508/2008

Given i Nådendal den 18 juli 2008

Lag om ändring av 29 b § i lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 29 b §, sådan den lyder i lag 795/2000, som följer:

29 b §
Kundkontroll

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp ska dessutom vid behov känna till kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet.

I fråga om kundkontroll gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och om den riskhantering som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

RP 25/2008
FvUB 8/2008
RSv 77/2008

Nådendal den 18 juli 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.