583/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

I denna lag föreskrivs om höjande av underhållsbidrag enligt äktenskapslagen (234/1929), lagen om underhåll för barn (704/1975) och skadeståndslagen (412/1974), ersättningar enligt brottsskadelagen (1204/2005) som betalas ut som periodiskt understöd för inkomstförlust eller förlust av underhåll eller förlust av den underhållsskyldige samt underhållsstöd som avses i lagen om underhållsstöd (580/2008) till följd av att levnadskostnaderna stigit.

2 §

Underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd enligt 1 § höjs kalenderårsvis från ingången av året i enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet (oktober 1951=100).

Den årliga förändringen beräknas enligt poängtalen för indexet enligt 1 mom. i oktober innevarande år och oktober föregående år.

Höjningen görs också i underhållsbidrag, ersättning eller underhållsstöd vars belopp har fastställts genom beslut eller avtal efter föregående förhöjningstidpunkt.

3 §

Det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) ska anteckna tidpunkten för höjning av underhållsbidrag samt det förhöjda beloppet i avtalet eller beslutet om betalning av underhållsbidrag, dock inte i ett beslut som har fattats med stöd av brottsskadelagen.

Om den verkställighetshandling som avses i 1 mom. finns hos Folkpensionsanstalten, ska Folkpensionsanstalten vid behov på tjänstens vägnar göra de anteckningar i den som avses i 1 mom. När handlingen har lämnats till verkställighetsmyndigheten ska den myndigheten göra nämnda anteckningar i handlingen på tjänstens vägnar.

4 §

Domstolen ska på ansökan fastställa det förhöjda beloppet av ett underhållsbidrag och tidpunkten för höjningen, om det är nödvändigt för att underhållsbidraget ska kunna drivas in i en främmande stat.

Ansökan lämnas in hos den domstol där talan om underhållsbidrag för barnet ska föras enligt lagen om underhåll för barn. Till ansökan ska fogas domstolens beslut eller det avtal som har fastställts av det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen och i vilket det har gjorts anteckning om det höjda underhållsbidraget och om tidpunkten för höjningen. Den underhållsskyldige ska ges tillfälle att bli hörd i saken.

5 §

Om det konstateras att indextalet för levnadskostnadsindexet för oktober månad har gått ned från den i 2 § 2 mom. avsedda tidigare tidpunktens indextal, ska de underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som avses i 1 § nedsättas med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs ovan.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 december 1966 om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/1966) jämte ändringar. Yrkanden som gäller nämnda lag och som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska dock behandlas och avgöras enligt den tidigare lagen.

Underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd enligt denna lag justeras den 1 januari 2010 så att poängtalet i oktober 2008 för levnadskostnadsindexet (oktober 1951=100) jämförs med poängtalet i oktober 2009. Om ändringen i levnadskostnaderna inte har beaktats föregående gång när underhållsbidragen, ersättningarna och underhållsstödet höjdes i enlighet med lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna, beaktas denna ändring när den första justeringen görs.

Om det i annan lagstiftning hänvisas till den lag som nämns i 2 mom. ska denna lag tillämpas i stället för den.

RP 49/2008
ShUB 10/2008
RSv 69/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.