434/2008

Given i Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant det lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställigheten av system för märkning av nötkött enligt följande förordningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och

2) kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter.

2 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket, nedan Evira, styr märkningen av nötkött nationellt. Evira är behörig myndighet enligt de gemenskapsförordningar som hör till tillämpningsområdet för denna förordning.

Länsstyrelsen styr och övervakar inom sitt område tillsynen över att nötkött märks. Den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn övervakar märkningen inom sitt område enligt 32 och 33 § i livsmedelslagen (23/2006). Slakterier och anläggningar i anslutning till dem övervakas dock av Evira. Bestämmelser om tillsyn över märkning av nötkött som tas emot vid den första ankomstplatsen finns i 42 § i livsmedelslagen.

3 §
Systemet för obligatorisk märkning av nötkött

En beskrivning av systemet för obligatorisk märkning av nötkött ska fogas till aktörens i 20 § i livsmedelslagen avsedda plan för egenkontroll. Systemet ska uppdateras. Bokföringen för systemet ska bevaras minst två år med undantag för detaljhandlare, för vilkas del bokföringen ska bevaras minst ett år.

Märkningssystemet ska innehålla åtminstone följande:

1. en beskrivning av nötköttets rutter och en redogörelse för hur olika nötköttspartier hålls isär och de olika arbetsskedena i anslutning till detta,

2. en beskrivning av spårningen och märkningen av nötköttet,

3. en redogörelse för fastställandet av partiidentifikationen och de märkningar som använts vid märkningen av nötköttet,

4. bokföring av mottaget och avsänt och/ eller sålt nötkött inklusive mängd och märkningar,

5. för slakteriers och små slakteriers del bokföring av de nötkreatur som förts till slakt,

6. en plan för bortdragning av felaktigt märkta produkter från marknaden samt en informationsplan i anslutning därtill,

7. en plan för hur personalen sätts in i märkningssystemet och

8. namnet på den person som ansvarar för märkningssystemet.

4 §
Systemet för frivillig märkning av nötkött

En beskrivning av systemet för frivillig märkning av nötkött ska fogas till den i 20 § i livsmedelslagen avsedda planen för egenkontroll. Frivilliga märkningssystem som används av slakterier och anläggningar i anslutning till dem samt detaljhandlare med ett gemensamt affärsmärke, nedan affärskedjor, godkänns av Evira. Frivilliga märkningssystem som används av små slakterier, andra anläggningar och enskilda detaljhandlare godkänns av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn.

Evira meddelar de kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn om godkännandet av affärskedjornas frivilliga märkningssystem. De kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn meddelar Evira om de frivilliga märkningssystem som godkänts av dem.

För utförsel av kött som hör till systemet för frivillig märkning av nötkött till andra medlemsländer krävs att den i 1 mom. avsedda myndighet som ansvarar för godkännandet av det frivilliga märkningssystemet meddelas därom innan utförseln inleds. Den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn meddelar Evira om saken.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 december 2001 om märkning av nötkött (1203/2001).

Helsingfors den 19 juni 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Heimo Vesala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.