lag och uppgår minst till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 §,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2008
ShUB 25/2008
RSv 146/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.