439/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om alkolåsövervakad körrätt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om möjlighet att utfärda villkorligt körförbud i kombination med övervakad körrätt för den som gjort sig skyldig till rattfylleri (övervakad körrätt).

2 §
Begäran om övervakad körrätt

Övervakad körrätt kan begäras av en i Finland varaktigt bosatt person som är misstänkt för rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 1 eller 2 punkten i strafflagen (39/1889) och som inte har meddelats körförbud av någon annan orsak. Övervakad körrätt ska begäras hos polisen eller, i samband med behandlingen av rattfyllerimålet, hos domstolen.

Polisen ska vid förundersökningen av det brott som avses i 1 mom. informera den misstänkta om möjligheten till övervakad körrätt och informera om innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakningen.

3 §
Fordon som används vid övervakad körrätt

Det fordon som används i samband med övervakad körrätt ska förses med en anordning som hindrar att fordonet startas, om en viss alkoholhalt uppmäts i förarens utandningsluft (alkolås). Alkolås monteras i ett eller flera av följande fordon som den för vilken övervakad körrätt meddelats (den övervakade) har i bruk:

1) personbil,

2) buss,

3) paketbil,

4) lastbil, eller

5) traktor.

Fordonet ska ändringsbesiktigas efter det att alkolåset har monterats eller avlägsnats.

4 §
Beslut om övervakad körrätt samt alkolåskörkort

Övervakad körrätt meddelas enligt 79 a § 1 mom. i vägtrafiklagen (267/1981). Körrätten börjar när ett körkort med anteckning om alkolås som särskilt villkor för körrätten (alkolåskörkort) har lämnats ut till den övervakade. Alkolåskörkort beviljas av polisen på boningsorten. En förutsättning för utlämnande av körkortet är att den övervakade lämnar polisen ett intyg över monteringen av alkolåset, del I till registreringsintyget, enligt vilken fordonet efter monteringen av alkolåset har ändringsbesiktigats, och ett intyg över att ett besök som avses i 6 § har avlagts.

Polisen ska göra en anteckning i fordonstrafikregistret om att alkolåskörkort har beviljats.

Den övervakade ska fullgöra de skyldigheter som hänför sig till den övervakade körrätten. Efter prövotidens utgång ska polisen på den övervakades boningsort kontrollera att den övervakade inte har gjort sig skyldig till någon sådan gärning eller försummelse som avses i 79 a § 2 mom. 2 punkten i vägtrafiklagen.

5 §
Utövande av övervakad körrätt

Den övervakade har körrätt endast för fordon som är anmälda till polisen på boningsorten och som finns antecknade i fordonstrafikregistret.

6 §
Missbrukarvård

Den övervakade ska besöka läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk. Den övervakade ska begära ett intyg över diskussionens syfte.

7 §
Kostnader

Den övervakade svarar för sina kostnader för den övervakade körrätten.

8 §
Behandling av uppgifterna om användning av alkolåset

Den övervakade ska med 60 dagars mellanrum föra de fordon som är försedda med alkolås för avläsning av alkolåsets minne till en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren och anmälts till Fordonsförvaltningscentralen.

Den övervakades personuppgifter och uppgifterna om användning av alkolåset är sekretessbelagda och ska hållas åtskilda från representantens övriga kundregister. Representanten och alkolåstillverkaren får behandla den övervakades personuppgifter bara om verkställigheten av denna lag kräver det.

I fråga om översändande av uppgifter om användningen till alkolåstillverkare i stater utanför Europeiska unionen tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) om översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen.

Representanten och alkolåstillverkaren får bevara personuppgifter om den övervakade och uppgifterna om användning av alkolåset högst fem år efter att ha fått dem. Efter det ska de förstöras.

9 §
Återkallande av övervakad körrätt

En övervakad körrätt kan återkallas och beslut om verkställande av ett villkorligt körförbud fattas under de förutsättningar som anges i 79 § 3 mom. och 79 a § 2 mom. i vägtrafiklagen. Om ett temporärt körförbud grundar sig på 76 § 1 mom. 5 eller 6 punkten i vägtrafiklagen, ska polisen underrätta åklagaren om körförbudet, varefter åklagaren utan dröjsmål vid domstol ska yrka att den övervakade körrätten återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs. Yrkandet framställs vid den domstol inom vars domkrets den övervakade bor eller varaktigt vistas. I underrätten kan ärendet behandlas i en sammansättning med en domare, och allmänna åklagaren ska närvara vid sammanträdet. Ärendet kan handläggas och avgöras trots den övervakades utevaro. Om villkoren enligt 5 a kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) uppfylls, kan ett mål avgöras också utan att huvudförhandling hålls. I övrigt ska bestämmelserna om rättegång i brottmål tillämpas på förfarandet.

10 §
Ändringssökande

Vid sökande av ändring i ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag gäller 106 a § i vägtrafiklagen.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om alkolåsets tekniska egenskaper, funktion och montering, avläsning av alkolåsets minne och överlämnande av uppgifter om användningen till polisen utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Lagen tillämpas på personer som avses i 2 § och som begått rattfylleribrott efter lagens ikraftträdande. Den tillämpas också på personer som uppfyller kriterierna i 2 § och som begått rattfylleribrott före lagens ikraftträdande men för vars vidkommande domstolen behandlar målet först efter det att denna lag trätt i kraft.

RP 36/2008
KoUB 8/2008
RSv 75/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.