669/2008

Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är ett centralt ämbetsverk under social- och hälsovårdsministeriet som genom styrning och tillsyn ska främja tillgodoseendet av rättsskyddet och tjänsternas kvalitet inom social- och hälsovården samt hanteringen av hälsorisker i livsmiljön och hos befolkningen.

2 §
Uppgifter

Verket ska sköta följande:

1) den tillståndsförvaltning, styrning och tillsyn som föreskrivs för verket i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), folkhälsolagen (66/1972), lagen om företagshälsovård (1383/2001), lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), mentalvårdslagen (1116/1990), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), lagen om elektroniska recept (61/2007), socialvårdslagen (710/1982), lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996), lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), hälsoskyddslagen (763/1994), alkohollagen (1143/1994), kemikalielagen (744/1989), lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och gentekniklagen (377/1995),

2) de uppgifter som ankommer på verket enligt bestämmelser i lagstiftningen om abort, sterilisering, rättspsykiatri, assisterad befruktning, användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, medicinsk forskning och utredande av dödsorsak,

3) uppgifter som ankommer på verket enligt någon annan lag eller förordning.

Verket ska dessutom sköta de uppgifter som med stöd av den ovan avsedda lagstiftningen hör till dess ansvarsområde och som social- och hälsovårdsministeriet ålägger verket.

3 §
Nämnder

Vid verket finns en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden. Bestämmelser om tillsättandet av nämnderna, nämndernas sammansättning och uppgifter samt ordnandet av verksamheten i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Verket leds av en överdirektör. Överdirektören avgör de ärenden som ankommer på verket, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att en nämnd eller en annan tjänsteman vid verket ska avgöra dem. Överdirektören fastställer verkets arbetsordning.

5 §
Sakkunniga

Verket kan inom ramen för sin budget anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner om utförande av enskilda sakkunniguppdrag som hör till dess ansvarsområde. Närmare bestämmelser om permanenta sakkunniga utfärdas genom förordning av statsrådet.

Verket kan utan hinder av bestämmelserna om sekretess bevilja de i 1 mom. avsedda myndigheterna, sammanslutningarna och personerna tillstånd att få upplysningar som är nödvändiga för att de uppgifter som avses i bestämmelsen ska kunna utföras.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på de sakkunniga vid verket.

6 §
Utlämnande av uppgifter

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga sammanslutningar, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, patientskadenämnden, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, sammanslutningar eller inrättningar som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet samt apoteken är skyldiga att på begäran avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna ge verket de upplysningar och utredningar som behövs för utförandet av de uppgifter som avses i 2 §.

De i 1 mom. avsedda myndigheterna, anstalterna, sammanslutningarna och inrättningarna samt apoteken har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att även utan begäran från verket underrätta detta om en sådan omständighet som kan äventyra klient- eller patientsäkerheten eller sundheten eller säkerheten i livsmiljön eller hos befolkningen eller som kan inverka på bedömningen av tillförlitligheten hos en verksamhetsidkare som står under tillsyn.

Utan hinder av sekretessplikten har verket och länsstyrelserna rätt att till varandra lämna ut sådana upplysningar och utredningar som behövs för utförandet av i 2 § avsedda uppgifter.

7 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om ledande tjänstemän, behörighetsvillkor och nya anställningsförhållanden vid verket utfärdas genom förordning av statsrådet.

I verkets arbetsordning bestäms om verkets organisation, interna arbetsfördelning, behandling och avgörande av ärenden samt om hur verksamheten i övrigt ska ordnas.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. När det gäller de styrnings- och tillsynsuppgifter enligt socialvårdslagen, lagen om tillsyn över privat socialservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, vilka avses i 2 § 1 mom. 1 punkten, träder lagen dock i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) och lagen av den 8 december 1994 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (1146/1994) jämte ändringar.

9 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Rättsskyddscentralen för hälsovården i någon annan lag eller förordning eller i beslut av statsrådet eller ett ministerium avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

När denna lag träder i kraft övergår ärenden som är anhängiga vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Rättsskyddscentralen för hälsovården samt ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inrättas den 1 januari 2009 en tjänst som överdirektör. Efter inrättandet omfattas tjänsten av statstjänstemannalagen (750/1994). Tjänsten kan tillsättas innan denna lag har trätt i kraft. När denna lag träder i kraft indras de i statsbudgeten specificerade tjänsterna som överdirektör vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och vid Rättsskyddscentralen för hälsovården. Det krävs inte någon särskild grund eller tjänstemännens samtycke för indragningen. När tjänsterna dras in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.

Innan lagen träder i kraft kan social- och hälsovårdsministeriet inrätta ledande tjänster direkt under överdirektören och utnämna tjänstemännen när tjänsterna första gången tillsätts.

Personal i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Rättsskyddscentralen för hälsovården samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs vid ikraftträdandet av denna lag till verket. De visstidsanställda överförs för den tid visstidsanställningen gäller. För överföring av tjänster eller uppgifter inom pendlingsregionen behövs inte tjänstemännens eller arbetstagarnas samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2008
ShUB 14/2008
RSv 98/2008

Helsingfors den 31 oktober 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.