706/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 19 a §,

sådan den lyder i sin svenska språkdräkt i lag 734/2001 och i sin finska språkdräkt i lag 1427/2001, och

ändras 5 § 2 mom., 22 § 2 mom., 25 a § 1 mom. och 25 b §,

sådana de lyder, 5 § 2 mom. i sin svenska språkdräkt i lag 41/2000 och sin finska språkdräkt i lag 1427/2001, 22 § 2 mom. och 25 b § i lag 345/2004 samt 25 a § 1 mom. i lag 204/2003, som följer:

5 §
Allmänna villkor för beviljande av studiestöd

När behovet av ekonomiskt stöd prövas beaktas den sökandes egna och föräldrarnas inkomster så som bestäms i denna lag.

22 §
Skattepliktiga inkomster

Föräldrarnas inkomster enligt 11 och 19 § beaktas på basis av den senast verkställda statsbeskattningen från ingången av året närmast efter det år då beskattningen slutfördes. Sådana inkomster som föräldrarna haft utomlands jämställs med de skattepliktiga inkomster som avses i inkomstskattelagen, om motsvarande inkomst i Finland hade varit skattepliktig. Inkomster utomlands beaktas till bruttobelopp för tiden före ansökan om studiestöd. Sökanden ska lämna en utredning om de inkomster som föräldrarna har fått utomlands för det år i fråga om vilket inkomsterna utifrån beskattningsuppgifterna i övrigt beaktas vid beviljande eller justering av studiestöd. Om föräldrarnas ekonomiska situation väsentligt förändrats efter skatteåret, kan förändringarna beaktas enligt 25 b § när stöd beviljas.

25 a §
Justering av studiestödet utan ansökan

Studiestödet justeras eller dras in utan ansökan kalenderårsvis i början av året på basis av föräldrarnas skatteuppgifter sedan beskattningen slutförts. Justering görs dock inte om studiestödet har justerats föregående hösttermin på grund av en väsentlig förändring i föräldrarnas ekonomiska ställning.


25 b §
Justering av studiestödet vid förändringar i föräldrarnas inkomster

Den ekonomiska ställningen för den studerandes föräldrar anses ha förändrats väsentligt om föräldrarnas inkomster efter den senast verkställda beskattningen har förändrats med minst 20 procent. När studiestöd har beviljats eller justerats under vårterminen på basis av de förändrade inkomster som avses ovan, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av samma år. När studiestöd har beviljats eller justerats under höstterminen på basis av de förändrade inkomster som avses ovan, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av det följande kalenderåret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 117/2008
KuUB 4/2008
RSv 94/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.