741/2008

Given i Helsingfors den 20 november 2008

Statsrådets förordning om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 18 kap. 24 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004), sådant detta moment lyder i lag 1113/2005:

1 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos de försäkrade

Sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 4 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) som tas ut hos de försäkrade 2009 utgör 0,70 procent av löneinkomsten, arbetsinkomsten och de andra i 18 kap. 15―18 § i sjukförsäkringslagen avsedda grunderna för dagpenningspremien.

Företagares tilläggsfinansieringsandel enligt 18 kap. 13 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen som, utöver den premie som avses i 1 mom., tas ut hos företagare 2009 är 0,09 procent av arbetsinkomsten enligt den försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

2 §
Avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt 18 kap. 4 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen som betalas av arbetsgivarna 2009 utgör 2,00 procent av den lön som avses i 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till utgången av 2009.

Förordningen tillämpas på premier och avgifter som grundar sig på den lön som betalas den 1 januari 2009 och därefter eller på den arbetsinkomst som en person får i stället för sådan lön.

Helsingfors den 20 november 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.