477/2008

Given i Helsingfors den 3 juli 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) 2, 5―7 och 9 § som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en informations- och kulturavdelning. Utanför uppdelningen på avdelningar finns det vid ministeriet dessutom en rättstjänst, allmänhetstjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern granskning och utvärdering samt en planerings- och forskningsenhet. I ministeriets arbetsordning kan det även bestämmas om andra enheter utanför avdelningarna.

5 §
Förordnanden att sköta uppgifter

I fråga om de uppgifter vid ministeriet till vilka innehavarna förordnas av republikens president bestäms i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000).

Statsrådet förordnar avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, rättschefen, chefen för allmänhetstjänsterna, protokollchefen och inspektören inom utrikesförvaltningen till deras uppgifter, om inte något annat föreskrivs.

Utrikesministeriet förordnar till övriga uppgifter vid ministeriet.

6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, biträdande avdelningschef, rättschef, chef för allmänhetstjänster, protokollchef, biträdande protokollchef och till uppgiften som inspektör inom utrikesförvaltningen förordnas ett utrikesråd.

Till uppgiften som chef för någon annan verksamhetsenhet än en sådan som avses i 1 mom. förordnas en allmän tjänsteman som innehar en tjänst som utrikessekreterare eller en motsvarande eller högre tjänst, eller en specialtjänsteman som har en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor i uppgiften som avdelningschef, rättschef, chef för allmänhetstjänster och protokollchef är dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som avses i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som avses i 2 mom. lämplighet för ledaruppgifter.

7 §
Avgörande av vissa ärenden utan föredragning

Inom protokolltjänsterna kan sådana ärenden avgöras utan föredragning som gäller uppehållstillstånd och utlåtanden i skatteärenden i fråga om personalen vid främmande staters och internationella organisationers representationer i Finland.

9 §
Titlar

Inom rättstjänsten har chefen för enheten för EU-domstolsärenden titeln direktör för EU-domstolsärenden och chefen för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden titeln direktör för människorättsdomstolsärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2008

Utrikesminister
Alexander Stubb

Lagstiftningsrådet
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.