732/2008

Given i Helsingfors den 27 november 2008

Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/1988) 1 § 1 mom. 9 punkten, 11, 11 a och 11 b, 18 b §, 7 kap., 53, 53 c, 54, 54 c, 54 e och 55 a §, 115 b §, 2 mom., 123 och 124 § 126–130 §, 135 a och 135 b § samt 136 § 2 mom.,

av dem 1 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i förordning 1069/1999, 11, 11 a och 11 b §, 7 kap., 53, 53 c, 54, 54 c, 54 e och 55 a §, 115 b § 2 mom. och 135 a § sådana de lyder i förordning 473/1996 samt 18 b och 135 b § och 136 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 430/2004,

ändras 1 § 1 mom. 5, 8 och 10 punkten, 2 §, i 3 § 1 mom. det inledande stycket och i 2 mom. det inledande stycket och 3 punkten, 4 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom., rubriken för 2 kap., 8 §, i 9 § 1 mom. det inledande stycket, 9 a och 10 a §, i 10 b § 1 mom. det inledande stycket, 10 c och 13 §, i 14 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt i 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 18 §, 18 a § 2 mom., 21 §, 24 § 1 mom. 6 e-punkten, 25 § 1 mom., 35 §, 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 53 a och 53 b §, 53 d § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 54 a, 54 b, 54 d, 54 f, 55, 55 b, 55 d och 55 e §, 62 § 9 och 10 punkten, 63 § 1 mom., 68 § 1 mom., i 74 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 76 och 79 §, 84 § 2 mom., 88 § 2 och 3 mom., 89, 110 och 112 §, 113 § 1 mom., 115 a, 118 § 2 mom., 132 §, i 134 § det inledande stycket, 136 § 1 mom., 142 och 144 § samt punkt 2.2.1. i bilaga A till förordningen,

av dem 1 § 1 mom. 5 punkten, 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom., 10 a §, det inledande stycket i 10 b § 1 mom., 21, 53 a och 53 b §, 53 d § 1 mom. § punkten och 2 mom., 54 a, 54 f, 55, 55 b, 55 d och 55 e §, 113 § 1 mom., 115 a §, 118 § 2 mom. och 142 § sådana de lyder i förordning 473/1996, 1 § 1 mom. 8 och 10 punkten, 25 § 1 mom. och 37 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1069/1999, 2 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 473/1996, 5 § sådan den lyder i förordning 278/1993 och i nämnda förordning 473/1996, 8 § sådan den lyder i nämnda förordning 473/1996 och i förordning 430/2004 samt 9 a, 10 c och 18 §, 18 a § 2 mom., 54 b och 54 d §, 63 § 1 mom., det inledande stycket i 134 § och punkt 2.2.1. i bilaga A till förordningen sådana de lyder i förordning 430/2004, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda förordningar 473/1996, 1069/1999 och 430/2004, en ny 11 punkt, till 7 b §, sådan den lyder i förordning 1224/1996, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till förordningen en ny 9 b § och framför den en ny rubrik för 2 a kap. samt till förordningen en ny 118 b § som följer:

1 §

I denna förordning avses med:


5) ursprungslandsbegränsning en sådan begränsning som beror på ett bilateralt avtal på kärnenergiområdet mellan å ena sidan Finland eller Europeiska gemenskaperna och å andra sidan en annan stat eller grupp av stater och som gäller innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av kärnämnen, kärnavfall, malmer eller i 8 § 1 mom. angivna andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial och vilka omfattas av avtalets bestämmelser,


8) kärnmaterial kärnämnen samt ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial och avtal som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 1 punkten i kärnenergilagen (990/1987),

10) tillverkare av kärntekniska tryckbärande anordningar ett företag som tillverkar kärntekniska tryckbärande anordningar eller utför installations-, reparations- eller ändringsarbeten på sådana tryckbärande anordningar,

11) sannolikhetsbaserad riskanalys kvantitativa uppskattningar av hot som inverkar på säkerheten vid kärnkraftverk, sannolikheten för olika händelsekedjor samt de skadliga effekterna.


2 §

I 2 § 1 mom. 6 punkten i kärnenergilagen angiven malm som innehåller uran eller torium är ett mineral där

1) den genomsnittliga halten av uran är större än 1 kg per ton eller

2) den genomsnittliga halten av torium är större än 30 kg per ton, om det inte är frågan om monazit, eller större än 100 kg per ton, om det är frågan om monazit.

3 §

I 3 § 1 mom. 2 punkten kärnenergilagen nämnt:


Kärnämne som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är inte:


3) malm som avses i 2 §.

4 §

Även i andra fall än de som avses i 1 mom. där ett kärnämne, kärnavfall, malm innehållande uran eller torium eller ett ämne, en anordning eller ett aggregat som avses i 8 § med stöd av kärnenergilagen eller denna förordning samtidigt utgör flera än ett av de nämnda ämnena eller föremålen ska respektive bestämmelser i kärnenergilagen och denna förordning tillämpas separat på ämnet eller föremålet.

5 §

Kärnavfall som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i kärnenergilagen är inte:

1) radioaktiva ämnen som spritts i omgivningen med sådana utsläpp som förorsakats av användningen av kärnenergi och som inte överstiger de uppsatta gränserna för utsläpp,

2) ett radioaktivt ämne eller en radioaktiv produkt som har framställts eller använts i kommersiell, industriell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller i utbildning eller annan därmed jämförbar verksamhet som inte utgör en del av kärnavfallshanteringen,

3) radioaktivt avfall som uppkommit vid förädling av uran- eller toriumhaltigt råmaterial då den mängd uran eller torium som under ett år framställs i verksamheten inte överstiger 10 000 kilogram, inte heller

4) prov som för undersökning som görs i Finland har tagits av en finsk kärnanläggning eller av kärnavfall som uppkommit i Finland.

6 §

Slutlig förvaring av kärnavfall i stor skala enligt 3 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen är sådan slutförvaring där avsikten är att i slutförvaringsutrymmet placera en sådan mängd kärnavfall som innehåller radioaktiva ämnen att deras totalaktivitet, med undantag av naturligt uran, torium och utarmat uran, är större än 5 terabecquerel (TBq) eller alfaaktivitet, med undantag av naturligt uran, torium och utarmat uran, är större än 10 gigabecquerel (GBq).


7 b §

De fall som avses i 6 a § 2 mom. 1 a-punkten i kärnenergilagen är sådana där aktivitetskoncentrationen i kärnavfallet är låg och där avfallet transporteras utomlands för bearbetning, eftersom det i Finland inte finns någon lämplig bearbetningsmetod.

Fall som avses i 6 a § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är sådana fall där det med tanke på säkerheten, betydande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl är motiverat att använt kärnbränsle, som uppkommer i samband med driften av en forskningsreaktor i Finland, hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående någon annanstans än i Finland.

2 kap.

Om tillämpningen av 2 § 1 och 2 mom. i kärnenergilagen

8 §

Sådana ämnen, anordningar och aggregat samt informationsmaterial som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i kärnenergilagen och i fråga om vilka kärnenergilagen tillämpas på innehav, tillverkning, montering, överlåtelse och införsel är de ämnen som nämns i punkt 2.2. i bilaga A till förordningen, de anordningar och aggregat som nämns i punkt 1.2. och 2.3. samt komponenter till dem samt informationsmaterial som nämns i punkt 1.3. och 2.4.

Kärnenergilagen tillämpas dock på innehav, överlåtelse och införsel av sådant informationsmaterial som avses i 1 mom. endast, om ursprungslandsbegränsningar riktar sig mot informationsmaterialet.

För att förhindra och begränsa men för hälsan och andra skadliga verkningar som beror på strålning från ämnen, anordningar och aggregat som avses i 1 mom. tillämpas strålskyddslagen (592/1991).

9 §

Avtal som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten i kärnenergilagen och på vilkas ingående eller fullgörande kärnenergilagen tillämpas, är sådana privaträttsliga avtal vars syfte är:


9 a §

Forsknings- och utvecklingsarbete som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen och som är relaterat till kärnbränslecykeln är utvecklande av processer eller system i fråga om någon av följande bränslecykelfaser:

1) omvandling av kärnämne;

2) anrikning av kärnämne;

3) framställning av kärnbränsle;

4) reaktorer;

5) kritiska anläggningar;

6) upparbetning av kärnbränsle och

7) behandling, förutom ompackning eller bearbetning som inte omfattar separation av grundämnen, för lagring eller slutförvaring, av mellanaktivt eller högaktivt avfall innehållande plutonium, uran vars anrikningsgrad i fråga om isotopen 235 är större än 0,20 (20 %) eller uran med isotopen 233.

Forsknings- och utvecklingsarbete som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten i kärnenergilagen är dock inte teoretisk forskning, grundläggande vetenskaplig forskning eller sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör industriell användning av radioisotoper, tillämpningar inom medicin, hydrologi eller lantbruk, hälso- och miljöeffekter samt service och underhåll.

2 a kap.

Avgränsning av tillämpningen av kärnenergilagen

9 b §

Till sådan gruvdrift och anrikningsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen räknas inte verksamhet där den mängd uran eller torium som framställs under ett år inte överstiger 10 000 kilogram.

10 a §

Bestämmelserna i kärnenergilagen tillämpas inte på innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport eller införsel av särskilt klyvbart material, om materialet utgör en del av ett instrument som i medicinskt syfte har placerats i en människokropp.

10 b §

Bestämmelserna i kärnenergilagen tillämpas inte på innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport och införsel av kärnråämne, om


10 c §

När inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ett kärnämne som nämns i punkt 2.1. i bilaga A, behövs inget tillstånd enligt kärnenergilagen för införsel av ämnet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

För varje införsel som avses i 1 mom. ska en anmälan göras till Strålsäkerhetscentralen enligt det tillsynssystem för kärnmaterial som avses i 118 §.

13 §

När det är fråga om en sådan produkt som har framställts av utarmat uran eller torium och som är industriell eller annars ska anses vara färdig att tas i bruk och i vilken uran eller torium har använts på grund av sin stora atomvikt eller specifika vikt eller hållbarhet samt där inga ursprungslandsbegränsningar gäller för uranet eller toriumet, fordras tillstånd enligt kärnenergilagen endast för tillverkning och framställning av produkten. Angående innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring och införsel av produkten ska en anmälan som avses i 17 kap. göras till Strålsäkerhetscentralen.

När en produkt som avses i 1 mom. dock är en fast beståndsdel i ett transportmedel eller används som ballast, transportemballage eller strålningsskydd och inga ursprungslandsbegränsningar gäller för det uran eller torium som ingår i en sådan produkt, behövs den anmälan som avses i 1 mom. endast när ett fordon som är avsett att permanent bli använt i Finland eller ballast, transportemballage eller strålningsskydd som används vid transport för första gången införs till Finland.

Arbets- och näringsministeriets uppgift är att vid behov föra en förteckning över produkter som avses i 1 mom.

14 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för införsel av ett parti malm som innehåller under 10 kg uran eller torium, om

1) malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar, och


Tillstånd behövs inte heller för utförsel av malm som innehåller under 1 kg uran eller torium till en stat som är part i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, om

1) malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar; och


18 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse och införsel av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1. och 2.2.2. i bilaga A, om

1) malmen inte är underkastad ursprungslandsbegränsningar;

2) mängden av ämnet är mindre än den mängd M1 som i bilagan anges för detta ämne; och

3) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma mottagare överlåter eller i landet för in en mängd som är större än den mängd M2 som i bilagan anges för detta ämne.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för innehav och tillverkning av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1. och 2.2.2. i bilaga A, om

1) ämnet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar; och

2) ingen på detta sätt på en gång innehar en mängd som är större än den mängd M2 som i bilagan anges för detta ämne.

I stället för ansökan om tillstånd ska en anmälan som avses i 17 kap. göras till Strålsäkerhetscentralen i de fall som avses i 1 och 2 mom.

18 a §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte heller för innehav, överlåtelse eller införsel av en anordning som avses i punkt 2.3.4. eller 2.3.5. i bilaga A.


21 §

Något särskilt tillstånd som avses i 41 § behövs inte för överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall, andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial i samband med utförsel ur landet. I stället för ansökan om tillstånd ska om överlåtelse en anmälan enligt 17 kap. göras till Strålsäkerhetscentralen.

Något särskilt tillstånd som avses i 41 § behövs inte för innehav av kärnavfall som förs ut via finskt territorium.

24 §

Till ansökan bör fogas följande utredningar:


6) en allmänt hållen finansieringsplan för kärnanläggningsprojektet; samt


e) utredning om den tilltänkta förläggningsplatsens lämplighet för sitt ändamål med beaktande av de lokala förhållandenas inverkan på säkerheten, skydds- och beredskapsarrangemangen samt kärnanläggningens inverkningar på den närmaste omgivningen;


25 §

Utöver vad som bestäms i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtanden om en ansökan om principbeslut av åtminstone inrikesministeriet och försvarsministeriet samt av den länsstyrelse, det landskapsförbund och den regionala miljöcentral på vars verksamhetsområde den planerade kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns.


35 §

Vid ansökan om byggnadstillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in:

1) preliminär säkerhetsanalys som ska innehålla åtminstone allmänna planerings- och säkerhetsprinciper för kärnanläggningen, detaljerad beskrivning av anläggningsplatsen och kärnanläggningen, utredning om driften av anläggningen, utredning om hur anläggningen fungerar i olyckssituationer, detaljerad utredning om hur anläggningens drift påverkar miljön samt annan utredning som myndigheten anser nödvändig;

2) planeringsskedets sannolikhetsbaserade riskanalys;

3) ett förslag till klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras med hänsyn till deras betydelse för säkerheten;

4) utredning om byggandets kvalitetsledning, inklusive en presentation av de systematiska tillvägagångssätt som de organisationer som deltar i planeringen och uppförandet av kärnanläggningen iakttar i den verksamhet som påverkar kvaliteten;

5) preliminära planer för skydds- och beredskapsarrangemang;

6) plan för ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen; samt

7) utredning om arrangemang som avses i 19 § 7 punkten i kärnenergilagen.

Den som ansöker om tillstånd ska dessutom tillställa Strålsäkerhetscentralen alla andra utredningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara nödvändiga.

36 §

Vid ansökan om drifttillstånd ska sökanden till Strålsäkerhetscentralen lämna in:

1) slutlig säkerhetsanalys;

2) en sannolikhetsbaserade riskanalys;

3) en klassificeringshandling, där klassificeringen av konstruktioner, system och anordningar som är viktiga med tanke på kärnanläggningens säkerhet presenteras med hänsyn till deras betydelse för säkerheten;

4) ett kvalitetsledningsprogram för kärnanläggningens drift;

5) säkerhetstekniska driftsvillkor som anger åtminstone gränserna för processtorheter som påverkar kärnanläggningens säkerhet i olika driftslägen, föreskrifter om inskränkningar i driften till följd av fel i anordningarna samt krav på provning av anordningar som är viktiga för säkerheten;

6) ett sammandrag av programmet för återkommande kontroller;

7) planer för skydds- och beredskapsarrangemang;

8) utredning om ordnande av nödvändig tillsyn i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen;

9) instruktion för kärnanläggningen;

10) ett program för strålbevakning av kärnanläggningens omgivning;

11) utredning om hur säkerhetskraven uppfylls; samt

12) ett program för hantering av åldrande.


37 §

Utöver vad som bestäms i kärnenergilagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtanden om ansökan om byggnadstillstånd och drifttillstånd av åtminstone inrikesministeriet samt av den länsstyrelse och regionala miljöcentral på vars verksamhetsområde kärnanläggningens förläggnings- eller grannkommun finns. Ett utlåtande om ansökan om byggnadstillstånd ska begäras också av social- och hälsovårdsministeriet.


53 a §

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd till införsel av de i bilaga A nämnda kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som är underkastade ursprungslandsbegränsningar samt av malmer som innehåller uran eller torium.

53 b §

Till ansökan som gäller tillstånd som avses i 53 a § ska fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av de kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial eller malmer som ska införas samt eventuella ursprungslandsbegränsningar eller kontrollåtaganden som gäller dessa;

2) användningsändamålet för kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial eller malmer;

3) det land från vilket införseln sker;

4) tidpunkten för införseln samt uppgifter för identifiering av förpackningen;

5) leveranssätt; samt

6) annan utredning som Strålsäkerhetscentralen anser nödvändig.

53 d §

I tillståndsbeslutet ska anges åtminstone

1) tillståndshavaren och arten och mängden av de kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial eller malmer som ska införas i landet;


Om ett tillstånd som avses i 1 mom. gäller införsel av malmer, kärnråämnen eller särskilt klyvbart material som behövs för produktion av kärnenergi, ska bestämmelserna i VI kap. i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och bestämmelser som utfärdats med stöd av det iakttas vid anskaffningen av dessa ämnen.

54 a §

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd till utförsel av malmer som innehåller uran eller torium.

54 b §

Till ansökan som gäller tillstånd som avses i 54 a § ska fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av och ursprungslandet för de malmer som ska föras ut ur landet;

2) mottagarland och mottagare;

3) användningsändamålet för malmerna;

4) tidpunkten för utförseln och uppgifter som är nödvändiga för identifiering av förpackningen; samt

5) annan utredning som Strålsäkerhetscentralen anser nödvändig.

54 d §

I tillståndsbeslutet ska anges åtminstone

1) tillståndshavaren och arten och mängden av de malmer som ska föras ut ur landet;

2) mottagarland och mottagare;

3) tillståndets giltighetstid; samt

4) övriga nödvändiga tillståndsvillkor.

54 f §

Om sådan malm innehållande uran eller torium som ska föras in i Finland är avsedd att föras vidare via finskt territorium till ett tredje land, beviljas tillstånd till införsel samtidigt med tillståndet till utförsel.

På innehållet i en ansökan om tillstånd som avses i 1 mom., på ansökningsförfarandet och på innehållet i tillståndet tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i 53 b §, 53 d § 1 mom., 54 a, 54 b och 54 d §.

55 §

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall.

55 b §

Innan beslut om tillstånd till införsel fattas, ska Strålsäkerhetscentralen försäkra sig om att införseln av kärnavfall uppfyller förutsättningarna i 7 a § och i rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle som nämns i 21 § i kärnenergilagen.

Innan beslut om tillstånd till utförsel av kärnavfall fattas, ska Strålsäkerhetscentralen försäkra sig om att utförseln av kärnavfallet uppfyller kraven i det direktiv som nämns i 1 mom.

55 d §

Till en ansökan om tillstånd till införsel och utförsel ska fogas de uppgifter och den ytterligare dokumentation som förutsätts i en tillståndsansökan enligt artiklarna 6, 13, 14 eller 15 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom. Om transporten av kärnavfallet omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv, ska ett standarddokument enligt artikel 17 i direktivet användas för ansökan.

I en ansökan om tillstånd till införsel ska dessutom ingå en utredning av hur den ombesörjningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. i kärnenergilagen som sammanhänger med kärnavfall kommer att uppfyllas.

En ansökan om tillstånd till utförsel ska dessutom innehålla en utredning av att det är fråga om ett sådant fall som avses i 7 b § 1, 3 eller 4 mom.

55 e §

I beslutet om tillstånd till införsel och utförsel ska anges åtminstone de uppgifter och villkor som förutsätts i transporttillståndet enligt artiklarna 10, 13, 14 och 15 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom. Om transporten av kärnavfallet omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv, ska ett standarddokument enligt artikel 17 i direktivet användas för tillståndsbeslutet.

Dessutom ska i beslutet om tillstånd till införsel ingå en utredning av hur den ombesörjningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. i kärnenergilagen som sammanhänger med kärnavfall kommer att uppfyllas.

62 §

Till ansökan skall fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. samt


9) utredning om arten och mängden av malmer, kärnämnen och kärnavfall som ska produceras, hanteras och lagras;

10) utredning om arrangemang som krävs för de transporter av malm, kärnämnen och kärnavfall som verksamheten medför;


63 §

Utöver vad som föreskrivs i lagen ska arbets- och näringsministeriet begära utlåtande om ansökan av åtminstone den länsstyrelse, det landskapsförbund och den regionala miljöcentral på vars verksamhetsområde den planerade gruvans eller det planerade anrikningsverkets förläggningskommun eller grannkommun finns samt av social- och hälsovårdsministeriet, säkerhetsteknikcentralen samt av gruvans eller anrikningsverkets förläggningskommun och grannkommuner.


68 §

Arbets- och näringsministeriet ska om ansökan om tillstånd till tillfällig användning av kärnanläggning i transportmedel på finskt territorium begära utlåtande av åtminstone inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, sjöfartsverket och Strålsäkerhetscentralen.


74 §

För att det syfte som anges i 28 § i kärnenergilagen ska uppnås ska den avfallshanteringsskyldige med tre års intervall före utgången av september månad inlämna följande utredningar om sin kärnavfallshantering till den myndighet som nämns i paragrafen:

1) en utredning om hur den avfallshanteringsskyldige ämnar fullgöra de åtgärder som hör till kärnavfallshanteringen och planeringen av dem; utredningen ska innehålla åtminstone följande delar:

a) en totalplan för skötseln av kärnavfallshanteringen jämte behöriga tidtabeller och specifikationer inklusive nödvändiga förberedelser och forskningsåtgärder samt de administrativa arrangemang och andra uppgifter som ombesörjningsskyldigheten förutsätter;

b) en bedömning av det aktuella läget i forsknings-, utvecklings- och planeringsarbetet samt en detaljerad plan angående de åtgärder som ska vidtas under de tre följande åren; samt

c) en generell plan över de åtgärder som planeras bli genomförda under de sex följande åren;


76 §

När beslut fattas om de principer på vilka ombesörjningsskyldigheten ska stöda sig, ska beslutet basera sig på att det kärnavfall som uppkommit i samband med eller till följd av användningen av kärnenergi i Finland hanteras, lagras och slutförvaras på ett sätt som är avsett att bli bestående i Finland, med de undantag som anges i 6 a § 2 mom. i kärnenergilagen. En förutsättning för att en överföring av kärnavfall utanför Finlands jurisdiktionsområde i dessa undantagsfall ska godkännas är att ett bindande avtal ingåtts om överföringen och att avtalet med beaktande av tidsschemat för dess fullgörande samt övriga villkor kan anses genomförbart med tanke på kärnavfallshanteringen. I beslutet ska nämnas när avfallshanteringsåtgärderna senast ska vidtas.

79 §

Om tillsynen över kärnavfallshanteringen inte förutsätter det, kan den myndighet som nämns i 28 § i kärnenergilagen befria den avfallshanteringsskyldige från att lämna in de utredningar som avses i 74 § 1 mom. och 77 §.

84 §

När arbets- och näringsministeriet bestämmer att ombesörjningsskyldigheten har upphört, ska Strålsäkerhetscentralen med tanke på den ansökan som avses i 1 mom. på begäran utfärda intyg över att placering i slutligt förvar eller nedläggning av kärnanläggningen har genomförts.


88 §

Den avfallshanteringsskyldige ska senare vart tredje år komplettera det godkända avfallshanteringsschemat och de därtill fogade beräkningarna för fastställande av de ansvarsbelopp och fonderingsmål som avses i 43 § 2 mom. i kärnenergilagen. Den avfallshanteringsskyldige ska före utgången av juni månad till arbets- och näringsministeriet inlämna ett korrigerat och kompletterat avfallshanteringsschema samt kostnads- och prisuppgifter för kärnavfallshanteringsåtgärderna, uppgifter om mängden kärnavfall som omfattas av ombesörjningskyldigheten och om nödvändiga kärnavfallshanteringsåtgärder samt en på dessa uppgifter baserad beräkning av kärnavfallshanteringens totalkostnader vid ovan nämnda tidpunkter.

Utöver de utredningar som anges i 2 mom. ska den avfallshanteringsskyldige med tre års intervall före utgången av november månad till arbets- och näringsministeriet inlämna de slutliga uppgifter som angår kalenderåret och de uppgifter som kompletterar de utredningar som avses ovan.

89 §

De kostnads- och prisuppgifter för kärnavfallshanteringsåtgärderna som avses i 88 § 2 mom. samt beräkningen av de kostnader som i framtiden föranleds av kärnavfallshanteringen ska bedömas för att säkerställa uppgifternas riktighet och tillförlitlighet. Bedömningen ska verkställas av arbets- och näringsministeriet som ska anförtro uppgiften åt en forskningsanstalt eller motsvarande som är förtrogen med analyser av teknisk-ekonomiska kalkyler.

110 §

De olika skedena i idrifttagandet av en kärnanläggning får inledas först när Strålsäkerhetscentralen på basis av de handlingar som nämns i 36 § samt sådana andra detaljerade planer och handlingar som centralen kräver, för varje enskilt skede konstaterat att de omständigheter som inverkar på säkerheten samt säkerhetsbestämmelserna har iakttagits i tillräcklig mån. Motsvarande krav gäller också nytt idrifttagande av en kärnanläggning efter en särskilt betydande ändring av anläggningen.

112 §

Om tillståndshavaren ämnar göra sådana ändringar i kärnanläggningens system, konstruktioner, kärnbränsle eller anläggningens driftssätt med inverkan på säkerheten som innebär ändringar i de planer eller handlingar som Strålsäkerhetscentralen godkänt, ska tillståndshavaren utverka Strålsäkerhetscentralens godkännande av dessa ändringar innan de genomförs. Strålsäkerhetscentralen ska på motsvarande sätt också godkänna åtgärder för nedläggning av kärnanläggningen. Tillståndshavaren ska se till att de handlingar som nämns i 35 och 36 § ändras på motsvarande sätt.

113 §

Oförstörande materialprovning av en kärnanläggnings konstruktioner och anordningar som är viktiga med tanke på kärnsäkerheten får utföras endast av ett provningsorgan eller en person som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.


115 a §

När kärnämnen och kärnavfall samt de ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial som nämns i 8 § eller malmer som innehåller uran eller torium förs in från länder utanför Europeiska gemenskaperna eller när kärnavfall eller malmer som innehåller uran eller torium förs ut från gemenskaperna, ska deras art och mängd samt tillståndsplikt klart meddelas i tulldeklarationen eller i en utredning som har fogats till den. I tulldeklarationen ska dessutom anges numret på det tillstånd enligt kärnenergilagen som ger rätt till denna utförsel eller införsel. Om tillstånd inte behövs för införsel eller utförsel, ska till tulldeklarationen i de fall som nämns i 132 och 133 § fogas en sådan kopia som avses i 136 § 3 mom. på den anmälan som gjorts till Strålsäkerhetscentralen, och kopian ska vara försedd med Strålsäkerhetscentralens anteckning.

118 §

När Strålsäkerhetscentralen upprätthåller det tillsynssystem som nämns i 1 mom. ska centralen beakta de skyldigheter som kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll medför. Som sådan områdesföreträdare som avses i förordningen fungerar Strålsäkerhetscentralen för samtliga anläggningsområden.

118 b §

Planeringen, uppförandet och driften av en kärnanläggning ska verkställas så att de skyldigheter angående kärnmaterialtillsynen som anges i kärnenergilagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i Euratom-fördraget och de bestämmelser som utfärdats med stöd av det blir fullgjorda. Anläggningen får inte ha sådana lokaler, material eller verksamheter av betydelse med tanke på kärnmaterialtillsynen som inte ingår i planeringsuppgifterna. Tillståndshavaren ska ha ett bokförings- och rapporteringssystem för kärnämnen och annat kärnmaterial för säkerställande av riktigheten, omfattningen och kontinuiteten i uppgifterna för verkställande av den nödvändiga tillsynen för att förhindra spridningen av kärnvapen.

132 §

Om det är fråga om utförsel som avses i 14 § 2 mom., ska den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprunget för malm som ska föras ut;

2) det land till vilket malmen kommer att föras; samt

3) sammandrag av den mängd malmer som verksamhetsutövaren under samma kalenderår fört ut till detta land.

134 §

Om det är fråga om överlåtelse som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 §, 18 § 1 mom. eller 21 §, ska den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:


136 §

De anmälningar som avses i 132 och 133 § ska lämnas in till Strålsäkerhetscentralen två veckor före utförseln ur eller införseln till landet. Dessutom ska till Strålsäkerhetscentralen inom två veckor efter utförseln ur eller införseln till landet lämnas en bekräftelse av utförsel- eller införseldatumet samt mängden utfört eller infört kärnmaterial eller mängden införd eller utförd malm som innehåller uran eller torium, om dessa avviker från anmälan.


142 §

Förhandsbesked enligt 8 § 3 mom. i kärnenergilagen söks hos arbets- och näringsministeriet med en skriftlig ansökan till vilken ska fogas ett ämbetsbevis och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet. Ansökan ska innehålla en tillräcklig beskrivning av den verksamhet som ansökan om förhandsbesked gäller.

144 §

Strålsäkerhetscentralen ska om sitt förslag till föreskrifter som avses i 7 q § 1 mom. 1 punkten i kärnenergilagen begära utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. i kärnenergilagen, om sitt förslag till föreskrifter som avses i 7 q § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen begära utlåtande av den delegation som avses i 56 § 3 mom. i kärnenergilagen och av inrikesministeriet, om sitt förslag till föreskrifter som avses i 7 q § 1 mom. 3 punkten i kärnenergilagen begära utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. i kärnenergilagen och av inrikesministeriet samt om sitt förslag till föreskrifter som avses i 7 q § 1 mom. 4 punkten i kärnenergilagen begära utlåtande av den delegation som avses i 56 § 2 mom. i kärnenergilagen. Utlåtandena ska enligt förslaget tillställas arbets- och näringsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008. Förordningens 74 § träder dock i kraft först den 1 januari 2009 samt 88 och 89 § den 1 februari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 november 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Pasi Mustonen

Bilaga A


2.2. Andra ämnen

2.2.1. Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium, i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger värdet 1:5 000 (produktnummer 0C003) och vilka är avsedda att användas i kärnenergisyfte.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.