442/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i förordningen om barndagvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till 2 § i förordningen av den 16 mars 1973 om barndagvård (239/1973), sådan paragrafen lyder i förordning 882/1995, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., och till 6 §, sådan den lyder i förordning 806/1992 och förordning 1345/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

2 §

Om vårdbehovet hos ett barn som är i dagvård ändras från halvdagsvård eller annan deltidsvård till heldagsvård på grund av oförutsedd sysselsättning eller utbildning eller oförutsedda studier ska kommunen dock av ovan nämnda skäl omedelbart efter det att det ändrade behovet har kommit den till känna ordna en vårdplats som fyller det utvidgade vårdbehovet.


6 §

Dessutom kan tillfälliga och kortvariga undantag göras från de relationstal som anges i 1 och 2 mom. när vårdtiden för ett barn förlängs på det sätt som avses i 2 § 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Helsingfors den 19 juni 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.