629/2008

Given i Helsingfors den 3 oktober 2008

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

upphävs i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 28 § 10 punkten och 29 § 3 punkten,

ändras 4 § 2 mom., 10 § 2 mom. 4 punkten, 11 §, 12 § 2 mom., 30 § och rubriken för 6 kap., av dem 11 § sådan den lyder i förordningar 1230/2004 och 358/2005 samt 12 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1255/2007 samt

fogas till arbetsordningen en ny 38 a § som följer:

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Till ledningsgruppen hör ministern som ordförande och kanslichefen som vice ordförande samt avdelningscheferna och andra av ministern särskilt förordnade tjänstemän. Ledningsgruppens sekreterare förordnas av kanslichefen. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ministern eller kanslichefen.

10 §
Försvarspolitiska avdelningen

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller


4) utarbetande och samordning av grunderna för förvaltningsområdets långsiktsplanering, mångåriga verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning,


11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns en enhet för lagberedning och allmän förvaltning, en enhet för informationsförvaltning och dataadministration samt en forsknings- och utvecklingsenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) lagberedning samt nationellt ikraftsättande av fördrag och andra internationella förpliktelser,

2) utvecklandet och samordningen av laglighetsövervakningen av ministeriet och förvaltningsområdet samt den rättsliga styrningen av förvaltningsområdet,

3) informationssamhället, informationsförvaltningen och datasystemen,

4) den förvaltningspolitiska utvecklingen,

5) helhetsutvecklingen av förvaltningsområdets verksamhet och organisation,

6) förvaltningsområdets forskningsverksamhet.

Till avdelningen hör sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI), om vars uppgifter bestäms i förordningen om planeringskommissionen för försvarsinformation (1073/1975).

De ärenden som gäller lagberedning, nationellt ikraftsättande av internationella förpliktelser och laglighetsövervakning är direkt underställda kanslichefen.

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den resultatorienterade styrningen och finansiella planeringen av förvaltningsområdet samt utvecklandet av dem,

2) utarbetandet av ett ramförslag för förvaltningsområdet samt beredningen och verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

3) verkställandet av uppföljningen av ekonomin,

4) tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten samt personal- och arbetsgivarpolitiken,

5) styrningen av personalresurserna och förvaltningsområdets övriga övergripande personalfrågor,

6) utvecklandet av förmåner och ersättningar för de värnpliktiga, krishanteringspersonalen och studerandena vid Försvarshögskolan,

7) förvaltningsområdets materielpolitik och projektstyrning samt försvarsmaterielsamarbetet,

8) övervakningen av exporten av försvarsmateriel,

9) bekräftelse av utlänningars företagsköp,

10) handräckning och arbetshjälp,

11) utarbetandet och styrningen av samhälls- och miljöpolitiken,

12) fastighetsförvaltningen,

13) ägarstyrningen av företag som omfattas av försvarsministeriets ägarstyrning samt styrningen av Försvarsförvaltningens servicecentral och försvarsförvaltningens byggverk.

30 §
Beslutanderätten när det gäller direktören för en fristående verksamhetsenhet och direktören för en enhet vid en avdelning

Direktören för en fristående verksamhetsenhet och direktören för en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtanden eller utredningar eller framställning av förslag till en annan myndighet i ett sådant ärende som hör till enhetens verksamhetsområde och vars betydelse är ringa.

Direktören för en fristående verksamhetsenhet fastställer dessutom semesterplanen för personalen vid enheten.

6 kap.

Utnämningar, vikariat och tjänstledigheter samt förordnanden om tjänsteresor och utbildning

38 a §
Förordnanden om tjänsteresor och utbildning

Förordnanden om tjänsteresor och utbildning ges

1) för kanslichefen och för ministerns specialmedarbetare av ministern,

2) för avdelningscheferna och för direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna av kanslichefen,

3) för direktörerna för de enheter som hör till en avdelning och för sådana tjänstemän vid avdelningen som inte hör till någon enhet av avdelningschefen,

4) för tjänstemännen vid en enhet som hör till en avdelning av direktören för enheten eller av en tjänsteman som direktören utsett,

5) för tjänstemännen vid en fristående verksamhetsenhet av direktören för den fristående verksamhetsenheten eller av en tjänsteman som direktören utsett,

6) för tjänstemän som varken hör till en avdelning eller till en fristående verksamhetsenhet av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 oktober 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.