640/2008

Given i Helsingfors den 15 oktober 2008

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets arbetsordning

I enlighet med miljöministeriets beslut

upphävs i miljöministeriets arbetsordning av den 24 april 2008 (300/2008) 27 § 2 mom.,

ändras 3 § 2 mom., 10 §, 15 §, 19 § 1 punkten, 21 § 6 punkten, rubriken och det inledande stycket i 25 §, det inledande stycket i 26 §, de inledande styckena i 27 § 1, 3 och 4 mom. samt 5 mom., 35 § 5 mom. och 43 § 3 mom., som följer:

3 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ledningsgruppen omfattar ministrarna, statssekreterarna, kanslichefen, administrative överdirektören, cheferna för avdelningarna och enheterna, eller, vid förhinder för dem, deras ställföreträdare samt personalens representant. Ministrarnas specialmedarbetare deltar i mötena. Generaldirektören för Finlands miljöcentral, överdirektören för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Forststyrelsens naturtjänstdirektör samt en representant för de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken kan kallas att som sakkunniga delta i möten som behandlar viktiga ärenden som gäller dessa verk. Vid behov kan också andra sakkunniga kallas till mötena.


10 §
Administrativa bestämmelser

I avdelningarnas och enheternas administrativa bestämmelser föreskrivs närmare om avdelningens eller enhetens grupper, uppläggningen av verksamheten, ledningsgruppen, personalens uppgifter och ställföreträdande. Avdelningens eller enhetens chef utfärdar de ovan nämnda administrativa bestämmelserna. Kanslichefen fastställer de administrativa bestämmelserna för sina direkt underordnade tjänstemän.

15 §
Gruppchefens uppgifter

Gruppchefen leder gruppens verksamhet och svarar för att dess resultatmål nås. Ministern förordnar, för högst fem år i sänder, på framställning av avdelningens eller enhetens chef en gruppchef bland dem som anmält sig till uppgiften. Avdelningens eller enhetens chef skall rådgöra med kanslichefen före framställningen.

19 §
Administrative överdirektörens beslutanderätt

Administrative överdirektören avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden i uppgifter enligt 13 § 1 mom., om ärendet inte skall avgöras av ministern, kanslichefen, chefen för förvaltningsenheten eller chefen för en grupp,


21 §
Beslutanderätt för chefen för avdelningen för den byggda miljön

Chefen för avdelningen för den byggda miljön avgör ärenden som gäller


6) finansiering av projekt inom ramen för Östersjöprogrammet 2007-2013.


25 §
Gruppchefens beslutanderätt

Gruppchefen avgör, om inte annat föreskrivs nedan, ärenden som gruppen handlägger och som gäller:


26 §
Beslutanderätt för tjänstemän vid miljövårdsavdelningen

Chefen för gruppen för naturvård avgör ärenden som gäller:


27 §
Beslutanderätt för tjänstemän vid förvaltningsenheten

Chefen för gruppen för personal- och förvaltningstjänster avgör ärenden som gäller:


Chefen för gruppen för regionförvaltning avgör ärenden som gäller:


Chefen för gruppen för ekonomi avgör ärenden som gäller:


Chefen för gruppen för dataförvaltning avgör ärenden som gäller miljöförvaltningens gemensamma datasäkerhet samt datatekniska tjänster och system om ärendena inte är vittsyftande och av principiell art.

35 §
Förordnanden till tjänsteresor

Gruppchefen ger tjänstemännen i sin grupp förordnanden till inrikes tjänsteresor inom ramen för den fastställda dispositionsplanen för anslagen. Chefen för en avdelning eller enhet ger cheferna för grupperna och andra tjänstemän som är underställda dem förordnanden till inrikes tjänsteresor.


43 §
Beredskapschefen, säkerhetschefen och exceptionella situationer

Varje avdelning, enhet och grupp svarar under tjänstetid för ärenden som gäller exceptionella situationer inom sina verksamhetsområden. Utanför tjänstetid kan den för exceptionella situationer ansvarige som har jour efter rådplägning med cheferna för de berörda avdelningarna eller enheterna föra fram ministeriets ståndpunkt i den ifrågavarande situationen i ärenden som faller inom ministeriets befogenheter.


Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan arbetsordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 oktober 2008

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Kanslichef
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.