488/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 10 juli 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om yrkesutbildning (811/1998) 10, 13 och 14 §, av dem 10 och 13 § sådana de lyder i förordning 603/2005, som följer:

10 §
Grunderna för bedömning inom läroavtalsutbildningen

En studerandes kunnande samt hur det utvecklas ska bedömas tillräckligt ofta under utbildningen och när utbildningen avslutas.

Godkända studieprestationer och kunnande bedöms med tillämpning av skalan berömliga (3), goda (2) och nöjaktiga (1). Motsvarande skala används vid bedömning av yrkesprov. Inom specialundervisningen kan yrkesproven också bedömas verbalt. De valfria studierna kan med den studerandes samtycke godkännas som slutförda utan vitsord.

Inom läroavtalsutbildningen bedöms den studerandes studieprestationer och kunnande i fråga om den utbildning som sker på en arbetsplats och i de teoretiska studierna med tillämpning av den skala och de vitsord som bestäms i 2 mom.

Vid undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte samt vid utbildning för invandrare som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen kan avvikelse göras från ovannämnda grunder för bedömning enligt vad som bestäms i de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen.

I grunderna för läroplanen meddelar utbildningsstyrelsen närmare föreskrifter om bedömningen och de yrkesprov som ingår i den.

13 §
Examensbetyg, skiljebetyg, betyg över slutförd utbildning och betyg över slutförda studier

När en studerande har genomfört de studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat ska han eller hon ges ett examensbetyg över avlagd examen. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Examensbetyg kan också ges en studerande i det fall att sådana särskilda undervisningsarrangemang som avses i 21 § i lagen om yrkesutbildning har följts i studierna. Examensbetyget utfärdas av utbildningsanordnaren. Yrkesprovsbetyget undertecknas av ordföranden i det organ som svarar för planeringen och genomförandet av yrkesprov.

En studerande som avgår utan att ha avlagt en yrkesinriktad examen ges skiljebetyg, i vilket de slutförda studierna och de genomgångna yrkesproven jämte vitsord antecknas. Skiljebetyget utfärdas av utbildningsanordnaren. I fråga om genomgångna yrkesprov undertecknas skiljebetyget av ordföranden i det organ som avses i 1 mom.

En studerande som har genomgått sådan utbildning som avses i 3 § 2 mom. och 3 mom. i lagen om yrkesutbildning ges ett betyg över slutförd utbildning. Betyget utfärdas av utbildningsanordnaren.

En studerande ges även under studiernas gång på begäran ett betyg över slutförda studier och genomgångna yrkesprov. En studerande ges även på begäran ett betyg över tidigare förvärvat kunnande. Betygen utfärdas av utbildningsanordnaren.

Av betyget ska framgå de grunder för läroplanen som har iakttagits, examens omfattning samt i läroavtalsutbildningen läroavtalets giltighetstid. Den bedömning som arbetsgivaren och den som ordnar den teoretiska undervisningen i läroavtalsutbildningen har gjort fogas till betyget.

Vitsorden i tillgodoräknade studier som har slutförts i ett annat sammanhang eller vitsorden för kunnande som har förvärvats på annat sätt antecknas i den studerandes betyg. De delar av en yrkesexamen eller specialyrkesexamen som en studerande fullgjort antecknas i den studerandes betyg med iakttagande av den bedömningsskala för ovannämnda examina som föreskrivs i 7 § i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998).

En studerande som har avlagt examen eller slutfört studier och genomgått yrkesprov ges på begäran en sådan bilaga till examensbetyget eller betyget som är avsedd särskilt för internationellt bruk. I bilagan ges tillräckliga uppgifter om läroanstalten, de studier som avses i examensbetyget eller betyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet.

14 §
Bedömningen i läroavtalsutbildningen i vissa fall

När den utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen som avläggs som en fristående examen samt annan yrkesinriktad tilläggsutbildning ordnas i form av läroavtalsutbildning, iakttas i tillämpliga delar av vad som i 10 och 11 a § bestäms om bedömningen av de studerande.

I annan yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtalsutbildning än sådan som förbereder för en fristående examen ges den studerande ett betyg över slutförda studier med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 13 § 5 och 6 mom.

Till den som deltar i läroavtalsutbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avläggs som en fristående examen ges på begäran ett intyg över deltagande med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 13 § 5 och 6 mom.

I läroavtalsutbildning som förbereder för en fristående examen gäller om avläggande av examen och om examensbetyg vad som bestäms i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998).


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Bedömningsskalan, som avses ovan i 10 § 2 mom. tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2009, dock så, att skalan tas i bruk inom sådan utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen inom byggnadsbranschen och inom skogsbranschen som börjar den 1 augusti 2008 samt inom den förberedande undervisningen för invandrare före den grundläggande utbildningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juli 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.