464/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 26 §, sådan den lyder i förordning 1168/2001,

ändras 3 § 2, 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 §, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom., 26 a § 3 mom. och 33 §,

sådana de lyder, 3 § 2, 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 25 § 1 mom., 26 a § 3 mom. och 33 § i förordning 1168/2001, 12 § i förordning 1309/1999 och i nämnda förordning 1168/2001 och 23 § i förordning 745/2007, samt

fogas till förordningen en ny 33 a § som följer:

3 §
Service i hemmet

Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer Inkomstgräns euro/månad Betalningsprocent
1 484 35
2 892 22
3 1 399 18
4 1 731 15
5 2 095 13
6 2 405 11

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 294 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.


För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 12,80 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 8,10 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.


7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

För läkartjänster inom öppenvården vid en hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdscentralen beslutar tas ut avgift som följer:

1) en årsavgift på högst 25,60 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte betalar årsavgift tas en besöksavgift på högst 12,80 euro ut oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 12,80 euro; avgiften får dock tas ut endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

På hälsovårdscentralens jourmottagning kan vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos personer som fyllt 18 år i stället för den avgift som anges i 1 mom. tas ut högst 17,50 euro per besök. Avgiften för jourbesök beaktas inte då de i 2 punkten avsedda besöken räknas.

De i 1 och 2 mom. nämnda avgifterna får inte tas ut hos personer under 18 år.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 7 euro per vårdtillfälle.

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 25,60 euro per besök. I samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma avgift tas ut vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla som har fyllt 18 år.


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 83,90 euro.


9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan tas ut en grundavgift på högst 7 euro per besök när vården ges av en munhygienist. För vård som ges av en tandläkare kan i grundavgift tas ut högst 9 euro och av en specialtandläkare högst 13 euro per besök.

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

1) Diagnostiska avbildningsundersökningar
- per tandbild 5,80
- panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården 12,80
2) Förebyggande vård Åtgärder som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen, per besök 5,80
3) Undersökningar, granskningar av tänder och vård av sjukdom Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag av de i 4 punkten angivna protetiska åtgärderna, per åtgärd:
svårighetsklass avgift
0–2 5,80
3–4 12,80
5–7 25,60
8–10 37,30
11– 52,40
4) Protetiska åtgärder avgift
a) vård av protes: med grundering 37,30
reparation 25,60
b) protes med akryldelar och helprotes 124,70
c) kronor och bryggor per tand 124,70
d) skeletterad protes 151,50

11 §
Vård i serie

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård kan tas ut högst 7 euro per vårdtillfälle. Avgiften får dock tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 14 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 30,30 euro per vårddag hos den som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § i mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § i mentalvårdslagen.

Per kalenderdygn får tas ut vårddagsavgift endast en gång. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte ta ut avgift för den dag då klienten flyttas.

13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 14 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.


14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten i förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991) och som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 10,50 euro per vårddag tas ut.


20 §
Avgifter inom barnskyddet

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. i klientavgiftslagen av barnets eller den unga personens inkomster tas ut för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i from av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1 247,30 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtande som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 31,50 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen (267/1981) kan emellertid tas ut högst 38 euro. Avgift får inte tas ut för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för ungdomar).

25 §
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa mottagningstid som han eller hon har reserverat hos en läkare vid hälsovårdscentral eller för undersökning och vård av mun och tänder eller inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr diagnostisk avbildningsundersökning kan tas ut högst 31,50 euro. Avgift får dock inte tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.


26 a §
Avgiftstak

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst 14 euro per vårddag.

33 §
Medel för personligt bruk

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i klientavgiftslagen ska kommunen lämna minst 18 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 90 euro.

33 a §
Indexjusteringar

De eurobelopp som anges i 3 § 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom. och 26 a § 3 mom. justeras vartannat år i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex så att det poängtal för folkpensionsindex används enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari månad justeringsåret har beräknats. De belopp som indexjusterats avrundas till närmaste 0,10 euro.

De eurobelopp som anges som inkomstgräns i 3 § 2 mom. och det eurobelopp som anges som höjning av inkomstgränsen i 3 § 3 mom. samt det minimibelopp för klientens personliga bruk som anges i 33 § justeras vartannat år i enlighet med den förändring av arbetspensionsindex som anges i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) så att det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för justeringsåret används för tillämpningen av 98 § i lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste hela euro.

Indexjusteringarna träder i kraft den 1 januari det år som följer justeringsåret.

Social- och hälsovårdsministeriet ska under november månad justeringsåret offentliggöra de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

De eurobelopp som anges i 3 § 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom. 8 a § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom. och 26 a § 3 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2007 har beräknats.

De eurobelopp som anges i 3 § 2 och 3 mom. och 33 § motsvarar det poängtal för arbetspensionsindex som har fastställts för tillämpningen av 98 § i lagen om pension för arbetstagare för 2007.

Helsingfors den 19 juni 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.