621/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsplan för försäkringsbolag

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008), 6 § 5 mom. i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), och 20 § 4 mom. i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995), av dem 6 § 5 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag sådant det lyder i lag 524/2008 och 20§ 4 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 525/2008:

1 §
Verksamhetsplan för skadeförsäkringsbolag som ska bildas

Av den verksamhetsplan som fogas till ansökan om koncession för ett skadeförsäkringsbolag som ska bildas ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) bolagets grundkapital och den del därav som ska betalas i pengar,

4) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt de medel som avsetts för finansieringen av dem,

5) en utredning om i vilken kommun i Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

6) en utredning om de poster som det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet består av,

7) en utredning om tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet, och

8) i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18 "Turistassistans" som avses i 9 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande.

Skadeförsäkringsbolag som ska bildas ska dessutom till sin verksamhetsplan foga följande uppgifter och utredningar separat för var och en av de tre första räkenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskostnader än anläggningskostnaderna, särskilt av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en resultaträknings- och balansräkningsprognos och en uppskattning av likviditeten under var och en av de räkenskapsperioder som verksamhetsplanen omfattar, och

3) en uppskattning av de disponibla medel som hänförs till verksamhetskapitalet och medlen för täckande av ansvarsskulden.

Om den första räkenskapsperiod som avses i 2 mom. är kortare än ett år, ska verksamhetsplanen omfatta denna kortare räkenskapsperiod och de tre följande räkenskapsperioderna.

2 §
Utvidgning av koncessionen för inhemska skadeförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 1 § om verksamhetsplanen för ett skadeförsäkringsbolag som ska bildas, gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som täcker en planerad utvidgning av verksamheten och som ska fogas till ansökan om utvidgning av koncessionen för ett skadeförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 15 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008).

I den verksamhetsplan som gäller en utvidgning av koncessionen ska dessutom ges en utredning av att bolagets verksamhetskapital och garantibelopp under separat var och en av de tre första räkenskapsperioder som följer på utvidgningen av koncessionen är tillräckliga för bolagets hela verksamhet.

3 §
Verksamhetsplan som skadeförsäkringsbolag från tredjeland ska foga till sin ansökan om koncession för en filial i Finland

Av en verksamhetsplan för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland enligt 2 § 2 punkten i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och som idkar skadeförsäkringsverksamhet, nedan skadeförsäkringsbolag från tredje land, ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) filialens grundkapital och det belopp därav som ska ställas som säkerhet,

4) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt en utredning om att de medel som behövs för ändamålet är disponibla i Finland,

5) en utredning om tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av filialens verksamhet,

6) en uppskattning av de disponibla medel som hänförs till verksamhetskapitalet och medlen för täckande av ansvarsskulden, och

7) en utredning om de poster som det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet består av.

Verksamhetsplanen ska dessutom innehålla en resultaträknings- och balansräkningsprognos för filialen och en uppskattning av likviditeten under var och en av de tre första räkenskapsperioderna. Om den första räkenskapsperioden är kortare än ett år, ska verksamhetsplanen separat omfatta denna kortare räkenskapsperiod och de tre följande räkenskapsperioderna.

Till verksamhetsplanen ska fogas resultaträkningen och balansräkningen för skadeförsäkringsbolag från tredjeland för var och en av de tre senast avslutade räkenskapsperioderna. Om bolaget inte ännu har varit verksamt under tre räkenskapsperioder, lämnas dessa handlingar in endast för de avslutade räkenskapsperioderna.

4 §
Utvidgning av koncessionen för skadeförsäkringsbolag från tredjeland

Bestämmelserna i 3 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession i Finland för en filial för ett skadeförsäkringsbolag från tredjeland gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som ska fogas till ansökan om utvidgning av en koncession för en filial och som täcker en planerad utvidgning av verksamheten.

I den verksamhetsplan som gäller en utvidgning av koncessionen ska dessutom ges en utredning om att filialens verksamhetskapital och garantibelopp separat under var och en av de tre första räkenskapsperioder som följer på utvidgningen av koncessionen är tillräckliga för filialens hela verksamhet.

5 §
Verksamhetsplan för återförsäkringsbolag

På verksamhetsplanen för återförsäkringsbolag tillämpas vad som i 1–4 § bestäms om verksamhetsplanen för skadeförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag från tredje land, med undantag för 1 § 1 mom. 8 punkten.

Av verksamhetsplanen för återförsäkringsbolag ska dessutom följande framgå:

1) om bolaget ämnar bedriva återförsäkring av skadeförsäkringar, återförsäkring av livförsäkringar eller alla typer av återförsäkringsverksamhet, och

2) de slag av återförsäkringsåtgärder som återförsäkringsbolaget avser att avtala om med försäkringstagare som tecknat återförsäkring.

6 §
Verksamhetsplan för livförsäkringsbolag som ska bildas

Av den verksamhetsplan som fogas till ansökan om koncession för ett livförsäkringsbolag som ska bildas ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) bolagets grundkapital och den del därav som ska betalas i pengar,

4) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt de medel som avsetts för finansieringen av dem,

5) en utredning om i vilken kommun i Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

6) en utredning om de poster som det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet består av,

7) en utredning om tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet, och

8) en utredning om de grunder som iakttas vid beräkning av ansvarsskulden.

Livförsäkringsbolag som ska bildas ska dessutom till sin verksamhetsplan foga följande uppgifter eller utredningar separat för var och en av de tre första räkenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskostnader än anläggningskostnaderna, särskilt av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en resultaträknings- och balansräkningsprognos och en uppskattning av likviditeten under var och en av de räkenskapsperioder som verksamhetsplanen omfattar, och

3) en uppskattning av de disponibla medel som hänförs till verksamhetskapitalet och medlen för täckande av ansvarsskulden.

Om den första räkenskapsperiod som avses i 2 mom. är kortare än ett år, ska verksamhetsplanen omfatta denna kortare räkenskapsperiod och de tre följande räkenskapsperioderna.

7 §
Utvidgning av koncessionen för inhemska livförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 6 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession för ett livförsäkringsbolag som ska bildas gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som täcker en planerad utvidgning av verksamheten och som ska fogas till ansökan om utvidgning av koncessionen för ett livförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 15 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.

I den verksamhetsplan som gäller en utvidgning av koncessionen ska dessutom ges en utredning av att bolagets verksamhetskapital och garantibelopp separat under var och en av de räkenskapsperioder som verksamhetsplanen omfattar och som följer på utvidgningen av koncessionen är tillräckliga för bolagets hela verksamhet.

8 §
Verksamhetsplan som livförsäkringsbolag från tredjeland ska foga till sin ansökan om koncession för en filial i Finland

Av den verksamhetsplan för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland enligt i 2 § 2 punkten i lagen om utländska försäkringsbolag, och som idkar livförsäkringsverksamhet, nedan livförsäkringsbolag från tredje land, och som bolagetska foga till sin ansökan om koncession ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) filialens grundkapital och det belopp därav som ska ställas som säkerhet,

4) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt en utredning om att de medel som behövs för ändamålet är disponibla i Finland,

5) en utredning om tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av filialens verksamhet,

6) en utredning om de grunder som iakttas vid beräkning av ansvarsskulden,

7) en uppskattning av de disponibla medel som hänförs till verksamhetskapitalet och medlen för täckande av ansvarsskulden, och

8) en utredning om de poster som det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet består av.

Verksamhetsplanen ska dessutom innehålla en resultaträknings- och balansräkningsprognos för filialen och en uppskattning av likviditeten under var och en av de tre första räkenskapsperioderna.

Till verksamhetsplanen ska fogas resultaträkningen och balansräkningen för livförsäkringsbolag från tredjeland för var och en av de tre senast avslutade räkenskapsperioderna. Om bolaget inte ännu har varit verksamt under tre räkenskapsperioder, lämnas dessa handlingar in endast för de avslutade räkenskapsperioderna.

9 §
Utvidgning av koncessionen för livförsäkringsbolag från tredjeland

Bestämmelserna i 8 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession i Finland för en filial för ett livförsäkringsbolag från tredjeland gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som ska fogas till ansökan om utvidgning av en koncession för en filial och som täcker en planerad utvidgning av verksamheten.

I den verksamhetsplan som gäller en utvidgning av koncessionen ska dessutom ges en utredning av att filialens verksamhetskapital och garantibelopp separat under var och en av de tre första räkenskapsperioderna är tillräckliga för filialens hela verksamhet.

10 §
Verksamhetsplan för arbetspensionsförsäkringsbolag som ska bildas

På den verksamhetsplan för arbetspensionsförsäkringsbolag som skall fogas till ansökan om koncession tillämpas på motsvarande sätt vad som i 6 § bestäms om verksamhetsplanen för livförsäkringsbolag, med undantag för 6 § 1 mom. 1 och 6 punkten. Verksamhetsplanen ska innehålla en utredning om sådana betydande bindningar mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och någon annan sammanslutning eller en fysisk person som avses i 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen.

Verksamhetsplanen för arbetspensionsförsäkringsbolag ska separat för var och en av de tre första räkenskapsperioderna dessutom innehålla en uppskattning av de poster som hänförs till verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 2 § 1―7 punkten i försäkringsbolagslagen.

11 §
Utvidgning av koncessionen för arbetspensionsförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 10 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession för ett arbetspensionsförsäkringsbolag som ska bildas gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som täcker en planerad utvidgning av verksamheten och som ska fogas till den ansökan om utvidgning av koncessionen som avses i 6 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

I den verksamhetsplan som gäller en utvidgning av koncessionen ska dessutom ges en utredning om att bolagets verksamhetskapital under var och en av de räkenskapsperioder som verksamhetsplanen omfattar och som följer på utvidgningen av koncessionen är tillräckligt för bolagets hela verksamhet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.