553/2008

Given i Helsingfors den 26 augusti 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 a § 3 mom. och 59 d § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder, 48 a § 3 mom. i lag 368/1998 och 59 d § i lag 491/2008:

1 §
Kemikalieanmälan

En sådan kemikalieanmälan som avses i 48 a § 2 mom. i kemikalielagen (744/1989) ska göras om kemikalier som är avsedda för yrkesmässigt bruk eller allmänt bruk. Anmälan ska innehålla ett exponeringsscenario, om ett sådant finns som bilaga till kemikaliens säkerhetsdatablad i enlighet med artikel 31.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en Europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen. I bilaga 1 till denna förordning anges vilka andra uppgifter som ska lämnas i anmälan än de uppgifter som krävs enligt bilaga II till REACH-förordningen.

De uppgifter som lämnas i kemikalieanmälan ska vara så detaljerade att man utifrån dem kan ge vårdanvisningar vid akuta förgiftningar och utarbeta anvisningar för att förebygga förgiftning samt utreda yrkessjukdomar och olycksfall.

Verksamhetsidkaren ska vid behov lämna Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral ytterligare upplysningar om sammansättningen av en beredning för det ändamål som anges i 2 mom.

Om sammansättningen av en beredning eller andra uppgifter om en beredning är sekretessbelagda ska dessa klart specificeras och antecknas i kemikalieanmälan.

2 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

Kemikalieanmälan behöver inte lämnas om

1) kemikalien används i sådan verksamhet i samband med produktutveckling under vilken kemikaliens lämplighet testas i produktionsförsök eller i en provningsanstalt,

2) kemikalien används för ett vetenskapligt experiment, en analys eller kemisk forskning eller om kemikalien används under kontrollerade förhållanden för att bestämma kemikaliens egenskaper, beteende eller effekt eller i vetenskaplig forskning i anslutning till produktutveckling, eller

3) en farlig kemikalie årligen levereras i så små mängder av varje verksamhetsidkare att kemikalien inte kan anses orsaka fara.

I fråga om kemikalier som används i normal laboratorieverksamhet gäller undantaget från anmälningsskyldigheten endast de fall som avses i 1 mom. 3 punkten.

3 §
Anmälan om ändrade uppgifter

Om de uppgifter som lämnats i en kemikalieanmälan väsentligt ändras ska verksamhetsidkaren göra en ny kemikalieanmälan till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Uppgifterna anses vara väsentligt ändrade om det är fråga om

1) en ändring i beredningens handelsnamn,

2) ändrade uppgifter om verksamhetsidkaren,

3) en sådan ändring i beredningens sammansättning att beredningen enligt 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) ska klassificeras på nytt,

4) en ny uppgift om kemikaliens farliga egenskaper, klassificering eller märkning,

5) en sådan ny uppgift om kemikalien som kan påverka riskhanteringsåtgärderna,

6) en sådan ändring enligt bilaga II i REACH-förordningen i säkerhetsdatabladets innehåll som följer av registrering av ett ämne i enlighet med REACH-förordningen,

7) beviljande eller vägran av tillstånd enligt REACH-förordningen;

8) en ny begränsning eller ett nytt förbud som gäller kemikalien enligt REACH-förordningen, eller

9) en annan omständighet som väsentligt påverkar innehållet i anmälan eller registreringen av uppgifterna.

4 §
Betraktande av det exakta kemiska namnet på ett ämne ingående i en beredning som affärs- och yrkeshemlighet

Verksamhetsidkaren kan hos Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral ansöka om att det exakta kemiska namnet på ett ämne ingående i en beredning som klassificeras som farlig ska få betraktas som affärs- och yrkeshemlighet vad beträffar påskrifter på emballaget och säkerhetsdatablad, om ämnet klassificeras enbart som hälsoskadligt (Xn, R20, R21, R22) eller irriterande (Xi, R36, R37, R38) eller som hälsoskadligt eller irriterande med någon av egenskaperna explosiv, oxiderande, extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, brandfarlig eller miljöfarlig. Om det för ämnet har fastställts ett yrkeshygieniskt gränsvärde, får det kemiska namnet inte hemlighållas.

Verksamhetsidkaren kan av grundad anledning betrakta det exakta kemiska namnet på ett ämne ingående i en oklassifierad beredning som affärs- och yrkeshemlighet vad beträffar påskrifter på emballaget och säkerhetsdatablad, om ämnet klassificeras enbart som hälsoskadligt (Xn, R20, R21, R22) eller irriterande (Xi, R36, R37, R38) eller som hälsoskadligt eller irriterande med någon av egenskaperna explosiv, oxiderande, extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, brandfarlig eller miljöfarlig.

Ämnets exakta kemiska namn i påskrifterna på emballaget och i säkerhetsdatabladet ersätts med ämnets generiska namn i de fall som avses i 1 och 2 mom. på det sätt som bestäms i bilaga 2.

5 §
Förfarandet vid betraktande av det exakta kemiska namnet på ett ämne som affärs- och yrkeshemlighet

Ansökan om att namnet på ett ämne ingående i en beredning som klassificeras som farlig ska betraktas som affärs- och yrkeshemlighet ska i de fall som avses i 4 § 1 mom. göras till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i enlighet med del A.I i bilaga 2 om beredningen första gången släpps ut på Europeiska gemenskapens marknad i Finland.

Om beredningen släpps ut på marknaden även i andra medlemsstater inom Europeiska gemenskapen ska verksamhetsidkaren skicka den behöriga myndighetens beslut om betraktande av ett ämnes namn som affärs- och yrkeshemlighet till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna för kännedom.

En verksamhetsidkare som i Finland på marknaden släpper ut en beredning som innehåller ett ämne vars exakta kemiska namn kan betraktas som affärs- och yrkeshemlighet på basis av ett beslut fattat i någon annan av Europeiska gemenskapens medlemsstater ska tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppgifter i enlighet med del A.II.1 i bilaga 2.

Det exakta namnet på ett ämne ingående i en oklassificerad beredning ska i de fall som avses i 4 § 2 mom. anmälas till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i enlighet med del A.II.2 i bilaga 2.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 maj 2002 om lämnande av uppgifter om kemikalier (374/2002) jämte ändringar.

I fråga om en kemikalie som före ikraftträdandet av denna förordning har anmälts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet ska det göras en kemikalieanmälan enligt denna förordning i samband med en anmälan enligt 3 §. Kemikalieanmälan enligt denna förordning ska dock göras senast den 1 december 2010.

Helsingfors den 26 augusti 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Matti Kajantie

Bilaga 1

ANVISNINGAR FÖR LÄMNANDE AV UPPGIFTER

Lämnandet av uppgifter om kemikalier till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral är ett nationellt förfarande, genom vilket man på samma gång uppfyller förpliktelsen i enlighet med artikel 17 i Europeiska gemenskapens direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat att utse ett nationellt organ vilket tillställs uppgifter om beredningen som finns på marknaden. Skyldigheten att lämna uppgifter om kemikalier gäller den finländska tillverkaren, importören och distributören av en kemikalie och annan verksamhetsidkare som svarar för att kemikalien släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland. Skyldigheten gäller de kemikalier som klassificeras som farliga eller innehåller ett farligt ämne på det sätt som definieras i artikel 31 i REACH-förordningen (EG Nr 1907/2006).

Uppgifterna används för att ge anvisningar för behandling vid akuta förgiftningar, för att ge förebyggande anvisningar samt för att utreda yrkessjukdomar och olycksfall. Uppgifterna finns till förfogande för Giftinformationscentralen via kemikalieproduktregistret. Dessutom används uppgifterna i myndighetsverksamhet.

Uppgifter om de kemikalier som avses i 1 § i denna förordning lämnas till produktregisterenheten i Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, där uppgifterna registreras i kemikalieproduktregistret.

Uppgifter om kemikalier som inte klassificeras som farliga och som inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga kan också lämnas för registrering. Det är särskilt viktigt att lämna uppgifter om kemikalier som kan orsaka olycksfall eller förgiftningar för barn. Uppgifter om kemikalier som anses vara ofarliga men som i samband med förutsebar användning kan bilda farliga ämnen eller reaktioner kan också lämnas till produktregisterenheten.

Uppgifterna om kemikalier avsedda för yrkesmässigt bruk anges på basis av informationen i kemikaliernas säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga II till REACH-förordningen. Uppgifterna om kemikalier avsedda för allmänt bruk lämnas genom att använda säkerhetsdatabladets form men en del av informationen som vanligtvis ingår i bladet kan utelämnas (se anvisning nedan). Säkerhetsdatabladets uppgifter preciseras för registrering på det sätt som beskrivs nedan.

Huvudrubrikerna enligt säkerhetsdatabladet ska alltid antecknas i anmälan. Under varje rubrik ska man ange ifrågavarande uppgifter. Om dessa uppgifter inte finns till förfogande eller om uppgiften baserar sig på testresultat som inte visar att ämnet är farligt, ska detta tydligt anges under ifrågavarande rubrik.

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret:

1) Punkt 1 i anmälan; Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget:

1.2.2 Kod för näringsgren

Ange näringsgren inom vilken kemikalien används med kod enligt bilaga 3 A till denna förordning.

1.2.3 Kod för användningsändamål

Ange användningsändamål med kod enligt bilaga 3 B till denna förordning.

1.2.4 Kemikalien kan användas för allmän förbrukning

Ange om kemikalien överlåts också för allmän förbrukning.

1.2.5 Kemikalien används endast för allmän förbrukning

Ange om kemikalien överlåts endast för allmän förbrukning.

1.3 Bolagets/företagets identifieringsuppgifter

Ange uppgifterna om den finländska verksamhetsidkare som svarar för att kemikalien släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland. Bolaget/företaget identifieras med FO-nummer.

Punkt 3 i anmälan; Sammansättning/information om beståndsdelar:

Ange identifieringskod genom vilken ämnet (beståndsdelen) kan identifieras. I första hand bör man använda det Chemical Abstracts Service (CAS) -nummer som fastställts för ämnet. Om CAS-numret inte är känt eller det inte kan bestämmas för ämnet, anges det för det existerande ämnet fastställda numret, dvs. EINECS-numret (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) eller numret för ett nytt ämne, dvs. ELINCS-numret (European List of Notified Chemical Substances).

Allmänna anvisningar:

Om kemikalien överlåts för användning endast för allmänt bruk kan man fylla i enbart punkterna 1, 2, 3, 9, 11, 12, 15 och 16.

Uppgifterna lämnas på finska eller svenska.

Blanketten på produkttillsynscentralens webbplats www.sttv.fi kan användas för lämnande av uppgifter och utarbetande av säkerhetsdatablad. Under samma adress finns också ifyllnadsanvisningen för blanketten.

Uppgifterna om kemikalier lämnas som papperskopior eller i elektronisk form som Word- eller PDF-filer. Uppgifterna lämnas till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Produktregisterenheten, PB 686, 33101 Tammerfors. Uppgifterna kan också skickas per e-post till adressen tuote.rekisteri@sttv.fi.

Bilaga 2

NAMNET PÅ ETT ÄMNE SOM AFFÄRS- OCH YRKESHEMLIGHET SAMT BILDANDE AV GENERISKA NAMN

DEL A

BETRAKTANDE AV NAMNET PÅ ETT ÄMNE INGÅENDE I EN beredning SOM AFFÄRS- OCH YRKESHEMLIGHET

1. I 4 § i förordningen ovan föreskrivs om de förutsättningar under vilka den verksamhetsidkare som svarar för att en beredning släpps ut på marknaden kan föreslå att namnet på ett ämne ingående i en klassificerad beredning ska betraktas som affärs- och yrkeshemlighet vad beträffar påskrifter på emballaget och säkerhetsdatablad. Likaså föreskrivs i 4 § om de förutsättningar under vilka den verksamhetsidkare som svarar för att av en beredning släpps ut på marknaden kan betrakta namnet på ett ämne ingående i en oklassificerad beredning som affärs- och yrkeshemlighet.

2. Då det i olika beredningar används ett och samma ämne, kan man göra en enda ansökan eller anmälan som gäller hemlighållande av ämnet om de enskilda beredningarna har

- samma farliga beståndsdelar som förekommer inom samma koncentrationsintervaller

- samma klassificering och samma märkning

- samma användningsändamål.

Ämnets exakta kemiska namn ska i alla dessa beredningar ersättas med samma generiska namn för ämnet. Dessutom ska det i ansökan om hemlighållande av ämnets exakta namn framföras alla de uppgifter som erfordras i ansökan samt benämningen och handelsnamnet på varje beredning.

3. Det generiska namn som används i påskrifterna på beredningens emballage ska vara detsamma som används i punkt 3 i säkerhetsdatabladet (se REACH-förordningen (1907/2006), bilaga 2, punkt 3 ´Sammansättning/information om beståndsdelar´). Det generiska namn som används för ämnet ska ge tillräckligt med information om ämnet för att kemikalien kan användas utan risker vid hanteringen.

4. Då verksamhetsidkaren gör en ansökan eller en anmälan om användande av ett generiskt namn ska man beakta att man på arbetsplatserna behöver tillräckliga uppgifter om ämnet för att skydda hälsan och vidta skyddsåtgärder och att riskerna vid hanteringen av beredningarna ska kunna minimeras.

I. Ansökan om konfidentialitet

En ansökan om konfidentialitet enligt 4 § 1 mom. i denna förordning ska ha följande uppgifter:

1. Namn, fullständig adress, telefonnummer och FO-nummer för verksamhetsidkaren som svarar för att beredningen släpps ut på marknaden.

2. Exakta identifieringsuppgifter om ämnet eller ämnena för vilka man föreslår att det exakta namnet ska hållas hemligt samt det generiska namnet som ersätter det exakta namnet.

Chemical AbstractService (CAS-)nummer Einecs-nummer Ämnets kemiska namn enligt internationell nomenklatur och ämnets klassificering (enligt ämnesförteckningen eller verksamhetsidkarens klassificering) Generiskt namn
a)
b)
c)
Anmärkning. Om ämnets klassificering anges enligt verksamhetsidkarens klassificering ska uppgifter bifogas (källhänvisningar) som visar att verksamhetsidkaren vid självklassificeringen har beaktat alla till buds stående relevanta uppgifter som finns om ämnets egenskaper.

3. Motivering för hemlighållande (sannolikhet - trovärdighet)

4. Beredningens/beredningarnas benämning/benämningar eller handelsnamn

5. Är benämningen/benämningarna eller handelsnamnet/handelsnamnen detsamma/desamma som används inom hela området av Europeiska gemenskapen.

□ JA □ NEJ

I nekande fall ska anges benämningen/benämningarna eller handelsnamnet/handelsnamnen som används i de olika medlemsstaterna:

Belgien Italien Polen
Tjeckien Cypern Portugal
Danmark Lettland Slovenien
Tyskland Litauen Slovakien
Estland Luxemburg Finland
Grekland Ungern Sverige
Spanien Malta Förenade kungariket
Frankrike Nederländerna Bulgarien
Irland Österrike Rumänien

6. Beredningens/beredningarnas sammansättning enligt punkt 3 i säkerhetsdatabladet

7. Beredningens/beredningarnas klassificering i fråga om hälsorisker

8. Beredningens/beredningarnas märkning enligt förordningen om grunderna för klassificering

9. Beredningens/beredningarnas användningsändamål

10. Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordningen

II. Anmälan om konfidentialitet

Om den behöriga myndigheten i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater har utfärdat ett beslut i sådant fall som avses i punkt I ovan som gäller användande av ett ämnes generiska namn, ska den som verkar i ifrågavarande medlemsstat och har fått beslutet eller den verksamhetsidkare som släpper ut beredningen på marknaden eller överlåter för ibruktagande i Finland tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral en kopia av den behöriga myndighetens beslut. Dessutom är den som släpper ut beredningen på marknaden eller överlåter för ibruktagande i Finland skyldig att tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral följande uppgifter, om de inte framgår av ovan nämnda beslut:

1) uppgifter om handelsnamnet (handelsnamnen) eller andra benämningar på den beredning som släpps ut på marknaden i Finland

2) uppgifter om det exakta kemiska namnet och identifieringskoder (CAS-nummer, EINECS-nummer) för ämnet som ingår i beredningen och om det generiska namn som ersätter det exakta kemiska namnet

3) namn, FO-nummer, fullständig adress och telefonnummer för verksamhetsidkaren som svarar för att beredningen släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland.

2. En anmälan enligt 4 § 2 mom. i denna förordning om användande av det generiska namnet i stället för det exakta kemiska namnet på ett ämne som ingår i en oklassificerad beredning samt om övriga uppgifter enligt 5 § som skall hållas konfidentiella görs vid lämnandet av uppgifter om kemikalier till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i enlighet med 1 och 2 § i denna förordning. Anmälan kan göras genom att använda uppgifterna i punkt I.1 i denna bilaga och genom att i kemikalieanmälan för de konfidentiella ämnesnamnen ange de generiska namnen. De uppgifter som ska hållas hemliga ska tydligt specificeras och antecknas.

Användandet av generiskt namn i stället för exakt kemiskt namn ska på begäran motiveras.

DEL B

1. Anvisningar för bildande av trivialnamn (generiskt namn)

1. Inledning

Dessa anvisningar baserar sig på den gruppering av farliga ämnen (indelning i grupper enligt liknande kemiska egenskaper) som finns i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen (509/2005). Även alternativa andra benämningar förutom de som avses i anvisningarna kan användas. I alla fall ska man i de valda namnen ange tillräckliga uppgifter för att beredningen kan hanteras utan risk och att man på arbetsplatsen kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda hälsan och garantera säkerheten.

Grupperna har definierats på följande sätt:

- oorganiska och organiska ämnen vilkas egenskaper identifieras genom ett gemensamt kemiskt grundämne som bestämmer deras huvudsakliga egenskap. Gruppnamnet avleds från det kemiska grundämnets namn. Dessa grupper (001 - 013) identifieras genom det kemiska grundämnets ordningsnummer i grundämnenas periodiska system såsom det framförs i ovan nämnda förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

- organiska ämnen vilkas egenskaper identifieras på basis av den gemensamma funktionella gruppen som bestämmer deras huvudsakliga egenskap.

Gruppnamnet avleds från den funktionella gruppens namn. Dessa grupper är angivna med siffrorna 601 - 650 i ovan nämnda förordning av social- och hälsovårdsministeriet. I vissa fall används även subgrupper som har gemensamma specialegenskaper.

2. Bildande av trivialnamn (generiskt namn)

Ämnets generiska namn kan användas i stället för det exakta kemiska namnet under de förutsättningar som definieras i 3 § i denna förordning.

Allmänna principer

Vid bildande av trivialnamn (generiska namn) förfars på följande sätt:

(i) de funktionella grupperna och kemiska grundämnena i molekylen identifieras

(ii) de funktionella grupper och kemiska grundämnen som beaktas vid bildandet av

namnet identifieras.

De identifierade funktionella grupperna och grundämnena utgör gruppnamn och subgruppnamn på det sätt som framförs i förteckningen i punkt 3.

3. Indelning av ämnen i grupper och subgrupper

Gruppering av ämnen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen (509/2005)

Gruppnummer enligt social- och hälsovårdsministerietsförordning (509/2005) Grupper / Subgrupper
001 Väteföreningar
Hydriber
002 Heliumföreningar
003 Litiumföreningar
004 Berylliumföreningar
005 Borföreningar
Boraner
Borater
006 Kolföreningar
Karbamater
Oorganiska kolföreningar
Cyanvätets salter
Urea och dess derivat
007 Kväveföreningar
Kvaternära ammoniumföreningar
Sura kväveföreningar
Nitrater
Nitriter
008 Syreföreningar
009 Fluorföreningar
Oorganiska fluorider
010 Neonföreningar
011 Natriumföreningar
012 Magnesiumföreningar
Organometalliska magnesiumderivat
013 Aluminiumföreningar
Organometalliska aluminiumderivat
014 Kiselföreningar
Silikoner
Silikater
015 Fosforföreningar
Sura fosforföreningar
Fosfoniumföreningar
Fosforestrar
Fosfater
Fosfiter
Fosforamider och deras derivat
016 Svavelföreningar
Sura svavelföreningar
Merkaptaner
Sulfater
Sulfiter
017 Klorföreningar
Klorater
Perklorater
018 Argonföreningar
019 Kaliumföreningar
020 Kalciumföreningar
021 Skandiumföreningar
022 Titanföreningar
023 Vanadinföreningar
024 Kromföreningar
Krom(VI)föreningar
025 Manganföreningar
026 Järnföreningar
027 Koboltföreningar
028 Nickelföreningar
029 Kopparföreningar
030 Zinkföreningar
Organometalliska zinkföreningar
031 Galliumföreningar
032 Germaniumföreningar
033 Arsenikföreningar
034 Selenföreningar
035 Bromföreningar
036 Kryptonföreningar
037 Rubidiumföreningar
038 Strontiumföreningar
039 Yttriumföreningar
040 Zirkoniumföreningar
041 Niobföreningar
042 Molybdenföreningar
043 Teknetiumföreningar
044 Ruteniumföreningar
045 Rodiumföreningar
046 Palladiumföreningar
047 Silverföreningar
048 Kadmiumföreningar
049 Indiumföreningar
050 Tennföreningar
Organometalliska tennderivat
051 Antimonföreningar
052 Tellurföreningar
053 Jodföreningar
054 Xenonföreningar
055 Cesiumföreningar
056 Bariumföreningar
057 Lantanföreningar
058 Ceriumföreningar
059 Praseodymföreningar
060 Neodymföreningar
061 Prometiumföreningar
062 Samariumföreningar
063 Europiumföreningar
064 Gadoliniumföreningar
065 Terbiumföreningar
066 Dysprosiumföreningar
067 Holmiumföreningar
068 Erbiumföreningar
069 Tuliumföreningar
070 Ytterbiumföreningar
071 Lutetiumföreningar
072 Hafniumföreningar
073 Tantalföreningar
074 Volframföreningar
075 Rheniumföreningar
076 Osmiumföreningar
077 Iridiumföreningar
078 Platinaföreningar
079 Guldföreningar
080 Kvicksilverföreningar
Organometalliska kvicksilverderivat
081 Talliumföreningar
082 Blyföreningar
Organometalliska blyföreningar
083 Vismutföreningar
084 Poloniumföreningar
085 Astatföreningar
086 Radonföreningar
087 Franciumföreningar
088 Radiumföreningar
089 Aktiniumföreningar
090 Toriumföreningar
091 Protaktiniumföreningar
092 Uranföreningar
093 Neptuniumföreningar
094 Plutoniumföreningar
095 Americiumföreningar
096 Curiumföreningar
097 Berkeliumföreningar
098 Californiumföreningar
099 Einsteiniumföreningar
100 Fermiumföreningar
101 Mendeleviumföreningar
102 Nobeliumföreningar
103 Lawrenciumföreningar
601 Kolväten
Alifatiska kolväten
Aromatiska kolväten
Alicykliska kolväten
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
602 Halogenkolväten (*)
Alifatiska halogenkolväten (*)
Aromatiska halogenkolväten (*)
Alicykliska halogenkolväten (*)
(*) Specificeras enligt halogengruppen
603 Alkoholer och deras derivat
Alifatiska alkoholer
Aromatiska alkoholer
Alicykliska alkoholer
Alkanolaminer
Epoxiderivat
Etrar
Glykoletrar
Glykoler och polyoler
604 Fenoler och deras derivat
Halogenfenolderivat (*)
(*) Specificeras enligt halogengruppen
605 Aldehyder och deras derivat
Alifatiska aldehyder
Aromatiska aldehyder
Alicykliska aldehyder
Alifatiska acetaler
Aromatiska acetaler
Alicykliska acetaler
606 Ketoner och deras derivat
Alifatiska ketoner
Aromatiska ketoner (*)
Alicykliska ketoner
(*) Inklusive kinoner
607 Organiska syror och deras derivat
Alifatiska syror
Alifatiska halogensyror (*)
Aromatiska syror
Aromatiska halogensyror (*)
Alicykliska syror
Alicykliska halogensyror (*)
Alifatiska syraanhydrider
Alifatiska halogensyraanhydrider (*)
Aromatiska syraanhydrider
Aromatiska halogensyraanhydrider (*)
Alicykliska syraanhydrider
Alicykliska halogensyraanhydrider (*)
Alifatiska syrors salter
Alifatiska halogensyrors salter (*)
607 (fortsätter) Aromatiska syrors salter
Aromatiska halongensyrors salter (*)
Alicykliska syrors salter
Alicykliska halongensyrors salter (*)
Alifatiska syrors estrar
Alifatiska halogensyrors estrar (*)
Aromatiska syrors estrar
Aromatiska halogensyrors estrar (*)
Alicykliska syrors estrar
Alicykliska halongensyrors estrar (*)
Glykoletrars estrar
Akrylater
Metakrylater
Laktoner
Acylhalogenider
(*) Specificeras enligt halogengruppen.
608 Nitriler och deras derivat
609 Nitroföreningar
610 Klornitroföreningar
611 Azoxi- och azoföreningar
612 Aminoderivat
Alifatiska aminer och deras derivat
Alicykliska aminer och deras derivat
Aromatiska aminer och deras derivat
Anilin och dess derivat
Bensidin och dess derivat
613 Heterocykliska alkalier och deras derivat
Bensimidazol och dess derivat
Imidazol och dess derivat
Pyretrinoider
Kinolin och dess derivat
Triazin och dess derivat
Triazol och dess derivat
614 Glykosider och alkaloider
Alkaloider och deras derivat
Glykosider och deras derivat
615 Cyanater och isocyanater
Cyanater
Isocyanater
616 Amider och deras derivat
Acetamid och dess derivat
Anilider
617 Organiska peroxider
647 Enzymer
648 Komplexa kolderivat
Syraextrakt
Alkaliska extrakt
648 (fortsätter) Antracenolja
Antracenoljeextraktåterstoder
Antracenoljefraktion
Karbololja
Karbololjeextraktionsåterstoder
Kolvätskor, extraktion med flytande lösningsmedel
Stenkolsolja
Stenkolstjära
Stenkolstjäraextrakt
Koltjäreåterstoder, fastaBeck (koltjära), lågtemperatursbeck,högtemperatursbeck
Beck (koltjära), högtemperatursbeck
Beck (koltjära), blandat med högtemperatursbeck
Råbenzol
Råfenoler
Råtjärbaser
Tjärbaser, destillerade
Fenoler, destillerade
Destillat
Destillat (kol), extraktion med flytande lösningsmedel, primärDestillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackat
Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackat, hydrerat, mellanfraktion
Destillat (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackat, mellanfraktion
Extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkalisk
Färskolja
Bränsle, dieselbränsle, lösningsmedelsextraktion av kol, hydrokrackat, hydrerat
Fotogen, lösningsmedelsextraktion av kol, hydrokrackad, hydrerad
Bensin, lösningsmedelsextraktion av kol, hydrokrackad nafta
Produkter, värmebehandlade
Tung antracenolja
Tung antracenolja, omdestillerad
Lättolja
Lättoljeextraktionsåterstoder, högkokande
Lättoljeextraktionsåterstoder, mellanfraktion
Lättoljeextraktionsåterstoder, lågkokande
Lättolja, omdestillerad, högkokande
Lättolja, omdestillerad, mellanfraktion
Lättolja, omdestillerad, lågkokande
648 (fortsätter) Metylnaftalenolja
Metylnaftalenoljeextraktionsåterstoder
Bensin (kol), lösningsmedelsextraktion, hydrokrackad
Naftalenolja
Naftalenoljeextraktåterstoder
Naftalenolja, omdestillerad
Beck
Beck, omdestillerat
Återstodsbeck
Återstodsbeck, värmebehandlat
Återstodsbeck, oxiderat
Pyrolysprodukter
Omdestillat
Återstoder (kol), extraktion med flytande lösningsmedel
Brunkolstjära
Brunkolstjära, lågtemperatur
Tjärolja, högkokande
Tjärolja, mellanfraktion
Tvättolja
Tvättoljeextraktionsåterstoder
Tvättolja, omdestillerad
649 Komplexa oljederivat
Råolja
Petroleumgas
Nafta, lågkokande
Nafta, lågkokande, modifierad
Nafta, lågkokande, katalytiskt krackad
Nafta, lågkokande, katalytiskt reformerad
Nafta, lågkokande, termiskt krackad
Nafta, lågkokande, vätebehandlad
Nafta, lågkokande, ospecificerad
Fotogen, straight-run
Fotogen, ospecificerad
Gasolja, krackad
Gasolja, ospecificerad
Eldningsolja, tjock
Mineralfett
Basolja, oraffinerad eller lättraffinerad
Basolja, ospecificerad
Aromatiskt extrakt av destillat
Aromatiskt extrakt av destillat, behandlat
Paraffinolja
Råparaffin
Vaselin
650 Diverse ämnen
Denna grupp ska inte användas. I stället ska ovan nämnda gruppnamn och subgruppnamn användas.

4. Tillämpning i praktiken

När det har utretts om ämnet hör till en eller flera av i förteckningen nämnda grupper eller subgrupper, bildas trivialnamnet (det generiska namnet) på följande sätt:

4.1 Om gruppnamnet eller subgruppnamnet tillräckligt beskriver kemiska grundämnen eller viktiga funktionella grupper, väljs detta namn till trivialnamn (generiskt namn).

Exempel:

- 1,4-dihydroxibensen

grupp 604: fenoler och derivat

trivialnamn (generiskt namn): fenolderivat

butanol

- grupp 603: alkoholer och derivat

subgrupp: alifatiska alkoholer

trivialnamn (generiskt namn): alifatisk alkohol

- 2-isopropoxietanol

grupp 603: alkoholer och derivat

subgrupp: glykoletrar

trivialnamn (generiskt namn): glykoleter

- metakrylat

grupp 607: organiska syror och derivat

subgrupp: akrylater

trivialnamn (generiskt namn): akrylat

4.2 Om gruppnamnet eller subgruppnamnet inte tillräckligt beskriver kemiska grundämnen eller funktionella grupper, bildas trivialnamnet (det generiska namnet) genom att kombinera olika motsvarande gruppers eller subgruppers namn:

Exempel:

- klorbensen

grupp 602: halogenkolväten

subgrupp: aromatiska halogenkolväten

grupp 017: klorföreningar

trivialnamn (generiskt namn): klorerat aromatiskt kolväte

- 2,3,6-triklorfenylättiksyra

grupp 607: organiska syror

subgrupp: aromatiska halogensyror

grupp 017: klorföreningar

trivialnamn (generiskt namn): klorerad aromatisk syra

- 1-klor-1-nitropropan

grupp 610: klorerade och nitrerade derivat

grupp 601: kolväten

subgrupp: alifatiska kolväten

trivialnamn (generiskt namn): klorerat alifatiskt kolväte

- tetrapropylditiopyrofosfat

grupp 015: fosforföreningar

subgrupp: fosforestrar

grupp 016: svavelföreningar

trivialnamn (generiskt namn): tiofosforester

Obs!

Gruppnamnen och subgruppnamnen på vissa grundämnen, i synnerhet metaller, kan preciseras genom definitionerna ’organisk’ eller ’oorganisk’.

Exempel:

- dikvicksilverklorid

grupp 080: kvicksilverföreningar

trivialnamn (generiskt namn): oorganisk kvicksilverförening

- bariumacetat

grupp 056: bariumföreningar

trivialnamn (generiskt namn): organisk bariumförening

- etylnitrit

grupp 007: kväveföreningar

subgrupp: nitriter

trivialnamn (generiskt namn): organisk nitrit

- natriumvätesulfit

grupp 016: svavelföreningar

trivialnamn (generiskt namn): oorganisk svavelförening

Bilaga 3 A

Näringsgrensindelningen 2008

A Jordbruk, skogsbruk och fiske

01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

011 Odling av ett- och tvååriga växter

012 Odling av fleråriga växter

013 Odling av plantskoleväxter

014 Husdjursskötsel

015 Blandat jordbruk

016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter

017 Jakt och service i anslutning härtill

02 Skogsbruk

021 Skogshushållning och skogsskötsel

022 Drivning

023 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä

024 Service till skogsbruk

03 Fiske och vattenbruk

031 Fiske

032 Vattenbruk

B Utvinning av mineral

05 Kolutvinning

051 Stenkolsutvinning

052 Brunkolsutvinning

06 Utvinning av råpetroleum och naturgas

061 Utvinning av råpetroleum

062 Utvinning av naturgas

07 Utvinning av metallmalmer

071 Järnmalmsutvinning

072 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm

08 Annan utvinning av mineral

081 Utvinning av sand, grus, sten och lera

089 Diverse övrig utvinning av mineral

09 Service till utvinning

091 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

099 Stödtjänster till annan utvinning

C Tillverkning

10 Livsmedelsframställning

101 Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror

102 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur

103 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

104 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

105 Mejerivaru- och glasstillverkning

106 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

107 Tillverkning av bakeri- och mjölprodukter

108 Annan livsmedelsframställning

109 Framställning av beredda djurfoder

11 Framställning av drycker

110 Framställning av drycker

12 Tobaksvarutillverkning

120 Tobaksvarutillverkning

13 Textilvarutillverkning

131 Garntillverkning

132 Vävnadstillverkning

133 Blekning, färgning och annan textilberedning

139 Annan textilietillverkning

14 Tillverkning av kläder

141 Tillverkning av kläder, utom pälsvaror

142 Tillverkning av pälsvaror

143 Tillverkning av trikåvaror

15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

151 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning

152 Tillverkning av skodon

16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

161 Sågning och hyvling av trä

162 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.

17 Pappers- och pappersvarutillverkning

171 Massa-, pappers- och papptillverkning

172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

181 Grafisk produktion

182 Reproduktion av inspelningar

19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

191 Tillverkning av stenkolsprodukter

192 Petroleumraffinering

20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

201 Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form

202 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

204 Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar

205 Tillverkning av andra kemiska produkter

206 Konstfibertillverkning

21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

211 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter

212 Tillverkning av läkemedel

22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

221 Tillverkning av gummivaror

222 Plastvarutillverkning

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

231 Glas- och glasvarutillverkning

232 Tillverkning av eldfasta produkter

233 Tillverkning av byggmaterial av lergods

234 Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter

235 Tillverkning av cement, kalk och gips

236 Tillverkning av varor av betong, cement och gips

237 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten

239 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter

24 Stål- och metallframställning

241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

242 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

243 Annan primärbearbetning av stål

244 Framställning av andra metaller än järn

245 Gjutning av metall

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

251 Byggnadsmetallvarutillverkning

252 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

253 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

254 Tillverkning av vapen och ammunition

255 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi

256 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten

257 Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

259 Annan metallvarutillverkning

26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

261 Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort

262 Tillverkning av datorer och kringutrustning

263 Tillverkning av kommunikationsutrustning

264 Tillverkning av hemelektronik

265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur

266 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

267 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning

268 Tillverkning av magnetiska och optiska medier

27 Tillverkning av elapparatur

271 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater

272 Batteri- och ackumulatortillverkning

273 Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör

274 Tillverkning av belysningsarmatur

275 Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater

279 Tillverkning av annan elapparatur

28 Tillverkning av övriga maskiner

281 Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål

282 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål

283 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner

284 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

289 Tillverkning av andra specialmaskiner

29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

291 Motorfordonstillverkning

292 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar

293 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer

30 Tillverkning av andra transportmedel

301 Skepps- och båtbyggeri

302 Tillverkning av rälsfordon

303 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

304 Tillverkning av militära stridsfordon

309 Övrig tillverkning av transportmedel

31 Tillverkning av möbler

310 Tillverkning av möbler

32 Annan tillverkning

321 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier

322 Tillverkning av musikinstrument

323 Tillverkning av sportartiklar

324 Tillverkning av spel och leksaker

325 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning

329 Övrig tillverkning

33 Reparation och installation av maskiner och apparater

331 Reparation av metallvaror, maskiner och apparater

332 Installation av industrimaskiner och -utrustning

D Försörjning av el, gas, värme och kyla

35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

351 Generering, överföring och distribution av elkraft

352 Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät

353 Försörjning av värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

36 Vattenförsörjning

360 Vattenförsörjning

37 Avloppsrening

370 Avloppsrening

38 Avfallshantering; återvinning

381 Insamling av avfall

382 Behandling och bortskaffande av avfall

383 Återvinning

39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

390 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

F Byggverksamhet

41 Byggande av hus

411 Utformning av byggprojekt

412 Byggande av bostadshus och andra byggnader

42 Anläggningsarbeten

421 Anläggning av vägar och järnvägar

422 Allmännyttiga anläggningsarbeten

429 Andra anläggningsarbeten

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten

432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer

433 Slutbehandling av byggnader

439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

451 Handel med motorfordon utom motorcyklar

452 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar

453 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

454 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

461 Provisionshandel utom med motorfordon

462 Partihandel med jordbruksvaror och levande djur

463 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak

464 Partihandel med hushållsvaror

465 Partihandel med IT-utrustning

466 Partihandel med övriga maskiner och utrustning

467 Annan specialiserad partihandel

469 Övrig partihandel

47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

471 Detaljhandel med brett sortiment

472 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak

473 Specialiserad detaljhandel med drivmedel

474 Specialiserad butikshandel med datorer, ljud-, bild- och telekommunikationsutrustning

475 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd

476 Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar

477 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror

478 Torg- och marknadshandel

479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad

H Transport och magasinering

49 Landtransport; transport i rörsystem

491 Järnvägstransport, passagerartrafik

492 Järnvägstransport, godstrafik

493 Annan landtransport, passagerartrafik

494 Vägtransport, godstrafik och flyttjänster

495 Transporter i rörsystem

50 Sjötransport

501 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

502 Havs- och kustsjöfart, godstrafik

503 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

504 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

51 Lufttransport

511 Lufttransport, passagerartrafik

512 Lufttransport, godstrafik och rymdfart

52 Magasinering och stödtjänster till transport

521 Magasinering och varulagring

522 Stödtjänster till transport

53 Post- och kurirverksamhet

531 Postbefordran via nationella posten

532 Annan postbefordran samt kurirverksamhet

I Hotell och restaurangverksamhet

55 Hotell- och logiverksamhet

551 Hotellverksamhet

552 Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering

553 Campingplatsverksamhet

559 Annan logiverksamhet

56 Restaurang-, catering och barverksamhet

561 Restaurangverksamhet

562 Cateringverksamhet

563 Barverksamhet

J Informations- och kommunikationsverksamhet

58 Förlagsverksamhet

581 Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet

582 Utgivning av programvara

59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning

591 Film-, video- och TV-programverksamhet

592 Ljudinspelning och fonogramutgivning

60 Planering och sändning av program

601 Sändning av radioprogram

602 Planering av TV-program och sändningsverksamhet

61 Telekommunikation

611 Trådbunden telekommunikation

612 Trådlös telekommunikation

613 Telekommunikation via satellit

619 Annan telekommunikation

62 IT-tjänster

620 IT-tjänster

63 Informationstjänster

631 Databehandling, hosting o.d.; webbportaler

639 Andra informationstjänster

K Finans- och försäkringsverksamhet

64 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

641 Monetär finansförmedling

642 Holdingverksamhet

643 Fonder och liknande finansiella institut

649 Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet

65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

651 Försäkring

652 Återförsäkring

653 Pensionsfondsverksamhet

66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

661 Stödtjänster till finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

662 Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet

663 Fondförvaltning

L Fastighetsverksamhet

68 Fastighetsverksamhet

681 Handel med egna fastigheter

682 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

683 Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

691 Juridisk verksamhet

692 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

701 Verksamheter som utövas av huvudkontor

702 Konsulttjänster till företag

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.

712 Teknisk provning och analys

72 Vetenskaplig forskning och utveckling

721 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

722 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling

73 Reklam och marknadsundersökning

731 Reklamverksamhet

732 Marknads- och opinionsundersökning

74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

741 Specialiserad designverksamhet

742 Fotoverksamhet

743 Översättning och tolkning

749 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

75 Veterinärverksamhet

750 Veterinärverksamhet

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

77 Uthyrning och leasing

771 Uthyrning och leasing av motorfordon

772 Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

773 Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar

774 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk

78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster

781 Arbetsförmedling och rekrytering

782 Personaluthyrning

783 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner

79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster

791 Resetjänster

799 Turist- och bokningsservice

80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet

801 Säkerhetsverksamhet

802 Säkerhetssystemtjänster

803 Spanings- och detektivverksamhet

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

811 Fastighetsrelaterade stödtjänster

812 Rengöring och lokalvård

813 Skötsel och underhåll av grönytor

82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

821 Kontorstjänster

822 Callcenterverksamhet

823 Arrangemang av kongresser och mässor

829 Andra företagstjänster

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

841 Offentlig förvaltning

842 Offentliga tjänster

843 Obligatorisk socialförsäkring

P Utbildning

85 Utbildning

851 Utbildning på förskolenivå

852 Utbildning på lägre grundnivå

853 Utbildning på högre grundnivå och på mellannivå

854 Utbildning på högre nivå

855 Vuxenutbildning och övrig utbildning

856 Stödverksamhet för utbildningsväsendet

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

86 Hälso- och sjukvård

861 Sluten sjukvård

862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård

869 Annan hälso- och sjukvård

87 Vård och omsorg med boende

871 Boende med sjuksköterskevård

872 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

873 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer

879 Annan vård och omsorg med boende

88 Öppna sociala insatser

881 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer

889 Andra öppna sociala insatser

R Kultur, nöje och fritid

90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

900 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

910 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

92 Spel- och vadhållningsverksamhet

920 Spel- och vadhållningsverksamhet

93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

931 Sportverksamhet

932 Fritids- och nöjesverksamhet

S Annan serviceverksamhet

94 Intressebevakning; religiös verksamhet

941 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

942 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

949 Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer

95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning

952 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

96 Andra konsumenttjänster

960 Andra konsumenttjänster

T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

97 Förvärvsarbete i hushåll

970 Förvärvsarbete i hushåll

98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

981 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

982 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk

U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

990 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

X Näringsgrenen okänd

00 Näringsgrenen okänd

000 Näringsgrenen okänd

Bilaga 3 B

Koder för användningsändamål (UC62)

1. Absorptions- och adsorptionsmedel Fasta ämnen och material som används för absorption och adsorption av gaser och vätskor: filtermaterial, molekylsikt, silikagel osv.
2. Lim och bindemedel Material som applicerade på ytor fäster ytorna ihop: dispersionsbaserade bindemedel, smältlim, polymerbaserade härdande limharts, lösningsmedelsbaserade lim.
3. Drivgaser för aerosol Kondenserade gaser i vilka ämnen har upplösts eller suspenderats och som tränger ut ur behållaren på grund av tryckökning som beror på utvidgning av gaserna.
4. Kondensationshindrande medel Kemikalier som hindrar kondensation på ytor och i luften: dimhindrande medel, kondensationsborttagare.
5. Avisningsmedel Kemikalier som används för hindrande av isbildning och avisning. Frostskyddsvätskor, avisningsmedel.
6. Antikakninsmedel och antiklibbmedel Kemikalier som hindrar kakning och klibbning: spraypulver och tillsatsmedel för hindrande av kakning vid tryckning, oljor och vax som används vid svetsning och gjutning, oljor för gjutformar osv.
7. Antistatmedel Kemikalier som används för hindrande eller minskning av ackumulering av elektrostatisk belastning: antistatmedel och medel som applicerade på ytor hindrar statisk elektricitet.
8. Blekmedel Ämnen och material som används för blekning och avfärgning. Dock inte kosmetik, fotokemikalier eller optiska vitmedel.
9. Rengörings- och tvättmedel Ämnen och material som används för att avlägsna smuts och föroreningar från ytor. Tvättmedel, tvålar, kemtvättmedel och optiska vitmedel.
10 Färgämnen Kemikalier som färgar material. Färgämnen, pigment, ämnen som bildar färg, fluorescerande vitmedel. Dock inte fotokemikalier, optiska vitmedel som används speciellt i tvättmedel och inte ämnen som används vid kopiering.
11. Komplexbildare Ämnen som tillsammans med andra ämnen bildar komplex (huvudsakligen metalljoner).
12. Elledande ämnen Kemikalier som används för att leda elektricitet. Elektrolyter, elektrodmaterial, halvledare undantagna.
13. Byggnadsmaterial Kemikalier och material som används som byggnadsmaterial. Dock inte isolering som används vid byggande.
14. Korrosionsinhibitorer Kemikalier som hindrar uppkomsten av korrosion: tillsatsämnen som hindrar korrosion, rostskyddsmedel.
15. Kosmetik Kosmetiska preparat.
16. Dammbekämpningsmedel Kemikalier med vilka man hindrar pulverformiga partiklar eller jord att frige damm i luften.
17. Metallytbehandlingsmedel Kemikalier som används som källa vid metallytbeläggning eller för att underlätta uppkomsten av en metallhinna på ytan.
18. Explosivämnen Kemikalier som är kemiskt stabila men som momentant kan producera en stor mängd energi och gas genom att flamma upp och utvidgas: sprängämnen, detonatorer, brandbomber.
19. Gödselmedel Ämnen som växterna behöver och som tillförs jorden.
20. Fyllmedel Kemikalier med vilka man fyller ut håligheter eller fogar eller relativt inerta och vanligtvis ickefiberaktiga finmalda ämnen som tillförs elastomerer, plast, keramik osv. för att öka volymen och ibland även förbättra önskade egenskaper som vithet, smörjbarhet, täthet eller draghållfasthet.
21. Fixermedel Kemikalier som tillsammans med färgämnet ökar färgens fixering och stabilitet på fibern. Inte fotokemikalier.
22. Brandskydds- och släckningsmaterial Kemikalier som ingår i materialet eller är på materialets yta för fördröja eller hindra eldens framfart: brandskyddsämnen, brandsläckningsämnen.
23. Flotationsmedel Kemikalier som används för att avskilja och koncentrera mineral från malm.
24. Flussmedel i gjutning och fogning Kemikalier som främjar material att fästa vid varandra eller hindrar bildningen av oxider.
25. Skumbildningsmedel Kemikalier som bildar skum eller en cellaktig konstruktion i plast- eller gummimaterial: kemiska och fysikaliska expansionsämnen, skumbildningsmedel.
26. Livsmedelstillsatser Kemikalier som används vid tillverkning av mat eller foder. Även kemikalier som används vid utfodring av djur.
27. Bränslen Kemikalier som används för att utveckla energi vid kontrollerade förbränningsreaktioner: bensin, fotogen, gasol, dieselolja, icke-mineraloljor.
28. Bränsleadditiv Medel som förhindrar sotning, antiknackningsmedel, medel som hindrar avlagring, bränsleoxidationsmedel.
29. Värmeöverföringsmedium Kemikalier som används för värmeöverföring från ett material till ett annat: kylmedel, uppvärmningsmedel.
30. Hydraulmedium Vätskor och tillsatsämnen som används i hydrauliken.
31. Impregneringsmedel Ämnen och material som blandade med fasta material bibehåller deras ursprungliga form: impregnering för läder, papper och textilier. Dock inte brandskyddsmedel, konserveringsmedel, biocider.
32. Isoleringsmaterial Kemikalier som hindrar eller fördröjer elektricitet, värme och ljud att förflyttas.
33. Råvara Ämnen som används för syntes av andra ämnen: monomerer, prepolymerer.
34. Laboratoriekemikalier Kemikalier som används i laboratorier för analytiska ändamål.
35. Smörjmedel och tillsatsmedel Kemikalier som används mellan två ytor för att minska friktionen: oljor, fett, vax och tillsatsmedel som minskar friktionen.
36. Parfym Kemikalier som producerar, ökar eller döljer lukter.
37. Oxidationsmedel Ämnen som lätt friger syre, tar bort väte från andra föreningar eller tar emot elektroner i kemiska reaktioner och används för dylika ändamål.
38. Växtskyddsmedel Ämnen eller preparat som skyddar växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller skyddar mot verkningarna av sådana organismer, påverkar växternas levnadsfunktioner, skyddar växtprodukter, förstör oönskade växter eller delar av dessa. Dock inte gödsel, näringsmedel eller biocider.
39. Biocidpreparat Ett kemiskt eller biologiskt preparat som är avsett för att förstöra, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras verkan eller begränsa på annat sätt deras förekomst.39.1 Desinfektionsmedel och allmänna biocidpreparat39.2 Konserveringsmedel39.2 Skadedjursbekämpning39.3 Övriga biocidpreparat
40. pH-reglerande medel Ämnen med vilka man ändrar eller stabiliserar vätejonkoncentrationen (pH): syror, baser, buffertar.
41. Läkemedel och deras råvaror Råvaror för medicinska preparat. Medicinska preparat och aktiva ämnen: läkemedel, veterinärmedicinska läkemedel, hormoner, ämnen som används vid diagnostik, dietpreparat och andra terapeutiska preparat.
42. Fotokemikalier Kemikalier som används för att framställa en permanent fotografisk bild: framkallare, fixermedel, sensibiliserande medel, ljuskänsliga ämnen, stabiliseringsmedel.
43. Processreglerande medel Ämnen som används för att reglera kemiska processer: acceleratorer, aktivatorer, katalysatorer, inhibitorer torkmedel.
44. Reduktionsmedel Ämnen som används för att avlägsna syre, tillföra väte eller allmänt som elektrondonatorer i kemiska reaktioner.
45. Reprografiska medel Kemikalier som används för kopiering av bestående bilder: färgämnen för kopieringsmaskiner, tillsatsämnen för kopieringsfärger, trycksvärta. Inte fotokemikalier eller fixermedel.
46. Halvledare Ämnen vars elektriska ledningsförmåga än mindre än metallernas men större än isoleringsmaterialens och ledningsförmågan är reglerbar med ljus, värme, elektriska och magnetiska fält.
47. Mjukningsmedel Kemikalier som används som mjukningsmedel i material för att förbättra ytans behandlingsbarhet, underlätta appreteringen eller förbättra elasticiteten och bearbetbarheten: flussmedel, betningsmedel (läderframställning), devulkaniseringsmedel, mjukningsmedel, mjukgörare för vatten.
48. Lösningsmedel Kemikalier som används för att upplösa, utspäda eller extrahera: extraktionsmedel, lösningsmedel och förtunningsmedel för målarfärger, lack, lim och andra material.
49. Stabilisatorer Kemikalier som hindrar eller fördröjer förändringar som sker i material: antioxidanter och sköljmedel.
50. Ytaktiva ämnen Kemikalier som används för att minska utspänningen hos vätskor och främja rengöring och fuktning.
51. Garvningsmedel Kemikalier som används för behandling av läder och skinn.

Nr 553

52. Viskositetsreglerare Kemikalier som används för att modifiera viskositeten hos andra ämnen och blandningar: förtjockningsmedel, tixotropiska ämnen, ämnen som förbättrar viskositetsindex.
53. Vulkningsmedel Kemikalier som sätts till gummi för att underlätta och påskynda vulkanisering.
54. Svets- och lödningsmedel Kemikalier som används vid svetsning och lödning: elektroder, flussmedel, metallpulver osv.
56. Skärvätskor Kemikalier som används vid skärning och annan bearbetning av metall: skärvätskor, borrvätskor och andra vätskor som används vid skärning, borrning, slipning, fräsning, stansning, valsning eller prägling.
57. Friktionsmedel Kemikalier som ökar friktion.
58. Slipmedel Kemikalier som används vid slipning.
59. Färg, lack och fernissa Kemikalier som används för färgbehandling av ytor: täckande och skyddande lack, färg och pigment torra och i lösningsmedel, primers, anti-fouling, rostskyddsmedel, skyddsmedel mot fukt, brandskyddsfärger osv.
60. Radioaktiva ämnen Radioaktiva ämnen och preparat.
61. Ytbehandlingsmedel Kemikalier som används vid ytbehandling och som inte är nämnda på annat ställe i denna lista: härdningsmedel för metall, förkromningsmedel, rostborttagningsmedel, gummi, glasetsmedel, ämnen som används vid polering av papper, textilier, läder och keramik, ämnen som används för att minska ytglansen, ytbehandlingsmedel för textilier, polermedel och vax (bilar, möbler, golv, metall osv.) Dock inte antikakningsmedel, antistatmedel, blekmedel, rengörings- och färgämnen, korrosionsinhibitorer, dammbekämpningsmedel, brandskyddsmaterial, flussmedel, impregneringsmedel, färg och lack.
62. Elektromekaniska komponenter Används inte.
55. Övriga kemikalier Kemikalier vars användningsändamål inte beskrivits på annat ställe i denna lista.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.