794/2008

Given i Helsingfors den 4 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 19 juli 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 6 §,

ändras 2 §, 3 § 1 mom., 5 §, 10 § 10 mom., 16 och 18 §, 19 § 2 mom. samt 21 §, av dem 3 § 1 mom. och 10 § 10 mom. sådana de lyder i förordning 271/2004, som följer:

2 §
Ansökningsförfarande och utlåtanden

Kommunen beslutar om de årliga ansökningstiderna för räntestödslån i enlighet med anvisningar från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Ansökan skall sändas till de berörda myndigheterna i den kommun där objektet för räntestödslånet finns. Kommunerna kan dock sinsemellan komma överens om att ansökan vidarebefordras till myndigheterna i en annan kommun. Kommunens myndigheter skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Av utlåtandet skall framgå om kommunen förordar att ansökningen godkänns.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och Statskontoret kan godkänna blankettformulär för inlämning av ansökningar eller anmälningar som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och i denna förordning. Samtidigt kan föreskrivas om utredningar som skall ges i samband med ansökan eller anmälan.

3 §
Specialbestämmelse om förutsättningarna för godkännande

En förutsättning för att ett lån som beviljats för uppförande eller ombyggnad av en hyresbostad eller ett bostadsrättshus skall godkännas som räntestödslån är att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har godkänt byggnadsplanerna och -kostnaderna eller ombyggnadsplanerna och -kostnaderna. Finansierings- och utvecklingscentralen kan ge tillstånd till att arbetet inleds innan planerna och kostnaderna har godkänts. Har arbetet inletts utan tillstånd, kan lånet godkännas som räntestödslån endast av särskilda skäl.


5 §
Godkännande av lån som räntestödslån för ombyggnad

Ett ombyggnadslån kan godkännas som räntestödslån, om det har gått 15 år sedan huset blev uppfört eller undergick en grundlig reparation. Om det har gått mindre än 20 år sedan huset blev färdigt eller undergick en grundlig reparation, kan ombyggnadslånet godkännas som räntestödslån dock enbart om ombyggnaden behövs för att avhjälpa en sanitär olägenhetet, eller om den är nödvändig för att förhindra att skadorna blir mer omfattande.

10 §
Räntestödslån som bygger på de totala kapitalutgifterna

Om det vid utgången av det 39 låneåret på basis av det återstående lånekapitalet är sannolikt att lånet inte kommer att återbetalas inom 45 år med en utveckling av kapitalutgifterna enligt 7, 8 och 9 mom., kan kapitalutgifterna under 40 låneåret och därefter vara större än så för att säkra att boendeutgifterna utvecklas jämnt.

16 §
Meddelande för anteckning om begränsning och för ändring av den

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet meddelar ofördröjligen om utgångsdagen för den begränsningstid som avses i 17 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, så att anteckning om begränsningen kan göras av den inteckningsmyndighet inom vars tjänsteområde fastigheten ligger, samt till styrelsen i aktiebolaget. Meddelandet för ändring av anteckningen ges av Statskontoret.

18 §
Avtal om arrende av mark

Om det objekt som räntestödslånet beviljats för ligger på arrendemark, skall arrenderätten kunna föras över till en tredje part utan att markägaren hörs. Räntestödslån kan enbart beviljas, om arrendeavtalet förbjuder uppsägning under lånetiden och om den återstående arrendetiden är minst 45 år. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan av särskilda skäl också godkänna en kortare arrendetid.

19 §
Skäliga boendekostnader och prövning av soliditeten

Den som får räntestödslån skall på begäran av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller Statskontoret ge en försäkran eller utredning om att förskottsinnehållningen på lönerna för byggnadsarbetet har gjorts till rätt belopp och att också de andra förpliktelser som ankommer på arbetsgivaren har fullgjorts. Om byggnadsarbetet utförs på basis av ett entreprenadavtal, skall låntagaren kräva denna försäkran eller utredning av huvudentreprenören och vid behov av andra entreprenörer. Om någon godtagbar försäkran eller utredning inte ges in, kan utbetalningen av räntestödet avbrytas.

21 §
Övervakning av god byggherresed och god entreprenadsed

Då Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och de kommunala myndigheterna i enlighet med 39 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån övervakar användningen av räntestödslånet skall de också kontrollera att god byggherresed och god entreprenadsed iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Regeringssekreterare
Anu Gentz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.