758/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om ändring av 45 och 85 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 45 § 1 och 3 mom. samt 85 a § 1 mom. 10 punkten, sådana de lyder, 45 § 1 mom. delvis ändrat i lag 1767/1995 och 45 § 3 mom. i lag 903/2005 samt 85 a § 1 mom. 10 punkten i lag 1060/2006, samt

fogas till 85 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1265/1997, 727/1998, 1071/2002 och i nämnda lag 1060/2006, en ny 11 punkt som följer:

45 §

Skatt betalas inte på

1) honorar till utövande konstnärer eller till andra offentligt uppträdande eller till idrottsmän,

2) försäljning av framträdanden av sådana uppträdande som nämns i 1 punkten då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till arrangören av ett evenemang,

3) överlåtelse av rätten till ljud- och bildupptagningar av det som framförts av en uppträdande som nämns i 1 punkten, eller på ersättning som erhållits på grund av denna rätt,

4) överlåtelse av rättigheter enligt 1, 4 eller 5 § i upphovsrättslagen (404/1961) eller på ersättning som erhållits på grund av denna rätt,

5) överlåtelse av rättigheter som grundar sig på upphovsrättslagen eller på ersättningar som på grund av denna rätt erhållits enligt 19 , 26, 26 a, 26 i eller 47 a § i upphovsrättslagen.


Skattefriheten enligt 1 mom. 3―5 punkten gäller inte de ersättningar som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får för överlåtelse av en rättighet eller på grund av denna rätt.

85 a §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden:


10) små reparationstjänster, som avser reparation av cyklar, skor och lädervaror samt kläder och hushållslinne, inbegripet lagning och ändring,

11) den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3―5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag ska tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 159/2008
FiUB 21/2008
RSv 148/2008

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.