675/2008

Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

Statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § i lagen av den 31 oktober 2008 (668/2008) om Institutet för hälsa och välfärd:

1 §
Institutets uppgifter

Institutet för hälsa och välfärd har utöver vad som bestäms i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), till uppgift att

1) vara sakkunnigmyndighet i frågor som har samband med socialvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, folkhälsoarbete, specialiserad sjukvård, mentalvårdsarbete, smittsamma sjukdomar, miljö- och hälsoskydd och genteknik och andra frågor i anslutning till institutets ansvarsområde

2) ansvara för frågor som gäller statliga sinnessjukhus och statliga socialvårdsenheter samt för beviljande av understöd enligt förordningen om de krigsförflyttades sociala omvårdnad (376/1942) så som det föreskrivs särskilt

3) ha hand om Finlands vaccinförsörjning och ha tillsyn över kvaliteten på de vacciner och motsvarande preparat som används i landet.

Institutet ska komma överens med den behöriga myndighet som ansvarar för läkemedelsövervakningen om hur den i 1 mom. 3 punkten föreskrivna kvalitetskontrollen av vacciner ska utföras och om arbetsfördelningen och samarbetet i anslutning till den, så att övervakningen av vaccinerna i sin helhet blir ordnad på det sätt som förutsätts i läkemedelslagen (395/1987).

2 §
Institutets ledning och personal

Institutet leds av generaldirektören. Vid institutet finns dessutom överdirektörer, en förvaltningsdirektör, en strategidirektör samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Vid institutet kan finnas forskningsprofessorer.

Generaldirektören och överdirektören har professorstitel.

3 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid institutet är

1) för generaldirektören doktorsexamen, god förtrogenhet med institutets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för överdirektören doktorsexamen, god förtrogenhet med sitt ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för förvaltningsdirektören och strategidirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

4 §
Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören leder institutets verksamhet och ansvarar för att institutets resultatmål uppnås och för att institutets uppgifter sköts ekonomiskt och effektivt. Generaldirektören ska följa utvecklingen på institutets verksamhetsområde och sörja för den allmänna utvecklingen och förnyandet av institutets verksamhet.

5 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören leder sitt verksamhetsområde och ansvarar för uppfyllandet av de mål som uppställts för verksamhetsområdet i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och institutet samt i institutets verksamhetsplan. Överdirektören ska följa utvecklingen på sitt verksamhetsområde och svara för om forsknings- och utvecklingsverksamheten i anslutning till det.

6 §
Utnämning och anställning av personal

Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Annan personal utses eller anställs av generaldirektören eller någon annan till personalen hörande så som föreskrivs i arbetsordningen.

En forskningsprofessorstjänst kan besättas genom kallelse.

7 §
Forskare och praktikanter

Institutet kan med generaldirektörens samtycke ta emot utomstående forskare och praktikanter som utan arvode från institutet utför forskningsarbete eller deltar i arbetspraktik och då får använda institutets lokaler och förnödenheter.

I arbetsordningen föreskrivs det om villkoren för mottagande av forskare och praktikanter och om deras ställning.

8 §
Företrädande av staten

Institutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som institutet ska sköta.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs förordningen om Folkhälsoinstitutet (374/1998) och förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1120/1992) jämte ändringar.

När överdirektörernas tjänster är verksamhetsområdena följande tillsätts första gången:

1) välfärds- och hälsopolik,

2) främjande av välfärd och hälsa,

3) hälsoskydd, och

4) social- och hälsovårdsservice.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 oktober 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Heidi Manns-Haatanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.