681/2008

Given i Helsingfors den 7 november 2008

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 15 § 2 mom., 20 § 3 mom., 22 § 2 mom., 87 § 3 mom., 97 a § 1 mom., 108 a § och 116 § 2 mom. 3 punkten, av dem 20 § 3 mom. och 108 a § sådana de lyder i lag 586/2001, 22 § 2 mom. och 87 § 3 mom. sådana de lyder i lag 814/2005, 97 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 252/2005 och 116 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 137/2006, samt

fogas till 97 a §, sådan den lyder i nämnda lag 252/2005, nya 3―5 mom. och till lagen nya 108 b―108 f §, varvid den nuvarande 108 b § blir 108 g §, som följer:

15 §
Ämnen, preparat och produkter

Bestämmelser om begränsningar och förbud som gäller kemikalier ingår dessutom i kemikalielagen (744/1989). Bestämmelser om produktsäkerhet finns i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004).

20 §
Statliga myndigheter

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.

22 §
Tillsynsmyndigheter

Hälsoskyddsmyndigheterna och de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet övervakar iakttagandet av de förordningar av statsrådet som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten och 108 d §. Även arbetarskyddsmyndigheterna övervakar iakttagandet av den förordning av statsrådet som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten och myndigheterna för livsmedelstillsyn iakttagandet av den förordning av statsrådet som avses i 108 d §. Finlands miljöcentral övervakar iakttagandet av den förordning av statsrådet som avses i 15 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel.


87 §
Beslut om förbud eller åläggande som gäller ämnen, preparat, produkter, anläggningar och maskiner

Finlands miljöcentral beslutar om förbud eller åläggande enligt 1 och 2 mom. när överträdelsen gäller iakttagande av en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 15 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel samt iakttagande av ett beslut om undantagslov enligt 17 a §. Finlands miljöcentral beslutar även om förbud eller åläggande när överträdelsen gäller iakttagande av Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser, en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 15 § för att skydda ozonskiktet och en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 108 d § samt i övrigt uppfyllande av förpliktelserna enligt 108 a § 1―3 mom., 108 b § och 108 c § 1 och 2 mom. Förbud mot användning av en enskild anläggning som strider mot bestämmelserna meddelas eller åläggande att fullgöra underhållsskyldighet ges dock av en tillsynsmyndighet som avses i 22 § 1 mom.

97 a §
Sökande av ändring i vissa fall

Besvär över myndighetsbeslut om typgodkännande samt över Säkerhetsteknikcentralens beslut med stöd av 108 c § att utfärda eller återkalla ett certifikat anförs i enlighet med förvaltningsprocesslagen.


En studerande som är missnöjd med bedömningen av behörighet som har visats i enlighet med 108 a § i en fristående examen kan söka ändring i bedömningen så som anges i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

En studerande som är missnöjd med bedömningen av behörighet som har visats i enlighet med 108 a § i en yrkesinriktad grundexamen som baserar sig på en läroplan kan söka ändring i bedömningen så som anges i lagen om yrkesutbildning (630/1998).

I ett sådant beslut om utfärdande av betyg som en av Säkerhetsteknikcentralen eller Finlands miljöcentral godkänd sakkunnig instans har fattat med stöd av 108 a § får den vars behörighet bedöms inom 14 dagar från delfåendet skriftligen söka rättelse hos den som fattat beslutet. Anvisning om rättelseyrkande ska fogas till beslutet. I ett beslut genom vilket ett rättelseyrkande har avslagits får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen så som anges i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

108 a §
Bevis på behörighet för dem som hanterar ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser

En person eller verksamhetsutövare som hanterar ämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser, eller som installerar eller utför underhåll eller service på anläggningar eller system som innehåller sådana ämnen, eller som sköter avfallshanteringen för sådana anläggningar eller system ska ha tillräcklig behörighet att förebygga utsläpp av de ämnen som används i anläggningen eller systemet.

En person som avses i 1 mom. ska visa sin behörighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser eller i enlighet med krav som utfärdats med stöd av dem. Den som arbetar inom branschen för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar ska visa sin behörighet i en fristående examen så som anges i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt i en yrkesinriktad grundexamen som baserar sig på en läroplan, så som anges i lagen om yrkesutbildning. Vid fristående examina ska en examenskommission och vid yrkesinriktade grundexamina som baserar sig på en läroplan utbildningsanordnaren utfärda ett betyg för den som visat sin behörighet. Den som arbetar inom branschen för släckanläggningar eller högspänningsbrytare eller luftkonditioneringsanläggningar i motorfordon ska visa sin behörighet vid prov ordnat av en sådan instans med tillräcklig sakkunskap som Säkerhetsteknikcentralen har godkänt. Den som tar till vara fluorerade växthusgaser från anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser ska visa sin behörighet vid prov ordnat av en sådan instans med tillräcklig sakkunskap som Finlands miljöcentral har godkänt. Som instanser med tillräcklig sakkunskap räknas läroanstalter inom dessa branscher eller företag som har hand om certifieringen av personer eller importörer av anläggningar eller utrustning. Den som har visat sin behörighet genom ett godkänt prov ska få ett betyg.

På personalen vid en sakkunnig instans enligt 2 mom. tillämpas då den handlar offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och personalen ska iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen och språklagen. Bestämmelser om skadeståndsansvaret finns i skadeståndslagen (412/1974).

Säkerhetsteknikcentralen och Finlands miljöcentral kan återkalla sitt godkännande att ordna prov för bedömning av personers behörighet, om den som ordnar proven inte längre är verksam inom branschen eller av någon annan orsak inte längre uppfyller villkoren för ett godkännande.

108 b §
Ansvarig för verksamheten samt anläggningar

En verksamhetsutövare som avses i 108 a § 1 mom., dock inte en verksamhetsutövare inom branschen för högspänningsbrytare eller en verksamhetsutövare som tar till vara fluorerade växthusgaser från anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser, ska utse en ansvarig med anställning i huvudsak hos verksamhetsutövaren i fråga och inneha den behörighet som avses i 108 a § 1 mom. Verksamhetsutövaren ska dessutom ha sådana anläggningar och redskap som förutsätts för tillbörlig underhållsverksamhet.

108 c §
Anmälan för verifiering av behörigheten och verifiering av behörigheten

En person ska göra en anmälan till Säkerhetsteknikcentralen för verifiering av sin behörighet. Av anmälan ska det framgå nödvändiga person- och kontaktuppgifter och bevis på att behörighetsvillkoren uppfylls i enlighet med 108 a § 2 mom. Säkerhetsteknikcentralen ska utfärda ett certifikat för den som uppfyller behörighetsvillkoren.

En verksamhetsutövare ska för övervakningen och för den verifiering av behörigheten som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller i Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser eller i ett beslut som fattats med stöd av dem göra en anmälan till Säkerhetsteknikcentralen om vilken behörighet personalen har samt om verksamhetens karaktär och om arbetsredskapen. Säkerhetsteknikcentralen ska utfärda ett certifikat för verksamhetsutövare som uppfyller behörighetsvillkoren. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte verksamhetsutövare inom branschen för högspänningsbrytare eller verksamhetsutövare som tar till vara fluorerade växthusgaser från anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser.

Säkerhetsteknikcentralen kan besluta att återkalla ett certifikat, om en verksamhetsutövare eller person inte längre uppfyller behörighetsvillkoren. Innan certifikatet återkallas ska Säkerhetsteknikcentralen ge verksamhetsutövaren eller personen möjlighet att avhjälpa bristen i fråga om behörighetsvillkoren, om bristen inte är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid.

Säkerhetsteknikcentralen får ta ut en avgift för att behandla anmälningar och utfärda certifikat i enlighet med 1 och 2 mom. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten.

108 d §
Förordningar av statsrådet

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) utbildnings- och behörighetsvillkor för personer och verksamhetsutövare som avses i 108 a § 2 mom. och 108 b §,

2) innehållet i en anmälan som avses i 108 c § och om anmälningsförfarandet,

3) anläggningar och redskap som behövs inom den installations-, underhålls- och serviceverksamhet som gäller anläggningar och system innehållande ämnen som avses i 108 a § 1 mom. och inom avfallshanteringen i fråga om sådana ämnen,

4) tillsynsmyndigheternas uppgifter vid övervakningen av den installations-, underhålls- och serviceverksamhet och den avfallshantering som gäller de anläggningar och system som avses i 108 a § 1 mom.

108 e §
Myndighetsregister

Säkerhetsteknikcentralen ska för skötseln av de uppgifter den har enligt 108 c § föra register över de verksamhetsutövare som gjort anmälan med stöd av denna lag. Dessutom ska centralen föra register över certifikat som utfärdats med stöd av 108 c § och över de ansvariga.

I registret ska namnet på personen, företaget eller anläggningen och nödvändiga kontaktuppgifter antecknas. Dessutom ska kriterier och specialkompetensområde antecknas i fråga om certifikat. Anteckningen ska avföras ur registret om den registrerade personen eller verksamhetsutövaren begär det, om verksamhetsutövarens affärsrörelse upphör eller om certifikatet har återkallats.

I fråga om sekretess för och utlämnande av uppgifter ur registret tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i fråga om annan behandling av personuppgifter personuppgiftslagen. Uppgifter ur registret får lämnas ut som kopia och över ett allmänt datornät utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

108 f §
Visande av behörighet genom certifikat som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Behörigheten för en person eller verksamhetsutövare som avses i 108 a § kan också visas genom ett certifikat som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de krav som utfärdandet av certifikatet grundar sig på motsvarar vad som bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller i Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser eller föreskrivs med stöd av dem.

108 g §
Särskilda bestämmelser om långlivade organiska föroreningar

Vid behandling av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 6.3 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG iakttas.

Miljötillståndsmyndigheterna enligt denna lag är behöriga myndigheter enligt artikel 7 i den förordning som nämns i 1 mom. I fråga om tillsyn över artikel 7 tillämpas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

116 §
Straffbestämmelser

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet


3) åsidosätter sin skyldighet som följer av Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser eller handlar i strid med verksamhetsutövares skyldighet enligt artiklarna 5, 6 eller 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG, eller handlar i strid med 108 a § 1 mom. eller 108 b § eller i strid med en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 108 d § 1―3 punkten,


skall, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot miljöskyddslagen dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 24 november 2008.

Den som utför uppgifter som avses i 108 a § 1 mom. inom branschen för släckanläggningar eller branschen för högspänningsbrytare och den som tar till vara fluorerade växthusgaser från anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser ska visa sin behörighet enligt denna lag senast den 4 juli 2009.

Den som utför uppgifter inom branschen för luftkonditioneringsanläggningar i motorfordon ska visa sin behörighet enligt denna lag senast den 4 juli 2010.

Den som utför uppgifter inom branschen för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar ska visa sin behörighet enligt denna lag senast den 4 juli 2011.

Den som visat sin behörighet med stöd av den lag som är i kraft före denna lags ikraftträdande har rätt att utföra uppgifter enligt 108 a § 1 mom. till och med de ovan nämnda datumen.

RP 93/2008
MiUB 6/2008
RSv 96/2008
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 (32006R0842); EGT nr L 161, 14.6.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (32006R0166) EGT nr L 33, 4.2.2006, s.1

Helsingfors den 7 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.