708/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen av den 22 december 2006 om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ett nytt 3 mom. och till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Undantag från tillämpningsområdet

Begränsningen av tillämpningsområdet enligt 1 mom. 1 punkten gäller inte rätten för en företrädare för personalen att få information enligt 6 § 2 mom.

6 §
Lämnande av uppgifter till företrädare för personalen

En hyrd arbetstagares arbetsgivare ska, om arbetstagaren bemyndigar den företrädare för personalen som avses i 1 mom. till det, sådan information som behövs för att en tvist mellan den hyrda arbetstagaren och hans eller hennes arbetsgivare om tillämpning av de lagar eller avtal som gäller arbetstagarens lön eller anställningsförhållande ska kunna lösas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 68/2008
AjUB 6/2008
RSv 95/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.