503/2008

Given i Nådendal den 18 juli 2008

Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bidra till att dessa avslöjas och utreds samt effektivisera spårning och återtagande av vinningen av brott. I lagen föreskrivs dessutom om skyldigheten att registrera vissa funktioner och om kraven på funktionerna och tillsynen över dem.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) kreditinstitut och finansiella institut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3―11 punkten i kreditinstitutslagen,

2) utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993),

3) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster som avses i 15 § i lagen om värdepappersföretag,

4) utländska värdepappersföretags filialer som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996),

5) fondbolag och förvaringsinstitut som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999),

6) utländska fondbolags filialer som avses i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004),

7) aktiebolag eller andelslag som driver begränsad kreditinstitutsverksamhet som avses i 5 § i kreditinstitutslagen,

8) värdepapperscentralen och kontoförande institut som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) och i den lagen avsedda, som kontoförande institut auktoriserade utländska sammanslutningars verksamhetsställen i Finland,

9) pantlåneinrättningar som avses i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992),

10) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997),

11) försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

12) utländska försäkringsbolags representationer som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

13) försäkringsförmedlare som avses i lagen om försäkringsförmedling (570/2005),

14) penningspelssammanslutningar som avses i 12 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001) samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel,

15) sammanslutningar som verkställer penningspel och som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel i landskapet Åland,

16) sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000),

17) revisorer som avses i revisionslagen (459/2007),

18) OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999),

19) dem som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller i huvudsak skatterådgivningstjänster,

20) dem som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller annan betalningsrörelse än sådan generell betalningsförmedling som avses i kreditinstitutslagen (betalningsrörelse),

21) dem som affärs- eller yrkesmässigt utför bokföringsuppgifter på uppdrag,

22) dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor till den del som denne i kontanter får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar vars belopp sammanlagt uppgår till minst 15 000 euro,

23) dem som tillhandahåller tjänster som avses i artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, nedan tredje penningtvättsdirektivet (tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster),

24) advokater som avses i lagen om advokater (496/1958), dem som biträder advokaterna och andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller juridiska tjänster, till den del som det är fråga om att handla i en klients namn eller för dennes räkning vid affärstransaktioner i anknytning till

a) köp, försäljning, genomförande eller planering av fastigheter eller företag,

b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,

d) organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av bolag, eller

e) bildande, drift eller ledning av stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar eller liknande strukturer.

3 §
Åtgärder på en annan stats territorium

Denna lag tillämpas vid förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism också då de medel som är föremål för en affärstransaktion härrör från åtgärder som vidtagits inom en annan stats territorium.

4 §
Undantag som gäller tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte i verksamhet där tjänster som avses i 2 § 1, 3 och 20 punkten tillhandahålls tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning. För genomförande av tredje penningtvättsdirektivet och kommissionens direktiv 2006/70/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning, nedan kommissionens genomförandedirektiv, utfärdas genom förordning av finansministeriet närmare bestämmelser om när tillhandahållandet av tjänster ska anses vara tillfälligt eller ske i mycket begränsad omfattning.

Denna lag tillämpas inte i verksamhet som består i att tillhandahålla penningautomater för användning utanför kasinon.

Denna lag tillämpas inte när någon handlar eller vidtar åtgärder för att någon annan ska handla som nominell aktieägare för en verklig förmånstagares räkning i ett bolag vars värdepapper har tagits upp till offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat).

Denna lag tillämpas inte i verksamhet som gäller skötsel av uppdrag som utförs i egenskap av rättegångsbiträde eller rättegångsombud. Med sådana uppdrag avses i denna lag, utöver egentliga uppdrag i anslutning till rättegång, också juridisk rådgivning som gäller en klients rättsliga ställning vid förundersökningen av ett brott eller i någon annan fas av behandlingen av ett ärende inför en rättegång samt inledande eller undvikande av rättegång.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) penningtvätt verksamhet som avses i 32 kap. 6―10 § i strafflagen (39/1889),

2) finansiering av terrorism verksamhet som avses i 34 a kap. 5 § i strafflagen,

3) rapporteringsskyldiga sammanslutningar och näringsidkare som avses i 2 § i denna lag,

4) identifiering klarläggning av kundens identitet på grundval av de uppgifter som denne tillhandahållit,

5) kontroll av identiteten säkerställande av kundens identitet utifrån handlingar eller uppgifter från en tillförlitlig och oberoende källa,

6) verklig förmånstagare den person för vilken en affärstransaktion utförs eller, om kunden är en juridisk person, den fysiska person som utövar bestämmande inflytande över kunden.

En fysisk person anses utöva bestämmande inflytande, om personen

1) innehar mer än 25 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna medför och detta röstetal grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller på någon annan överenskommelse, eller

2) har rätt att utnämna eller avskeda majoriteten av ledamöterna i företagets eller sammanslutningens styrelse eller i därmed jämförbara organ eller i det organ som har en motsvarande rätt, och denna rätt grundar sig på samma omständigheter som det röstetal som avses i 1 punkten.

2 kap.

Kundkontroll

Allmänna åtgärder för kundkontroll
6 §
Kundkontroll och riskbaserad bedömning

En rapporteringsskyldig ska iaktta detta kapitel i sin kundkontroll.

En rapporteringsskyldig som inte kan genomföra de föreskrivna åtgärderna för kundkontroll får inte etablera ett kundförhållande eller genomföra en affärstransaktion. Om villkoren enligt 23 och 24 § uppfylls, ska den rapporteringsskyldiga dessutom lämna in en anmälan till centralen för utredning av penningtvätt enligt 35 §.

En rapporteringsskyldig ska ha sådana metoder för riskhantering avseende penningtvätt och finansiering av terrorism som är tillräckliga med beaktande av verksamhetens art och omfattning. En rapporteringsskyldig ska vid bedömningar av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism beakta riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i fråga om sin bransch, sina produkter, sina tjänster, den teknologiska utvecklingen, sina kunder och deras affärsverksamhet och affärstransaktioner (riskbaserad bedömning).

I detta kapitel föreskrivna åtgärder för kundkontroll ska med utgångspunkt i den riskbaserade bedömningen iakttas i varje kundförhållande så länge det pågår.

En rapporteringsskyldig ska kunna visa en i 31 § avsedd tillsynsmyndighet eller den som förordnats att utöva tillsyn att den rapporteringsskyldigas metoder för kundkontroll och fortlöpande övervakning enligt denna lag är tillräckliga med beaktande av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

7 §
Kundidentifiering och kontroll av kundens identitet

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera sin kund och kontrollera kundens identitet

1) när ett fast kundförhållande etableras,

2) när omfattningen av en enskild affärstransaktion eller flera sammanhängande affärstransaktioner sammanlagt uppgår till minst 15 000 euro och kundförhållandet är tillfälligt,

3) i kasinoverksamhet,

4) om det är fråga om en tvivelaktig affärstransaktion eller om den rapporteringsskyldiga misstänker att medel som ingår i affärstransaktionen används för finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta, eller

5) om den rapporteringsskyldiga ifrågasätter att uppgifterna om en kund vars identitet tidigare har kontrollerats är tillförlitliga eller tillräckliga.

Med avvikelse från 1 mom. ska kunden identifieras och kundens identitet kontrolleras vid annan penningspelsverksamhet än kasinoverksamhet, om det penningbelopp som spelaren satsar per gång eller som sammanhängande spelinsatser sammanlagt uppgår till minst 3 000 euro.

Om någon handlar för en kunds räkning (representant), ska den rapporteringsskyldiga också identifiera representanten och vid behov kontrollera representantens identitet.

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera sin kund och kontrollera kundens identitet när kundförhållandet etableras eller senast innan kunden får bestämmanderätt över de medel eller annan egendom som ingår i affärstransaktionen eller innan affärstransaktionen har slutförts.

Om kunden ska identifieras och kundens identitet kontrolleras på grund av att det sammanlagda värdet av enskilda affärstransaktioner i de fall som avses i 1 mom. är minst 15 000 euro eller i de fall som avses i 2 mom. minst 3 000 euro, ska identiteten kontrolleras när den nämnda gränsen nås.

Bestämmelser om identifieringsskyldigheten finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, nedan förordningen om information om betalaren.

8 §
Identifiering av verkliga förmånstagare

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera deras identitet.

Den verkliga förmånstagaren behöver dock inte identifieras, om kunden är ett bolag eller en sammanslutning vars värdepapper har tagits upp till offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller motsvarande handel i en annan EES-stat. Den verkliga förmånstagaren behöver inte heller identifieras, om kunden är ett bolag eller en sammanslutning vars värdepapper är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i någon annan än en EES-stat och om bolaget eller sammanslutningen har sådan skyldighet att lämna information som motsvarar den skyldighet att lämna information som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, nedan direktivet om marknader för finansiella instrument.

Ett kreditinstitut behöver inte identifiera de verkliga förmånstagarna till gemensamma konton som förvaltas av en advokat eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster, om advokaten eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster är verksam i Finland eller i en annan EES-stat och om uppgifter om en verklig förmånstagares identitet finns tillgängliga för kreditinstitutet på begäran.

Ett kreditinstitut behöver inte heller identifiera de verkliga förmånstagarna till gemensamma konton som förvaltas av en advokat eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster, om advokaten eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster är verksam i någon annan än en EES-stat och om

1) uppgifter om de verkliga förmånstagarnas identitet finns tillgängliga för kreditinstitutet på begäran, och

2) advokaten eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas.

Ett kreditinstitut behöver inte heller identifiera de verkliga förmånstagarna till gemensamma konton i anslutning till uppdrag som utförs av rättegångsbiträde eller rättegångsombud eller till sådana uppdrag som utförs av en advokat eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster och som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

9 §
Utredningsskyldighet och fortlöpande övervakning

Den rapporteringsskyldiga ska skaffa uppgifter om sina kunders verksamhet, arten och omfattningen av deras affärsverksamhet och grunderna för att en tjänst eller produkt används.

Den rapporteringsskyldiga ska ordna övervakning som med beaktande av arten och omfattningen av kundens verksamhet och riskerna är tillräcklig för att säkerställa att kundens verksamhet stämmer överens med den rapporteringsskyldigas erfarenheter av och uppgifter om kunden och dennes verksamhet.

Den rapporteringsskyldiga ska särskilt uppmärksamma affärstransaktioner som till sin struktur eller storlek eller i förhållande till den rapporteringsskyldigas storlek eller verksamhetsställe avviker från det som är normalt. På samma sätt ska det förfaras, om affärstransaktionerna inte har något uppenbart ekonomiskt syfte eller inte är förenliga med den rapporteringsskyldigas erfarenheter eller uppgifter om kunden. Vid behov ska ursprunget till medlen i en affärstransaktion utredas.

10 §
Uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna

Uppgifterna om kundkontroll ska bevaras på ett tillförlitligt sätt i fem år efter det att ett fast kundförhållande har upphört. Om det är fråga om en tillfällig affärstransaktion som gäller över 15 000 euro eller, i de fall som avses i 7 § 2 mom., minst 3 000 euro, ska uppgifterna om kundkontroll bevaras i fem år efter det att affärstransaktionen har slutförts.

Av uppgifterna om kundkontroll ska följande uppgifter bevaras:

1) namn, födelsetid och personbeteckning,

2) representantens namn, födelsetid och personbeteckning,

3) den juridiska personens fullständiga namn, registernummer, registreringsdag och registermyndighet,

4) fullständiga namn på samt födelsetider och medborgarskap för ledamöterna i den juridiska personens styrelse eller i motsvarande beslutande organ,

5) den juridiska personens bransch,

6) den verkliga förmånstagarens namn, födelsetid och personbeteckning,

7) namnet på det dokument som använts för att kontrollera identiteten, dokumentets nummer eller någon annan identifieringsuppgift och dokumentets utfärdare, eller en kopia av dokumentet,

8) om kunden har identifierats på distans, uppgifter om de förfaranden eller källor som använts vid kontrollen,

9) i 9 § 1 mom. avsedda nödvändiga uppgifter som skaffats för kundkontroll, såsom uppgifter om kundens verksamhet, affärsverksamhetens art och omfattning, kundens ekonomiska ställning, grunderna för användningen av affärstransaktionen eller tjänsten och uppgifter om medlens ursprung, och

10) nödvändiga uppgifter för fullgörande av utredningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom.

Om kunden är en utlänning utan finsk personbeteckning, ska utöver uppgifterna enligt 2 mom. i denna paragraf uppgift om kundens medborgarskap och uppgifter om resedokument bevaras.

11 §
Tredje parts åtgärder för kundkontroll

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan för den rapporteringsskyldigas räkning fullgöras av ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett försäkringsbolag, en försäkringsförmedlare, en advokat eller en revisor som har fått koncession eller registrerats i ett obligatoriskt yrkesregister i Finland eller i en annan EES-stat. Den rapporteringsskyldiga får också anlita en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat för att fullgöra dessa skyldigheter för den rapporteringsskyldigas räkning.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan skyldigheterna i fråga om kundkontroll fullgöras för den rapporteringsskyldigas räkning av ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett försäkringsbolag, en advokat eller en revisor som har fått koncession eller registrerats i ett obligatoriskt yrkesregister i någon annan än en EES-stat, om denne har sådana skyldigheter i fråga om kundkontroll som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får den rapporteringsskyldiga inte anlita någon som driver betalningsrörelse eller valutaväxlingsverksamhet för att fullgöra sin utredningsskyldighet.

Den rapporteringsskyldiga ska säkerställa att den får de uppgifter som avses i 10 § 2 mom. 1―8 punkten innan affärstransaktionen utförs av den som enligt 1 och 2 mom. handlar för den rapporteringsskyldigas räkning. Den rapporteringsskyldiga ska dessutom säkerställa att alla uppgifter om kundkontroll är tillgängliga för den rapporteringsskyldiga och att den som handlar för den rapporteringsskyldigas räkning lämnar uppgifterna till den rapporteringsskyldiga på dennes begäran.

Den rapporteringsskyldiga ska så som avses i 9 § 2 mom. fortlöpande övervaka kundförhållanden där en tredje part har identifierat kunden.

Den rapporteringsskyldiga befrias inte från ansvar enligt denna lag på den grunden att skyldigheterna i fråga om kundkontroll har fullgjorts av en tredje part för den rapporteringsskyldigas räkning.

Förenklad kundkontroll
12 §
Lägre krav på kundkontroll

Om kunden, produkten, tjänsten eller affärstransaktionen är behäftad med en låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver den rapporteringsskyldiga inte genomföra de åtgärder som anges i 7 och 8 §, 9 § 1 mom. och 10 § (lägre krav på kundkontroll). Kundförhållandet ska dock övervakas i enlighet med 9 § 2 mom. i syfte att säkerställa att den rapporteringsskyldiga upptäcker sådana exceptionella eller ovanliga affärstransaktioner som avses i 9 § 3 mom.

13 §
Lägre krav på kundkontroll när kunden är en finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om kunden är

1) en finsk myndighet,

2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i Finland eller i en annan EES-stat,

3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat och som har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas, eller

4) en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat.

14 §
Lägre krav på kundkontroll när kunden är ett bolag vars värdepapper tagits upp till offentlig handel

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om kunden är ett bolag eller en sammanslutning vars värdepapper har tagits upp till offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen eller till motsvarande handel i någon annan EES-stat. Detsamma gäller om kunden är ett bolag eller en sammanslutning vars värdepapper är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i någon annan än en EES-stat och bolaget eller sammanslutningen har sådan skyldighet att lämna information som motsvarar den skyldighet att lämna information som föreskrivs i direktivet om marknader för finansiella instrument.

15 §
Lägre krav på kundkontroll när det gäller vissa produkter

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om uppdragsavtalet gäller

1) en försäkring vars premie för försäkringsperioden är högst 1 000 euro eller vars engångspremie är högst 2 500 euro,

2) en sådan lagstadgad arbetspensionsförsäkring eller företagarpensionsförsäkring som saknar en återköpsklausul och som inte kan användas som säkerhet för lån, eller

3) pension, pensionsrätter eller liknande arrangemang som innebär pensionsförmåner för anställda, när inbetalning sker i form av avdrag på lön och reglerna inte tillåter att en medlem överför sina rättigheter på någon annan.

16 §
Lägre krav på kundkontroll när det gäller elektroniska pengar

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om det i ett elektroniskt datamedium som inte kan laddas på nytt lagras i kreditinstitutslagen avsedda elektroniska pengar till ett belopp av högst 150 euro. Detsamma gäller om det i ett elektroniskt datamedium som kan laddas på nytt lagras elektroniska pengar under samma kalenderår till ett belopp av högst 1 000 euro.

Skärpt kundkontroll
17 §
Skärpta krav på kundkontroll

Den rapporteringsskyldiga ska vidta skärpta åtgärder för kundkontroll, om den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippad med kunden, tjänsten, produkten eller affärstransaktionen är högre än vanligt. Detsamma gäller om kunden eller affärstransaktionen har beröringspunkter med en stat där systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelserna.

18 §
Skärpta krav på kontroll vid identifiering på distans

Om kunden inte är närvarande vid identifieringen och styrkandet av identiteten (identifiering på distans), ska den rapporteringsskyldiga vidta följande åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism:

1) kontrollera kundens identitet med hjälp av ytterligare handlingar och uppgifter från en pålitlig källa,

2) säkerställa att betalningen i samband med affärstransaktionen görs från ett kreditinstituts konto eller betalas in på ett konto som tidigare öppnats i kundens namn, eller

3) kontrollera kundens identitet med ett kvalificerat certifikat som avses i lagen om elektroniska signaturer (14/2003), eller med hjälp av någon annan teknik för elektronisk identifiering som är informationssäker och bevislig.

19 §
Skärpta krav på kontroll när det gäller korrespondentbankförbindelser

Om ett kreditinstitut ingår avtal om skötsel av betalningar och andra uppdrag (korrespondentbankförbindelse) med ett kreditinstitut i ett land utanför EES-staterna, ska kreditinstitutet före avtalsslutet skaffa tillräckliga uppgifter om det kreditinstitut som är motpart.

Kreditinstitutet ska göra en bedömning av motpartens anseende, kvaliteten på den tillsyn som motparten utövar och motpartens åtgärder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. För att inleda korrespondentbankförbindelsen behövs det ett samtycke från den högre ledningen vid kreditinstitutet. I avtalet ska uttryckligen överenskommas om fullgörandet av skyldigheterna ifråga om kundkontroll.

Om ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag ingår ett avtal om ett arrangemang som motsvarar 1 mom., ska den rapporteringsskyldiga iaktta denna paragraf.

20 §
Skärpta krav på kontroll när det gäller personer i politiskt utsatt ställning

Den rapporteringsskyldiga ska ha på riskbaserad bedömning grundade förfaranden för att konstatera om kunden har eller har haft betydande offentliga uppdrag i en annan stat (person i politiskt utsatt ställning).

Om kunden är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller är känd som en nära medarbetare till en sådan person, ska

1) den rapporteringsskyldigas högre ledning godkänna att ett kundförhållande inleds med en sådan person,

2) den rapporteringsskyldiga utreda ursprunget till förmögenheten och medlen som hör till kundförhållandet eller affärstransaktionen, och

3) den rapporteringsskyldiga ordna fortlöpande och skärpt övervakning av kundförhållandet.

En person betraktas inte längre som en person i politiskt utsatt ställning när han eller hon inte har haft något betydande offentligt uppdrag sedan minst ett år tillbaka.

Övriga bestämmelser om kundkontroll
21 §
Krav på kundkontroll i filialer och andra bolag

Kreditinstitut, finansiella institut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsföreningar och försäkringsförmedlare ska tillämpa kraven på kundkontroll enligt detta kapitel också i sina filialer i andra än EES-stater. De ovan nämnda rapporteringsskyldiga ska dessutom se till att skyldigheterna enligt detta kapitel fullgörs även i sådana bolag i andra än EES-stater där den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna i bolaget medför.

Om lagstiftningen i den aktuella staten inte tillåter att de förfaranden för kundkontroll som anges i detta kapitel tillämpas, ska den rapporteringsskyldiga anmäla detta till den tillsynsmyndighet som avses i 31 §.

22 §
Närmare bestämmelser och beslut av statsrådet

Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet för fullgörande av skyldigheterna enligt 6―9 och 11―21 §.

Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas närmare bestämmelser som genomförandet av tredje penningtvättsdirektivet och kommissionens genomförandedirektiv förutsätter om i 12 § avsedda kunder, produkter, tjänster och affärstransaktioner där risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg eller så som avses i 17 § högre än normalt och om förfaranden i sådana situationer samt om vem som kan betraktas som en person i politiskt utsatt ställning enligt 20 §.

Statsrådet kan fastställa en förteckning över andra än EES-stater där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt 8 § 4 och 5 mom., 11 § 2 mom. och 13 §. Genom ett beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde kan en förteckning också fastställas över de stater där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelserna enligt 17 §.

3 kap.

Rapporteringsskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av affärstransaktioner

23 §
Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga affärstransaktioner

Efter att ha fullgjort utredningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom. ska den rapporteringsskyldiga utan dröjsmål underrätta centralen för utredning av penningtvätt om tvivelaktiga affärstransaktioner eller misstänkt finansiering av terrorism. Pantlåneinrättningar ska underrätta centralen för utredning av penningtvätt om panter av betydande ekonomiskt värde.

Anmälan ska i regel göras elektroniskt. Av särskilda skäl kan anmälan också göras på något annat sätt.

Den rapporteringsskyldiga ska avgiftsfritt lämna centralen för utredning av penningtvätt alla behövliga uppgifter och handlingar som kan ha betydelse för utredningen av misstankarna.

Den rapporteringsskyldiga ska i fem år bevara de nödvändiga uppgifter som skaffats för fullgörande av rapporteringsskyldigheten enligt denna paragraf. Uppgifterna ska hållas åtskilda från kundregistret. Uppgifterna ska avföras fem år efter anmälan, om de inte fortfarande behöver bevaras för brottsutredning, en anhängig rättegång eller för att trygga den rapporteringsskyldigas eller dess anställdas rättigheter. Senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes ska detta behov kontrolleras på nytt. En anteckning ska göras om kontrollen.

En registrerad har inte rätt till insyn i de uppgifter som avses i 4 mom. eller de uppgifter som skaffats för fullgörande av utredningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom. Dataombudsmannen får på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 4 mom. och i 9 § 3 mom. är lagenliga.

Närmare bestämmelser om det exaktare innehållet i anmälningarna utfördas genom förordning av statsrådet.

24 §
Skärpta krav på rapportering

Har kunden anknytning till en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelserna, ska den rapporteringsskyldiga för fullgörande av de skärpta kraven på rapportering underrätta centralen för utredning av penningtvätt, om

1) kunden inte lämnar den utredning som begärts för fullgörande av utredningsskyldigheten,

2) den rapporteringsskyldiga bedömer att utredningen inte är tillförlitlig,

3) grunden för affärstransaktionen och medlens ursprung inte framgår tillräckligt av de utredningar som den rapporteringsskyldiga har skaffat,

4) den juridiska personen inte kan identifieras, eller om

5) de verkliga förmånstagarna eller den för vilken kunden handlar inte kan identifieras eller klarläggas på ett tillförlitligt sätt.

På en underrättelse enligt 1 mom. tillämpas i övrigt vad som i 23 § 2―5 mom. föreskrivs om anmälan om tvivelaktiga affärstransaktioner.

25 §
Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplikten

Den rapporteringsskyldiga får inte röja en anmälan enligt 23 och 24 § för den som misstanken gäller eller för någon annan. Tystnadsplikten gäller också den rapporteringsskyldigas anställda och dem som med stöd av denna paragraf har fått uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.

Den rapporteringsskyldiga får utan hinder av 1 mom. informera en i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedd sammanslutning som ingår i samma finansierings- och försäkringskonglomerat och som har beviljats koncession i Finland eller i en annan EES-stat om att en anmälan enligt 23 och 24 § har gjorts och om innehållet i anmälan. Informationen får också delges en sammanslutning som ingår i samma finansierings- och försäkringskonglomerat och har beviljats koncession i någon annan stat än en EES-stat, om sammanslutningen har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas.

Utan hinder av 1 mom. får den rapporteringsskyldiga informera en sådan i 2 § 1―7 punkten avsedd rapporteringsskyldig med koncession i Finland eller i en annan EES-stat som medverkar i en enskild affärstransaktion som hänför sig till den kund och den affärstransaktion som en anmälan enligt 23 eller 24 § avser om att anmälan har gjorts. Under samma förutsättningar får informationen delges en i 2 § 1―7 punkten avsedd rapporteringsskyldig som har fått koncession i någon annan stat än en EES-stat, om mottagaren av informationen har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna endast denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas, samt om mottagaren dessutom har sådana skyldigheter i fråga om skydd för personuppgifter som motsvarar Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

I samband med utlämnande av information enligt 3 mom. får kundens namn, födelsetid och personbeteckning samt grunden för anmälan lämnas ut. Om personen inte har någon finsk personbeteckning, får också uppgifter om personens medborgarskap lämnas ut.

Uppgifter som fåtts med stöd av denna paragraf får användas endast i syfte att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism. För dessa uppgifter gäller på motsvarande sätt vad som i 23 § 4 och 5 mom. föreskrivs om bevarande och kontroll av uppgifter.

26 §
Avbrytande av affärstransaktioner och vägran att utföra sådana

Den rapporteringsskyldiga ska avbryta en affärstransaktion för tilläggsutredningar eller vägra utföra en affärstransaktion, om

1) affärstransaktionen är tvivelaktig, eller om

2) den rapporteringsskyldiga misstänker att medel som ingår i affärstransaktionen används till finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta.

Om affärstransaktionen inte kan inställas eller om det sannolikt blir svårare att utröna affärstransaktionens verkliga förmånstagare om den avbryts eller förvägras, kan den rapporteringsskyldiga utföra affärstransaktionen, varefter en anmälan enligt 23 § omedelbart ska göras.

En polisman som tillhör befälet och är anställd vid centralen för utredning av penningtvätt kan meddela den rapporteringsskyldiga ett förordnande att under högst fem vardagar avstå från att utföra affärstransaktioner, om en sådan åtgärd behövs för att förhindra eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En polisman som tillhör befälet och är anställd vid centralen för utredning av penningtvätt kan på begäran av en utländsk myndighet som ansvarar för bekämpning av penningtvätt eller av finansiering av terrorism meddela den rapporteringsskyldiga ett förordnande att under högst fem vardagar avstå från att utföra affärstransaktioner, om en sådan åtgärd behövs för att förhindra eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Som vardagar enligt denna paragraf räknas inte lördagar.

4 kap.

Registreringsskyldighet för vissa verksamhetsidkare

27 §
Registreringsskyldighet för dem som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet

Den som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet ska registrera sig innan verksamheten inleds. Registreringsskyldigheten gäller inte verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning och som uppfyller villkoren enligt 4 §.

De sökande som uppfyller villkoren för registrering antecknas i registret. För registrering förutsätts att den sökande på basis av tillgänglig utredning betraktas som tillförlitlig. Den sökande betraktas inte som tillförlitlig, om den fysiska person som är sökande, en ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller någon annan i motsvarande ställning eller en verklig förmånstagare i en sammanslutning eller stiftelse som är sökande genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren dömts till böter för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att driva betalningsrörelse eller valutaväxlingsverksamhet. En sådan sökande anses inte heller vara tillförlitlig som i övrigt genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att driva betalningsrörelse eller valutaväxlingsverksamhet.

Ansökan om registrering görs hos länsstyrelsen i Södra Finlands län, som är centralmyndighet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i ansökan.

28 §
Registreringsskyldighet för tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster

Tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster ska registrera sig innan verksamheten inleds. Registreringsskyldigheten gäller inte advokater, revisorer eller dem som biträder dem.

De sökande som uppfyller villkoren för registrering antecknas i registret. För registrering förutsätts att den sökande på basis av tillgänglig utredning betraktas som tillförlitlig. Den sökande betraktas inte som tillförlitlig, om den fysiska person som är sökande, en ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller någon annan i motsvarande ställning eller en verklig förmånstagare i en sammanslutning eller stiftelse som är sökande genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren har dömts till böter för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig som tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster. En sådan sökande anses inte heller vara tillförlitlig som i övrigt genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster.

Ansökan om registrering görs hos länsstyrelsen i Södra Finlands län, som är centralmyndighet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i ansökan.

29 §
Betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret samt registret över företagstjänster

Länsstyrelsen i Södra Finlands län för ett register över dem som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet (betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret) och ett register över tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster (registret över företagstjänster). Betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster förs för tillsynen över att de som driver betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet respektive de som tillhandahåller kapitalförvaltnings- och företagstjänster följer bestämmelserna i denna lag.

I betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster införs följande:

1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet drivs,

2) en finsk juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet drivs,

3) firma och företags- och organisationsnummer för en filial som en utländsk juridisk person har registrerat i Finland och besöksadress till varje driftställe där verksamhet drivs,

4) namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för filialens representant.

5) fullständigt namn, personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för de personer vars tillförlitlighet har utretts med stöd av 27 och 28 §,

6) registerbeteckning och registreringsdatum, och

7) orsak till och tidpunkt för avförande ur registret.

I registret införs också uppgifter om dem som meddelats ett i 33 § avsett förbud att driva verksamhet utan registrering.

Ändringar i de uppgifter som har införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till länsstyrelsen i Södra Finlands län.

30 §
Avförande ur registret

Länsstyrelsen i Södra Finlands län ska avföra en registrerad ur betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret eller registret över företagstjänster, om den registrerade inte längre uppfyller villkoren för registrering eller har upphört med sin verksamhet. Innan en registrerad avförs ur registret ska denne ges tillfälle att bli hörd.

5 kap.

Tillsyn och rätt att få uppgifter

31 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

1) Finansinspektionen när det gäller rapporteringsskyldiga som är Finansinspektionens tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen (587/2003),

2) Försäkringsinspektionen när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 10―13 punkten,

3) inrikesministeriet när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i 2 § 14 punkten,

4) Ålands landskapsregering när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i 2 § 15 punkten,

5) Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskammarens revisionsutskott när det gäller revisorer och revisionssammanslutningar som är deras tillsynsobjekt enligt revisionslagen,

6) revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 18 punkten,

7) länsstyrelsen i Södra Finlands län när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 20 och 23 punkten,

8) länsstyrelsen när det gäller rapporteringsskyldiga enligt 2 § 1 punkten som inte hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt, rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 16, 19, 21 och 22 punkten samt andra tillhandahållare av juridiska tjänster som avses i 2 § 24 punkten, och av

9) advokatföreningen när det gäller advokater som avses i 2 § 24 punkten.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av rapporteringsskyldiga som avses i 1 mom. 7 punkten få uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Länsstyrelsen har samma rättighet när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 1 mom. 8 punkten.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få uppgifter som behövs för utredning av tillförlitligheten enligt 27 och 28 § eller för avförande ur registret enligt 30 §.

Ovan i 1 mom. avsedda tillsynsmyndigheter, de som förordnats att utöva tillsyn och sparbanksinspektionen som avses i sparbankslagen (1502/2001) samt det i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker ska underrätta centralen för utredning av penningtvätt om de på basis av omständigheter som kommer fram i samband med tillsynen eller annars vid skötseln av sina uppgifter upptäcker en tvivelaktig affärstransaktion eller misstänker finansiering av terrorism eller ett straffbart försök till detta.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län övervakar efterlevnaden av förordningen om information om betalaren när det gäller rapporteringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och länsstyrelserna när det gäller sådana i 2 § 1 mom. avsedda rapporteringsskyldiga som inte hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt.

32 §
Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen i Södra Finlands län har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som införts i ett register som avses i 29 § samt för tillsynen över efterlevnaden av förordningen om information om betalaren rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret.

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som tillhandahåller juridiska tjänster som avses i 2 § 24 punkten samt hos sådana i 2 § 1 mom. avsedda rapporteringsskyldiga som inte hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt. För att övervaka efterlevnaden av förordningen om information om betalaren har en behörig tjänsteman vid länsstyrelsen dessutom rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos i 2 § 1 mom. avsedda rapporteringsskyldiga som inte hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt.

Näringsidkare ska för inspektioner ge en tjänsteman som avses i 1 och 2 mom. tillträde till affärs- och lagerlokaler som de har i sin besittning. Den tjänsteman som förrättar inspektion har rätt att granska näringsidkarens bokföring, dataregistreringar och andra handlingar som kan ha betydelse för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Den tjänsteman som förrättar inspektion har rätt att kräva muntliga förklaringar på platsen och protokollföra svaren.

Vid behov ska polisen på begäran i enlighet med vad som särskilt föreskrivs ge handräckning vid förrättande av en inspektion enligt 1 och 2 mom.

Inspektioner enligt denna paragraf får inte förrättas i utrymmen som omfattas av hemfriden.

33 §
Tvångsmedel

Om den som driver betalningsrörelse eller valutaväxlingsverksamhet eller en tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster försummar registreringsskyldigheten, fortsätter att driva en verksamhet som förbjudits i samband med registreringen eller fortsätter med sin verksamhet efter att ha avförts ur registret, kan länsstyrelsen i Södra Finlands län förbjuda utövaren eller tillhandahållaren att fortsätta med sin verksamhet. Om utövaren eller tillhandahållaren underlåter att anmäla om ändringar i de uppgifter som antecknats i registren, kan länsstyrelsen i Södra Finlands län uppmana denne att fullgöra sina skyldigheter inom en viss tid.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite. I fråga om föreläggande och utdömande av vite tillämpas viteslagen (1113/1990).

6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Utbildning och skydd för anställda

Genom att se till att de anställda får lämplig utbildning ska den rapporteringsskyldiga säkerställa att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Den rapporteringsskyldiga ska genomföra lämpliga och tillräckliga åtgärder för att skydda sådana anställda som gör en anmälan enligt 23 eller 24 §.

Den rapporteringsskyldiga ska dessutom ha för sin verksamhet lämpliga anvisningar för kundkontroll och för fullgörandet av den utrednings- och rapporteringsskyldighet som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

35 §
Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter

Vid centralkriminalpolisen finns det en central för utredning av penningtvätt som har till uppgift att

1) förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism,

2) främja myndighetssamarbetet vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism,

3) samarbeta och utbyta information med sådana myndigheter i en främmande stat och internationella organisationer som har till uppgift att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism,

4) samarbeta med de rapporteringsskyldiga,

5) kommentera verkningarna av de anmälningar som avses i 23 och 24 §,

6) föra statistik över antalet anmälningar som gjorts med stöd av 23 och 24 § och antalet förordnanden att avbryta affärstransaktioner som meddelats med stöd av 26 §.

Med förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism avses mottagande, registrering och utredning av anmälningar som gäller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt undersökning av penningtvätt och finansiering av terrorism och undersökning av det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning har fåtts som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Centralkriminalpolisen ska årligen ge inrikesministeriet en rapport om verksamheten vid centralen för utredning av penningtvätt, antalet i 23 och 24 § avsedda anmälningar och förordnanden att avstå från att utföra affärstransaktioner och om framstegen i allmänhet för verksamheten i Finland mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

36 §
Registret för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Registret för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism är ett permanent personregister som används av centralen för utredning av penningtvätt och förs med hjälp av automatisk databehandling. Centralen för utredning av penningtvätt är registeransvarig.

I registret får införas uppgifter och handlingar som har behövts och fåtts för fullgörandet av uppdrag enligt 35 § eller som fåtts med stöd av 37 §.

Registret får användas endast av anställda vid centralen för utredning av penningtvätt. Uppgifter får användas och lämnas ut endast i syfte att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism.

I registret får som identitetsuppgifter införas en persons fullständiga namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, civilstånd, födelsestat, födelsekommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit och uppgifterna i en persons resedokument.

De registrerade har inte rätt till insyn i registret. Dataombudsmannen får på begäran av den registrerade kontrollera att uppgifterna om den registrerade är lagenliga.

Uppgifterna i registret avförs tio år efter den senaste anteckningen om misstankar som gäller penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I fråga om polisens personregister föreskrivs i övrigt i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

37 §
Rätten att få, använda och lämna ut uppgifter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden eller ekonomiska ställning, har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som behövs för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Beslut om inhämtande av i 1 mom. avsedda sekretessbelagda uppgifter fattas av en polisman som tillhör befälet och är anställd vid centralen för utredning av penningtvätt.

Utan hinder av tystnadsplikten för en medlem, en revisor, en sparkasseinspektör, en styrelseledamot eller en anställd, har centralen för utredning av penningtvätt på skriftlig begäran av en polisman som tillhör befälet och är anställd vid centralen rätt att av en enskild sammanslutning, stiftelse eller person avgiftsfritt få uppgifter som behövs för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Uppgifterna får användas och lämnas ut endast i syfte att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism.

38 §
Allmän omsorgsplikt för vissa myndigheter och förordnande från centralen för utredning av penningtvätt om att hålla inne medel

Tull-, gränsbevaknings-, skatte- och utsökningsmyndigheterna samt konkursombudsmannen ska i sin verksamhet se till att uppmärksamhet riktas på förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism och att tvivelaktiga affärstransaktioner eller misstänkt finansiering av terrorism som kommer fram i samband med skötseln av deras egna uppgifter anmäls till centralen för utredning av penningtvätt.

En polisman som tillhör befälet och är anställd vid centralen för utredning av penningtvätt kan meddela tullmyndigheten för verkställande och gränsbevakningsmyndigheten ett förordnande att under högst fem vardagar hålla inne medel som påträffats i samband med en tullåtgärd eller gränskontroll eller gränsövervakning, om en sådan åtgärd behövs för att förhindra eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism. Som vardagar enligt denna paragraf räknas inte lördagar. Med medel som ska hållas inne avses kontanta medel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen.

I fråga om tull- och gränsbevakningsmyndigheternas uppgifter i egenskap av förundersökningsmyndigheter föreskrivs särskilt.

39 §
Skadeståndsskyldighet

En rapporteringsskyldig är skyldig att ersätta ekonomisk skada som en kund har förorsakats på grund av att en affärstransaktion har utretts, anmälan har gjorts om en tvivelaktig affärstransaktion eller en affärstransaktion har avbrutits eller förvägrats endast om den rapporteringsskyldiga inte har iakttagit sådan omsorg som med beaktande av omständigheterna skäligen kan krävas av denne.

I fråga om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan en eller flera ersättningsskyldiga gäller bestämmelserna i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

40 §
Brott mot kraven på kundkontroll

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om krav på kundkontroll enligt 6―9 eller 17―19 § eller mot bestämmelserna om skyldighet att bevara uppgifterna om kundkontroll enligt 21 §, ska för brott mot kraven på kundkontroll dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

41 §
Registreringsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar den registreringsskyldighet som föreskrivs i 27 och 28 §,

2) fortsätter att driva en verksamhet som förbjudits i samband med registreringen, eller

3) fortsätter med sin verksamhet efter att ha avförts ur registret,

ska för registreringsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

Den som bryter mot ett förbud eller en uppmaning som har meddelats med stöd av 33 § och förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

42 §
Rapporteringsförseelse som gäller penningtvätt

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra en anmälan enligt 23 eller 24 §, i strid med förbudet enligt 25 § röjer att en anmälan har gjorts eller åsidosätter sin utredningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. och därför inte upptäcker sin rapporteringsskyldighet enligt 23 eller 24 §, ska för rapporteringsförseelse som gäller penningtvätt dömas till böter.

43 §
Betalningstjänstförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) bestämmelserna om lämnande, medsändande och bevarande av information om betalaren i artikel 5―7, 11, 12 eller 13.5 i förordningen om information om betalaren,

2) bestämmelserna om undersökning av om det saknas information om betalaren i artikel 8 i förordningen om information om betalaren,

3) bestämmelserna om åtgärder som ska vidtas med anledning av att information om betalaren saknas eller är ofullständig i artikel 9 eller 10 eller artikel 13.2―13.4 i förordningen om information om betalaren, eller

4) bestämmelserna om samarbetsskyldigheter i artikel 14 förordningen om information om betalaren,

ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för betalningstjänstförseelse dömas till böter.

44 §
Sökande av ändring i beslut av länsstyrelsen i Södra Finlands län

I beslut av länsstyrelsen i Södra Finlands län får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut enligt 30 § om avförande ur registret och beslut enligt 33 § om verksamhetsförbud ska följas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

45 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

46 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas också på kundförhållanden som har inletts före lagens ikraftträdande. I dessa kundförhållanden får de åtgärder för kundkontroll som föreskrivs i 2 kap. tillämpas med utgångspunkt i en riskbaserad bedömning enligt 6 § 3 mom. De rapporteringsskyldiga ska anpassa sina i 6 § 3 mom. avsedda metoder för riskhantering till denna lag inom 12 månader från det att lagen har trätt i kraft.

Den som när denna lag träder i kraft driver sådan verksamhet som förutsätter registrering enligt denna lag och som har lämnat in en registreringsansökan som avses i 27 eller 28 § inom sex månader från lagens ikraftträdande får fortsätta sin verksamhet utan registrering tills registreringsärendet har avgjorts.

RP 25/2008
FvUB 8/2008
RSv 77/2008

Nådendal den 18 juli 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.