543/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 52 § i narkotikalagen av den 30 maj 2008 (373/2008):

1 §

Ämnen, preparat och växter som nämns i bilagor I―IV anses som narkotika.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 28 augusti 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilaga I

Ämnen och preparat som hör till förteckningar I―IV i 1961 års allmänna narkotika konvention

Förteckning I i 1961 års allmänna narkotika konvention

Acetorfin (3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin)

Acetyl-alfa-metylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid)

Acetylmetadol (3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfacetylmetadol (α-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfameprodin (α-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfametadol (α-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)

Alfametyltiofentanyl (N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfentanil (N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidinyl]-N-fenylpropanamid)

Allylprodin (3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Anileridin (1-p-aminofenetyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Bensetidin (1-(2-bensyloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Bensylmorfin (3-bensylmorfin)

Betacetylmetadol (β-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Beta-hydroxifentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-4-piperidyl] propionanilid)

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl] propionanilid)

Betameprodin (β-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betametadol (β-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Betaprodin (β-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betcitramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazolinyl)piperidin)

Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Dextromoramid ((+)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin)

Diampromid (N-[2-(metylfenetylamino)propyl]propionanilid)

Dietyltiambuten (3-dietylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten)

Difenoxin (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylisonipekotinsyra)

Difenoxylat (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Dihydroetorfin (7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxi-1-metylbutyl]-6,14-endo-etanotetrahydrooripavin)

Dihydromorfin

Dimefeptanol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat)

Dimetyltiambuten (3-dimetylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten)

Dioxafetylbutyrat (etyl-4-morfolino-2,2-difenylbutyrat)

Dipipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon)

Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6β,14-diol)

Ekgonin, dess estrar och derivat, som kan överföras till ekgonin och kokain

Etonitazen (1-dietylaminoetyl-2-p-etoxibensyl-5-nitrobensimidazol)

Etorfin (tetrahydro-7α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin )

Etoxeridin (1-[2-(2-hydroxietoxi)etyl]-4- fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Etylmetyltiambuten (3-etylmetylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-buten)

Fenadoxon (6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Fenampromid (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-propionanilid)

Fenazocin (2'-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-bensomorfan)

Fenomorfan (3-hydroxi-N-fenetylmorfinan)

Fenoperidin (1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionylanilinopiperidin)

Furetidin (1-(2-tetrahydrofurfuryloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Heroin (diacetylmorfin)

Hydrokodon (dihydrokodeinon)

Hydromorfinol (14-hydroxidihydromorfin)

Hydromorfon (dihydromorfinon)

Hydroxipetidin (4-m-hydroxifenyl-1-metylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Isometadon (6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

Klonitazen (2-(p-klorbensyl)-1-dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol)

Kodoxim (dihydrokodeinon-6-karboximetyloxim)

Kokain (bensoylekgoninmetylester)

Kokablad

Koncentrat av vallmohalm (den produkt som erhålls när vallmohalm, fröna undantaget (Poppy straw), undergått behandling för koncentration av alkaloiderna)

Levofenacylmorfan ((-)-3-hydroxi-N-fenacylmorfinan)

Levometorfan*) ((-)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Levomoramid ((-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin)

Levorfanol*) ((-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Metadonintermediat (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)

Metazocin (2'-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7-bensomorfan)

Metopon (5-metyldihydromorfinon)

Metyldesorfin (6-metyl-Δ6-desoximorfin)

Metyldihydromorfin (6-metyldihydromorfin)

3-Metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

3-Metyltiofentanyl (N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Moramidintermediat (2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyra

Morferidin (1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Morfin

Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N-oxid

Morfin-N-oxid

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester))

Myrofin (myristylbensylmorfin)

Nikomorfin (3,6-dinikotinylmorfin)

Noracymetadol ((±)-α-3-acetoxi-6-metylamino-4,4-difenylheptan)

Norlevorfanol ((-)-3-hydroximorfinan)

Normetadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon)

Normorfin (demetylmorfin)

Norpipanon (4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon)

Opium

Oripavin

Oxikodon (14-hydroxidihydrokodeinon)

Oximorfon (14-hydroxidihydromorfinon)

Para-fluorofentanyl (4'-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester))

Petidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Petidinintermediat-A (4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin)

Petidinintermediat-B (4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Petidinintermediat-C (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Piminodin (4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)piperidin-4-karboxylsyraetylester)

Piritramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboxylsyra-amid)

Proheptazin (1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxiazacykloheptan)

Properidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraisopropylester)

Racemetorfan ((±)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Racemoramid ((±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin)

Racemorfan ((±)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Remifentanil (1-(2-metoxicarbonyletyl)-4-(fenylpropionylamino)piperidin-4-carboxylsyrametylester)

Sufentanil (N-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Tebain

Tebakon (asetyldihydrokodeinon)

Tilidin ((±)-etyl-trans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat)

Tiofentanyl (N-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Trimeperidin (1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin); och

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

*) Isomerer Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ur denna grupp.

Förteckning II i 1961 års allmänna narkotika konvention

Acetyldihydrokodein

Dextropropoksifen (α-(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butanolpropionat)

Dihydrokodein

Etylmorfin (3-etylmorfin)

Folkodin (morfolinyletylmorfin)

Kodein (3-metylmorfin)

Nikodikodin (6-nikotinyldihydrokodein)

Nikokodin (6-nikotinylkodein)

Norkodein (N-demetylkodein)

Propiram (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-N-2-pyridylpropionamid); och

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

Förteckning IIIi 1961 års allmänna narkotika konvention

1. Beredningar av

Acetyldihydrokodein

Dihydrokodein

Etylmorfin

Folkodin

Kodein

Nikodikodin

Nikokodin och

Norkodein,

när nämnda narkotika är blandade med ett eller flera andra ämnen och de inte innehåller mera än 100 milligram narkotikum per varje doseringsenhet och koncentrationen i dem inte är större än 2,5 % per odispenserad beredning.

2. Beredningar av kokain, vilka inte innehåller mera än 0,1 % kokain, beräknat som kokainbas, och beredningar av opium eller morfin, vilka inte innehåller mera än 0,2 % morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, och vilka är blandade med ett eller flera andra ämnen så, att det narkotiska ämnet inte kan återvinnas med enkla medel eller i en koncentration som kan medföra fara för det allmänna hälsotillståndet.

3. Beredningar avdifenoxylat, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och innehåller atropinsulfat inte mindre än 1 procent av mängden av difenoxylat.

4.Difenoxinberedningar, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 0,5 milligram difenoxin, och innehåller atropinsulfat inte mindre än 5 procent av mängden av difenoxin.

5. Propiramberedningar, vilka inte innehåller mer än 100 milligram propiram per varje doseringsenhet och vilka blandats med minst samma mängd metylcellulosa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 % pulveriserat opium

10 % pulveriserad ipekakuanarot (Radix ipecacuanhae) väl blandade med

80 % av vilket som helst annat pulveriserat ämne som inte innehåller något narkotiskt ämne.

7. Perorala dextropropoxifen beredningar vilka inte innehåller mera än 135 milligram dextropropoxifen, beräknat som bas, per doseringsenhet och i vilka koncentrationen inte överstiger 2,5 % per odispenserad beredning, under förutsättning att dessa beredningar inte innehåller ämnen, som omfattas av konventionen angående psykotropiska ämnen.

8. Beredningar som motsvarar ämnen i denna förteckning samt blandningar av sådana beredningar med ämnen som inte innehåller något narkotiskt ämne.

Förteckning IV i 1961 års allmänna narkotika konvention

Acetorfin (3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin)

Acetyl-alfa-metylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)

Alfametyltiofentanyl (N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Beta-hydroxifentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propionanilid)

Cannabis (indisk hampa) och cannabisharts

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Etorfin (tetrahydro-7α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin )

Heroin (diacetylmorfin)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

3-Metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

3-Metyltiofentanyl (N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester))

Para-fluorofentanyl (4'-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester))

Tiofentanyl (N-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid); samt

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma.

Bilaga II

Ämnen och preparat som hör till förteckningar I―IV i konventionen angående psykotropiska ämnen

Förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen

Brolamfetamin, dimetoxibromamfetamin (DOB)((±)-4-bromo-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dietyltryptamin (DET) (3-[2-(dietylamino)etyl]indol)

Dimetoxiamfetamin (DMA) ((±)-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dimetoxietylamfetamin (DOET) ((±)-4-etyl-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Dimetyltryptamin (DMT) (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Etryptamin (3-(2-aminobutyl)indol)

Katinon ((-)-(S)-2-aminopropiofenon)

(+)-Lysergid (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8β-karboxamid)

MDE, N-etyl MDA ( (±)-N-etyl-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on

Metoximetylendioxiamfetamin (MMDA) (5-metoxi-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin

4-Metylaminorex ((±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)

4-MTA (α-metyl-4-metyltiofenetylamin)

Metylendioximetamfetamin (MDMA) ((±)-N,α-dimetyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

N-hydroxi MDA ((±)-N[α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetyl]hydroxylamin)

Parahexyl (3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Parametoxiamfetamin (PMA) (p-metoxi-α-metylfenyletylamin)

Psilosin, psilozin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol)

Psilosybin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin (PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin)

STP, DOM (2,5-dimetoxi-α,4-dimetylfenetylamin)

Tenamfetamin, metylendioxiamfetamin (MDA) (α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidin)

Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-diben-so[b,d]pyran-1-ol

Trimetoxiamfetamin (TMA) ((±)-3,4,5-trimetoxi-α-metylfenetylamin);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amfetamin ((±)-α-metylfenetylamin)

Amineptin (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra)

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin)

Delta-9-tetrahydrokannabinol (dronabinol*)och dess stereokemiska varianter

((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1-ol)

Dexamfetamin ((+)-α-metylfenetylamin)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin)

Fenetyllin (7-[2-[(α-metylfenetyl)amino]etyl]teofyllin)

Fenmetrazin (3-metyl-2-fenylmorfolin)

Levamfetamin ((-)-(R)-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin ((-)-N,α-dimetylfenetylamin)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-(S)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metamfetaminracemat ((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metylfenidat (metyl α-fenyl-2-piperidinacetat)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra),

Zipeprol (α-(α-metoxibensyl)-4-(β-metoxifenetyl)-1-piperazinetanol;

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

* Namnet Dronabinol hänvisar endast till den stereokemiska varianten(-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinol av delta-9-tetrahydrokannabinol.

Förteckning III i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-isopentylbarbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)

Katin, (+)-norpseudoefedrin ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyl]bensylalkohol)

Pentazocin ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbitursyra);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning IV i konventionen angående psykotropiska ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)propiofenon)

Aminorex (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin)

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenetylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Brotizolam (2-brom-4-(o-klorfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Etilamfetamin, etylamfetamin (N-etyl-α-metylfenetylamin)

Etinamat (1-etynylcyklohexanolkarbamat)

Etklorvynol (1-klor-3-etyl-1-penten-4-yn-3-ol)

Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fendimetratsin ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenkamfamin (N-etyl-3-fenyl-2-norbornanamin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex ((±)-3-[(α-metylfenyletyl)amino]propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

GHB (γ-hydroxismörsyra)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo

[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat (ester))

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]oxazino-

[3,2-d][1,4]bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4(3H,5H)-dion)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin -3-karboxylsyra)

Klordiazepoxid (7-klor-2(metylamino)-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Lefetamin, SPA ((-)-N,N-dimetyl-1,2-difenyletylamin)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-nitro-1H-imidazo-[1,2-a][1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(p-klorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,1-a)isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (N-(3-klorpropyl)-α-metylfenetylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandioldikarbamat)

Mesokarb (3-(α-metylfenetyl)-N-fenylkarbamoyl)sydnonimin

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (8-klor-6-(o-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazolo[3,2-d][1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrovaleron (4ʼ-metyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerofenon)

Sekbutabarbital (5-sec-butyl-5-etylbarbitursyra)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo-[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)

Zolpidem (N,N,6-trimetyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Bilaga III

Följande ämnen, om vars innefattande i kontrollen har beslutats i enlighet med rådets beslut vilka fattats med stöd av den gemensamma åtgärden om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (97/396/RIF) eller rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

1-Bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan eller N-bensylpiperazin)

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin),

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin)

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin)

4-MTA (p-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin),

PMMA (parametoximetylamfetamin eller N-metyl-1-(4-metoxifenyl)-2-aminopropan),

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Bilaga IV

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.