532/2008

Given i Helsingfors den 15 augusti 2008

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 14 § 1 mom. och 20 § 2 mom., samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom. och till lagen nya 2 a och 14 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte heller förare som är fast bosatta utomlands och som för tillfälligt bruk för in en utomlands registrerad buss och använder den för andra än kommersiella persontransporter för transport här av passagerare som anlänt med fordonet. Föraren ska dock uppfylla de krav som ställs på förare i den EES-stat från vilken transporten kommer.

2 a §
Definitioner

I denna lag avses med

1) lastbil ett fordon för vars framförande krävs körrätt för fordon av klass C eller C1,

2) buss ett fordon för vars framförande krävs körrätt för fordon av klass D eller D1.

14 §
Utbildningscentrumets ansvar vid ordnande av utbildning samt återkallande av godkännandet av ett utbildningscentrum

Utbildningscentrumet ansvarar för att undervisningen överensstämmer med uppgifterna i ansökan om godkännande och andra uppgifter som lämnats utöver ansökan samt med villkoren för godkännandet. Om uppgifterna i ansökan eller andra uppgifter som lämnats av sökanden ändras, ska utbildningscentrumet omedelbart anmäla ändringarna till den som enligt 13 § utövar tillsyn över utbildningscentrumets verksamhet. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.


14 a §
Förvaring av handlingar som gäller utbildningen

Utbildningscentrumet ska förvara de handlingar som gäller ordnandet av fortbildning och dem som genomgått fortbildning så länge intyget över genomgången fortbildning kan användas för att ansöka om ett yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompetens i körkortet. Därefter ska personuppgifterna om dem som genomgått utbildningen utplånas. Uppgifter får för behandlingen av ett ansökningsärende lämnas till den som beviljar yrkeskompetensbevis eller körkortstillstånd.

20 §
Beviljande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis beviljas för en tid som upphör samtidigt som yrkeskompetensen, dock högst för den tid som sökandens körrätt gäller. Närmare bestämmelser om beviljande av beviset och förfarandet vid beviljandet utfärdas genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008
KoUB 7/2008
RSv 57/2008

Helsingfors den 15 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.