676/2008

Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

Statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 §, 5 § 1 mom. och 7 § 1 mom. i lagen av den 31 oktober 2008 (669/2008) om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården:

1 §
Verkets ledning och personal

Överdirektören leder verkets verksamhet och svarar för att verkets resultatmål uppnås och för att verkets uppgifter sköts ekonomiskt och effektivt. Överdirektören ska följa utvecklingen på verkets ansvarsområde och sörja för den allmänna utvecklingen och förnyandet av dess verksamhet.

Vid verket finns utöver överdirektören dessutom direktörer, en förvaltningsdirektör, en kunskapsdirektör samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Direktörerna leder verksamheten inom sitt ansvarsområde och ansvarar för uppfyllandet av de mål som uppställts i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och verket samt i verkets verksamhetsplan.

2 §
Behörighetskrav

Behörighetskrav för verkets tjänster är:

1) för överdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verkets ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, och

2) för direktörerna, förvaltningsdirektören och kunskapsdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

3 §
Utnämning och anställning av personal

Statsrådet utnämner överdirektören.

Annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av överdirektören eller någon annan som hör till verkets personal så som föreskrivs i arbetsordningen.

4 §
Tillsättande av nämnder, deras sammansättning och arbete

På föredragning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillsätter social- och hälsovårdsministeriet en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden för fyra år åt gången. Varje medlem i nämnderna ska ha en eller flera personliga suppleanter. En nämnd är beslutför när alla dess medlemmar är närvarande.

I nämnderna föredras ärenden av tjänstemän som överdirektören har förordnat därtill. Sekreterare vid nämnderna är personer som överdirektören har förordnat därtill.

5 §
Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behandlar och avgör andra ärenden än sådana som en yrkesutbildad person själv har ansökt om, och som gäller begränsning och förverkande av en yrkesutbildad persons rätt att utöva hälsovårdsyrken, återkallande av tillstånd att utöva hälsovårdsyrken samt förbud att använda en yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person i den mån det bestäms ankomma på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att utöva tillsyn över dessa rättigheter, liksom även ärenden som gäller återfående av rätt att utöva hälsovårdsyrken, tillstånd att utöva hälsovårdsyrken och rätt att använda en yrkesbeteckning samt disciplinära ärenden.

Den nämnd som nämns i 1 mom. ska ha en ordförande som är tjänsteman vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt fyra övriga medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda medicinsk och en juridisk sakkunskap och en den bransch inom vilken yrkesutövaren är verksam.

6 §
Nämnden för abort- och steriliseringsärenden

Nämnden för abort- och steriliseringsärenden behandlar och avgör ansökningar om avbrytande av havandeskap och sterilisering.

Den nämnd som nämns i 1 mom. ska ha en ordförande som är tjänsteman vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda juridisk, en medicinsk sakkunskap och en sakkunskap inom socialvården. Nämnden ska vid behov höra sakkunniga i psykiatri, obstetrik och ärftlighetslära.

7 §
Nämnden för rättspsykiatriska ärenden

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör utlåtandeärenden som avses i 17 kap. 45 § i rättegångsbalken och som gäller en persons sinnestillstånd eller frågan huruvida en person är farlig, ärenden som gäller förordnande av en person som åtalats eller misstänks för brott eller som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff, till psykiatrisk sjukhusvård och intagning på specialomsorgsanstalt samt ärenden som gäller avslutande av sådan vård.

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden ska ha en ordförande som är tjänsteman vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda juridisk och två psykiatrisk sakkunskap. Av de medlemmar som företräder psykiatrisk sakkunskap ska den ena dessutom företräda den kommunala hälso- och sjukvården. Dessutom ska en medlem som företräder sakkunskapen inom vården av utvecklingsstörda delta i behandlingen av ärenden som gäller intagning på en specialomsorgsanstalt.

8 §
Sakkunniga

Verket kan för högst fyra år åt gången till permanenta sakkunniga kalla erkänt skickliga och erfarna personer, som företräder vetenskaplig eller annan sakkunskap som är betydelsefull för verkets uppgifter. Den som samtycker till att vara permanent sakkunnig är skyldig att ge sakkunnighjälp på sitt område till verket och länsstyrelserna.

9 §
Nämndernas medlemmars och sakkunnigas arvode och ersättande av kostnader

Medlemmarna i nämnderna samt permanenta sakkunniga får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Då direktörstjänsterna besätts första gången är tjänsternas ansvarsområden:

1) processerna inom tillståndsförvaltningen,

2 processerna inom tillsynen och

3) tillsynsmyndigheternas styrprocesser.

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning fortsätter rättsskyddscentralens för hälsovården nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, nämnd för abort- och steriliseringsärenden samt nämnd för rättspsykiatriska ärenden sin verksamhet efter att denna förordning har trätt i kraft som nämnder vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till utgången av den mandatperiod som anges i beslutet om tillsättande av nämnden.

Helsingfors den 31 oktober 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.