461/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) rubriken för 1 § samt 11 § 3 mom., 12 § 1 mom. 5 och 6 punkten, i 52 § 1 mom. det inledande stycket och 7 punkten, 53 § 2 och 3 mom., 68 § 6 mom., 73 § 1 mom., 81 § 2 mom. 2 punkten, i 90 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 och 3 punkten, den finska språkdräkten i 92 § samt 114 § 2 mom., 126 § 2 mom., 134 § 1 mom., 135 § 2 mom., 154 § 3 mom., 159 § 1 mom. och 162 § 5 mom.,

av dem rubriken för 1 § sådan den lyder i lag 260/2007, 11 § 3 mom., 12 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 53 § 2 mom., 73 § 1 mom. och den finska språkdräkten i 92 § sådana de lyder i lag 713/2004, det inledande stycket och 7 punkten i 52 § 1 mom., 53 § 3 mom., 68 § 6 mom., det inledande stycket samt 1 och 3 punkten i 90 § 1 mom., 114 § 2 mom., 126 § 2 mom., 134 § 1 mom., 154 § 3 mom. och 162 § 5 mom. sådana de lyder i lag 1293/2006 och 159 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 260/2007, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 260/2007, ett nytt 3 mom. och till 60 §, sådan den lyder i nämnda lag 713/2004, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter

Den kommunala pensionsanstalten kan producera pensionsadministrativa tjänster samt sådana stödtjänster som de kräver även för kundgrupper utanför det kommunala pensionsskyddet, om tjänsterna inte innebär utövande av offentlig makt.

11 §
Ålderspension

Har en anställd två eller flera anställningar och avslutar en eller flera av dem för att gå i ålderspension, beviljas han eller hon utan hinder av 1 mom. såsom ålderspension även pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som har betalats för fortgående tjänstgöring innan ålderspensionen börjar löpa. Samma förfarande tillämpas om en anställd avslutar ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller företagarverksamhet som omfattas av någon annan arbetspensionslag för att gå i ålderspension och han eller hon har haft en annan parallell anställning som inte är ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Rätt till pension på grundval av arbetsinkomster som har betalats efter det att ålderspensionen började löpa föreligger tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåddes.

12 §
Ålderspension från offentliga pensionssystem

En anställd har rätt till ålderspension enligt denna lag om han eller hon före 63 års ålder har fått ålderspension som för tiden före den 1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent per månad med stöd av


5) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008),

6) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),


52 §
Förmåner som berättigar till pension

Till pension berättigar också de förmåner som nämns i 1―9 punkten och som den anställde har fått från ingången av kalendermånaden efter den då han eller hon fyllde 18 år fram till utgången av kalenderåret före pensionsfallet. När ålderspension räknas ut beaktas dock sådan inkomst som ligger till grund för en förmån som den anställde erhållit fram till utgången av månaden för ålderspensionsfallet. Oavlönad tid berättigar till pension om den anställde före ingången av året för pensionsfallet har minst 12 566,70 euro i arbetsinkomster enligt en arbetspensionslag. Förmånerna berättigar dock inte till pension för tid för vilken den anställde har fått pension enligt en arbetspensionslag, en motsvarande utländsk förmån eller en motsvarande förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller en institution inom Europeiska gemenskaperna, med undantag för deltids- eller familjepension. De inkomster som ligger till grund för oavlönad tid betraktas som inkomster under det kalenderår till vilket förmånstiden hänför sig. Sådan pensionsrätt som avses i denna paragraf bestäms enligt de arbets- och förvärvsinkomster som förmånerna grundar sig på som följer:


7) arbetsinkomst som ligger till grund för rehabiliteringspenning enligt en arbetspensionslag eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), eller för ersättning för inkomstbortfall som beviljats enligt bestämmelserna om rehabilitering inom ramen för olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring, för den tid för vilken förmånen har utbetalats till den anställde, dock inte om rehabiliteringspenningen har utbetalats som ett tillägg till pension,


53 §
Återstående tid

Den arbetsinkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på (inkomst för återstående tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt en arbetspensionslag vilka den anställde har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstiden). När inkomsten för återstående tid bestäms ska årsinkomsterna justeras enligt 71 §. Inkomsten för återstående tid är summan av de på så sätt justerade arbetsinkomster som erhållits under granskningstiden och inkomsterna enligt 3 mom., dividerad med 60.

När inkomsten för återstående tid bestäms, medräknas också inkomst eller arbetsinkomst som hänför sig till granskningstiden och som ligger till grund för en sådan förmån som nämns i 52 § samt den årsinkomst som motsvarar inkomstbortfall på grund av deltidspension och inkomst för återstående tid som ligger till grund för invalidpension som betalats under granskningstiden. Inkomst som ligger till grund för moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning beaktas dock till ett belopp som nämns i 52 § 2 mom.


60 §
Pension på tidigare grunder

Om invalidpension enligt någon annan arbetspensionslag på grund av ny arbetsoförmåga beviljas på samma grunder som den tidigare pensionen eller, efter det att tiden för betalning av rehabiliteringspenning löpt ut, på samma grunder enligt vilka den skulle ha bestämts om arbetsoförmågan hade börjat när tiden för betalning av rehabiliteringspenning började, beaktas i pensionen inte de arbetsinkomster som tjänats in efter det att den tidigare pensionen upphörde eller tiden för betalning av rehabiliteringspenning löpte ut.

68 §
Inkomster som skall beaktas i pensionen

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en kommunalveterinär bestäms, beaktas utöver de löneförmåner som kommunen betalar för tjänsteåligganden även det penningbelopp som det kommunala organ som avses i 7 § i veterinärvårdslagen (685/1990) årligen fastställer såsom de arvoden enligt 14 § 1 mom. i den lagen som veterinären tar ut av djurägare eller djurinnehavare. Beloppet får dock inte överstiga det dubbla beloppet av den slutlön enligt den lägsta grundlönen som har överenskommits för kommunalveterinärer i det kommunala tjänstekollektivavtalet och som gällde vid ingången av kalenderåret. Om kommunalveterinärens anställning inte fortsätter hela kalenderåret, ska man av det årliga belopp av arvoden som kommunen fastställer beakta en del som motsvarar den tid som veterinärens anställning varade. Närmare bestämmelser om hur och när arvodena fastställs och om hur slutlönen bildas utfärdas genom förordning av finansministeriet.

73 §
Livslängdskoefficient

Pensionsskyddet anpassas till förändringen i den förväntade medellivslängden efter 2009 genom att pensionen när ålderspensionen börjar omvandlas med den livslängdskoefficient som fastställts för det år under vilket den anställde fyllde 62 år. Om ålderspensionen dock börjar före det år då 62 års ålder uppnås, omvandlas ålderspensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år under vilket pensionen började. Vid minskning av efterlevandepensionen omvandlas denna med den livslängdskoefficient som fastställts för året i fråga.


81 §
Efterlevande make

Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap hade ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och, om äktenskapet hade varat minst fem år, förutsatt att


2) den efterlevande maken hade fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) minst tre år.


90 §
Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas, beaktas på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidspension, om

1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,


3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen eller deltidspensionen, när 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den pension som har fastställts för den efterlevande maken i enlighet med 88 §.


114 §
Retroaktivt beviljad invalidpension

Om invalidpension beviljas retroaktivt, betalas pension inte för den tid för vilken pensionstagaren har fått rehabiliteringspenning enligt en arbetspensionslag eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991).


126 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten och en arbetslöshetskassa

Har en pensionstagare tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetalad pension enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för den tid för vilken han eller hon på grund av besvär som avses i 153 § beviljas pension retroaktivt, ska pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension eller av pension och bostadsbidrag som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid. Förfarandet kan vara detsamma, om pensionsanstalten på grund av besvär som avses i 153 § fortsätter utbetalningen av det beviljade rehabiliteringsstödet retroaktivt eller om pensionstagaren har fått pension enligt folkpensionslagen eller pension och bostadsbidrag för den tid för vilken den kommunala pensionsanstalten i enlighet med 162 § rättar ett tidigare beslut eller annars justerar beloppet av beviljad pension eller efter ett beslut om rättelse beviljar förlängning av rehabiliteringsstödet retroaktivt eller beviljar förmånstagaren familjepension enligt denna lag.


134 §
Indrivning av avgift och preskription av avgiftsfordran

Den kommunala pensionsanstalten ska fastställa en avgift som baserar sig på denna lag inom fem år från det att fordran uppkom. Avgiftsfordran anses uppstå på förfallodagen för en slutlig avgift enligt denna lag. En avgift som fastställts med stöd av denna lag och en på avgiften för tiden för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


135 §
Pensionsansvarsfonden

När pensionsansvarsfondens medel placeras ska placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas samt placeringarna diversifieras. Beslut om placering av medlen fattas av den kommunala pensionsanstaltens styrelse, som på det sätt som bestäms i instruktionen för pensionsanstalten kan överföra sin beslutanderätt till pensionsanstaltens tjänsteinnehavare och arbetstagare.

154 §
Besvärsrätt

Den som omfattas av denna lag kan yrka rättelse av den pensionsavgift som medlemssamfundet tagit ut av honom eller henne med stöd av 133 §. Vid sökande av ändring i ett beslut som den kommunala pensionsanstalten meddelat till följd av ett rättelseyrkande iakttas 153 § 1 och 2 mom.

159 §
Pensionsanstaltens självrättelse

Pensionssökanden eller pensionstagaren ska inom besvärstiden tillställa den kommunala pensionsanstalten en sådan besvärsskrift som avses i 156 § 1 mom.


162 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Pensionsanstalten ska pröva ett ärende som avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut på nytt, om nya upplysningar framkommer i ärendet. Pensionsanstalten kan då utan hinder av det tidigare lagakraftvunna beslutet bevilja en förvägrad förmån eller bevilja förmånen till ett större belopp än tidigare. Även besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande vid behandlingen av ett besvärsärende. Ändring i beslutet får sökas så som bestäms i 156 och 157 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 65/2008
ShUB 9/2008
RSv 60/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.