435/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant det lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställigheten av de bestämmelser som gäller saluföring av sådant kött av nötkreatur som är tolv månader eller yngre och som avses i följande förordningar:

1) rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden), nedan kallad rådets förordning, och

2) kommissionens förordning (EG) nr 566/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla, nedan kallad kommissionens förordning.

2 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket, nedan kallat Evira, är den centrala myndighet som avses i kommissionens förordning och som också övervakar tillämpningen av denna förordning i slakterier och i anläggningar i samband med dem. Länsstyrelsen övervakar tillämpningen av denna förordning inom sitt område. De kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn övervakar tillämpningen av denna förordning inom sitt område enligt 32 och 33 § i livsmedelslagen (23/2006) med undantag för de anläggningar som övervakas av Evira. Bestämmelser om tillsyn över kött som tas emot vid den första ankomstplatsen finns i 42 § i livsmedelslagen.

3 §
Uppgifter om oförpackat kött

I närheten av kött som saluförs oförpackat i detaljhandeln till slutkonsumenterna ska finnas en väl synlig märkning med de uppgifter som avses i punkt 1 i kapitel IV i bilaga XIa till rådets förordning, så att de kan sammankopplas med köttet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Heimo Vesala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.