525/2008

Given i Nådendal den 18 juli 2008

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 2 § 2 mom., 20 a §, 40 § 6 mom., 40 b § 4 mom., 61 och 85 §, av dem 20 a § sådan den lyder i lag 80/1999 samt 40 § 6 mom. och 40 b § 4 mom. sådana de lyder i lag 1321/2004,

ändras 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 mom. 1, 2, 5, 6, 8, 14 och 15 punkten, 3―5, 7―12, 15, 15 a, 16―22, 22 a―22 c, 23, 24, 28―30, 31―34, 34 a, 37―39, 39 a, 40 och 40 a §, 40 b § 3 och 5 mom., 41 § 1 mom., 42―49, 49 a och 52 §, den finska språkdräkten i rubriken för 57 §, 57 § 1 och 2 mom., 60, 63 a, 64―66 och 68 §, 70 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 71 och 72 §, 73 § 3 mom., 74 och 76 §, i 79 § rubriken och 1 mom., i 79 § 2 mom. det inledande stycket och 11 punkten, i 79 § 3 mom. det inledande stycket, i 79 § 4 mom. det inledande stycket samt 7 och 10 punkten, 79 § 6 och 7 mom. samt 80 och 84 §,

av dem 2 § 1 mom. 6 punkten, rubriken för 79 §, det inledande stycket i 79 § 3 mom., det inledande stycket i 79 § 4 mom. och 7 punkten samt 6 och 7 mom. samt 80 § sådana de lyder i lag 637/2000, 2 § 1 mom. 8 punkten, 15 a, 47, 49, 49 a och 52 § samt det inledande stycket i 79 § 2 mom. och 11 punkten sådana de lyder i lag 331/2004, 2 § 1 mom. 14 och 15 punkten sådana de lyder i lag 393/2006, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 950/2000, 7, 10, 12 och 18 § samt 41 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 359/2002, 8, 9, 11, 16, 22, 29, 32, 34, 34 a, 39, 42, 44, 64 och 66 § sådana de lyder i sistnämnda lag, 15 § sådan den lyder i nämnda lagar 359/2002, 331/2004 och 393/2006, 17 § sådan den lyder i nämnda lagar 359/2002 och 393/2006, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1382/2001, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 363/2001, 22 a―22 c och 60 § sådana de lyder i sistnämnda lag, 28 § sådan den lyder i lag 1206/1998, i nämnda lag 359/2002 och i lag 418/2004, 30 § sådan den lyder i nämnda lagar 359/2002 och 418/2004, 33 § sådan den lyder i lag 1088/1996, 38, 71 och 72 § sådana de lyder i nämnda lag 80/1999, 39 a § sådan den lyder i nämnda lag 359/2002 och i lag 469/2007, 40 § och 40 b § 3 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1321/2004, 40 a § sådan den lyder i nämnda lagar 359/2002 och 1321/2004, 43 § sådan den lyder i nämnda lag 950/2000, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 80/1999 och 331/2004, 46 § sådan den lyder i nämnda lag 418/2004, 63 a § sådan den lyder i lag 488/2003, 65 § sådan den lyder i lag 612/1997 och i nämnda lag 359/2002, 68 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 612/1997 och 359/2002, 76 § sådan den lyder i nämnda lagar 363/2001 och 393/2006, 79 § 1 mom. och 4 mom. 10 punkten sådana de lyder i lag 50/2002 samt 84 § sådan den lyder i nämnda lagar 359/2002 och 331/2004 samt i lag 718/2005, samt

fogas till 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 637/2000, 331/2004 och 393/2006, en ny 6 a- och en ny 16 punkt, till 6 § ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 15 e § och ett nytt 7 a kap. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Utländska försäkringsbolag har rätt att bedriva försäkringsverksamhet i Finland så som föreskrivs i denna lag.

I fråga om utländska försäkringsbolags rätt att i Finland bedriva lagstadgad försäkringsverksamhet gäller dessutom vad som särskilt föreskrivs om detta.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländskt EES-försäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) försäkringsbolag från tredjeland ett utländskt försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,


5) livförsäkring verksamhet som hör till de livförsäkringsklasser som avses i lagen om försäkringsklasser (526/2008),

6) skadeförsäkring verksamhet som hör till de skadeförsäkringsklasser som avses i lagen om försäkringsklasser,

6 a) återförsäkring verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG,


8) tjänsteföretag en sammanslutning som för ett utländskt försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet samt en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera försäkringsbolag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter; med tjänsteföretag jämställs också bostads- och fastighetssammanslutningar som är dottersammanslutningar till ett försäkringsbolag,


14) försäkringsfordran varje fordran som ett utländskt försäkringsbolag enligt ett direktförsäkringsavtal ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade personer, förmånstagare eller sådana skadelidande som har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, inbegripet reserver för okända skador, samt de försäkringspremier som ett utländskt försäkringsbolag är skyldigt till följd av att dessa försäkringsavtal och denna verksamhet inte har ingåtts eller har återgått enligt den lag som gäller för sådana avtal eller sådan verksamhet innan likvidationsförfarandet har inletts,

15) tilläggspensionsverksamhet verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, samt med

16) captivebolag för återförsäkring ett återförsäkringsbolag vars syfte är att återförsäkra risker endast för den företagsgrupp till vilken bolaget självt hör; ett återförsäkringsbolag som ägs av ett försäkringsbolag eller av en försäkringsgrupp anses dock inte vara ett captivebolag för återförsäkring.

3 §
Verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) verksamhet som avses i lagen om försäkringsförmedling (570/2005), och inte heller på

2) sådan koassuransverksamhet som avses i rådets direktiv 78/473/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser koassuransverksamhet inom gemenskapen, i vilken ett utländskt EES-försäkringsbolag deltar från ett utländskt driftställe i annan egenskap än ledande försäkringsgivare.

4 §
Filial och generalagent

Med filial avses ett utländskt försäkringsbolags agentur eller filial i Finland som leds av en generalagent. Som filial betraktas även ett kontor som bolagets egen personal sköter, och en person som bedriver självständig verksamhet och har en stående fullmakt att företräda bolaget på samma sätt som en agentur.

Med generalagent avses en fysisk eller juridisk person som leder och har hand om ett utländskt försäkringsbolags affärsverksamhet i Finland och som även har rätt att företräda bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till verksamheten.

5 §
Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Med fritt tillhandahållande av försäkringstjänster avses att ett utländskt EES-försäkringsbolag bedriver återförsäkringsverksamhet i Finland eller på ett utländskt driftställe som avses i 2 mom. ingår

1) skadeförsäkringsavtal om en sådan i Finland belägen risk som avses i 6 §,

2) livförsäkringsavtal med en fysisk person som är varaktigt bosatt i Finland, eller

3) livförsäkringsavtal med en juridisk person vars driftställe i Finland avtalet hänför sig till.

Med ett utländskt EES-försäkringsbolags utländska driftställe avses bolagets driftställe i hemstaten och dess filial i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än bolagets hemstat eller i Finland.

6 §
Risk som är belägen i Finland

Vid import av ett motorfordon till Finland är risken med avvikelse från 1 mom. 2 punkten belägen i Finland i 30 dagar från det att fordonsköparen godkände leveransen.

7 §
En filials etableringsanmälan

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland med stöd av etableringsrätten, ska Försäkringsinspektionen av den myndighet som i försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten få en anmälan med tillräckliga uppgifter om den tilltänka filialens affärsverksamhet, förvaltning och generalagent. Som bedrivande av försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten anses även inrättande av en filial i Finland.

Dessutom behövs ett intyg som utfärdats av den myndighet i bolagets hemstat som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten över att försäkringsbolaget, med beaktande av den planerade verksamheten, uppfyller de minimisolvenskrav som uppställts för försäkringsbolagen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG om livförsäkring och rådets första direktiv 73/239/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring.

8 §
Försäkringsinspektionens svar

Försäkringsinspektionen ska inom två månader från mottagandet av den anmälan som avses i 7 § underrätta ifrågavarande myndighet om de villkor som med hänsyn till allmänt intresse gäller för försäkringsverksamhet i Finland.

9 §
Inledande av en filials verksamhet

En filial kan börja bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland när det utländska EES-försäkringsbolaget av den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten har fått uppgift om de villkor som avses i 8 §, dock senast två månader efter det att den myndighet som i hemstaten utövar tillsyn över försäkringsverksamheten har underrättat försäkringsbolaget om att den i 7 § avsedda anmälan sänts till Försäkringsinspektionen.

10 §
Anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland som fritt tillhandahållande av tjänster, ska Försäkringsinspektionen av den myndighet i försäkringsbolagets hemstat som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten få en anmälan till vilken ska fogas

1) ett intyg över att försäkringsbolaget med beaktande av den planerade verksamheten uppfyller de minimisolvenskrav som uppställts för försäkringsbolagen i de direktiv som nämns i 7 § 2 mom.,

2) utredning om vilka försäkringsklasser den verksamhet som bolaget med stöd av sin koncession har rätt att bedriva omfattar, samt

3) utredning om de risker som den tilltänkta verksamheten gäller.

11 §
Inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får börja fritt tillhandahålla försäkringstjänster som gäller direkt försäkringsverksamhet i Finland sedan bolaget av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i bolagets hemstat har underrättats om att myndigheten har sänt anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster till Försäkringsinspektionen.

12 §
Ändrade uppgifter

Om det sker en ändring i de uppgifter som ingår i anmälningarna enligt 7 eller 10 § och som ett utländskt EES-försäkringsbolag har gett den myndighet i hemstaten som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten, iakttas förfarandet enligt 8 och 9 § eller på motsvarande sätt enligt 11 §.

Försäkringsbolaget ska underrätta Försäkringsinspektionen om ändringar i de uppgifter som ingår i filialens etableringsanmälan minst en månad innan den planerade ändringen görs.

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i ett utländskt EES-försäkringsbolags hemstat har rätt att efter att ha underrättat Försäkringsinspektionen om saken inspektera, antingen själv eller genom sin representant, den verksamhet som det utländska EES-försäkringsbolagets filial i Finland bedriver. Försäkringsinspektionen har rätt att delta i inspektionen.

Försäkringsinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna, om försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat inte uppfyller de krav som i staten i fråga uppställts för den försäkringstekniska ansvarsskulden eller solvensen.

Försäkringsinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begränsa EES-försäkringsbolagets rätt att använda tillgångar vilka innehas av kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996) och livförsäkringsbolag som avses i försäkringsbolagslagen (521/2008) och vilka hänför sig till EES-försäkringsbolagets tilläggspensionsverksamhet, eller helt och hållet förbjuda EES-försäkringsbolaget att använda nämnda tillgångar, om EES-försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat inte har genererat en tillräcklig försäkringsteknisk ansvarsskuld i förhållande till hela sin verksamhet, eller om dess tillgångar är otillräckliga för täckande av den försäkringstekniska ansvarsskulden eller EES-försäkringsbolaget inte längre uppfyller de lagstadgade kraven i fråga om eget kapital.

15 a §
Erkännande av rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden

Ett beslut enligt lagstiftningen i hemstaten för ett utländskt EES-försäkringsbolag om att inleda rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden som gäller bolaget träder i kraft i Finland samtidigt som beslutet träder i kraft i bolagets hemstat.

När Försäkringsinspektionen har underrättats om beslutet om rekonstruktionsåtgärderna eller likvidationsförfarandena ska Försäkringsinspektionen låta kungöra beslutet i den officiella tidningen, om bolaget har en filial i Finland eller om en i 10 § avsedd anmälan om bolagets avsikt att som fritt tillhandahållande av tjänster bedriva försäkringsverksamhet i Finland har lämnats till Försäkringsinspektionen. Dessutom ska Försäkringsinspektionen informera om kungörelsen i åtminstone en dagstidning som utkommer på filialens hemort. I kungörelsen ska anges den myndighet som ansvarar för rekonstruktionsåtgärden eller likvidationsförfarandet, den lagstiftning som ska tillämpas på åtgärden eller förfarandet samt namnet på den eventuella rekonstruktören och förvaltaren. Kungörelsen ska vara avfattad på finska och svenska. Försäkringsinspektionen har rätt att besluta hur ett beslut om andra än i detta moment avsedda EES-försäkringsbolags rekonstruktionsåtgärder eller likvidationsförfaranden ska offentliggöras i Finland.

Kungörelseförfarandet enligt denna paragraf tillämpas inte på rekonstruktionsåtgärder som enbart inverkar på rättigheter som innehas av personer i deras egenskap av delägare, medlemmar eller anställda i ett utländskt EES-försäkringsbolag, om inte något annat bestäms om rekonstruktionsåtgärden i den lag som ska tillämpas. Försäkringsinspektionen beslutar hur de som påverkas av en sådan rekonstruktionsåtgärd ska underrättas om åtgärden i Finland.

15 e §
Begränsning av tillämpningsområdet

På ett utländskt EES-försäkringsbolag som enbart bedriver återförsäkringsverksamhet och affärsverksamhet som är direkt anknuten till återförsäkringsverksamhet tillämpas inte bestämmelserna i 15 a―15 d §.

16 §
Försäkringsinspektionens rätt att få uppgifter och att utöva tillsyn

Ett utländskt EES-försäkringsbolag ska inom en skälig tid som Försäkringsinspektionen bestämmer lämna inspektionen sådana upplysningar om sig och sin verksamhet i Finland som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag.

Försäkringsinspektionen har rätt att granska den verksamhet som ett utländskt EES-försäkringsbolags filial i Finland bedriver. Försäkringsinspektionen har rätt att utföra inspektioner i filialens lokaler.

Om det finns särskilda skäl, kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för granskning. På begäran av bolaget ska kopior av handlingarna ges till bolaget avgiftsfritt.

17 §
Tvångsmedel

Försäkringsinspektionen kan tilldela ett utländskt EES-försäkringsbolag en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till något eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lagarna om försäkringsverksamhet, sin koncession, sin bolagsordning eller de föreskrifter som Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som inrikesministeriet har utfärdat med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet eller om bolaget i sin tilläggspensionsverksamhet inte har följt de bestämmelser i social- och arbetsrätten som avses i 13 b § 1 mom. 1 punkten i denna lag.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, ska Försäkringsinspektionen lämna meddelande om detta till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat.

Om de åtgärder som vidtas av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten visar sig vara otillräckliga och bolaget fortsätter sitt felaktiga förfarande kan Försäkringsinspektionen, efter att ha lämnat meddelande om detta till den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten, förena sin uppmaning eller sitt förbud med vite, förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta egendom som bolaget innehar i Finland, förbjuda bolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna eller förbjuda bolaget att i Finland bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där det utländska EES-försäkringsbolagets filial är belägen eller, om bolaget inte har någon filial i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län. Försäkringsinspektionen kan dessutom förbjuda EES-försäkringsbolaget att fortsätta marknadsföringen av tilläggspensioner eller sin tilläggspensionsverksamhet i Finland och av synnerligen vägande skäl helt och hållet förbjuda bolagets verksamhet i Finland.

Om ett utländskt EES-försäkringsbolags verksamhet äventyrar de försäkrade förmånerna, får Försäkringsinspektionen vidta åtgärder som nämns i 3 mom. utan att iaktta det förfarande som anges i 1 och 2 mom. och utan att på förhand lämna meddelande om detta till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat.

18 §
Rätt att bedriva försäkringsverksamhet i Finland

Ett försäkringsbolag från tredjeland får inte bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland utan koncession av Försäkringsinspektionen.

För sin direkta försäkringsverksamhet i Finland ska bolaget här inrätta en filial som leds av en generalagent som Försäkringsinspektionen har godkänt.

Om ett försäkringsbolag från tredjeland ämnar bedriva återförsäkringsverksamhet i Finland genom en filial som har inrättats här, ska bolaget hos Försäkringsinspektionen ansöka om koncession för bedrivande av återförsäkringsverksamhet.

19 §
Koncession

Koncession ska beviljas, om det på basis av den utredning som har erhållits om den tilltänkta försäkringsverksamheten kan bedömas att försäkringsbolaget från tredjeland i sin verksamhet kommer att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper och om generalagenten uppfyller de krav som ställs i 24 §.

Koncession för ett försäkringsbolag från tredjeland som bedriver direkt försäkringsverksamhet beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla endast en del av en försäkringsklass. Ett försäkringsbolag från tredjeland som bedriver återförsäkringsverksamhet beviljas i enlighet med sökandens begäran koncession antingen för återförsäkring av skadeförsäkring eller återförsäkring av livförsäkring eller för samtlig återförsäkringsverksamhet. Om en koncessionsansökan gäller annan till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäkring än ansvarsförsäkring för fraktförare, ska i ansökan i enlighet med 14 a § i trafikförsäkringslagen (279/1959) uppges namnen och adresserna på de skaderegleringsrepresentanter som utses i varje annan EES-stat.

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska hos Försäkringsinspektionen ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar utvidga sin verksamhet till sådana försäkringsklasser eller klassgrupper som inte har nämnts i den gällande koncessionen.

20 §
Handlingar som ska fogas till koncessionsansökan

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska till sin koncessionsansökan foga följande handlingar och utredningar:

1) bolagsordningen eller motsvarande stadgar samt en förteckning över styrelseledamöterna och bolagets högsta ledning,

2) en utredning om hurdan försäkringsverksamhet bolaget bedriver i sin hemstat,

3) ett besked av den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om huruvida bolaget under de tre senaste åren har förbjudits att bevilja nya försäkringar eller om andra allvarliga tvångsmedel har vidtagits mot bolaget under nämnda tid,

4) en verksamhetsplan i Finland,

5) en sådan ansökan om godkännande av generalagent som avses i 25 §, inklusive bilagor,

6) en utredning om att de handlingar som har inlämnats på bolagets vägnar har upprättats enligt lagarna i bolagets hemstat och att de har utfärdats av en behörig person, samt

7) ett intyg om att filialen har tillgångar som motsvarar det grundkapital som avses i 28 § och att en säkerhet som avses i 29 § har ställts.

Bolaget ska på uppmaning av Försäkringsinspektionen ge den kompletterande information som inspektionen kräver.

Om ansökan avser utvidgning av en koncession, ska till ansökan fogas de utredningar som inspektionen bestämmer.

Närmare bestämmelser om verksamhetsplanen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

21 §
Besvärsrätt

Försäkringsinspektionen ska inom sex månader efter det att ansökningen anhängiggjorts och de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna har getts in besluta om koncession ska beviljas eller förvägras.

Om ett beslut inte har meddelats inom den i 1 mom. föreskrivna tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Försäkringsinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om att beslut har meddelats. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen (586/1996).

22 §
Inledande av verksamheten

Generalagenten ska utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om att verksamheten har inletts och om filialens adress.

22 a §
Tillåten affärsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland får inte i Finland driva annan näring än försäkringsverksamhet och sådan verksamhet enligt 22 b § som anknyter till försäkringsverksamheten (anknytande verksamhet).

22 b §
Bedrivande av annan affärsverksamhet än försäkringsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant i Finland för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt marknadsföra och för företagets räkning sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller fondföretag som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) ett annat finansinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten,

3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller

4) ett företag vars tjänster eller produkter kompletterar de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag.

Utöver vad som anges i 1 mom. kan ett försäkringsbolag från tredjeland avtala om att även ett annat företag än ett sådant som avses i 1 mom. kan använda försäkringsbolagets filials organisation och distributionskanaler vid marknadsföringen av sina egna produkter eller tjänster, om

1) företaget och försäkringsbolaget från tredjeland hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning, eller

2) företaget och försäkringsbolaget från tredjeland hör till en sådan ekonomisk gruppering som företaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken företaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande.

Sådan anknytande verksamhet som avses i 1 och 2 mom. ska vara lämpad för den art av försäkringsverksamhet som försäkringsbolaget från tredjeland bedriver i Finland och får inte vara av sådan omfattning att den har en väsentlig ställning i förhållande till försäkringsverksamheten. Den anknytande verksamheten får inte äventyra filialens solvens eller de försäkrade förmånerna.

22 c §
Verksamhetsplan och förbud mot annan affärsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska göra upp en verksamhetsplan för verksamhet enligt 22 b § 1 och 2 mom. Planen ska sändas till Försäkringsinspektionen för godkännande innan nämnda verksamhet inleds. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i verksamhetsplanen.

Försäkringsinspektionen kan förbjuda ett försäkringsbolag från tredjeland att bedriva anknytande verksamhet enligt 22 b § 1 och 2 mom. eller begränsa den, om det på grundval av verksamhetsplanen är uppenbart att verksamheten inte uppfyller kraven i 22 b § 3 mom. eller om filialen till försäkringsbolaget från tredjeland med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning, arten av produkten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap som krävs av personalen eller därmed jämförbara omständigheter inte har tillräckliga förutsättningar att sköta verksamheten på ett ändamålsenligt sätt eller om det har förekommit allvarliga brister eller allvarligt missbruk i verksamheten.

23 §
Generalagentens uppgifter

Den affärsverksamhet som ett försäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland ska ledas och skötas av en generalagent, som också representerar bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till nämnda verksamhet. Generalagenten har rätt att hos bolaget anställa ombud som behövs för bedrivande av försäkringsverksamheten och som handlar under hans ledning och på hans ansvar.

24 §
Krav som ställs på generalagenten

Generalagenten ska ha hemort i Finland. En minderårig eller den för vilken har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs, får inte vara generalagent. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten. Generalagenten ska vara väl ansedd och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som försäkringsbolaget från tredjeland bedriver i Finland.

Generalagenten kan även vara en finsk sammanslutning, som till sin representant ska utse en fysisk person som fyller de krav som ställs i 1 mom.

28 §
Filialens grundkapital

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska för den direkta försäkringsverksamhet som bolaget bedriver i Finland alltid här ha tillgångar som uppgår till minst

1) 3 000 000 euro vid bedrivande av livförsäkringsverksamhet och till skadeförsäkringsklasserna 10―16 hörande försäkringsverksamhet, samt

2) 2 000 000 euro vid bedrivande av annan försäkringsverksamhet.

Ett försäkringsbolag från tredjeland som i Finland enbart bedriver återförsäkringsverksamhet och affärsverksamhet som är direkt anknuten till återförsäkringsverksamheten ska alltid ha tillgångar som uppgår till minst 3 000 000 euro i Finland.

Det minimibelopp av tillgångar som avses i 1 och 2 mom. kallas i denna lag filialens grundkapital.

När bolaget har varit verksamt i Finland i tre år kan Försäkringsinspektionen på ansökan, med beaktande av verksamhetens omfattning och art, godkänna ett grundkapital som är mindre än det som anges i 1 och 2 mom., men som dock ska vara minst hälften av det belopp som anges i detta lagrum. Försäkringsinspektionen kan återkalla eller ändra sitt godkännande.

De eurobelopp som anges i 1 och 2 mom. kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras så att de motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån.

29 §
Säkerhet

Av grundkapitalet för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland som bedriver direkt försäkringsverksamhet ska på de villkor som Försäkringsinspektionen bestämmer minst hälften deponeras som säkerhet på en av inspektionen godkänd finsk depositionsbank eller på ett av inspektionen godkänt sidokontor för ett utländskt kreditinstitut som har etablerats i Finland.

Medan verksamheten pågår ska värdet av säkerheten alltid vara minst lika stort som verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 30 § 2 eller 3 mom.

Säkerheten ska bestå av sådana värdepapper eller förbindelser som duger som täckning för ansvarsskulden och som stämmer överens med de närmare föreskrifter som Försäkringsinspektionen meddelar. Ett försäkringsbolag från tredjeland kan enligt vad inspektionen bestämmer byta värdepapper eller förbindelser eller få sådana tillbaka. Bolaget ska se till att säkerhetens värde inte underskrider det minimibelopp som föreskrivs i 1 och 2 mom.

De tillgångar som utgör säkerhet får användas endast för betalning av sådana på försäkringsavtal grundade skulder som hänför sig till bolagets direkta försäkringsverksamhet i Finland.

30 §
Filialens verksamhetskapital

Med filialens verksamhetskapital avses det belopp varmed tillgångarna ska anses överskrida filialens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser. För filialens verksamhetskapital gäller i övrigt vad som i försäkringsbolagslagen föreskrivs om försäkringsbolags verksamhetskapital.

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den direkta försäkringsverksamhet som ett skadeförsäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen och garantibeloppet enligt 11 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 19 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den direkta försäkringsverksamhet som ett livförsäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 12 § i försäkringsbolagslagen och garantibeloppet enligt 11 kap. 20 § i försäkringsbolagslagen. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 20 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den återförsäkringsverksamhet som ett återförsäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 18 § i försäkringsbolagslagen och garantibeloppet enligt 11 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.

31 §
Ordnande av filialens solvens

Verksamhetskapitalet för en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland samt filialens återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på filialens solvens ska ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna med beaktande av de sannolika växlingarna i intäkter och kostnader samt andra kalkylerbara osäkerhetsfaktorer.

På ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas bestämmelserna om utjämningsbelopp i 9 kap. i försäkringsbolagslagen och om proaktiv tillsyn över ett försäkringsbolags solvensställning i 12 kap. i försäkringsbolagslagen.

32 §
Tillstånd att avvika från kapitalkraven

Om ett försäkringsbolag från tredjeland har koncession att bedriva försäkringsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan Försäkringsinspektionen på bolagets ansökan bevilja bolaget rätt att avvika från de krav som föreskrivs i 28―31 §, om den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet svarar för solvenskontrollen av hela den direkta försäkringsverksamhet som bolaget bedriver inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

33 §
Ansvarsskuld

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska för sin försäkringsverksamhet i Finland beräkna ansvarsskulden. Ansvarsskulden består av premieansvaret och ersättningsansvaret enligt 9 kap. 2 och 3 § i försäkringsbolagslagen.

34 §
Täckning av ansvarsskuld

Ansvarsskulden ska täckas så som bestäms i 10 kap. 1―25 § i försäkringsbolagslagen. De tillgångar som hör till täckningen för ett försäkringsbolag som bedriver direkt försäkringsverksamhet ska dock finnas i Finland.

För täckning av ansvarsskulden får inte användas den säkerhet som avses i 29 § i denna lag.

De tillgångar som hör till täckningen för ett försäkringsbolag som bedriver direkt försäkringsverksamhet ska förvaras så som Försäkringsinspektionen bestämmer.

34 a §
Placeringsplan

Generalagenten för ett försäkringsbolag från tredjeland ska utarbeta en plan för hur filialens tillgångar ska placeras.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om utarbetandet av placeringsplanen.

37 §
Försäkringsmatematiker

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha en försäkringsmatematiker för att göra försäkringstekniska beräkningar och utredningar. I fråga om försäkringsmatematikern iakttas 31 kap. 4―9 § i försäkringsbolagslagen.

38 §
Tillsynen över försäkringsbolag från tredjeland

Tillsynen över och inspektionen av den försäkringsverksamhet som försäkringsbolag från tredjeland bedriver i Finland ankommer på Försäkringsinspektionen.

39 §
Utredningar som ska tillställas Försäkringsinspektionen

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska före revisionens början inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid lämna inspektionen de upplysningar om sin ekonomiska ställning som inspektionen bestämmer. Om det är fråga om ett livförsäkringsbolag, ska filialen dessutom före revisionens början lämna Försäkringsinspektionen en redogörelse för beräknandet av ansvarsskulden samt inom en av inspektionen bestämd tid en undersökning av försäkringsverksamheten. Redogörelsen och undersökningen ska göras i enlighet med inspektionens föreskrifter.

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska årligen tillställa Försäkringsinspektionen en redogörelse för filialens verksamhet, gjord enligt inspektionens föreskrifter. Till redogörelsen ska fogas ett intyg över att de tillgångar som motsvarar grundkapitalet, den ställda säkerheten och täckningen av ansvarsskulden motsvarar kraven i 28, 29 och 34 §. Generalagenten ska inom den tid som inspektionen bestämmer tillställa inspektionen de handlingar som avses här.

39 a §
Revision

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha minst en revisor. Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007). Om en filial endast har en revisor och denna inte är en CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen ska minst en revisorssuppleant väljas.

Försäkringsinspektionen ska förordna en revisor för filialen, om

1) någon revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) revisorn saknar behörighet enligt 3 § i revisionslagen, eller om

3) revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 24 och 25 § i revisionslagen.

Försäkringsinspektionen ska begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd, om inspektionen avser förordna en revisor på den grund som avses i 2 mom. 3 punkten.

För revisors skyldighet att till Försäkringsinspektionen lämna en anmälan om omständigheter och beslut som avser försäkringsbolaget gäller 7 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen.

För revisionen av filialer gäller i övrigt revisionslagen i tillämpliga delar.

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om revisionen av filialer.

40 §
Filialens bokslut och verksamhetsberättelse

Om inte annat föreskrivs om bokföring och bokslut i denna lag ska på bokföringen och upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelsen för filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

På upprättandet av bokslutet för en filial tillämpas inte bestämmelserna i 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 9 och 11 §, 4 kap. 1, 3, 4 och 7 §, 5 kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 6 kap., 7 a kap. 2―5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på en filials bokslut och verksamhetsberättelse 8 kap. 4 § 5―7 mom., 7 och 8 §, 9 § 1 mom. 1―3 punkten och 2 och 3 mom., 10 och 11, 13―19 och 28―30 § i försäkringsbolagslagen. Vad som i nämnda lagrum bestäms om aktier och aktiekapital gäller i tillämpliga delar garantiandelar och garantikapital samt övriga bolagsandelar och det grundkapital som bildas av dem.

Filialen får upprätta sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen förutsatt att det försäkringsbolag som filialen hör till upprättar sitt bokslut i enlighet med dessa.

På ett sådant bokslut som avses i 3 mom. tillämpas vad som i bokföringslagen föreskrivs om bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §, bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3 kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut i 7 §, balansbok i 8 §, offentliggörande av bokslut i 10 §, uppgifter om revision i 12 § och specifikationer till balansräkningen och till noterna i 13 §.

Bokslutet ska lämnas till revisorerna inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Filialen ska ge in bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för registrering hos Patent- och registerstyrelsen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

40 a §
Ytterligare bestämmelser om verksamhetsberättelsen för en filial

I verksamhetsberättelsen för en filial ges utöver de uppgifter som avses i 8 kap. 9 § 1 mom. 1―4 punkten samt 2 och 3 mom. i försäkringsbolagslagen

1) namn och hemort för det företag till vilket filialen hör,

2) en redogörelse för de tillgångar och skulder som filialen under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit,

3) en redogörelse, om det företag till vilket filialen hör har blivit moderföretag eller varit övertagande företag vid en fusion av väsentlig storlek, om företaget genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit avsevärda tillgångar och skulder eller om företaget har delats,

4) uppgift om de övriga utländska filialerna till det företag till vilket filialen hör eller, i det fall att det företag till vilket filialen hör har fler än tio filialer, uppgift om var en kopia av ett ovan nämnt företags bokslut eller koncernbokslut med uppgifter om filialerna kan erhållas,

5) uppgift om det sammanlagda antal aktier som filialen innehar i det företag till vilket filialen hör och i det nämnda företagets moderföretag, aktiernas sammanlagda nominella belopp samt aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier, och

6) en redogörelse för den anknytande verksamhet enligt 22 b § i denna lag som filialen bedriver.

Om filialen har avyttrat aktier i det företag till vilket filialen hör eller i moderföretaget, ska detta nämnas i verksamhetsberättelsen och uppgifterna enligt 8 kap. 13 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen uppges i enlighet med 9 § 3 mom. i nämnda kapitel.

40 b §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om bokslut och verksamhetsberättelse samt avvikelser

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut och verksamhetsberättelse för filialer ska upprättas.


Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en filial av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna lag och bokföringslagen, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av filialens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.


41 §
Utredningar som generalagenten skall lämna

Generalagenten ska utan dröjsmål tillställa Försäkringsinspektionen

1) meddelande om ändring av bolagets namn samt ändring av bolagsordning eller stadgar,

2) en kopia av bolagets bokslut för varje räkenskapsperiod,

3) uppgift om de tvångsmedel som den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten har tillgripit mot bolaget, samt

4) meddelande om ändringar i fråga om filialens adress samt generalagentens namn, nationalitet och hemort.


42 §
Vite för generalagenten

Försäkringsinspektionen kan ålägga generalagenten att tillställa inspektionen de handlingar och uppgifter som avses i 22, 39, 40, 40 a och 41 §. Inspektionen kan förena sitt åläggande med vite.

Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland är belägen eller, om bolaget inte har någon filial i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

43 §
Granskning av verksamheten

Försäkringsinspektionen har rätt att granska den verksamhet som ett försäkringsbolag från tredjeland och dess dottersammanslutningar och anknutna företag bedriver i Finland. Av särskilda skäl kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för granskning. Bolaget ska på begäran avgiftsfritt ges kopior av handlingarna.

Försäkringsinspektionen kan förordna en särskild sakkunnig att bistå Försäkringsinspektionen vid granskningen. Den sakkunniges arvode fastställs av inspektionen, och det betalas av ifrågavarande bolags medel så som inspektionen bestämmer.

Försäkringsinspektionen har rätt att för granskning få för försäkringstillsynen nödvändiga uppgifter samt handlingar och upptagningar på verksamhetsställen till företag som är ombud för försäkringsbolag eller som på uppdrag av ett försäkringsbolag sköter uppgifter som hör till bolaget.

44 §
Tvångsmedel

Om ett försäkringsbolag från tredjeland inte iakttar lagarna om försäkringsverksamheten, sin koncession, sin bolagsordning eller sina stadgar eller de föreskrifter som Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som inrikesministeriet har utfärdat med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, eller om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det i bolagets verksamhet har uppdagats missbruk, kan Försäkringsinspektionen ge försäkringsbolaget en anmärkning, uppmana bolaget att rätta till saken inom utsatt tid eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt.

Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland är belägen eller, om bolaget inte har någon filial i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda försäkringsbolaget från tredjeland att bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till.

45 §
Begränsning eller återkallande av koncession

Försäkringsinspektionen kan begränsa eller återkalla koncessionen för ett försäkringsbolag från tredjeland, om

1) bolaget inte inleder sin verksamhet i Finland inom 12 månader från det att koncessionen beviljades,

2) bolaget meddelar att det avstår från att bedriva försäkringsverksamhet i Finland,

3) bolaget har lagt ner sin verksamhet i Finland för över sex månader sedan koncessionen beviljades,

4) bolaget inte iakttar den uppmaning eller det förbud som avses i 44 § och åsidosättandet av förpliktelserna är grovt,

5) bolaget inte inom utsatt tid har kunnat vidta de åtgärder som framförts i den i 46 § avsedda planen för återställande av en sund finansiell ställning eller planen för kortfristig finansiering,

6) det i de förhållanden under vilka koncessionen har beviljats har inträffat sådana förändringar att koncession inte mera skulle beviljas, eller om

7) förutsättningarna för inledande av verksamhet inte längre uppfylls.

Koncessionen ska återkallas om ett likvidationsförfarande inleds mot försäkringsbolaget från tredjeland.

46 §
Saneringsplan och finansieringsplan

Om verksamhetskapitalet för en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland understiger verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 30 § 2 eller 3 mom., ska bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för filialen.

Om verksamhetskapitalet för en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland underskrider garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom., ska bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering för filialen.

Om Försäkringsinspektionen annars anser att försäkringstagarnas intressen eller de försäkrade förmånerna är hotade hos en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland, kan inspektionen kräva att filialen till inspektionen för godkännande överlämnar en plan för återställande av en sund finansiell ställning för filialen.

Som en del av den plan för återställande av en sund finansiell ställning som avses i 1 och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja kravet i fråga om verksamhetskapitalets minimibelopp för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland för att säkerställa att filialen i framtiden kan uppfylla de krav som gäller verksamhetskapitalet.

Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen nedskrivs i den uträkning som avses i 30 a § i denna lag, i synnerhet i de fall då marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen.

Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt och hållet förbjuda en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland att hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 6 och 8 punkten i försäkringsbolagslagen till filialens verksamhetskapital.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf ska innehålla.

47 §
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrade förmånerna kan Försäkringsinspektionen förbjuda ett försäkringsbolag från tredjeland att överlåta eller pantsätta sin egendom i Finland, om

1) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller kraven enligt 34 § i fråga om täckning av ansvarsskulden,

2) verksamhetskapitalet för den filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland understiger garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom.,

3) verksamhetskapitalet för den filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland understiger verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 30 § 2 eller 3 mom. och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att filialens ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om inspektionen anser att filialen håller på att råka i en sådan situation, samt om

4) försäkringsbolaget inte har iakttagit inspektionens uppmaning med stöd av denna lag att komplettera de tillgångar som motsvarar filialens grundkapital eller den säkerhet som bolaget har ställt.

På de villkor som anges i 1 mom. kan Försäkringsinspektionen också förbjuda försäkringsbolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna. På beslut om förbud tillämpas vad som i denna lag bestäms om förbud att överlåta och pantsätta egendom.

Ett förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredjeland får gälla i högst tre månader. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl förlänga förbudet med högst tre månader.

Av Försäkringsinspektionens beslut enligt 1 mom. ska framgå vilken dag beslutet meddelats, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller, förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 5 mom. har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.

Försäkringsinspektionen ska tillsätta ett ombud vid filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland. Ombudet ska övervaka att bolaget iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Ombudet har de befogenheter som nämns i 25 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen. I fråga om ombudets rättigheter och skyldigheter tillämpas dessutom vad som bestäms i 25 kap. 11 § i försäkringsbolagslagen.

På förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas dessutom vad som i 25 kap. 12―21 § och 24 kap. i försäkringsbolagslagen bestäms om förbud för ett finskt försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.

7 a kap.

Särskilda bestämmelser om verksamheten för en i Finland belägen filial till ett försäkringsbolag från Schweiziska edsförbundet

47 a §
Definition

Med ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag avses i denna lag ett försäkringsföretag vars hemort finns i Schweiziska edsförbundet, nedan Schweiz, och som bedriver verksamhet som omfattas av de skadeförsäkringsklasser som finns uppräknade i bilaga 1 till det avtal som undertecknats den 10 oktober 1989 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet gällande annan direkt försäkring än livförsäkring.

47 b §
Tillämplig lagstiftning

På schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland tillämpas bestämmelserna i denna lag om försäkringsbolag från tredjeland med de undantag som nämns i 2 och 3 mom.

I fråga om schweiziska skadeförsäkringsbolags grundkapital, verksamhetskapital och garantibelopp iakttas schweizisk lag.

På schweiziska skadeförsäkringsbolag tillämpas inte 20 § 1 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten, 28―32 §, 45 § 5 punkten, 46 §, 47 § 2―5 mom. eller 51 § i denna lag.

47 c §
Tillämpliga ytterligare bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i 47 b § tillämpas på schweiziska skadeförsäkringsbolag bestämmelserna i 47 d―47 h §. Dessa bestämmelser tillämpas dock inte på sådana försäkringar, sådan verksamhet, sådana sammanslutningar eller sådan återförsäkring som avses i bilaga 2 till det avtal som nämns i 47 a §.

47 d §
Koncessionsansökan

Utöver vad som bestäms i 20 § ska till ett schweiziskt skadeförsäkringsbolags koncessionsansökan fogas ett av den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten utfärdat intyg av vilket framgår

1) att den sökandes företagsform är någon av de företagsformer som nämns i bilaga 3 till det avtal som nämns i 47 a §,

2) att sökanden inte bedriver annan verksamhet än försäkringsverksamhet och till den anknytande verksamhet,

3) försäkringsklasserna i fråga om de förmåner och risker som sökanden på basis av koncession som erhållits i Schweiz har rätt att försäkra,

4) att sökanden, med beaktande av den planerade verksamheten, uppfyller de solvenskrav som enligt schweizisk lag uppställs för försäkringsbolag,

5) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt för ändamålet avsatta tillgångar och, i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18, "Turistassistans", de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande, samt

6) försäkringsklasserna i fråga om de risker som sökanden faktiskt försäkrar.

47 e §
Utlåtande om koncessionsansökan från den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten

Innan Försäkringsinspektionen beviljar ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag koncession enligt 18 §, ska den sända en sådan verksamhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 4 punkten jämte eventuella anmärkningar med anledning av ansökan för utlåtande till den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten.

Om den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten inte ger sitt utlåtande om koncessionsansökan inom tre månader efter att de handlingar som nämns i 1 mom. mottagits, anses den ge sitt bifall till att ansökan godkänns.

47 f §
Säkerhetsåtgärder

Utöver vad som bestäms i 47 § kan Försäkringsinspektionen omhänderta sådan i Finland befintlig egendom som ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag har i sin besittning eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begär detta.

Innan Försäkringsinspektionen vidtar åtgärder enligt 1 mom. i en situation som avses i 47 § 1 mom. 1 punkten, ska inspektionen underrätta den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om saken.

47 g §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Om det övertagande bolaget i ett sådant fall som avses i 66 § är ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en filial i Finland ska Försäkringsinspektionen, innan den ger sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts, hos den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget har ett tillräckligt verksamhetskapital med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Om det övertagande bolaget i ett sådant fall som avses i 66 § är ett finskt skadeförsäkringsbolag, ska Försäkringsinspektionen på begäran ge den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en filial i Finland kan med Försäkringsinspektionens samtycke helt eller delvis överta ett finskt försäkringsbolags försäkringsbestånd. Försäkringsinspektionen ska då innan samtycke ges inhämta sådan bekräftelse som avses i 1 mom. Vid sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i detta moment ska i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 21 kap. 1―5, 8―12 och 14―16 § i försäkringsbolagslagen, om inte Försäkringsinspektionen medger dispens från detta. Bestämmelserna i 21 kap. 8―10 § i försäkringsbolagslagen tillämpas dock enbart på det överlåtande försäkringsbolaget.

47 h §
Begränsning eller återkallande av koncession

Innan Försäkringsinspektionen vidtar åtgärder enligt 45 §, ska den förhandla om saken med den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten. Om det blir nödvändigt att återkalla koncessionen innan ovan nämnda förhandling har slutförts, ska Försäkringsinspektionen underrätta den schweiziska myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om sitt beslut.

48 §
Ansökan om återkallande av koncession

Ämnar ett försäkringsbolag från tredjeland upphöra med sin försäkringsverksamhet i Finland, ska bolaget ansöka om att Försäkringsinspektionen återkallar koncessionen.

Om den koncession som bolaget har beviljats i hemstaten återkallas, ska också försäkringsbolagets koncession i Finland återkallas.

49 §
Likvidationsförfarande

Om koncessionen för ett försäkringsbolag från tredjeland har återkallats eller annars upphört att gälla, ska bolaget utan dröjsmål tillsätta en likvidator i generalagentens ställe för att sköta likvidationen av bolagets försäkringsverksamhet i Finland. Försäkringsinspektionen har dessutom rätt att förordna en likvidator. Försäkringsinspektionen har också rätt att förordna en likvidator för bolaget, om bolaget inte tillsätter en likvidator.

För likvidatorer gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om generalagenter och tillfälliga generalagenter.

Likvidatorn ska eftersträva att så snart som möjligt åstadkomma en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet vid bolagets filial i Finland i enlighet med 66 §. Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd eller om försäkringsverksamheten inte kan likvideras på annat sätt, ska Försäkringsinspektionen bestämma den tidpunkt, högst tre år efter det att likvidationen inleddes, då andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen (585/1986) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) ska upphöra samt den tidpunkt då beståndet av försäkringar baserade på de nämnda lagarna samt den mot försäkringsbeståndet svarande proportionella andelen av bolagets tillgångar ska överföras till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i tillämpliga delar vad som i 21 kap. 4, 5, 12 och 13 § i försäkringsbolagslagen och i 68 § 2 mom. i denna lag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram den tidpunkt som den har bestämt att försäkringarna ska upphöra vid, med ytterligare högst två år från den tidpunkt Försäkringsinspektionen först bestämt. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 23 kap. 21 och 22 § i försäkringsbolagslagen.

Vid likvidation av en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland iakttas dessutom i tillämpliga delar 23 kap. 7 §, 8 § 2―3 mom., 9―12, 15 och 17―20 § samt 24 kap. i försäkringsbolagslagen.

49 a §
Samarbete mellan myndigheter

Om ett försäkringsbolag från tredjeland som trätt i likvidation också har filialer i andra EES-stater än Finland, ska Försäkringsinspektionen och likvidatorn för filialen samarbeta med de behöriga myndigheterna i dessa länder när filialerna likvideras.

52 §
Försättande i konkurs av en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland

På konkurs i fråga om en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas bestämmelserna om konkurs, om inte något annat bestäms i denna lag.

En filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland kan sökas i konkurs genom beslut av generalagenten eller, när bolagets koncession har återkallats eller annars upphört, genom beslut av likvidatorn.

Under konkursen representeras bolaget såsom konkursgäldenär av generalagenten eller av den likvidator som har tillsatts före konkursens början. Under konkursen kan dock godkännas en ny generalagent eller nya likvidatorer.

Vid konkurs i fråga om en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har i Finland iakttas dessutom i tillämpliga delar 68 § 2 mom. samt 23 kap. 30 § 1 och 3 mom., 31 § 1―6 mom. och 32―35 § samt 24 kap. i försäkringsbolagslagen.

57 §
Livförsäkringsbolags och skadeförsäkringsbolags separata ställning

Ett utländskt livförsäkringsbolag får inte i Finland bedriva annan försäkringsverksamhet än livförsäkring och sådan skadeförsäkring som hör till de i 2 § 1 mom. 6 punkten avsedda skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring av dessa skadeförsäkringar och av livförsäkring. Ett livförsäkringsbolag ska hålla den skadeförsäkringsverksamhet som det bedriver åtskild från livförsäkringsverksamheten.

Ett utländskt skadeförsäkringsbolag får inte i Finland bedriva annan försäkringsverksamhet än skadeförsäkring. Ett utländskt skadeförsäkringsbolag som bedriver endast skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 och återförsäkring av dessa försäkringar får dock samtidigt bedriva även livförsäkring och återförsäkring av livförsäkring. Efter att ett sådant bolag har börjat bedriva livförsäkringsverksamhet gäller i fråga om det vad som i denna lag föreskrivs om utländska livförsäkringsbolag.


60 §
Marknadsföring

Vid ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring samt vid tillsynen över marknadsföringen och avtalsvillkoren iakttas 25 kap. 6 § och 22 § 3 mom. samt 31 kap. 1 och 3 § i försäkringsbolagslagen. Ett utländskt försäkringsbolag ska i sin marknadsföring uppge sitt namn, sin bolagsform, sin hemstat, adressen till sitt huvudkontor samt adressen till det kontor eller den filial som ingår försäkringsavtalet.

63 a §
Beredskap för undantagsförhållanden

Ett utländskt försäkringsbolags filial i Finland ska genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Försäkringsinspektionen kan medge dispens från denna skyldighet, om det är motiverat med hänsyn till filialens storlek eller verksamhetens art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.

Den skyldighet som föreskrivs i denna paragraf gäller inte ett utländskt EES-försäkringsbolags filial i Finland till den del filialen med stöd av lagstiftningen i bolagets hemstat har säkerställt att dess uppgifter under undantagsförhållanden sköts i överensstämmelse med 1 mom. eller på ett därmed jämförbart sätt och lämnat Försäkringsinspektionen en tillräcklig utredning om detta.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som ska anses vara sedvanlig för försäkringsbolag och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

64 §
Ett utländskt försäkringsbolags rätt att överlåta försäkringsbestånd

Ett utländskt försäkringsbolag (överlåtande bolag) som bedriver i denna lag avsedd försäkringsverksamhet i Finland kan med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta försäkringsbeståndet enligt de försäkringsavtal som hör till ifrågavarande försäkringsverksamhet till ett finskt eller utländskt försäkringsbolag (övertagande bolag) i de fall som fastställs i detta kapitel.

Försäkringsinspektionen ska ge sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om åtgärden inte kränker de försäkrade förmånerna och om den inte anses äventyra iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet och om övriga förutsättningar enligt detta kapitel för överlåtelse av försäkringsbeståndet uppfylls. Försäkringsinspektionen har rätt att ställa sådana villkor för överlåtelsen som den anser nödvändiga för att trygga de försäkrade förmånerna och iakttagandet av sunda och försiktiga affärsprinciper i försäkringsbolagets verksamhet.

65 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett utländskt EES-försäkringsbolag

Ett utländskt EES-försäkringsbolag kan överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts på basis av etableringsrätten eller rätten att fritt tillhandahålla försäkringstjänster till ett finskt försäkringsbolag eller till ett annat utländskt EES-försäkringsbolag. Den myndighet som i det överlåtande bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten beslutar om samtycke till överlåtelse av beståndet.

Försäkringsinspektionen ger på begäran av ett utländskt EES-försäkringsbolag samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om den risk som täcks av ett skadeförsäkringsavtal finns i Finland, om den som har tecknat livförsäkring varaktigt bor i Finland eller, i de fall där den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, om den juridiska personens driftställe till vilket avtalet hänför sig är beläget i Finland.

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, ska Försäkringsinspektionen dessutom ge den myndighet som i det överlåtande bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten ett utlåtande om huruvida det övertagande bolaget med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Försäkringsinspektionen ska besluta om givande av samtycke enligt 2 mom. eller utlåtande enligt 3 mom. inom tre månader från det att begäran inkom från den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten. I annat fall anses inspektionen ha gett samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet eller bekräftat att försäkringsbolagets verksamhetskapital är tillräckligt.

66 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett försäkringsbolag från tredjeland

Ett försäkringsbolag från tredjeland kan med samtycke av Försäkringsinspektionen överlåta försäkringsbeståndet enligt de försäkringsavtal som ingåtts av dess filial i Finland till ett finskt försäkringsbolag eller till ett sådant utländskt EES-försäkringsbolag eller till ett försäkringsbolag från tredjeland som har en filial i Finland.

Försäkringsinspektionen ska innan samtycke ges inhämta samtycke av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den andra stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den av skadeförsäkringsavtalet täckta risken finns enligt 3 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen eller där den som har tecknat livförsäkring varaktigt bor eller, om den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, där den juridiska personen har det driftställe som avtalet hänför sig till.

Om det övertagande bolaget är ett utländskt EES-försäkringsbolag, ska Försäkringsinspektionen innan samtycke ges, hos den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Om det övertagande bolaget är ett sådant försäkringsbolag från tredjeland som har en filial i Finland och solvensövervakningen av den direkta försäkringsverksamhet som det övertagande bolaget bedriver inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sköts av en försäkringsinspektionsmyndighet i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, ska Försäkringsinspektionen hos denna myndighet inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas har ett tillräckligt verksamhetskapital.

68 §
Förfarande som tillämpas på överlåtelse av försäkringsbestånd

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, tillämpas på överlåtelsen bestämmelserna i 21 kap. 1―5, 8―12 och 14―16 § i försäkringsbolagslagen. Bestämmelserna i 21 kap. 8―10 § i försäkringsbolagslagen tillämpas dock enbart på det övertagande försäkringsbolaget.

Vad som i 21 kap. 4, 5, 12 och 13 § i försäkringsbolagslagen bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet gäller i tillämpliga delar när det är fråga om sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 66 § i denna lag. Den kallelse som avses i 21 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen utfärdas dock på det överlåtande bolagets bekostnad. Det överlåtande bolaget är inte skyldigt att underrätta bolagets delägare om ovan nämnda kallelse. Försäkringsinspektionen ska hålla de handlingar som gäller överlåtelsen framlagda i minst en månads och högst två månaders tid.

Det övertagande bolaget ska informera om den i 65 och 66 § i denna lag avsedda överlåtelsen av försäkringsbeståndet i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning på den ort där det överlåtande bolagets filial i Finland är belägen samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer, inom en månad från det att försäkringsbeståndet övergick, om den av skadeförsäkringen täckta risken finns i Finland, om den som har tecknat livförsäkring är varaktigt bosatt i Finland eller, i de fall där den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, om den juridiska personens driftställe till vilket avtalet hänför sig är beläget i Finland. Informationen ska innehålla ett omnämnande av försäkringstagarens i 21 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen avsedda rätt att säga upp sitt försäkringsavtal. Om det överlåtande bolaget inte har någon filial i Finland, ska om överlåtelsen av försäkringsbeståndet förutom i den officiella tidningen informeras i åtminstone en tidning som utkommer i Finland samt dessutom enligt vad inspektionen vid behov bestämmer.

När en del av försäkringsbeståndet överlåts ska på motsvarande sätt iakttas vad som föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbeståndet.

70 §
Register över utländska försäkringsbolag

Försäkringsinspektionen för register över utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland. I registret antecknas


3) om bolaget har en filial, dess adress,


5) de försäkringsklasser inom vilka bolaget enligt anmälan eller koncessionen bedriver verksamhet i Finland och, om bolaget bedriver återförsäkringsverksamhet, uppgift om huruvida det bedriver återförsäkring av skadeförsäkring eller av livförsäkring eller vardera,


71 §
Språket i handlingarna

Om en handling eller utredning som enligt denna lag ska lämnas till Försäkringsinspektionen har avfattats på något annat språk än finska eller svenska, ska till den på yrkande av Försäkringsinspektionen fogas en officiell översättning till finska.

72 §
Försäkringsstatistik

Utan hinder av bestämmelserna om handlingars sekretess får Försäkringsinspektionen publicera sådan statistik om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland och om deras ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla bolag.

73 §
Generalagentens skadeståndsskyldighet

Talan för bolagets räkning som inte grundas på en straffbar gärning kan inte väckas sedan fem år har förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilket det beslut som talan avser fattades eller den åtgärd som talan avser vidtogs.

74 §
Forum

Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan ett tvistemål som gäller ett utländskt försäkringsbolags försäkringsverksamhet i Finland och där bolaget är svarande behandlas vid domstolen på den ort där bolaget har sin filial.

Om ett utländskt försäkringsbolag har en filial i Finland, anses en stämning ha tillställts bolaget när den har delgivits generalagenten. Om en sammanslutning är generalagent, anses stämningen på motsvarande sätt ha blivit överlämnad när den har delgivits den person som sammanslutningen har utsett till sin representant.

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet

Den som uppsåtligen

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsverksamhet i Finland utan att göra anmälan enligt 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom. eller i strid med 22 a eller 57 § eller bedriver tilläggspensionsverksamhet utan att göra anmälan enligt 13 a §, eller

2) i strid med bestämmelserna i 13 §, 17 § 3 mom. eller 55 § eller ett förbud som Försäkringsinspektionen har utfärdat med stöd av 44 § 3 mom. beviljar nya försäkringar,

ska dömas enligt vad försäkringsbolagslagen bestämmer om olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet.

Allmänna åklagaren ska innan åtal väcks för olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet inhämta Försäkringsinspektionens utlåtande. När domstolen behandlar brottmålet ska den ge Försäkringsinspektionen tillfälle att bli hörd.

79 §
Sekretess

Den som i egenskap av anställd hos ett utländskt försäkringsbolag eller dess holdingsammanslutning eller tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i deras organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av ett utländskt försäkringsbolag eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 2―5 mom. har fått veta något om det utländska försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller har fått kännedom om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån sekretessen gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretessen till


11) myndigheter eller organ enligt 3―8 punkten i andra stater än en EES-stat för utförande av tillsynsuppgifter, om de uppgifter som ska lämnas i staten i fråga omfattas av den sekretess som avses i 1 mom.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och ovan i 2 mom. har Försäkringsinspektionen rätt att använda uppgifter som omfattas av den sekretess som avses i 1 mom. endast för att


Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretessen


7) med social- och hälsovårdsministeriets tillstånd för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd sekretessen har föreskrivits; ett tillstånd kan beviljas för viss tid och till detta ska fogas de föreskrifter som behövs för att skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses föreligga,


10) till ett företag som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda finans- och försäkringskonglomerat som det utländska försäkringsbolaget för kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering; dock inte känsliga uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen.


Vad som i 4 mom. 4 punkten föreskrivs om försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter gäller i tillämpliga delar också sådana nämnder och sådana organ inom försäkringsbranschen som avses i 4 mom. 4 punkten.

Försäkringsinspektionen får lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för att de myndigheter som nämns i 2 mom. ska kunna utföra sina uppdrag. Ett försäkringsbolag kan i situationer som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för skötseln av ärendena i fråga.


80 §
Olovligt röjande av försäkringshemlighet

Till straff för brott mot den sekretess som avses i 79 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

84 §
Ändringssökande

Besvär över beslut som Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag får anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999).

Över beslut om utdömande av vite som länsstyrelsen har meddelat med stöd av denna lag får besvär anföras hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 eller 4 mom., 41 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 eller 3 mom., 45, 47 eller 47 f § eller 49 § 1 mom. kan verkställas trots besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 13/2008
EkUB 7/2008
RSv 51/2008
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (32005L0068); EGT nr L 323, 9.12.2005, s. 1

Nådendal den 18 juli 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.