551/2008

Given i Helsingfors den 27 augusti 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogscentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2005―2007 som följer:

Skogscentral
euro
Kusten/Sydkusten 32,56
Kusten/Österbotten 29,50
Sydvästra Finland 36,96
Tavastland-Nyland 39,61
Sydöstra Finland 37,00
Birkaland 39,47
Södra Savolax 38,02
Södra Österbotten 31,90
Mellersta Finland 37,64
Norra Savolax 36,34
Norra Karelen 34,55
Kainuu 30,21
Norra Österbotten 25,48
Lappland 25,33
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2008. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 4 september 2008 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 juni 2007 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (727/2007).

Helsingfors den 27 augusti 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Marjukka Mähönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.