749/2008

Given i Helsingfors den 21 november 2008

Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 2 § 2 mom., 2 a § 3 punkten och 8 § 2 mom.,

sådana de lyder, 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lag 979/2006 och 2 a § 3 punkten i lag 914/2003, och

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 979/2006, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet och som under skatteåren 1998―2011 gör en i nämnda moment avsedd investering. För anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar får göras en i 5 § avsedd höjd avskrivning, om företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på företag inom följande branscher:

1) förädling av jordbruksprodukter,

2) tillverkning av stål eller stålrör,

3) framställning av konstfibrer,

4) tillverkning av bilar eller bildelar,

5) tillverkning eller reparation av fartyg, eller

6) utvinning av sten- eller brunkol.


2 a §
Små och medelstora företag

Med små och medelstora företag avses företag


3) som uppfyller kriterierna på små och medelstora företag i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmänna gruppundantagsförordningen), utom de kriterier som nämns i artikel 2 i bilagan.

5 §
Höjd avskrivning

Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas inte, om Europeiska gemenskapernas kommission har fattat ett beslut om återkrävande av stöd som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget och den skattskyldige med stöd av detta har meddelats ett beslut om återkrav enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001), och den skattskyldige inte har iakttagit beslutet inom fyra månader efter det att kommissionens beslut meddelades.

8 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1994―2014.

På den stödordning som avses i denna lag tillämpas den förordning av kommissionen som avses i 2 a § 3 punkten och som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning L214 den 9 augusti 2008.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2009.

RP 160/2008
FiUB 17/2008
RSv 130/2008

Helsingfors den 21 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.