614/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 28 § i lagen av den 18 juli 2008 om försäkringsbolag (521/2008), 10 kap. 5 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) samt 40 b § 1 mom. i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995),

av dem 10 kap 5 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar sådana de lyder i lag 1320/2004 samt 40 b § 1 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 1321/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse i försäkringsbolag, försäkringsföreningar och i filialer för ett försäkringsbolag från ett tredjeland samt på upprättande av koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Förordningen tillämpas dessutom på uppgifter om koncernen i verksamhetsberättelsen för moderföretag.

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) på upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse i försäkringsbolag, försäkringsföreningar och filialer samt på upprättande av koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar och på uppgifter om koncernen i verksamhetsberättelsen för försäkringsbolag och försäkringsföreningar som är moderföretag. Vad som i denna förordning föreskrivs om koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar gäller även koncernbokslut för försäkringsholdningsammanslutningar enligt 1 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) och 1 kap. 6 b § i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) samt de uppgifter för koncernen som ska uppges i verksamhetsberättelsen för ett moderföretag. Denna förordning tillämpas dock inte på ett sådant koncernbokslut som avses i 28 § 1 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och inte på ett sådant koncernbokslut som upprättas enligt 8 kap. 22 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringsföretags bokslut och av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom., 11 § 1 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 §, 2 § 2―4 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 2 mom., 7 a § 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 5 kap. 1 och 4 §, 5 a kap. samt 6 kap. 1 och 2 § i bokföringsförordningen.

På upprättande av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut tillämpas inte 3 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1, 2, 4 och 5 mom. och 3 § samt 4 kap. 1 § bokföringsförordningen.

De uppgifter som enligt 2 kap. 8 § i bokföringsförordningen ska lämnas om verkställande direktören och hans eller hennes suppleant ska också lämnas om generalagenten i en filial för ett försäkringsbolag från tredjeland samt om hans eller hennes suppleant.

3 §
Sammanställning av bokslutet för ett kreditinstitut och ett värdepappersföretag med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag

Bokslutet för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag sammanställs med försäkringsbolags koncernbokslut med iakttagande av denna förordning, om dessa dotterföretags branschandel inte överskrider tröskelvärdena enligt 4 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och om annat inte följer av 8 kap. 22 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräkningsscheman

4 §
Resultaträkning

Resultaträkningen för ett försäkringsföretag och koncernresultaträkningen för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförening upprättas enligt bilaga 1.

5 §
Balansräkning

Balansräkningen för ett försäkringsföretag och koncernbalansräkningen för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförening upprättas enligt bilaga 2.

3 kap.

Verksamhetsberättelse, finansieringsanalys och noter

6 §
Finansieringsanalys

Av en finansieringsanalys enligt 8 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten i försäkringsbolagslagen och 10 kap. 1 c § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar ska framgå

1) kassaflödet i verksamheten, vilket anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin affärsverksamhet har förmått producera penningmedel för bibehållande av verksamhetsbetingelserna, för betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital, för nya investeringar och för återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor,

2) kassaflödena för investeringarnas del, vilka anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att generera ett framtida kassaflöde på lång sikt, samt'

3) kassaflödena för finansieringens del, vilka anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden.

7 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen ska noterna till bokslutet innehålla

1) en redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar samt placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar har värderats i balansräkningen,

2) en redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas verkliga värde har fastställts samt motivering till valet av värderingsmetoder,

3) om en placering i balansräkningen har värderats enligt 8 kap. 16 § 1―4 mom. i försäkringsbolagslagen eller 10 kap. 5 c § 1―4 mom. i lagen om försäkringsföreningar till ett högre värde än det verkliga värdet ska bokföringsvärdet och det verkliga värdet meddelas antingen per placering eller grupperade på ett annat ändamålsenligt sätt samt en motiverad redogörelse för att det bokförda värdet kommer att uppnås igen och andra eventuella motiveringar för varför ingen nedskrivning har gjorts,

4) en redogörelse för de begränsningar som gäller användningen av uppskrivningsfonden i fråga om uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångarna,

5) en redogörelse för grunderna för överföringarna, i det fall att placeringsintäkter har överförts från en kalkyl till en annan i resultaträkningen,

6) en redogörelse för beräkningsförfarandet, i det fall att försäkringsrörelsens valutakursdifferenser upptas i intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten,

7) principerna och metoderna för periodisering av anskaffningsutgifterna för försäkringar,

8) en motivering till de metoder som använts samt till antagandena gällande räntesatsen, den kommande skaderegleringstiden och nivån på avkastningen av de placeringar som motsvarar ersättningsansvaret, i det fall att ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring har använt diskontering för beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp,

9) en redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av den ansvarsskuld som ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring har,

10) sammandrag av de viktigaste antagandena, om ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring har använt något annat än avtalsvist beräkningsförfarande,

11) en redogörelse för hur skälighetsprincipen enligt 13 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen tillämpas,

12) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 8 kap. 30 § i försäkringsbolagslagen, 10 kap. 12 § 5 mom. i lagen om försäkringsföreningar och 40 b § 5 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

13) sådana tillstånd till undantag för en viss tid som avses i 10 kap 12 § 7 mom. lagen om försäkringsföreningar och 40 b § 7 mom. lagen om utländska försäkringsbolag samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

14) de samtycken och tillstånd till undantag som avses i 11 kap. 2 § 7, 9 och 10 punkten i försäkringsbolagslagen och i 17 § i lagen om införande av försäkringsbolagslagen (522/2008) för tillståndspliktiga poster i försäkringsbolags, i 1 kap. 4 mom. lagen om försäkringsföreningar avsedda stora försäkringsföreningars samt i filialers verksamhetskapital samt uppgift om att samtycket eller tillståndet grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

15) beräkningsscheman för nyckeltalen.

8 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 2–4 punkten i bokföringsförordningen ska noterna till resultaträkningen innehålla

1) premieinkomsten av direkt skade- och livförsäkring specificerad enligt var försäkringsavtalet har slutits på premieinkomst från hemlandet, från EES-stater och från övriga stater samt premieinkomsten av återförsäkring specificerad på skade- och livåterförsäkring,

2) en specifikation av de skatter, offentliga avgifter, fördelingsavgifter och kreditförluster som har avdragits från premieinkomsten,

3) inom skadeförsäkringen premieinkomst, premieintäkter, ersättningskostnader och driftskostnader före återförsäkrares andel samt återförsäkrares andel och försäkringstekniskt bidrag specificerade enligt försäkringsklassgrupper,

4) inom direkt livförsäkring premieinkomsten specifierad på

a) premier för individuell försäkring och grupplivförsäkring,

b) fortlöpande premier och engångspremier

c) premier för avtal som inte berättigar till återbäring, premier för avtal som berättigar till återbäring och premier för fondförsäkring,

5) premieinkomst och utbetalda ersättningar inom direkt livförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring specificerade enligt försäkringsgren samt återköp av väsentlig storlek,

6) en redogörelse för hur under räkenskapsperioden bestämda tilläggsförmåner inom livförsäkringen och tilläggsförmåner inom lagstadgad pensionsförsäkring inverkar på den försäkringstekniska kalkylen,

7) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att intäkterna av placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och så att intäkterna av fastighetsplaceringar och intäkterna av övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter från företag inom samma koncern och andra företag; dessutom upptas återförda nedskrivningar och försäljningsvinster samt fondförsäkringarnas andel av placeringsverksamhetens nettointäkter,

8) kostnaderna för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster samt räntor erlagda till företag inom samma koncern separat,

9) en specifikation av kostnader enligt funktion,

10) driftskostnader specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, så att provisioner för direktförsäkring, provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring samt övriga anskaffningsutgifter för försäkringar så som förändring av aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, kostnader för skötsel av försäkringar, administrationskostnader och provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring upptas separat,

11) en specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver uppgifterna i 2 kap. 4 § 1 mom. 3―6, 8―9 och 11 punkten ska noterna till balansräkningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkliga värde per balansräkningspost samt ursprunglig anskaffningsutgift och verkligt värde för placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar; fastigheter och fastighetsaktier specificeras enligt fastigheter, fastighetsaktier i företag inom samma koncern, fastighetsaktier i ägarintresseföretag och övriga fastighetsaktier,

2) de anskaffningsutgifter för hyresrätter till fastigheter som har aktiverats i enlighet med 5 kap. 11 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) specifikation av fastighetsplaceringarnas verkliga värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

4) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkliga värde för fastighetsplaceringar i eget bruk,

5) en specifikation motsvarande 2 kap. 4 § 2 mom. i bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar,

6) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånen och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella beloppet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

7) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

8) en specifikation av ett arbetspensionsförsäkringsbolags pensionslånefordringar,

9) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost,

10) en specifikation av balansräkningsposten Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" i gruppen "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

11) en specifikation av balansräkningens huvudgrupp "Fordringar" enligt balansräkningspost på fordringar hos företag inom samma koncern och fordringar hos ägarintresseföretag,

12) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

13) en specifikation av balansräkningsposten "Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar" under balansräkningens huvudgrupp "Resultatregleringar" på skade-, liv- och pensionsförsäkring,

14) för varje aktieslag antal, sammanlagt nominellt belopp och anskaffningsutgift för de aktier eller andelar som en filial innehar i det företag till vilket filialen hör och i moderföretaget,

15) en specifikation av poster bland aktiva som eventuellt har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 5 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 15 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild ska kunna ges.

10 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten i bokföringsförordningen ska noterna till balansräkningen innehålla

1) en kalkyl över utdelningsbara medel i försäkringsbolag och försäkringsföreningar

2) andelen placeringar i uppskrivningsfonden vilka kan betraktas som anläggningstillgångar,

3) ett arbetspensionsförsäkringsbolags egna kapital specificerat på andelar som tillhör aktieägarna eller garantiandelsägarna och försäkringstagarna,

4) en specifikation av huvudgruppen "Skulder" i balansräkningen per balansräkningspost på skulder hos företag inom samma koncern och skulder hos ägarintresseföretag,

5) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens passiva enligt balansräkningspost,

6) en specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 5 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 6 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild ska kunna ges.

Utöver uppgifterna i 1 och 4 mom. ska noterna i fråga om premieansvaret dessutom innehålla

1) de från premieansvaret för ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring och pensionsförsäkring avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar specificerade på utgifter som dragits av från livförsäkring respektive pensionsförsäkring,

2) de från premieansvaret för ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek,

3) den i premieansvaret ingående avsättningen för premieansvar enligt 2 punkten, om dess storlek är väsentlig,

4) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av premieansvaret samt specifikation av premieansvaret på framtida pensioner samt på fördelat och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar.

Utöver uppgifterna enligt 1 och 3 mom. ska noterna i fråga om ersättningsansvaret dessutom innehålla följande uppgifter:

1) skillnaden mellan det ersättningsansvar som vid årets ingång reserverats för skador som inträffat under tidigare år samt de ersättningar för skador från tidigare år som utbetalats under året och det för dessa skador reserverade ersättningsansvaret vid årets slut, skillnaden uppges specificerad enligt försäkringsklassgrupp inom skadeförsäkringen och enligt försäkringsgren inom livförsäkringen,

2) skadad egendom som försäkringsföretaget övertagit i samband med ersättningshandläggning, motgarantier som blivit kvar hos försäkringsföretaget i samband med kredit- och borgensförsäkringsskador och ostridiga regressfordringar som ansluter sig till skadorna om de har avdragits från ersättningsansvaret och deras belopp är av väsentlig storlek,

3) den räntesats som i fråga om försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring använts vid beräkning av ansvarsskulden för ersättningar av pensionstyp,

4) de skadegrupper där diskontering har använts samt i fråga om dem den genomsnittliga skaderegleringstiden, de räntesatser som använts, i fråga om ersättningsansvaret och återförsäkrarnas andel ansvarets bruttobelopp före diskontering och diskonteringens belopp om ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring har använt diskontering vid beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp,

5) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av ersättningsansvaret samt en specifikation av ersättningsansvaret på pensioner som börjat och på utjämningsbeloppet.

11 §
Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring redovisar som noter till bokslutet uppgifter om följande relationstal för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsbolaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:

1) omsättning,

2) premieinkomst,

3) utbetalda pensioner och andra ersättningar,

4) för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till verkligt värde specificerad enligt placeringsslag,

5) kundgottgörelser,

6) totala driftskostnader,

7) placeringarnas verkliga värde enligt placeringsslag,

8) verksamhetskapital, verksamhetskapital i förhållande till ansvarsskulden och verksamhetskapital i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna ska redovisas såväl i form av en tabell som en figur,

9) ansvarsskuld enligt balansräkningen,

10) summan av balansräkningens ansvarsskuld och tillgångarnas värderingsdifferenser,

11) lönesumma enligt lag om pension för arbetstagare (395/2006),

12) antalet försäkringstagare enligt lag om pension för arbetstagare,

13) antalet försäkrade enligt lag om pension för arbetstagare,

14) arbetsinkomstsumma enligt lag om pension för företagare (1272/2006),

15) antalet pensionstagare.

Försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring ska dessutom redovisa en resultatanalys av vilken framgår hur resultatet bildats och användningen av det, för motsvarande tid som de i 1 mom. avsedda nyckeltalen redovisas.

Ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring och annan livförsäkring än lagstadgad pensionsförsäkring redovisar som noter till bokslutet de i 4―6 mom. föreskrivna relationstalen för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsföretaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod.

De gemensamma nyckeltalen för försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring och annan livförsäkring än lagstadgad pensionsförsäkring är följande:

1) rörelsevinst eller rörelseförlust och totalresultat,

2) för placeringsverksamhetens del nettoavkastningen på det bundna kapitalet till verkligt värde specificerad enligt placeringsslag,

3) en specifikation av nettoavkastningen på placeringsverksamheten,

4) placeringarnas verkliga värde enligt placeringsslag,

5) avkastningen på det sammanlagda kapitalet utan fondförsäkringar i procent, värderad till verkligt värde,

6) medelantalet anställda under räkenskapsperioden.

För skadeförsäkringens del är nyckeltalen som beskriver den ekonomiska utvecklingen följande:

1) premieinkomst,

2) skadeförhållandet i procent,

3) driftskostnadsförhållandet i procent,

4) det sammanslagna kostnadsförhållandet i procent,

5) verksamhetskapitalet i den valuta som används i bokslutet,

6) utjämningsbeloppet i den valuta som används i bokslutet,

7) solvenskapitalet i den valuta som används i bokslutet,

8) solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden,

9) solvensförhållandet i procent.

I fråga om annan livförsäkring än den lagstadgade pensionsförsäkringen är de nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen följande:

1) premieinkomst,

2) driftskostnadsförhållandet i procent,

3) verksamhetskapitalet i den valuta som används i bokslutet,

4) utjämningsbeloppet i den valuta som används i bokslutet,

5) solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden.

12 §
Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen samt transaktioner med närstående parter

Noterna till bokslutet ska innehålla de säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen som anges i 2 kap. 7 § i bokföringsförordningen samt uppgifter om transaktioner med närstående parter enligt 7 b § i nämnda förordning. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. i bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller försäkringsteknisk ansvarsskuld, depåskulder inom återförsäkring, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som ett försäkringsföretag har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

I fråga om ansvarsförbindelser och ansvar lämnas dessutom uppgifter om ansvar som hänför sig till derivatkontrakt och uppgifter om derivatkontraktens huvudsakliga användningsändamål. Derivatkontrakten ska dessutom specificeras enligt kontraktsslag i skyddade kontrakt och icke- skyddade kontrakt.

13 §
Innehav i andra företag

Noterna till bokslutet ska innehålla följande uppgifter:

1) i fråga om ett företag inom samma koncern och ett ägarintresseföretag namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och verkliga värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde överstiger 500 000 euro eller aktiernas eller andelarnas verkliga värde överstiger en halv procent av det verkliga värdet av posten "Aktier och andelar" under huvudgruppen "Placeringar" i gruppen "Övriga placeringar" i försäkringsföretagets balansräkning; en motsvarande specifikation ska också ges av balansräkningens huvudgrupp "Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar",

3) i fråga om ett företag för vilket försäkringsföretaget har obegränsat ansvar namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som handlar i eget namn på försäkringsföretagets vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte lämnas, om

1) försäkringsföretaget eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och grunderna för avvikelsen meddelas, eller om

2) uppgiften är av ringa betydelse för att en rättvisande bild ska kunna ges.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i koncernbokslutet för det försäkringsbolag, den förening eller det företag till vilket filialen hör eller för moderföretaget, eller om

2) försäkringsbolaget, föreningen eller det företag till vilket filialen hör innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

14 §
Uppgifter som ska ges i verksamhetsberättelsen och övriga noter

Utöver vad som bestäms i bokföringslagen, försäkringsbolagslagen, lagen om försäkringsföreningar, bokföringsförordningen och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut (6/2007) om uppgifter som ska ges i verksamhetsberättelsen eller i noter för ifrågavarande försäkringsföretag eller andra försäkringsinrättningar ska i verksamhetsberättelsen anges

1) målen och förfaringssätten för hantering av företagets finansiella risker, inklusive säkringsförfarandet för varje sådant huvudslag av anteciperade transaktioner på vilket säkringsredovisning tillämpas,

2) företagets pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisker,

om dessa uppgifter är viktiga för att bedöma företagets tillgångar, skulder, finansiella ställning eller resultat för räkenskapsperioden.

Som not ska ges en redogörelse för de i 8 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i försäkringsbolagslagen avsedda betydande riskerna och hanteringen av dem specificerade på försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa risker och övriga risker.

15 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet ska innehålla de poster som inräknas i ett skade- och livförsäkringsföretags verksamhetskapital och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp.

Noterna ska innehålla ett skadeförsäkringsföretags utjämningsbelopp i förhållande till fullt belopp.

16 §
Noter angående ett försäkringsbolag som hör till en koncern

Utöver vad som ovan i denna förordning bestäms om noter, ska noterna till resultaträkningen eller balansräkningen för ett försäkringsbolag eller en filial som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern innehålla

1) namn och hemort för det moderföretag som upprättar koncernbokslut för den största företagshelhet till vilken den bokföringsskyldige hör,

2) namn och hemort för moderföretaget i den underkoncern som ingår i den i 1 punkten avsedda koncernen och till vilken den bokföringsskyldige hör som dotterföretag, samt

3) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas.

Om försäkringsbolagets eller försäkringsföreningens koncernbokslut inte upprättats i enlighet med 8 kap. 20 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen eller 10 kap. 9 § 5 mom. i lagen om försäkringsföreningar ska i noter till resultaträkningen eller balansräkningen detta uppges och namn och hemort för det företag i vars koncernbokslut försäkringsföretagets och dess dotterföretags bokslut sammanställs.

Om koncernbokslut för det försäkringsföretag till vilket filialen hör inte har upprättats, ska detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut filialens bokslut sammaställts nämnas i en not till filialens bokslut.

4 kap.

Koncernbokslut

17 §
Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Förutom det som föreskrivs i 4 och 5 § tillämpas på uppgörandet av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning bestämmelserna om uppgörande av resultaträkning och balansräkning i 1 kap. 8 och 9 § och 10 § 1 och 2 mom. i bokföringsförordningen samt om utelämnande av benämningar i 1 kap 11 § 3 mom. i nämnda förordning.

18 §
Sammanställning av bokslutet för ett företag i en annan bransch med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförening

I ett försäkringsbolags eller en försäkringsförenings resultat- och balansräkningsscheman inkluderas sådana resultat- och balansräkningsposter i ett företag inom en annan bransch som är nödvändiga för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna ska kunna klargöras.

19 §
Upptagande av latenta skattefordringar och skatteskulder i koncernbalansräkningen

Den i 6 kap. 11 § i bokföringslagen avsedda latenta skattefordringen som beror på rättelse och komplettering av inkomstskatterna ska i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar och den latenta skatteskulden i gruppen skulder, om dessa inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § i bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.

Den latenta skatteskulden för ackumulerande bokslutsdispositioner ska tas upp som en särskild post i gruppen skulder, om den inte tas upp som en post tillsammans med den i 1 mom. avsedda skatteskulden.

20 §
Uppgifter som motsvarar ett enskilt företags noter och övriga uppgifter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen ska anges de uppgifter om koncernen som avses i 2 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 2―4 punkten, 4 § 1 mom. 3―6, 8, 9 och 11 punkten, 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten, 6 § 1 mom., 7 §, 7 a § 1 mom., 7 b § och 8 § 1―4 mom. i bokföringsförordningen samt i 6―10 §, 12 och 13 § och 14 § 2 mom. i denna förordning. I moderföretagets verksamhetsberättelse ska anges i 14 § 1 mom. avsedda uppgifter om koncernen.

21 §
Noter angående upprättande

Utöver vad som i 4 kap. 2 § i bokföringsförordningen föreskrivs om noter angående upprättande av koncernbokslut ska i noterna redogöras för hur uppskrivningarna av aktier och andelar i dotter- och intresseföretag har behandlats i koncernbokslutet.

22 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Som noter angående dotter- och intresseföretag redovisas de uppgifter som avses i 4 kap. 3 § i bokföringsförordningen.

23 §
Övriga noter

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning ska noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla de uppgifter som avses i 4 kap. 4 § 1―6 punkten i bokföringsförordningen.

5 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

24 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj gruppvis de i balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång under "Aktiva" upptagna posterna samt av posterna under "Passiva" kapitallån, försäkringsteknisk ansvarsskuld, avsättningar, depåskulder inom återförsäkring, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar kan alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

25 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter ska dateras och undertecknas av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

På ett sådant bokslut för ett försäkringsbolag, en försäkringsförening och en filial för ett försäkringsbolag från ett tredjeland och ett sådant koncernbokslut för ett försäkringsbolag och en försäkringsförening som har upprättats med iakttagande av de internationella redovisningsstandarderna enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen samt på en fristående verksamhetsberättelse tillämpas inte bestämmelserna i bokföringsförordningen och denna förordning, med undantag av 2 kap. 7 a §, 8 § 1 mom. 1 punkten samt 2 ―4 mom., 4 kap. 3 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten samt 4 § 6 punkten i bokföringsförordningen och 7 § 7―11 och 13―15 punkten, 10 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom. 1―3 punkten, 4 mom. 1―4 punkten, 13 § 1―3 mom., 14 och 15 § och 16 § 1 mom. i denna förordning.

27 §
Uppgifter om verksamheten och dess utveckling i en försäkringsförenings verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen lämnas uppgifter om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av försäkringsföreningens verksamhet. I verksamhetsberättelsen lämnas

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen och resultatet av försäkringsföreningens verksamhet samt av försäkringsföreningens ekonomiska ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) en redogörelse för forsknings- och utvecklingsverksamhetens omfattning,

3) uppgifter om väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

4) en uppskattning om den sannolika kommande utvecklingen,

5) en redogörelse för sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar som försäkringsföreningen bedriver.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten ska vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet av försäkringsföreningens affärsverksamhet samt av föreningens ekonomiska ställning, och den ska motsvara föreningens omfattning och struktur. Bedömningen ska innefatta de väsentligaste nyckeltalen för förståelse av föreningens affärsverksamhet samt ekonomiska ställning och resultat.

Den analys som ingår i verksamhetsberättelsen ska vid behov innefatta kompletterande uppgifter och tilläggsutredningar om talen i bokslutet.

28 §
Antecknande av masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument i en försäkringsförenings balansräkning

Masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument kan med avvikelse från 10 kap. 5 c § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar tas upp i balansräkningen till en periodiserad anskaffningsutgift som fås genom att differensen mellan massskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella belopp och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid och genom att motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet. För en periodiserad anskaffningsutgift tas nedskrivningen upp enligt principen om lägsta värde eller nedskrivs den periodiserade anskaffningsutgiften endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i den allmänna räntenivån. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, ska den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen. Värderingsmetoden väljs balanspostvis och den ska följas konsekvent.

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002) jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas första gången på bokslut i försäkringsbolag, försäkringsföreningar och filialer för försäkringsbolag från tredjeland samt på koncernbokslut i försäkringsbolag och försäkringsföreningar för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2009 eller därefter.

Förordningen tillämpas på bokslut som uppgörs för 2008 om försäkringsföretaget tillämpar bestämmelserna i 8 kap. i försäkringsbolagslagen på bokslut och koncernbokslut som uppgörs för 2008.

Helsingfors den 24 september 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.