545/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om undervisningsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om undervisningsministeriet (379/2003) 2 och 3 §, sådana de lyder i förordning 1437/2007, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till undervisningsministeriets ansvarsområde

Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör

universiteten och övningsskolorna vid dem,

yrkeshögskolorna,

utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

besvärsnämnden för studiestöd,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

arkivverket,

Depåbiblioteket,

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

Museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Nationella audiovisuella arkivet,

Statens filmgranskningsbyrå,

statens filmnämnd,

Institutet för Ryssland och Östeuropa,

centret för internationellt personutbyte,

Veikkaus Ab,

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

Universitetens servicecenter.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en utbildnings- och forskningspolitisk avdelning, en kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk avdelning samt en förvaltningsavdelning. Avdelningarna kan ha enheter och resultatområden.

Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter utanför avdelningarna, nämligen internationella sekretariatet, kommunikationsenheten och enheten för intern revision.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 augusti 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.