655/2008

Given i Helsingfors den 28 oktober 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 september 2001 om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) 1 § 4 och 5 mom. och 2 §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas också på sådana preparat som inte kan klassificeras men för vilka det enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen, skall utarbetas ett skyddsinformationsblad eller vilkas emballage skall förses med en säkerhetsförslutare, en varningssymbol för synskadade eller påskrifter enligt bilaga 3.

När ett preparat klassificeras som farligt skall alla farliga ämnen tas i beaktande, i synnerhet följande:

- ämnen som ingår i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen)

- farliga ämnen som ingår i förteckningen över nya ämnen (ELINCS)

- sådana farliga ämnen som tillverkaren, importören eller distributören själv klassificerar i enlighet med 6 § kemikalieförordningen.

2 §
Testmetoder

Då egenskaperna hos en kemikalie bestäms för klassificering, skall kemikalien testas med testmetoder i enlighet med artikel 13 i REACH-förordningen och kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt REACH-förordningen sådan den är när den introduceras på marknaden. De växtskyddsmedel som avses i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006), sedan växtskyddsmedelslagen, kan testas för klassificering också enligt andra internationellt erkända metoder i enlighet med vad som föreskrivs i växtskyddsmedelslagen.Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2008.

Förordningen tillämpas dock från den 1 juni 2008.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (32006R1907), EUT L 396, 30.12.2006, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 (32008R0440), EUT L 142, 31.5.2008, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG (32006L0121), EUT L 396, 30.12.2006, s. 850

Helsingfors den 28 oktober 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.